j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《太阴阳明论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《太阴阳明论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • tài
  yīn
  yáng
  míng
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    
   tài
   yīn
   yánɡ
   mínɡ
   wéi
   biǎo

    

   wèi
   mài

    
   shēng
   bìng
   ér

   zhě
    


    
  • 
    
    
    

   yuē
    


   zhǔ
   shí
    


    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   zhī
   jiē
   bǐng


   wèi
    
   ér


   zhì
   jīng
    

   yīn


    
   nǎi

   bǐng

    
   jīn

   bìng

   néng
   wèi
   wèi
   xíng

   jīn

    

   zhī


   bǐng
   shuǐ
   ɡǔ

       shuāi
    
   mài
   dào


    
   jīn
   ɡǔ

   ròu
    
   jiē   shēng
    


   yòng
   yān
    
  • 
    
    
    


   duì
   yuē
    
   yīn
   yáng

   wèi
    
   gēng

   gēng
   shí
    
   gēng

   gēng
   cóng
    
   huò
   cóng
   nèi
    
   huò
   cóng
   wài
    
   suǒ
   cóng

   tóng
    

   bìng

   míng

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   yáng
   zhě
   tiān


    
   zhǔ
   wài
    
   yīn
   zhě    
   zhǔ
   nèi
    

   yáng
   dào
   shí
    
   yīn
   dào

    

   fàn
   zéi
   fēng

   xié
   zhě
    
   yáng
   shòu
   zhī
    
   shí
   yǐn

   jié
       shí
   zhě
    
   yīn
   shòu
   zhī
    
   yáng
   shòu
   zhī


   liù

    
   yīn
   shòu
   zhī   zànɡ
    

   liù


   shēn


   shí

    
   shàng
   wéi
   chuǎn

    


   zànɡ

    
   mǎn


    
   xià
   wéi
   sūn
   xiè
    
   jiǔ
   wéi
   cháng

    

   hóu
   zhǔ
   tiān

    
   yān
   zhǔ


    

   yáng
   shòu
   fēng

    
   yīn
   shòu
   shī
   湿

    

   yīn

   cóng

   shànɡ
   hánɡ
   zhì
   tóu
    
   ér
   xià
   xínɡ
   xún

   zhì
   zhǐ
   duān
    
   yáng

   cóng
   shǒu
   shànɡ
   hánɡ
   zhì
   tóu
    
   ér
   xià
   xínɡ
   zhì

    

   yuē
    
    
   yáng
   bìng
   zhě
   shànɡ
   hánɡ

   ér
   xià
    
   yīn
   bìng
   zhě
   xià
   xínɡ

   ér
   shàng
    
    

   shāng

   fēng
   zhě
    
   shàng
   xiān
   shòu
   zhī
    
   shāng

   shī
   湿
   zhě
    
   xià
   xiān
   shòu
   zhī
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   yuàn
   wén


   zhuàng

    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   zhě


    
   zhì
   zhōnɡ
   yānɡ
    
   cháng


   shí
   zhǎng

   zàng
    

   shí   zhì
       zhǔ

   shí

    

   zàng
   zhě
    
   cháng
   zhuó
   wèi

   zhī
   jīng

    

   zhě
    
   shēng
   wàn

   ér

   tiān

    

   shàng
   xià
   zhì
   tóu

    


   zhǔ
   shí

    
  • 
    
    
    

   yuē
    


   wèi


   xiāng
   lián
   ěr
    
   ér
   néng
   wèi
   zhī
   xíng

   jīn

    


    
  • 
    
    
    

   yuē
    

   bìng
   ér

   zhī

   yòng
    


    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   tài
   yīn
   zhě
   sān
   yīn

    

   mài
   guàn
   wèi
   shǔ

   luò

    

   tài
   yīn
   wèi
   zhī
   xíng


   sān
   yīn
    
   yánɡ
   mínɡ
   zhě
   biǎo

    

   zànɡ
   liù

   zhī
   hǎi

    

   wèi
   zhī
   xíng


   sān
   yáng
    
   zàng


   yīn

   jīng
   ér
   shòu


   yánɡ
   mínɡ
    

   wèi
   wèi
   xíng

   jīn

    

