j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《本脏(本藏)》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《本脏(本藏)》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • běn
  zàng
   
  běn
  zàng
   
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   
  huáng

  yuē
   
  yìng
  zhī
  nài

   
 • 
   
   
   
  shèn
  xiǎo

  zàng
  ān
  nán
  shāng
   
  shèn


  shàn
  bìng
  yāo
  tòng
   
  yǎng
   

  shāng

  xié
   
  shèn
  gāo


  bèi

  tòng
   
  yǎng
   
  shèn
  xià

  yāo
  kāo
  tòng
   
  yǎng
   
  wéi

  shàn
   
  shèn
  jiān


  bìng
  yāo
  bèi
  tòng
   
  shèn
  cuì

  shàn
  bìng
  xiāo
  dān

  shāng
   
  shèn
  duān
  zhèng  nán
  shāng
   
  shèn
  piān
  qīng


  yāo
  kāo
  tòng

   
 • 
   
   
   
  huáng

  yuē
   


  zhī

  rán

   
 • 
   
   
   
  huáng

  yuē
   
  yuàn
  wén
  liù

  zhī
  yìng
   
 • 
   
   
   
  gān
  yìng
  zhǎo
   
  zhǎo
  hòu

  huáng
  zhě
   
  dǎn
  hòu
   
  zhǎo
  báo

  hóng
  zhě
   
  dǎn
  báo
   
  zhǎo
  jiān

  qīng
  zhě
   
  dǎn

   
  zhǎo


  chì
  zhě
   
  dǎn
  huǎn
   
  zhǎo
  zhí

  bái

  yuē
  zhě
   
  dǎn
  zhí
   
  zhǎo
  è

  hēi
  duō
  wén
  zhě
   
  dǎn
  jié

   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  shàn
   
  rán
  fēi

  zhī
  suǒ
  wèn

   
  yuàn
  wén
  rén
  zhī
  yǒu


  bìng
  zhě
   
  zhì
  jìn
  tiān
  shòu
  寿
   
  suī
  yǒu
  shēn
  rǎo

  kǒng
   
  chù

  zhī
  zhì
   
  yóu

  néng
  jiǎn

   
  shèn
  hán


   

  néng
  shāng

   

  yǒu


  píng

  shì
  nèi
   
  yòu

  chù

  zhī
  kǒng
   
  rán

  miǎn

  bìng
  zhě
   


   
  yuàn
  wén


   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  chì

  xiǎo

  zhě
   
  xīn
  xiǎo
   


  zhě
   
  xīn

     zhě
   
  xīn
  gāo
   


  xiǎo
   
  duǎn
   

  zhě
   
  xīn
  xià
   


  cháng
  zhě
   
  xīn
  xià
  jiān
   


  ruò
  xiǎo

  báo
  zhě
   
  xīn
  cuì
   


  zhí
  xià


  zhě
   
  xīn
  duān
  zhèng
   
  fāng
  zhě
   
  xīn
  piān
  qīng

   
 • 
   
   
   
  hēi

  xiǎo

  zhě
   
  shèn
  xiǎo
   


  zhě
   
  shèn

   
  gāo
  ěr
  zhě
   
  shèn
  gāo
   
  ěr
  hòu
  xiàn
  zhě
   
  shèn
  xià
   
  ěr
  jiān
  zhě
   
  shèn
  jiān
   
  ěr
  báo
  ér

  jiān
  zhě
   
  shèn
  cuì
   
  ěr
  hǎo
  qián


  chē
  zhě
   
  shèn
  duān
  zhèng
   
  ěr
  piān
  gāo
  zhě
   
  shèn
  piān
  qīng

   
 • 
   
   
   


  duì
  yuē
   
  jiǒng

  zāi
  wèn

   

  zàng
  zhě
   
  suǒ

  cān
  tiān

   

  yīn
  yáng
   
  ér
  yùn

  shí
   
  huà

  jié
  zhě

   

  zàng
  zhě
   

  yǒu
  xiǎo

   
  gāo
  xià
   
  jiān
  cuì
   
  duān
  zhèng
   
  piān
  qīng
  zhě
   
  liù


  yǒu
  xiǎo

   
  cháng
  duǎn
   
  hòu
  báo
   
  jié
  zhí
   
  huǎn

   
  fán

  èr
  shí

  zhě
   


  tóng
   
  huò
  shàn
  huò
  è
   
  huò

  huò
  xiōng
   
  qǐng
  yán

  fāng
   
 • 
   
   
   
