j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《举痛论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《举痛论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • tòng
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   

  yuē
   
  yuàn
  wén
  rén
  zhī

  zànɡ

  tòng
   


  shǐ
  使
  rán
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  shì

  zhǔ
  bìng
  zhī
  mài
   
  jiān
  ér
  xuè

  xiàn
  xià
  zhě
   
  jiē

  mén
  ér


   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  hán  mài
  wài

  mài
  hán
   
  mài
  hán

  suō
  quán
   
  suō
  quán

  mài
  chù

   
  chù


  wài
  yǐn
  xiǎo
  luò
   


  rán
  ér
  tòng
   

  jiǒng

  tòng

  zhǐ
   
  yīn
  chóng
  zhòng

  hán
   

  tòng
  jiǔ

   
  hán  jīnɡ
  mài
  zhī
  zhōng
   

  jiǒng

  xiānɡ


  mài
  mǎn
   
  mǎn

  tòng
  ér


  àn

   
  hán


  liú
   
  jiǒng

  cóng
  shàng
   

  mài
  chōng

  ér
  xuè

  luàn
   

  tòng
  shèn


  àn

   
  hán  chánɡ
  wèi
  zhī
  jiān
   

  yuán
  zhī
  xià
   
  xuè


  sàn
   
  xiǎo
  luò

  yǐn

  tòng
   
  àn
  zhī

  xuè

  sàn
   

  àn
  zhī
  tòng
  zhǐ
   
  hán  xiá

  zhī
  mài
   

  shēn
  àn
  zhī

  néng

   

  àn
  zhī   
  hán  chōng
  mài
   
  chōng
  mài


  guān
  yuán
   
  suí

  zhí
  shànɡ
   
  hán  mài

  tōnɡ
   
  mài

  tōnɡ


  yīn
  zhī
   

  chuǎn
  dòng
  yìng
  shǒu

   
  hán  bèi
  shù
  zhī
  mài

  mài

   
  mài


  xuè

   
  xuè


  tòng
   

  shù
  zhù

  xīn
   

  xiāng
  yǐn
  ér
  tòng
   
  àn
  zhī  zhì
   


  zhì

  tòng
  zhǐ

   
  hán  jué
  yīn
  zhī
  mài
   
  jué
  yīn
  zhī
  mài
  zhě
   
  luò
  yīn

   


  gān
   
  hán  mài
  zhōng
   

  xuè

  mài

   

  xié
  lèi

  shào

  xiāng
  yǐn
  tòng

   
  jué  yīn

   
  hán

  shàng

  shào

   
  xuè

  zài
  xià
  xiāng
  yǐn
   


  tòng
  yǐn
  yīn

   
  hán  xiǎo
  cháng

  yuán
  zhī
  jiān
   
  luò
  xuè
  zhī
  zhōng
   
  xuè  zhù


  jīng
   
  xuè


  liú


  xíng
   


  宿

  ér
  chéng


   
  hán
  zànɡ
   
  jué

  shàng
  xiè
   
  yīn

  jié
   
  yáng

  wèi

   


  rán
  tòng


  zhī
  rén
   


  fǎn

  shēng

   
  hán  chánɡ
  wèi
   
  jué

  shàng
  chū
   

  tòng
  ér
  ǒu

   
  hán  xiǎo
  cháng
   
  xiǎo
  cháng


  chéng

   

  hòu
  xiè

  tòng

   


  liú

  xiǎo
  cháng
   
  cháng
  zhōng
  tòng
   
  dān

   
  jiāo

   

  jiān
  gān


  chū
   

  tòng
  ér


  tōnɡ

   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  suǒ
  wèi
  yán
  ér

  zhī
  zhě

   
  shì
  ér

  jiàn
   
  nài

   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  mén
  ér


  nài

   
 • 
   
   
   


  zài
  bài

  shǒu
  duì
  yuē
   

  dào
  zhī
  wèn

   
 • 
   
   
   


  yuē
   

  zànɡ
  liù

   

  jìn
  yǒu

   
  shì   
  huáng
  chì
  wéi

   
  bái
  wéi
  hán
   
  qīng
  hēi
  wéi
  tòng
   

  suǒ
  wèi
  shì
  ér

  jiàn
  zhě

   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    

   wén
   shàn
   yán
   tiān
   zhě
    

   yǒu
   yàn

   rén
    
   shàn
   yán

   zhě
    

   yǒu


   jīn
    
   shàn
   yán
   rén
   zhě
    

   yǒu
   yàn


       dào

   huò
   ér
   yào
   shù

    
   suǒ
   wèi
   míng

    
   jīn

   wèn    
   lìng
   yán
   ér

   zhī
    
   shì
   ér

   jiàn
    
   mén
   ér


    
   lìng
   yàn


   ér

   méng
   jiě
   huò
    


   ér
   wén

    
  • 
    
    
    