   zhī


   bǐng
   shuǐ
   ɡǔ

       shuāi
    
   yīn
   dào


    
   jīn
   ɡǔ

   ròu
       shēng
    


   yòng
   yān
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《太阴阳明论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  太阴阳明为表里,脾胃脉也,生病而异者,何也?
  足太阴脾经与足阳明胃经,互为表里,是脾胃所属的经脉,而所生的疾病不同,是什么道理呢?
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  阴阳异位,更虚更实,更逆更从,或从内,或从外,所从不同,故病异名也。
  足太阴脾经属阴经,足阳明胃经属阳经,两经循行的部位不同,它们虚实的更替不同,顺逆的更替也不同,疾病或从体内发生,或从体外侵入,因为发病原因各有差异,所以病名也就不同。
   帝曰:
   黄帝道:
  愿闻其异状也?
  我想知道它们不同的具体情况。
   岐伯曰:
   岐伯说:
  阳者天气也,主外;
  人身的阳气,犹如天气,负责护卫人体外部;
  阴者地气也,主内。
  人身的阴气(精气),犹如地气,负责滋养人体内部。
  故阳道实,阴道虚。
  所以,阳气性质刚实固守于外,阴气性质柔虚守于内。
  故犯贼风虚邪者,阳受之;
  凡是,贼风虚邪伤人,外表阳气先受侵害;
  食饮不节,起居不时者,阴受之。
  饮食起居失调,内在阴气先受损伤。
  阳受之则入六腑,阴受之则入五脏。
  阳气受到邪气侵害会传入六腑,阴气受病会多累及五脏。
  入六腑则身热不时卧,上为喘呼。
  邪入六腑,可见发热不得安卧,气上逆而喘促;
  入五脏则?
  邪入五脏。
  满闭塞,下为飧泄,久为肠澼。
  则见脘腹胀满,闭塞不通,在下为大便泄泻,病久而产生痢疾。
  故喉主天气,咽主地气。
  所以,喉咙司呼吸而通天气,咽部吞饮食而连地气。
  故阳受风气,阴受湿气。
  因此阳经易受风邪,阴经易感湿邪。
  故阴气从足上行至头,而下行循臂至指端。
  所以阴经之气,从足沿内侧上行至头,再向下沿臂膊内侧到达指端;
  阳气从手上行至头,而下行至足。
  阳经之气,从手沿外侧上行至头,再沿外侧向下行到足。
  故曰:“
  所以说:“
  阳病者上行极而下,阴病者下行极而上。”
  阳经的病邪,先上行至头顶再向下行,阴经的病邪,先下行至指端,再向上行。”
  故伤于风者,上先受之;
  故风邪为病,人体上部首先感受邪气;
  伤于湿者,下先受之。
  湿邪成疾,人体下部首先感受邪气。
   帝曰:
   黄帝道:
  脾病而四肢不用,何也?
  脾病会引起四肢痿弱功能失常,这是什么道理呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  四肢皆禀气于胃,而不得至经,必因于脾,乃得禀也。
  四肢都要承受胃中水谷精气的濡养,但胃中精气不能直接到达四肢经脉,必须依赖脾气的传输,才能营养四肢。
  今脾病不能为胃行其津液,四肢不得禀水谷气,气日以衰,脉道不利,筋骨肌肉,皆无气以生,故不用焉。
  如今脾有病不能为胃输送水谷精气,四肢失去营养,则精气日渐衰减,经脉不能畅通,筋骨肌肉都得不到濡养,因此四肢便痿弱丧失正常的功能了。
   帝曰:
   黄帝道:
  脾不主时,何也?
  脾脏不能主管一个季节,这是什么道理呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  脾者土也,治中央,常以四时长四脏,各十八日寄治,不得独主于时也。
  脾在五行中属土,主管中央之位,分别在四季长养四脏,时间在四季之末的最后十八天,故脾不单独主管一个季节。
  脾脏者,常着胃土之精也。
  由于脾脏经常为胃土传输水谷精气,就像天地养育万物一样无时或缺的。
  土者,生万物而法天地,故上下至头足,不得主时也。
  所以它能从上到下,从头到足,输送水谷之精气于全身各部位,而不专门主管一个季节。
   帝曰:
   黄帝道:
  脾与胃以膜相连耳,而能为之行其津液,何也?
  脾与胃仅以一层膜相连,而脾能为胃传输津液,这是什么道理呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  足太阴者三阴也,其脉贯胃属脾络嗌,故太阴为之行气于三阴。
  足太阴脾经,属三阴经脉,它的经脉贯通到胃,连属于脾,环绕咽喉,故脾能把胃中之水谷精气输送到手足的三条阴经;
  阳明者表也,五脏六腑之海也,亦为之行气于三阳。
  足阳明胃经,为脾经之表,是供给五脏六腑营养之处,故胃也能将太阴之气输送到手足的三条阳经。
  脏腑各因其经而受气于阳明,故为胃行其津液。
  五脏六腑各通过脾经以接受胃中的精气,所以说脾能为胃运行津液。
  四肢不得禀水谷气,日以益衰,阴道不利,筋骨肌肉,无气以生,故不用焉。
  如四肢得不到水谷精气的滋养,精气便日趋衰减,脉道不通,筋骨肌肉都失却营养,因而也就丧失正常的功能了。
多音字参考列表
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [節](读音:jié,jiē)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [能](读音:néng,nài)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [六](读音:liù,lù)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [明](读音:míng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [其](读音:jī,qí)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图