  xīn
  xiǎo

  ān
   
  xié

  néng
  shāng
   

  shāng

  yōu
   
  xīn


  yōu

  néng
  shāng
   

  shāng

  xié
   
  xīn
  gāo

  mǎn

  fèi
  zhōng
   
  mán
  ér
  shàn
  wàng
   
  nán
  kāi

  yán
   
  xīn
  xià

  zàng
  wài
   

  shāng

  hán
   

  kǒng

  yán
   
  xīn
  jiān

  zàng
  ān
  shǒu

   
  xīn
  cuì

  shàn
  bìng
  xiāo
  dān

  zhōng
   
  xīn
  duān
  zhèng  nán
  shāng
   
  xīn
  piān
  qīng

  cāo
  chí


   

  shǒu


   
 • 
   
   
     yuē
   
  fèi


  cháng
   

  cháng
  zhě
   


  yìng
   
  xīn

  xiǎo
  cháng
   
  xiǎo
  cháng
  zhě
   
  mài

  yìng
   
  gān

  dǎn
   
  dǎn
  zhě
   
  jīn

  yìng
   


  wèi
   
  wèi
  zhě
   
  ròu

  yìng
   
  shèn

  sān
  jiāo
  bǎng
  guāng
   
  sān
  jiāo
  bǎng
  guāng
  zhě
   
  còu

  háo
  máo

  yìng
   
 • 
   
   
   
  fèi
  xiǎo

  shǎo
  yǐn
   

  bìng
  chuǎn

   
  fèi


  duō
  yǐn
   
  shàn
  bìng
  xiōng

   
  hóu

   


   
  fèi
  gāo

  shàng

   
  jiān


   
  fèi
  xià


  bēn

  fèi
   
  shàn
  xié
  xià
  tòng
   
  fèi
  jiān


  bìng

  shàng

   
  fèi
  cuì


  bìng
  xiāo
  dàn

  shāng
   
  fèi
  duān
  zhèng  nán
  shāng
   
  fèi
  piān
  qīng

  xiōng
  piān
  tòng

   
 • 
   
   
   
  fán

  èr
  shí

  biàn
  zhě
   
  rén
  zhī
  suǒ

  cháng
  bìng
   
 • 
   
   
   
  qīng

  xiǎo

  zhě
   
  gān
  xiǎo
   


  zhě
   
  gān

   
  guǎng
  广
  xiōng
  fǎn
  qiāo
  zhě
   
  gān
  gāo
   

  xié

  qiāo
  zhě
   
  gān
  xià
   
  xiōng
  xié
  hǎo
  zhě
   
  gān
  jiān
   
  xié

  ruò
  zhě
   
  gān
  cuì
   
  yīng

  hǎo
  xiāng

  zhě
   
  gān
  duān
  zhèng
   
  xié

  piān

  zhě
   
  gān
  piān
  qīng

   
 • 
   
   
   
  xīn
  yìng
  mài
   

  hòu
  zhě
   
  mài
  hòu
   
  mài
  hòu
  zhě
   
  xiǎo
  cháng
  hòu
   

  báo
  zhě
   
  mài
  báo
   
  mài
  báo
  zhě
   
  xiǎo
  cháng
  báo
   

  huǎn
  zhě
   
  mài
  huǎn
   
  mài
  huǎn
  zhě
   
  xiǎo
  cháng

  ér
  cháng
   

  báo
  ér
  mài
  chōng
  xiǎo
  zhě
   
  xiǎo
  cháng
  xiǎo
  ér
  duǎn
   
  zhū
  yáng
  jīng
  mài
  jiē
  duō


  zhě
   
  xiǎo
  cháng
  jié
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  fèi
  yìng