   yuē
    

   tòng
   huò

   rán
   ér
   zhǐ
   zhě
    
   huò
   tòng
   shèn

   xiū
   zhě
    
   huò
   tòng
   shèn


   àn
   zhě
    
   huò
   àn
   zhī
   ér
   tòng
   zhǐ
   zhě
    
   huò
   àn
   zhī


   zhě
    
   huò
   chuǎn
   dòng
   yìng
   shǒu
   zhě
    
   huò
   xīn

   bèi
   xiāng
   yǐn
   ér
   tòng
   zhě
    
   huò
   xié
   lèi

   shào

   xiāng
   yǐn
   ér
   tòng
   zhě
    
   huò

   tòng
   yǐn
   yīn

   zhě
    
   huò
   tòng

   宿

   ér
   chéng

   zhě
    
   huò

   rán
   tòng


   zhī
   rén
    
   yǒu
   shǎo
   jiān

   shēng
   zhě
    
   huò
   tòng
   ér
   ǒu
   zhě
    
   huò

   tòng
   ér
   hòu
   xiè
   zhě
    
   huò
   tòng
   ér


   tōnɡ
   zhě
    
   fán

   zhū
   tòng
    


   tóng
   xíng
    
   bié
   zhī
   nài

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   shàn
    

   zhī
   bǎi
   bìng
   shēng       shàng
       huǎn
    
   bēi


   xiāo
    
   kǒng


   xià
    
   hán


   shōu
    
   jiǒng


   xiè
    
   jīng


   luàn
    
   láo


   hào
       jié
    
   jiǔ


   tóng
    

   bìng
   zhī
   shēng
    
  • 
    
    
    


   duì
   yuē
    
   jīnɡ
   mài
   liú
   xínɡ

   zhǐ
    
   huán
   zhōu

   xiū
    
   hán


   jīng
   ér

   chí
    

   ér

   xínɡ
    


   mài
   wài

   xuè
   shǎo
    


   mài
   zhōng   tōnɡ
    


   rán
   ér
   tòng
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
    
   shèn

   ǒu
   xuè

   sūn
   xiè
    


   shàng

    
   zhì

    
   róng
   wèi
   tōng

    


   huǎn

    
   bēi

   xīn


    
   fèi    
   ér
   shàng
   jiāo

   tōnɡ
    
   róng
   wèi

   sàn
    


   zài
   zhōng
    


   xiāo

    
   kǒng

   jīng
   què
    
   què

   shàng
   jiāo

       huán
    
   huán

   xià
   jiāo
   zhàng
        
   dāng
   wéi
   xià
   zhī

    
   xíng

    
   hán

   còu


    


   xínɡ
    


   shōu

    
   jiǒng

   còu

   kāi
    
   róng
   wèi
   tōng
    
   hàn

   xiè
    


   xiè
    
   jīng

   xīn

   suǒ

    
   shén

   suǒ
   guī
    


   suǒ
   dìng
    


   luàn

    
   láo

   chuǎn

   hàn
   chū
    
   wài
   nèi
   jiē
   yuè
    


   hào

    


