j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《金匮真言论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《金匮真言论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • jīn
  guì
  zhēn
  yán
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   

  jiē
  yīn
  yáng
  biǎo

   
  nèi
  wài

  xióng
   
  xiāng
  shū
  yìng

   


  yìng
  tiān
  zhī
  yīn
  yáng

   
 • 
   
   
   

  dōng

  àn
  qiāo
   
  chūn

  qiú

   
  chūn

  bìng
  jǐng
  xiàng
   
  zhòng
  xià

  bìng
  xiōng
  xié
   
  cháng
  xià

  bìng
  dòng
  xiè
  hán
  zhōng
   
  qiū

  bìng
  fēng
  nüè
   
  dōng

  bìng

  jué
   
  sūn
  xiè
   
  ér
  hàn
  chū

   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  yǒu
   
 • 
   
   
   
  běi
  fāng
  hēi

   

  tōng

  shèn
   
  kāi
  qiào

  èr
  yīn
   
  cáng
  jīng

  shèn
   

  bìng
  zài

  谿
   

  wèi
  xián
   

  lèi
  shuǐ
   

  chù
  zhì
   


  dòu
   

  yìng

  shí
   
  shàng
  wéi
  chén
  xīng
   
  shì

  zhī
  bìng
  zhī
  zài


   

  yīn

   

  shù
  liù
   

  xiù

   
 • 
   
   
   
  dōng
  fāng
  qīng

   

  tōng

  gān
   
  kāi
  qiào


   
  cáng
  jīng

  gān
   

  bìng

  jīng
  hài
   

  wèi
  suān
   

  lèi
  cǎo

   

  chù

   


  mài
   

  yìng

  shí
   
  shàng
  wéi
  suì
  xīng
   
  shì

  chūn

  zài
  tóu

   

  yīn
  jué
   

  shù

   
  shì

  zhī
  bìng
  zhī
  zài
  jīn

   

  xiù
  sāo
   
 • 
   
   
   

  rén

  yìng
  zhī
   

  yán
  rén
  zhī
  yīn
  yáng
   

  wài
  wéi
  yáng
   
  nèi
  wéi
  yīn
   
  yán
  rén
  shēn
  zhī
  yīn
  yáng
   

  bèi
  wéi
  yáng
   

  wéi
  yīn
   
  yán
  rén
  shēn
  zhī
  zàng

  zhōng
  yīn
  yáng
   

  zàng
  zhě
  wéi
  yīn
   

  zhě
  wéi
  yáng
   
  gān
   
  xīn
   

   
  fèi
   
  shèn
   

  zàng
  jiē
  wéi
  yīn
   
  dǎn
   
  wèi
   

  cháng
   
  xiǎo
  cháng
   
  bǎng
  guāng
   
  sān
  jiāo
   
  liù

  jiē
  wéi
  yáng
   
 • 
   
   
   


  duì
  yuē
   

  fēng

  xié

  wéi
  jīng
  fēng
   
  chù

  zàng
   
  xié


  bìng
   
 • 
   
   
   
  suǒ


  zhī
  yīn
  zhōng
  zhī
  yīn
   
  yáng
  zhōng
  zhī
  yáng
  zhě
   


   
  wéi
  dōng
  bìng
  zài
  yīn
   
  xià
  bìng
  zài
  yáng
   
  chūn
  bìng
  zài
  yīn
   
  qiū
  bìng
  zài
  yáng
   
  jiē
  shì

  suǒ
  zài
   
  wéi
  shī
  zhēn
  shí

   
 • 
   
   
   

  jīng
  zhě
   
  shēn
  zhī
  běn

   

  cáng

  jīng
  zhě
   
  chūn

  bìng
  wēn
   
  xià
  shǔ
  hàn

  chū
  zhě
   
  qiū
  chéng
  fēng
  nüè
   

  píng
  rén
  mài


   
 • 
   
   
   

  yuē
   

  zàng
  yìng

  shí
   

  yǒu
  shōu
  shòu

   
 • 
   
   
   
  nán
  fāng
  chì

   

  tōng

  xīn
   
  kāi
  qiào

  ěr
   
  cáng
  jīng

  xīn
   

  bìng
  zài

  zàng
   

  wèi

   

  lèi
  huǒ
   

  chù
  yáng
   


  shǔ
   

  yìng

  shí
   
  shàng
  wéi
  yíng
  huò
  xīng
   
  shì

  zhī
  bìng
  zhī
  zài
  mài

   

  yīn
  zhǐ
   

  shù

   

  xiù
  jiāo
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  yīn
  zhōng
  yǒu
  yīn
   
