j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《热论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《热论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   


  yuē
   
  bìng

  shǎo

   
  shí
  ròu


   
  duō
  shí


   


  jìn

   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  zhì
  zhī

  tōng

  zàng
  mài
   
  bìng

  shuāi


   

  wèi
  mǎn
  sān

  zhě
   

  hán
  ér

   

  mǎn
  sān

  zhě
   

  xiè
  ér

   
 • 
   
   
   


  liǎng
  gǎn

  hán
  zhě
   


   

  yáng
  bìng
  shuāi
   
  tóu
  tònɡ
  shǎo

   


   
  yánɡ
  mínɡ
  bìng
  shuāi
   
  shēn

  shǎo

   
  jiǔ

   
  shào
  yánɡ
  bìng
  shuāi
   
  ěr
  lóng
  wēi
  wén
   
  shí

   
  tài
  yīn
  bìng
  shuāi
   

  jiǎn

  ɡù
   


  yǐn
  shí
   
  shí


   
  shào
  yīn
  bìng
  shuāi
   

  zhǐ

  mǎn
   
  shé
  gān

  ér

   
  shí
  èr

   
  jué
  yīn
  bìng
  shuāi
   
  náng
  zòng
   
  shào

  wēi
  xià
   


  jiē

   
  bìng   
 • 
   
   
   

  yuē
   

  zànɡ

  shāng
   
  liù


  tōnɡ
   
  róng
  wèi

  xínɡ
   

  shì
  zhī
  hòu
   
  sān

  nǎi

   


   
 • 
   
   
   


   
  tài
  yīn
  shòu
  zhī
   
  tài
  yīn
  mài

  wèi
  zhōng
   
  luò


   


  mǎn
  ér

  gān
   


   
  shào
  yīn
  shòu
  zhī
   
  shào
  yīn
  mài
  guàn
  shèn
   
  luò

  fèi
   

  shé
  běn
   

  kǒu
  zào
  shé
  gān
  ér

   
  liù

   
  jué
  yīn
  shòu
  zhī
   
  jué
  yīn
  mài
  xún
  yīn

  ér
  luò

  gān
   

  fán
  mǎn
  ér
  náng
  suō
   
  sān
  yīn
  sān
  yáng

  zànɡ
  liù

  jiē
  shòu
  bìng
   
  róng
  wèi

  xínɡ
   

  zànɡ

  tōnɡ   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  yuàn
  wén

  zhuàng
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  zhū

  zhě
   

  shèn
  ér
  qiǎng
  shí
  zhī
   

  yǒu
  suǒ


   
  ruò

  zhě
   
  jiē
  bìng

  shuāi
  ér

  yǒu
  suǒ
  cáng
   
  yīn

  ɡǔ

  xiānɡ

   
  liǎng

  xiāng

   

  yǒu
  suǒ


   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  bìng

  dāng

  jìn
  zhī
   
 • 
   
   
   

  yuē
   

  bìng
  liǎng
  gǎn

  hán
  zhě
   

  mài
  yīng


  bìng
  xíng


   
 • 
   
   
   


  duì
  yuē
   

  yáng
  zhě
   
  zhū
  yáng
  zhī
  shǔ

   

  mài
  lián

  fēng

   

  wéi
  zhū
  yáng
  zhǔ


   
  rén
  zhī
  shāng

  hán

   

  wéi
  bìng

   

  suī
  shèn


   

  liǎng
  gǎn

  hán
  ér
  bìng
  zhě
   


  miǎn


   
 • 
   
   
   

  yuē
   

  bìng


   
  shí
  yǒu
  suǒ

  zhě
   


   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  liǎng
  gǎn

  hán
  zhě
   
  bìng
  yáng

  shào
  yīn

  bìng
   

  tóu
  tònɡ
  kǒu
  gān
  ér
  fán
  mǎn
   
  èr


  yánɡ
  mínɡ

  tài
  yīn

  bìng
   


  mǎn
  shēn

   


  shí
   
  zhān
  yán
   
  sān


  shào
  yánɡ

  jué
  yīn

  bìng
   

  ěr
  lóng
   
  náng
  suō
  ér
  jué
   
  shuǐ
  jiāng


   

  zhī
  rén
   
  liù


   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  shàn
   
  zhì

  nài

   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  shāng
  hán


   

  yáng
  shòu
  zhī
   

  tóu
  xiàng
  tòng
   
  yāo

  qiáng
   
  èr

   
  yánɡ
  mínɡ
  shòu
  zhī
   
  yánɡ
  mínɡ
  zhǔ
  ròu
   

  mài
  xiá

   
  luò


   

  shēn


  téng
  ér

  gān
   
   
  sān

   
  shào
  yánɡ
  shòu
  zhī
   
  shào
  yánɡ
  zhǔ
  dǎn
   
   
  jiǎ

  jīng
   
   
  tài

   
  děng
  bìng
  zuò

   
   