   xīn
   yǒu
   suǒ
   cún
    
   shén
   yǒu
   suǒ
   guī
    
   zhènɡ

   liú
   ér

   xínɡ
    


   jié

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《举痛论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  余闻善言天者,必有验于人;
  我听说善于谈论天道的,必能应验于人事。
  善言古者,必有合于今;
  善于谈论历史的,必能应合于今事。
  善言人者,必有厌于己。
  善于谈论人事的,必能结合自己的情况。
  如此则道不惑而要数极,所谓明也。
  这样,才能掌握事物的规律而不迷惑,了解事物的要领极其透彻,这就是所谓明达事理的人。
  今余问于夫子,令言而可知,视而可见,扪而可得,令验于己而发蒙解惑,可得而闻乎?
  现在我想请教先生,将问诊所知,望诊所见,切脉所得的情况告诉我,使我有所体验,启发蒙昧,解除疑惑,你能告诉我吗?
   岐伯再拜稽首对曰:
   岐伯行二次大拜之礼后回答说:
  何道之问也?
  你要问的是哪些道理呢?
   帝曰:
   黄帝说:
  愿闻人之五脏卒痛,何气使然?
  我想听听人体的五脏突然作痛,是什么邪气造成的呢?
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  经脉流行不止,环周不休。
  人体经脉中的气血流行不止,如环无端。
  寒气入经而稽迟,泣(涩的通假字,下同)而不行,客于脉外则血少,客于脉中则气不通,故卒然而痛。
  如果寒邪侵入了经脉,则经脉气血的循行迟滞,凝涩而不畅行,如果寒邪侵袭于经脉外面,则使经脉内气血虚少,如果寒邪侵袭于经脉内部,则气血留止而不通,这二个原因都会导致突然产生疼痛。
   帝曰:
   黄帝说:
  其痛或卒然而止者,或痛甚不休者,或痛甚不可按者,或按之而痛止者,或按之无益者,或喘动应手者,或心与背相引而痛者,或胁肋与少腹相引而痛者,或腹痛引阴股者,或痛宿昔而成积者,或卒然痛死不知人,有少间复生者,或痛而呕者,或腹痛而后泄者,或痛而闭不通者。
  其疼痛有突然停止的,有疼得很剧烈而不停止的,有痛得很剧烈而不能按压的,有按压而疼痛停止的,有按压也不见缓解的,有疼痛跳动应手的,有心和背部相互牵引而痛的,有胁肋和腹相互牵引而痛的,有腹痛牵引阴股的,有疼痛日久而成积聚的,有突然疼痛昏厥如死不知人事稍停片刻又清醒的,有痛而呕吐的,有腹痛而后泄泻的,有痛而大便闭结不通的。
  凡此诸痛,各不同形,别之奈何?
  以上这些疼痛的情况,其发病情形各不相同,如何加以区别呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  寒气客于脉外则脉寒,脉寒则缩蜷,缩蜷则脉绌急,绌急则外引小络,故卒然而痛。
  寒邪侵袭于脉外,则经脉受寒,经脉受寒则经脉收缩不伸,收缩不伸则屈曲拘急,因而牵引在外的细小脉络,内外引急,故突然发生疼痛。
  得炅则痛立止,因重中于寒,则痛久矣。
  如果得到热气,则疼痛立刻停止,假如再次感受寒邪,卫阳受损就会久痛不止。
  寒气客于经脉之中,与炅气相薄则脉满,满则痛而不可按也。
  寒邪侵袭经脉之中,和人体本身的热气相互搏争,则经脉充满,脉满为实,不任压迫,故痛而不可按。
  寒气稽留,炅气从上,则脉充大而血气乱,故痛甚不可按也。
  寒邪停留于脉中,人体本身的热气则随之而上,与寒邪相搏,使经脉充满,气血运行紊乱,故疼痛剧烈而不可触按。
  寒气客于肠胃之间,膜原之下,血不得散,小络急引故痛,按之则血气散,故按之痛止。
  寒邪侵袭于肠胃之间,膜原之下,以致血气凝涩而不散,细小的脉络拘急牵引,所以疼痛,如果以手按揉,则血气散行,故按之疼痛停止。
  寒气客于侠脊之脉,则深按之不能及,故按之无益也。
  寒邪侵袭于侠脊脉,由于邪侵的部位较深,按揉难以达到病所,故按揉也无济于事。
  寒气客于冲脉,冲脉起于关元,随腹直上,寒气客则脉不通,脉不通则气因之,故喘动应手矣。
  寒邪侵袭于冲脉之中,冲脉是从小腹部的关元穴开始,循腹上行,如因寒气侵入则冲脉不通,脉不通则气因之鼓脉欲通,故腹痛而跳动应手。
  寒气客于背俞之脉则脉泣,脉泣则血虚,血虚则痛。
  寒邪侵于足太阳膀胱经的背俞穴,则血脉流行滞涩,脉涩则血虚,血虚则疼痛。
  其俞注于心,故相引而痛。
  因足太阳膀胱经的背俞穴与心相连,故心与背相引而痛。
  按之则热气至,热气至则痛止矣。
  按揉能使热气来复,热气来复则寒邪消散,故疼痛即刻停止。
  寒气客于厥阴之脉,厥阴之脉者,络阴器,系于肝,寒气客于脉中,则血泣脉急,故胁肋与少腹相引痛矣。
  寒邪侵袭于足厥阴肝经,足厥阴肝经循股阴入毛中,环阴器抵少腹,布胁肋而属于肝,寒邪侵入于脉中,则血凝涩而脉紧急,故胁肋与少腹牵引作痛。
  厥气客于阴股,寒气上及少腹,血泣在下相引,故腹痛引阴股。
  寒厥之气客于阴股,寒邪上及小腹,血凝涩向下牵引,则小腹疼痛牵引阴股。