  yáng
  zhōng
  yǒu
  yáng
   
  píng
  dàn
  zhì

  zhōng
   
  tiān
  zhī
  yáng
   
  yáng
  zhōng
  zhī
  yáng

   

  zhōng
  zhì
  huáng
  hūn
   
  tiān
  zhī
  yáng
   
  yáng
  zhōng
  zhī
  yīn

   


  zhì

  míng
   
  tiān
  zhī
  yīn
   
  yīn
  zhōng
  zhī
  yīn

   

  míng
  zhì
  píng
  dàn
   
  tiān
  zhī
  yīn
   
  yīn
  zhōng
  zhī
  yáng

   
 • 
   
   
   
  zhōng
  yāng
  huáng

   

  tōng


   
  kāi
  qiào

  kǒu
   
  cáng
  jīng


   

  bìng
  zài
  shé
  běn
   

  wèi
  gān
   

  lèi

   

  chù
  niú
      

  yìng

  shí
   
  shàng
  wéi
  zhèn
  xīng
   
  shì

  zhī
  bìng
  zhī
  zài
  ròu

   

  yīn
  gōng
   

  shù

   

  xiù
  xiāng
   
 • 
   
   
   

  chūn

  zhě
   
  bìng
  zài
  tóu
   
  xià

  zhě
   
  bìng
  zài
  zàng
   
  qiū

  zhě
   
  bìng
  zài
  jiān
  bèi
   
  dōng

  zhě
   
  bìng
  zài

  zhī
   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    
   tiān
   yǒu

   fēng
    
   jīng
   yǒu

   fēng
    

   wèi
    
  • 
    
    
    

   西
   fāng
   bái

    

   tōng

   fèi
    
   kāi
   qiào


    
   cáng
   jīng

   fèi
    

   bìng
   zài
   bèi
    

   wèi
   xīn
    

   lèi
   jīn
    

   chù

    


   dào
    

   yìng

   shí
    
   shàng
   wéi
   tài
   bái
   xīng
    
   shì

   zhī
   bìng
   zhī
   zài

   máo

    

   yīn
   shāng
    

   shù
   jiǔ
    

   xiù
   xīng
    
  • 
    
    
    
   dōng
   fēng
   shēng

   chūn
    
   bìng
   zài
   gān
    
   shù
   zài
   jǐng
   xiàng
    
   nán
   fēng
   shēng

   xià
    
   bìng
   zài
   xīn
    
   shù
   zài
   xiōng
   xié
    

   西
   fēng
   shēng

   qiū
    
   bìng
   zài
   fèi
    
   shù
   zài
   jiān
   bèi
    
   běi
   fēng
   shēng

   dōng
    
   bìng
   zài
   shèn
    
   shù
   zài
   yāo

    
   zhōng
   yāng
   wéi

    
   bìng
   zài

    
   shù
   zài

    
  • 
    
    
    

   chūn
   shàn
   bìng
   qiú

    
   zhòng
   xià
   shàn
   bìng
   xiōng
   xié
    
   cháng
   xià
   shàn
   bìng
   dòng
   xiè
   hán
   zhōng
    
   qiū
   shàn
   bìng
   fēng
   nüè
    
   dōng
   shàn
   bìng

   jué
    
  • 
    
    
    
   suǒ
   wèi


   shí
   zhī
   shèng
   zhě
    
   chūn
   shèng
   cháng
   xià
    
   cháng
   xià
   shèng
   dōng
    
   dōng
   shèng
   xià
    
   xià
   shèng
   qiū
    
   qiū
   shèng
   chūn
    
   suǒ
   wèi

   shí
   zhī
   shèng

    
  • 
    
    
    

   bèi
   wéi
   yáng
    
   yáng
   zhōng
   zhī
   yáng
    
   xīn

    
   bèi
   wéi
   yáng
    
   yáng
   zhōng
   zhī
   yīn
    
   fèi

    

   wéi
   yīn
    
   yīn
   zhōng
   zhī
   yīn
    
   shèn

    

   wéi
   yīn
    
   yīn
   zhōng
   zhī
   yáng
    
   gān

    

   wéi
   yīn
    
   yīn
   zhōng
   zhī
   zhì
   yīn
    


    
  • 
    
    
    

   shàn
   wéi
   mài
   zhě
    
   jǐn
   chá

   zàng
   liù

       cóng
    
   yīn
   yáng
   biǎo

    

   xióng
   zhī

    
   cáng
   zhī
   xīn

    