   

  hòu
  zhě

  cháng
  hòu
   

  báo
  zhě

  cháng
  báo
   

  huǎn
     zhě
   

  cháng

  ér
  cháng
   


  zhě
   

  cháng

  ér
  duǎn
   

  huá
  zhě
   

  cháng
  zhí
   

  ròu

  xiāng

  zhě
   

  cháng
  jié
   
 • 
   
   
   

  xiǎo

  zàng
  ān
   
  nán
  shāng

  xié

   
  còu
   
  ér
  tòng
   

  néng

  xíng
   

  gāo

   
  yǐn

  xié
  ér
  tòng
   

  xià

  xià
  jiā


  cháng
   
  xià
  jiā


  cháng
   

  zàng

  shòu
  xié
   

  jiān

  zàng
  ān
  nán
  shāng
   

  cuì

  shàn
  bìng
  xiāo
  dān

  shāng
   

  duān
  zhèng  nán
  shāng
   

  piān
  qīng

  shàn
  mǎn
  shàn
  zhàng

   
 • 
   
   
   


  yuē
   

  zàng
  liù

   
  xié
  zhī
  shè

   
  qǐng
  yán


   

  zàng
  jiē
  xiǎo
  zhě
   
  shǎo
  bìng
   

  qiáo
  xīn
   

  chóu
  yōu
   

  zàng
  jiē

  zhě
   
  huǎn

  shì
   
  nán
  shǐ
  使

  rǎo
   

  zàng
  jiē
  gāo
  zhě
   
  hào
  gāo

  cuò
   

  zàng
  jiē
  xià
  zhě
   
  hào
  chū
  rén
  xià
   

  zàng
  jiē
  jiān
  zhě
   

  bìng
   

  zàng
  jiē
  cuì
  zhě
     bìng
   

  zàng
  jiē
  duān
  zhèng
  zhě
     rén
  xīn
   

  zàng
  jiē
  piān
  qīng
  zhě
   
  xié
  xīn
  ér
  shàn
  dào
     wéi
  rén
  píng
   
  fǎn

  yán


   
 • 
   
   
   
  shèn
  yìng

   


  hòu

  zhě
   
  sān
  jiāo
  bǎng
  guāng
  hòu
   


  báo

  zhě
   
  sān
  jiāo
  bǎng
  guāng
  báo
   
  shū
  còu

  zhě
   
  sān
  jiāo
  bǎng
  guāng
  huǎn
   


  ér

  háo
  máo
  zhě
   
  sān
  jiāo
  bǎng
  guāng

   
  háo
  máo
  měi
  ér

  zhě
   
  sān
  jiāo
  bǎng
  guāng
  zhí
   

  háo
  máo
  zhě
   
  sān
  jiāo
  bǎng
  guāng
  jié

   
 • 
   
   
   
  fán

  zhū
  biàn
  zhě
   
  chí

  ān
   
  jiǎn

  bìng

   
 • 
   
   
   
  huáng

  yuē
   
  hòu
  báo
  měi
  è
  jiē
  yǒu
  xíng
   
  yuàn
  wén

  suǒ
  bìng
   
 • 
   
   
   
  gān
  xiǎo

  zàng
  ān
   

  xié
  xià
  zhī
  bìng
   
  gān  wèi

  yān
   

  yān  zhōng
   
  qiě
  xié
  xià
  tòng
   
  gān
  gāo

  shàng
  zhī
  bēn
  qiē
   
  xié
  wǎn
  mán
   
  wéi

  bēn
   
  gān
  xià


  wèi
  xié
  xià
  kōng
   
  xié
  xià
  kōng


  shòu
  xié
   
  gān
  jiān

  zàng
  ān
  nán
  shāng
   
  gān
  cuì

  shàn
  bìng
  xiāo
  dān

  shāng
   
  gān
  duān
  zhèng  nán
  shāng
   
  gān
  piān
  qīng

  xié
  xià
  tòng

   
 • 
   
   
   
  huáng

  wèn  yuē
   
  rén
  zhī
  xuè

  jīng
  shén
  zhě
   
  suǒ

  fèng
  shēng
  ér
  zhōu

  xìng
  mìng
  zhě

   
  jīng
  mài
  zhě
   
  suǒ

  xíng
  xuè

  ér
  yíng
  yīn
  yáng
   

  jīn

   

  guān
  jié
  zhě

   
  wèi

  zhě
   
  suǒ

  wēn
  fēn
  ròu
   
  chōng


   
  féi
  còu

   

