j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《上古天真论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《上古天真论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • shàng

  tiān
  zhēn
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   


   
  jīn

  lóng
  shèng
   

  ròu
  mǎn
  zhuàng
   
 • 
   
   
   


   
  shèn

  shuāi
   

  duò
  chǐ
  齿
  gǎo
   
 • 
   
   
   

  shàng

  shèng
  rén
  zhī
  jiào
  xià

   
  jiē
  wèi
  zhī

  xié
  zéi
  fēng
   

  zhī
  yǒu
  shí
   
  tián
  dàn


   
  zhēn

  cóng
  zhī
   
  jīng
  shén
  nèi
  shǒu
   
  bìng
  ān
  cóng
  lái
   
 • 
   
   
   
  jīn
  shí
  zhī
  rén

  rán

   

  jiǔ
  wéi
  jiāng
   

  wàng
  wéi
  cháng
   
  zuì


  fáng
   


  jié

  jīng
   

  hào
  sàn

  zhēn
   

  zhī
  chí
  mǎn
   

  shí

  shén
   

  kuài

  xīn
   


  shēng

     jié
   

  bàn
  bǎi
  ér
  shuāi

   
 • 
   
   
   
  zhàng


  suì
   
  shèn

  shí
   

  zhǎng
  chǐ
  齿
  gēng
   
 • 
   
   
   
  èr

   
  ér
  tiān
  guǐ
  zhì
   
  rèn
  mài
  tōng
   
  tài
  chōng
  mài
  shèng
   
  yuè
  shì

  shí
  xià
   

  yǒu

   
 • 
   
   
   
  sān

   
  shèn

  píng
  jūn
   
  jīn

  jìn
  qiáng
   

  zhēn

  shēng
  ér
  zhǎng

   
 • 
   
   
   
  shì

  shì


  néng
  láo


   
  yín
  xié

  néng
  huò

  xīn
   

  zhì
  xián

  xiào
   
     dào
   
 • 
   
   
   


   
  jīn

  jiān
   

  zhǎng

   
  shēn

  shèng
  zhuàng
   
 • 
   
   
   
  shèn
  zhě
  zhǔ
  shuǐ
   
  shòu

  zàng
  liù

  zhī
  jīng
  ér
  cáng
  zhī
   


  zàng
  shèng
   
  nǎi
  néng
  xiè
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  yǒu

  nián

  lǎo
   
  ér
  yǒu

  zhě
   


   
 • 
   
   
   


  yuē
   


  tiān
  shòu
  寿
  guò

   

  mài
  cháng
  tōng
   
  ér
  shèn

  yǒu


   

  suī
  yǒu

   
  nán


  guò
  jìn


     guò
  jìn


   
  ér
  tiān

  zhī
  jīng

  jiē
  jié

   
 • 
   
   
   

  měi

  shí
   
  rèn


      
  gāo
  xià

  xiāng

   

  mín

  yuē

   
 • 
   
   
   


  yuē
   

  dào
  zhě
  néng
  què
  lǎo
  ér
  quán
  xíng
   
  shēn
  nián
  suī
  shòu
  寿
   
  néng
  shēng


   
 • 
   
   
   

  yuē
   

  dào
  zhě
  nián
  jiē
  bǎi
  shù
   
  néng
  yǒu


   
 • 
   
   
   


   
  tiān
  guǐ
  jié
   
  jīng
  shǎo
   
  shèn
  zàng
  shuāi
   
  xíng

  jiē

   

  chǐ
  齿


   
 • 
   
   
   


  yuē
     suì
   
  shèn

  shèng
   
  chǐ
  齿
  gēng

  zhǎng
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  rén
  nián
  lǎo
  ér


  zhě
   
  cái

  jìn

   
  jiāng
  tiān
  shù
  rán

   
 • 
   
   
   


  yǒu
  shèng
  rén
  zhě
   
  chǔ
  tiān

  zhī

   
  cóng

  fēng
  zhī

   
  shì
  shì


  shì

  zhī
  jiān
   

  huì
  chēn
  zhī
  xīn
   
  xíng
  shì
   


  zhāng
     guān


   
  wài

  láo
  xíng

  shì
   
  nèi


  xiǎng
  zhī
  huàn
   

  tián

  wéi

     wéi
  gōng
   
  xíng   
  jīng
  shén

  sàn
     bǎi
  shù
   
  • 
    
    
    

   zài
   huáng

    
   shēng
   ér
   shén
   líng
    
   ruò
   ér
   néng
   yán
    
   yòu
   ér
   xùn

    
   zhǎng
   ér
   dūn
   mǐn
    
   chéng
   ér
   dēng
   tiān
    
  • 
    
    
    


    
   gān

   shuāi
    
   jīn

   néng
   dòng
    
  • 
    
    
    