  mài
  xún
  xié
  luò

  ěr
   

  xiōng
  xié
  tòng
  ér
  ěr
  lóng
   
  sān
  yáng
  jīnɡ
  luò
  jiē
  shòu

  bìng
   
  ér
  wèi


  zàng
   
   
  tài

   
  zuò

   
  zhě
   


  hán
  ér

   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  yánɡ
  mínɡ
  zhě
   
  shí
  èr
  jīnɡ
  mài
  zhī
  zhǎng

   

  xuè

  shènɡ
   


  zhī
  rén
   
  sān

   


  nǎi
  jìn
      
 • 
   
   
   


  yuē
   
  shì


  shí
   
  tiáo


  cóng
   

  shǐ
  使   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    
   jīn


   bìng
   zhě
    
   jiē
   shāng
   hán
   zhī
   lèi

    
   huò

   huò

    


   jiē

   liù


   zhī
   jiān
    


   jiē

   shí


   shàng
   zhě
    


    

   zhī

   jiě
    
   yuàn
   wén


    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   zhì
   zhī
   nài

    
  • 
    
    
    
   fán
   bìng
   shāng
   hán
   ér
   chéng
   wēn
   zhě
    
   xiān
   xià
   zhì

   zhě
   wéi
   bìng
   wēn
    
   hòu
   xià
   zhì

   zhě
   wéi
   bìng
   shǔ
    
   shǔ
   dāng

   hàn
   jiē
   chū
    

   zhǐ
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《热论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  今夫热病者,皆伤寒之类也,或愈或死,其死皆以六七日之间,其愈皆以十日以上者,何也?
  现在所说的外感发热的疾病,都属于伤寒(外感寒邪)一类,其中有的痊愈,有的死亡,死亡的往往在六七日之间,痊愈的都在十日以上,这是什么道理呢?
  不知其解,愿闻其故。
  我不知如何解释,想听听其中的道理。
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  巨阳者,诸阳之属也。
  太阳经为六经之长,统摄阳分,故诸阳皆隶属于太阳。
  其脉连于风府,故为诸阳主气也。
  足太阳膀胱经连于风府穴,(在此与督脉、阳维脉相会,其循行于头部和后背之表),所以足太阳为诸阳主气,主一身之表。
  人之伤于寒也,则为病热,热虽甚不死,其两感于寒而病者,必不免于死。
  人感受寒邪以后,就要发热,发热虽重,一般不会死亡,如果阴阳二经表里同时感受寒邪而发病,就容易导致死亡。
   帝曰:
   黄帝说:
  愿闻其状。
  我想知道伤寒的症状。
   岐伯曰:
   岐伯说:
  伤寒一日,巨阳受之,故头项痛,腰脊强。
  伤寒病,第一日,为足太阳膀胱经感受寒邪,足太阳膀胱经循行路线,从头下项,侠脊抵腰中,所以出现头项痛、腰脊强直不舒的症状。
  二日,阳明受之,阳明主肉,其脉侠鼻,络于目,故身热目疼而鼻干,不得卧也。
  第二日,足阳明胃经受病,足阳明胃经主肌肉,其循行路线,挟鼻络于目,(下行入腹,)所以出现身体发热、眼睛痛、鼻腔干燥、睡眠不安的症状。
  三日,少阳受之,少阳主胆(《甲乙经》《太素》等并作骨),其脉循胁络于耳,故胸胁痛而耳聋。
  第三日,足少阳胆经受病,足少阳胆经主骨,其循行路线,过胁肋而上络于耳,所以出现胸肋痛和耳聋的症状。
  三阳经络皆受其病,而未入于脏(《太素》作腑)者,故可汗而已。
  若三条阳经皆受病,但尚未入腑,都可以发汗而愈。
   四日,太阴受之,太阴脉布胃中,络于嗌,故腹满而嗌干。
   第四日,足太阴脾经受病,足太阴脾经循行路线,布于胃中,上络于咽,所以出现腹中胀满和咽干的症状。
  五日,少阴受之,少阴脉贯肾,络于肺,系舌本,故口燥舌干而渴。
  第五日,足少阴肾经受病,足少阴肾经循行路线,贯肾,络肺,上系舌的根部,所以出现口燥、舌干而渴的症状。
  六日,厥阴受之,厥阴脉循阴器而络于肝,故烦满而囊缩。
  第六日,足厥阴肝经受病,足厥阴肝经循行路线,环绕生殖器,而络于肝,所以出现烦闷和阴囊收缩的症状。
  三阴三阳五脏六腑皆受病,荣卫不行,五脏不通则死矣。
  如果三阴三阳经脉和五脏六腑均受病,以致营卫不能运行,五脏之气不通,人就要死亡了。
   其不两感于寒者:
   如果不是从阴阳表里两条经脉同时感受寒邪的。
  七日,巨阳病衰,头痛少愈;
  则第七日,太阳经脉病气衰减,头痛稍愈;