   xīn

   jīng
    
   fēi

   rén

   jiāo
    
   fēi

   zhēn

   shòu
    
   shì
   wèi

   dào
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《金匮真言论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  天有八风,经有五风,何谓?
  自然界有八风,人的经脉病变又有五风的说法,这是怎么回事呢?
   岐伯对曰:
   歧伯答说:
  八风发邪以为经风,触五脏,邪气发病。
  自然界的八风是外部的致病邪气,他侵犯经脉,产生经脉的风病,风邪还会继续经脉而侵害五脏,使五脏发生病变。
   所谓得四时之胜者,春胜长夏,长夏胜冬,冬胜夏,夏胜秋,秋胜春,所谓四时之胜也。
   一年的四个季节,有相克的关系,比如春胜夏(长夏),(长夏)夏胜冬,冬胜夏,夏胜秋,秋胜春,某个季节出现了克制它的季节气候,这就是所谓四时相胜。
   东风生于春,病在肝,俞在颈项;
   东风生于春季,病多发生在肝,肝的经气输注于颈项。
  南风生于夏,病在心,俞在胸胁;
  南风生于夏季,病多发生于心,心的经气输注于胸胁。
  西风生于秋,病在肺,俞在肩背;
  西风生于秋季,病多发生在肺,肺的经气输注于肩背。
  北风生于冬,病在肾,俞在腰股;
  北风生于冬季,病多发生在肾,肾的经气输注于腰股。
  中央为土,病在脾,俞在脊。
  长夏对应土,病位在脾,脾的经气输注于脊。
   故春气者,病在头;
   所以春季邪气伤人,多病在头部:
  夏气者,病在脏;
  夏季邪气伤人,多病在心:
  秋气者,病在肩背;
  秋季邪气伤人,多病在肩背:
  冬气者,病在四肢。
  冬季邪气伤人,多病在四肢。
   故春善病鼽衄,仲夏善病胸胁,长夏善病洞泄寒中,秋善病风疟,冬善病痹厥。
   春天多发生鼽衄,夏天多发生在胸胁方面的疾患,夏季多发生腹泄等里寒证,秋天多发生风疟,冬天多发生痹厥。
   故冬不按蹻,春不鼽衄;
   若冬天不进行按脐等扰动阳气的活动,来年春天就不会发生鼽衄和颈项部位的疾病。
  春不病颈项,仲夏不病胸胁;
  夏天就不会发生胸胁的疾患,夏季就不会发生腹泄一类的里寒病。
  长夏不病洞泄寒中,秋不病风疟,冬不病痹厥、飧泄,而汗出也。
  秋天就不会发生风疟病,冬天也不会发生痹厥、飨泄、汗出过多等病症。
   夫精者,身之本也。
   精,是人体的根本,所以阴精内藏而不妄泄,春天就不会得温热病。
  故藏于精者,春不病温。
  夏暑阳盛,如果不能排汗散热,到秋天就会酿成风疟病。
  夏暑汗不出者,秋成风疟,此平人脉法也。
  这是诊察普通人四时发病的一般律。
   故曰:
   所以说:
  阴中有阴,阳中有阳。
  阴阳之中,还各有阴阳。
  平旦至日中,天之阳,阳中之阳也;
  白昼属阳,平旦到中午,为阳中之阳。
  日中至黄昏,天之阳,阳中之阴也;
  中午到黄昏,则属阳中之阴。
  合夜至鸡鸣,天之阴,阴中之阴也;
  黑夜属阴,暮夜到鸡鸣,为阴中之阴。
  鸡鸣至平旦,天之阴,阴中之阳也。
  鸡鸣到平旦,则属阴中之阳。
   故人亦应之,夫言人之阴阳,则外为阳,内为阴。
   人的情况也与此相应,就人体阴阳而论,外部属阳,内部属阴。
  言人身之阴阳,则背为阳,腹为阴。
  就身体的部位来分阴阳,则背为阳,腹为阴。
  言人身之脏腑中阴阳,则脏者为阴,腑者为阳。
  从脏腑的阴阳划分来说,则脏属阴,腑属阳。
  肝、心、脾、肺、肾,五脏皆为阴,胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦,六腑皆为阳。
  肝、心、脾、肺、肾五脏都属阴,胆、胃、大肠、小肠、膀胱三焦六腑都属阳。
   所以欲知阴中之阴,阳中之阳者,何也?
   了解阴阳之中复有阴阳的道理是什麽呢?
  为冬病在阴,夏病在阳,春病在阴,秋病在阳,皆视其所在,为施针石也。
  这是要分析四时疾病的在阴在阳,以作为治疗的依据,如冬病在阴,夏病在阳,春病在阴,秋病在阳,都要根据疾病的部位来施用针刺和贬石的疗法。
   故背为阳,阳中之阳,心也;
   此外,背为阳,阳中之阳为心。
  背为阳,阳中之阴,肺也;
  阳中之阴为肺。
  腹为阴,阴中之阴,肾也;
  腹为阴,阴中之阴为肾。
  腹为阴,阴中之阳,肝也;
  阴中之阳为肝。
  腹为阴,阴中之至阴,脾也。
  阴中的至阴为脾。
   此皆阴阳表里,内外雌雄,相输应也。
   以上这些都是人体阴阳表里、内外雌雄相互联系又相互对应的例证。
  故以应天之阴阳也。
  所以人与自然界的阴阳是相应的。