  寒气客于小肠膜原之间,络血之中,血泣不得注于大经,血气稽留不得行,故宿昔而成积矣。
  寒邪侵入于小肠膜原之间、络血之中,使络血凝涩不能流注于大经脉,血气留止不能畅行,故日久便可结成积聚。
  寒气客于五脏,厥逆上泄,阴气竭,阳气未入,故卒然痛死不知人,气复反则生矣。
  寒邪侵袭于五脏,迫使五脏之气逆而上行,以致脏气上越外泄,阴气竭于内,阳气不得入,阴阳暂时相离,故突然疼痛昏死,不省人事,如果阳气复返,阴阳相接,则可以苏醒。
  寒气客于肠胃,厥逆上出,故痛而呕也。
  寒邪侵袭于肠胃,迫使肠胃之气逆而上行,故出现疼痛而呕吐。
  寒气客于小肠,小肠不得成聚,故后泄腹痛矣。
  寒邪侵袭于小肠,小肠为受盛之腑,因寒而阳气不化,水谷不得停留,故泄泻而腹痛。
  热气留于小肠,肠中痛、瘅热、焦渴,则坚干不得出,故痛而闭不通矣。
  如果是热邪留蓄于小肠,也可发生小肠中疼痛,由于内热伤津而唇焦口渴,粪便坚硬难以排出,故腹痛而大便秘结不通。
   帝曰:
   黄帝说:
  所谓言而可知者也,视而可见,奈何?
  以上所说从问诊中可以了解,至于望诊可见又是怎样的呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  五脏六腑,固尽有部,视其五色,黄赤为热,白为寒,青黑为痛,此所谓视而可见者也。
  五脏六腑在面部各有所属部位,望面部五色的变化就可以诊断疾病,如黄色赤色主热,白色主寒,青色黑色主痛,这都是通过望诊可以了解的。
   帝曰:
   黄帝说:
  扪而可得奈何?
  用手切诊而知病情是怎样的呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  视其主病之脉,坚而血及陷下者,皆可扪而得也。
  首先确定主病的经脉,然后以手循按,如果脉坚实的,是有邪气结聚,如果属气血留滞的,脉必充盛而高起,如果脉陷下的,是气血不足,多属阴证,这些都是可以用手扪切按循而可得知的。
   帝曰:
   黄帝说:
  善。
  好。
  余知百病生于气也,怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,寒则气收,炅则气泄,惊则气乱,劳则气耗,思则气结。
  我已知道许多疾病的发生,都是由气机失调引起的,暴怒则气上逆,大喜则气涣散,大悲则至气消,恐惧则气下沉,遇寒则气收敛,受热则气外泄,受惊则气紊乱,过劳则气耗散,过虑则气郁结。
  九气不同,何病之生?
  这九种气的变化各不相同,会发生怎样的疾病呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  怒则气逆,甚则呕血及飧泄,故气上矣。
  大怒会使肝气上逆,血随气逆,甚则吐血,或肝气乘脾发生飧泄,所以说是怒则气上。
  喜则气和志达,荣卫通利,故气缓矣。
  高兴时气和顺而志意畅达,营卫之气通利,但是大喜则会使气涣散。
  悲则心系急,肺布叶举,而上焦不通,荣卫不散,热气在中,故气消矣。
  悲哀太过会使心联系其它器官的经脉拘急,影响到肺使肺叶张大抬高,上焦随之闭塞不通,营卫之气得不到布散全身,热气郁闭于胸中,时间长了会转化为热,耗损肺气,所以说是悲则气消。
  恐则精却,却则上焦闭,闭则气还,还则下焦胀,故气不(当为下之误)行矣。
  恐惧会使肾脏的精气下沉,精气下沉则升降不交,故上焦闭塞,上焦闭塞则气还归于下,气郁于下则下焦胀满,所以说是恐则气下。
  寒则腠理闭,气不行,故气收矣。
  寒冷之气侵袭人体,会使肌肤腠理汗孔闭密,阳气不能向外通行而收敛于内,所以说是寒则气收。
  炅则腠理开,荣卫通,汗大泄,故气泄。
  火热之气能使人肌肤腠理汗孔开放,营卫通畅,汗液大量外出,致使气随津泄,所以说是热则气泄。
  惊则心无所倚,神无所归,虑无所定,故气乱矣。
  受惊会使人心悸动无所依附,神志无所归宿,心中疑虑不安,所以说是惊则气乱。
  劳则喘息汗出,外内皆越,故气耗矣。
  劳役过度会使人气动喘息,汗出过多,喘则内气外越,汗出过多则外气耗散,内外之气皆泄越,所以说是劳则气耗。
  思则心有所存,神有所归,正气留而不行,故气结矣。
  过度思虑会使人精神过度集中,心有所存,神归一处,以致正气留结而不能正常运行,所以说是思则气结。
多音字参考列表
  [數](读音:shù,shǔ)
  [明](读音:míng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [蒙](读音:)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [能](读音:néng,nài)
  [](读音:yìng,yīng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [六](读音:liù,lù)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [其](读音:jī,qí)
  [可](读音:kè,kě)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图