  八日,阳明病衰,身热少愈;
  第八日,阳明经脉病气衰减,身热稍退;
  九日,少阳病衰,耳聋微闻,十日,太阴病衰,腹减如故,则思饮食;
  第九日,少阳经脉病气衰减,耳聋将逐渐恢复而能听到声音,第十日,太阴经脉病气衰减,腹满已消,恢复正常,而欲饮食;
  十一日,少阴病衰,渴止不满,舌干已而嚏;
  第十一日,少阴经脉病气衰减,口不渴,不胀满,舌不干,能打喷嚏;
  十二日,厥阴病衰,囊纵,少腹微下,大气皆去,病日已矣。
  第十二日,厥阴经脉病气衰减,阴囊松弛下垂归位,小腹部的拘急疼痛也舒缓了,由于各条经脉的邪气都已经消退,所以病也逐渐痊愈。
   帝曰:
   黄帝说:
  治之奈何?
  怎么治疗呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  治之各通其脏脉,病日衰已矣。
  治疗的原则是,各自使受邪的脏腑经脉气血通畅,这样就会使病邪日渐衰退而愈。
  其未满三日者,可汗而已;
  对这类病的治疗原则,一般来说,受病邪未满三日,病邪犹在体表的,可发汗而愈;
  其满三日者,可泄而已。
  受病邪已满三日,病邪已入体内的,可以泻下去热而愈。
   帝曰:
   黄帝说:
  热病已愈,时有所遗者,何也?
  有时热病已经痊愈,但还有余热不退的情况发生,这是什么原因呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  诸遗者,热甚而强食之,故有所遗也。
  凡是余热不退的,大多是因为在发热较重的时候勉强进食造成的,所以才有余热遗留在体内。
  若此者,皆病已衰而热有所藏,因其谷气相薄,两热相合,故有所遗也。
  像这样的情况,都是病势虽然已经衰退,但尚有残余的热邪蕴藏于内,(如病人勉强进食过多,)一定会因为水谷不化而生热,再与体内残留的余热相合,必然造成余热不退的情况。
   帝曰:
   黄帝说:
  善。
  好。
  治遗奈何?
  怎样治疗余热不退呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  视其虚实,调其逆从,可使必已矣。
  应诊察病的虚实,或补或泻,予以适当的治疗,可使其病痊愈。
   帝曰:
   黄帝说:
  病热当何禁之?
  发热的病人在护理上有什么禁忌吗?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  病热少愈,食肉则复,多食则遗,此其禁也。
  当病人热势稍衰的时候,吃了肉食,病就会复发,如果饮食过多,则出现余热不退的症状,这都是热病的禁忌。
   帝曰:
   黄帝说:
  其病两感于寒者,其脉应与其病形何如?
  表里两条经脉同时伤于寒邪的两感证,其脉象和症状是怎样的呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  两感于寒者:
  阴阳表里两条经脉同时感受寒邪的两感证。
  病一日则巨阳与少阴俱病,则头痛口干而烦满;
  第一日,为太阳与少阴两经同时受病,其症状既有太阳的头痛,又有少阴的口干和烦闷;
  二日则阳明与太阴俱病,则腹满身热,不欲食,谵言;
  第二日,为阳明与太阴两经同时受病,其症状既有阳明的身热谵言妄语,又有太阴的腹满不欲食;
  三日则少阳与厥阴俱病,则耳聋、囊缩而厥、水浆不入、不知人,六日死。
  第三日,为少阳与厥阴两经同时受病,其症状既有少阳之耳聋,又有厥阴的阴囊收缩和四肢发冷,如果病势发展至水浆不入,神昏不知人的程度,到第六天便死亡了。
   帝曰:
   黄帝说:
  五脏已伤,六腑不通,荣卫不行,如是之后,三日乃死,何也?
  病已发展至五脏已伤,六腑不通,荣卫不行,像这样的病况,再过三天以后就死亡,是什么道理呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  阳明者,十二经脉之长也,其血气盛,故不知人。
  足阳明胃经为十二经脉之长,此经脉的气血最盛,所以病人容易神识昏迷。
  三日,其气乃尽,故死矣。
  再过三天以后,足阳明胃经的气血已经竭尽,所以就要死亡。
   凡病伤寒而成温者,先夏至日者为病温,后夏至日者为病暑。
   大凡伤于寒邪而成为温热病的,病发于夏至日以前的就称之为温病,病发于夏至日以后的就称之为暑病。
  暑当与汗皆出,勿止。
  (暑病汗出,可使暑热从汗散泄,所以,)暑病需要让汗发出来,而不要采用止汗的疗法。
多音字参考列表
  [夫](读音:fú,fū)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [可](读音:kè,kě)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [](读音:yìng,yīng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [一](读音:yī)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [六](读音:liù,lù)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [明](读音:míng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [其](读音:jī,qí)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图