   帝曰:
   黄帝说:
  五脏应四时,各有收受乎?
  五脏除与四时相应外,它们各自还有相类的事物可以归纳起来吗吗?
   岐伯曰:
   歧伯说:
  有。
  有。
   东方青色,入通于肝,开窍于目,藏精于肝。
   比如东方青色,与肝相通,肝开窍于目,经气内藏于肝。
  其病发惊骇,其味酸,其类草木,其畜鸡,其谷麦,其应四时,上为岁星,是以春气在头也。
  发病常表现为惊骇,在五味为酸,与草木同类,在五蓄为鸡,在五谷为麦,与四时中的春季相应,在天体为岁星,春天阳气上升,所以其气在头。
  其音角,其数八,是以知病之在筋也,其臭臊。
  在五音为角,其成数为八,因肝主筋,此外,在嗅味为臊。
   南方赤色,入通于心,开窍于耳,藏精于心,故病在五脏。
   南方赤色,与心相通,心开窍于耳,经气内藏与心。
  其味苦,其类火,其畜羊,其谷黍,其应四时,上为荧惑星。
  在五味为苦,与火同类,在五畜为羊,在五谷为黍,与四时中的夏季相应,在天体为荧惑星。
  是以知病之在脉也。
  他的疾病多发生在脉和五脏,在五音为徵,其成数为七。
  其音徵,其数七,其臭焦。
  此外,在嗅味为焦。
   中央黄色,入通于脾,开窍于口,藏精于脾,故病在舌本。
   中央黄色,与脾相通,脾开窍于口,经气内藏于脾。
  其味甘,其类土,其畜牛,其谷稷,其应四时,上为镇星。
  在五味为甘,与土同类,在五畜为牛,在五谷为稷,与四时中的夏相应,在天体为镇星。
  是以知病之在肉也。
  他的疾病多发生在舌根和肌肉。
  其音宫,其数五,其臭香。
  在五音为宫,其生数为五,此外,在嗅味为香。
   西方白色,入通于肺,开窍于鼻,藏精于肺,故病在背。
   西方白色,与肺相通,肺开窍于鼻,经气内藏于肺。
  其味辛,其类金,其畜马,其谷稻,其应四时,上为太白星。
  在五味为辛,与金同类,在五畜为马,在五谷为稻,与四时中的秋季相应,在天体为太白星。
  是以知病之在皮毛也。
  他的疾病多发生在背部和皮毛。
  其音商,其数九,其臭腥。
  在五音为商,其成数为九,此外,在嗅味为腥。
   北方黑色,入通于肾,开窍于二阴,藏精于肾,故病在谿。
   北方黑色,与肾相通,肾开窍于前后二阴,经气内藏于肾。
  其味咸,其类水,其畜彘,其谷豆,其应四时,上为辰星。
  在五味为咸,与水同类,在五畜为猪,在五谷为豆,与四时中的冬季相应,在天体为辰星。
  是以知病之在骨也。
  他的疾病多发生在溪和骨。
  其音羽,其数六,其臭腐。
  在五音为羽,其成数为六,此外,其嗅味为腐。
   故善为脉者,谨察五脏六腑,一逆一从,阴阳表里,雌雄之纪,藏之心意,合心于精,非其人勿教,非其真勿授,是谓得道。
   所以善于诊脉的医生,能够谨慎细心地审查五脏六腑的变化,了解其顺逆的情况,把阴阳、表里、雌雄的对应和联系,纲目分明地加以归纳,并把这些精深的道理,深深地记在心中,这些理论,至为宝贵,对于那些不是真心实意地学习而又不具备一定条件的人,切勿轻易传授,这才是爱护和珍视这门学问的正确态度。
多音字参考列表
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [汗](读音:hán,hàn)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [瘧](读音:nüè,yào)
  [夫](读音:fú,fū)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [石](读音:dàn,shí)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [南](读音:nā,nán)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [畜](读音:xù,chù)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [](读音:yìng,yīng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [臭](读音:chòu,xiù)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [六](读音:liù,lù)
  [一](读音:yī)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [其](读音:jī,qí)
  [得](读音:de,dé,děi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图