   èr

    
   shèn

   shèng
    
   tiān
   guǐ
   zhì
    
   jīng


   xiè
    
   yīn
   yáng

    

   néng
   yǒu

    
  • 
    
    
    


    
   rèn
   mài

    
   tài
   chōng
   mài
   shuāi
   shǎo
    
   tiān
   guǐ
   jié
    

   dào

   tōng
    

   xíng
   huài
   ér    
  • 
    
    
    
   liù

    
   sān
   yáng
   mài
   shuāi

   shàng
    
   miàn
   jiē
   jiāo
    

   shǐ
   bái
    
  • 
    
    
    
   shì

   zhì
   xián
   ér
   shǎo

    
   xīn
   ān
   ér


    
   xíng
   láo
   ér

   juàn
    

   cóng

   shùn
    

   cóng


    
   jiē

   suǒ
   yuàn
    
  • 
    
    
    


   duì
   yuē
    
   shàng

   zhī
   rén
    

   zhī
   dào
   zhě
    


   yīn
   yáng
    


   shù
   shù
    
   shí
   yǐn
   yǒu
   jié
    


   yǒu
   cháng
    

   wàng
   zuò
   láo
    

   néng
   xíng

   shén

    
   ér
   jìn
   zhōng

   tiān
   nián
    

   bǎi
   suì
   nǎi

    
  • 
    
    
    


    
   yáng
   míng
   mài
   shuāi
    
   miàn
   shǐ
   jiāo
    

   shǐ
   duò
    
  • 
    
    
    
   jīn

   zàng
   jiē
   shuāi
    
   jīn

   jiě
   duò
    
   tiān
   guǐ
   jìn

    


   bìn
   bái
    
   shēn

   zhòng
    
   xíng


   zhèng
    
   ér


   ěr
    
  • 
    
    
    
   sān

    
   shèn

   píng
   jūn
    

   zhēn

   shēng
   ér
   zhǎng

    
  • 
    
    
    
   huáng

   yuē
    

   wén
   shàng

   yǒu
   zhēn
   rén
   zhě
    

   qiè
   tiān

    


   yīn
   yáng
    


   jīng

    


   shǒu
   shén
    

   ròu
   ruò

    

   néng
   shòu
   寿

   tiān

    

   yǒu
   zhōng
   shí
    


   dào
   shēng
    
  • 
    
    
    
   zhōng

   zhī
   shí
    
   yǒu
   zhì
   rén
   zhě
    
   chún

   quán
   dào
    


   yīn
   yáng
    
   tiáo


   shí
    

   shì


    

   jīng
   quán
   shén
    
   yóu
   xíng
   tiān

   zhī
   jiān
    
   shì
   tīng


   zhī
   wài
    

   gài


   shòu
   寿
   mìng
   ér
   qiáng
   zhě

    

   guī

   zhēn
   rén
    
  • 
    
    
    
   suǒ

   néng
   nián
   jiē

   bǎi
   suì
   ér
   dòng
   zuò

   shuāi
   zhě
       quán

   wēi

    
  • 
    
    
    
   liù

    
   yáng

   shuāi
   jié

   shàng
    
   miàn
   jiāo
    

   bìn
   bān
   bái
    
  • 
    
    
    
   nǎi
   wèn

   tiān
   shī
   yuē
    

   wén
   shàng

   zhī
   rén
    
   chūn
   qiū
   jiē

   bǎi
   suì
    
   ér
   dòng
   zuò

   shuāi
    
   jīn
   shí
   zhī
   rén
    
   nián
   bàn
   bǎi
   ér
   dòng
   zuò
   jiē
   shuāi
   zhě
    
   shí
   shì


    
   rén
   jiāng
   shī
   zhī

    
  • 
    
    
    


   yǒu
   xián
   rén
   zhě
    


   tiān

    
   xiàng


   yuè
    
   biàn
   liè
   xīng
   chén
    

   cóng
   yīn
   yáng
    
   fēn
   bié

   shí
    
   jiāng
   cóng
   shàng


   tóng

   dào
    


   shǐ
   使

   shòu
   寿
   ér
   yǒu

   shí
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《上古天真论》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [知](读音:zhī,zhì)
  [節](读音:jié,jiē)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [明](读音:míng)
  [勁](读音:jìn,jìng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [六](读音:liù,lù)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [度](读音:dù,duó)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [過](读音:guò,guō)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [夫](读音:fú,fū)
  [把](读音:bà,bǎ)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [若](读音:rě,ruò)
  [一](读音:yī)
  [能](读音:néng,nài)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [處](读音:chú,chù)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [其](读音:jī,qí)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图