  kāi

  zhě

   
  zhì

  zhě
   
  suǒ


  jīng
  shén
   
  shōu
  hún

   
  shì
  hán
  wēn
     zhě

   
  shì

  xuè


  jīng
  mài
  liú
  xíng
   
  yíng

  yīn
  yáng
   
  jīn

  jìn
  qiáng
   
  guān
  jié
  qīng


   
  wèi  fēn
  ròu
  jiě

   


  tiáo
  róu
   
  còu

  zhì


   
  zhì  jīng
  shén
  zhuān
  zhí
   
  hún


  sàn
   
  huǐ   

  zàng

  shòu
  xié

   
  hán
  wēn


  liù

  huà

   
  fēng


  zuò
   
  jīng
  mài
  tōng

   
  zhī
  jié

  ān

   

  rén
  zhī
  cháng
  píng

   

  zàng
  zhě
   
  suǒ

  cáng
  jīng
  shén
  xuè

  hún

  zhě

   
  liù

  zhě
   
  suǒ

  huà
  shuǐ

  ér
  xíng
  jīn

  zhě

   

  rén
  zhī
  suǒ


  shòu

  tiān

   


  zhì
  xián

  xiào
   


  xiāng


   
  rán
  yǒu


  jìn
  tiān
  shòu
  寿
   
  ér

  xié

  zhī
  bìng
   
  bǎi
  nián

  shuāi
   
  suī
  fàn
  fēng


  hán

  shǔ
   
  yóu
  yǒu

  néng
  hài

   
  yǒu  píng

  shì
  nèi
   

  chù

  zhī
  kǒng
   
  rán
  yóu

  miǎn

  bìng
   


   
  yuàn
  wén


   
 • 
   
   
   
  bái

  xiǎo

  zhě
   
  fèi
  xiǎo
   


  zhě
   
  fèi

   

  jiān
  fǎn
  yīng
  xiàn
  hóu
  zhě
   
  fèi
  gāo
   


  zhāng
  xié
  zhě
   
  fèi
  xià
   
  hǎo
  jiān
  bèi
  hòu
  zhě
   
  fèi
  jiān
   
  jiān
  bèi
  báo
  zhě
   
  fèi
  cuì
   
  bèi
  yīng
  hòu
  zhě
   
  fèi
  duān
  zhèng
   
  xié
  piān
  shū
  zhě
   
  fèi
  piān
  qīng

   
 • 
   
   
   
  huáng

  xiǎo

  zhě
   

  xiǎo
   


  zhě
   


   
  jiē
  chún
  zhě
   

  gāo
   
  chún
  xià
  zòng
  zhě
   

  xià
   
  chún
  jiān
  zhě
   

  jiān
   
  chún

  ér

  jiān
  zhě
   

  cuì
   
  chún
  shàng
  xià
  hǎo
  zhě
   

  duān
  zhèng
   
  chún
  piān

  zhě
   

  piān
  qīng

   
 • 
   
   
   

  yìng
  ròu
   
  ròu
  jùn
  jiān

  zhě
   
  wèi
  hòu
   
  ròu
  jùn
  yāo
  zhě
   
  wèi
  báo
   
  ròu
  jùn
  xiǎo
  ér
  yāo
  zhě
   
  wèi

  jiān
   
  ròu
  jùn

  chèn
  shēn
  zhě
   
  wèi
  xià
   
  wèi
  xià
  zhě
   
  xià
  guǎn
  yuē


   
  ròu
  jùn

  jiān
  zhě
   
  wèi
  huǎn
   
  ròu
  jùn

  xiǎo

  léi
  zhě
   
  wèi

   
  ròu
  jùn
  duō
  shǎo

  léi
  zhě
   
  wèi
  jié
   
  wèi
  jié
  zhě
   
  shàng
  guǎn
  yuē   
 • 
   
   
     yuē
   
  shì

  wài
  yìng
   

  zhī

  nèi
  zàng
   

  zhī
  suǒ
  bìng

   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《本脏(本藏)》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [勁](读音:jìn,jìng)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [節](读音:jié,jiē)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [喝](读音:hè,hē,yè)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [咳](读音:ké,hāi,hái)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [一](读音:yī)
  [車](读音:chē,jū)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [能](读音:néng,nài)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [可](读音:kè,kě)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [六](读音:liù,lù)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [](读音:yìng,yīng)
  [其](读音:jī,qí)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图