j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《脉要精微论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《脉要精微论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • mài
  yào
  jīng
  wēi
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   
  shì
  zhī
  yīn
  shèng

  mèng
  shè

  shuǐ
  kǒng

   
  yáng
  shèng

  mèng

  huǒ
  fán
  zhuó
   
  yīn
  yáng

  shèng
   

  mèng
  xiāng
  shā
  huǐ
  shāng
   
  shàng
  shèng

  mèng
  fēi
   
  xià
  shèng

  mèng
  duò
   
  shèn
  bǎo

  mèng

   
  shèn


  mèng

   
  gān

  shèng

  mèng

   
  fèi

  shèng

  mèng

   
  duǎn
  chóng
  duō

  mèng

  zhòng
   
  cháng
  chóng
  duō

  mèng
  xiāng

  huǐ
  shāng
   
 • 
   
   
   

  zàng
  zhě
   
  zhōng
  zhī
  shǒu

   
  zhōng
  shèng
  zàng
  mǎn
   

  shèng
  shāng
  kǒng
  zhě
   
  shēng

  cóng
  shì
  zhōng
  yán
   
  shì
  zhōng

  zhī
  shī
  湿

   
  yán
  ér
  wēi
   
  zhōng

  nǎi

  yán
  zhě
   

  duó


   

  bèi

  liǎn
   
  yán

  shàn
  è
   


  qīn
  shū
  zhě
   

  shén
  míng
  zhī
  luàn

   
  cāng
  lǐn

  cáng
  zhě
   
  shì
  mén


  yào

   
  shuǐ
  quán

  zhǐ
  zhě
   
  shì
  páng
  guāng

  cáng

   

  shǒu
  zhě
  shēng
   
  shī
  shǒu
  zhě

   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    
   zhěn    
  • 
    
    
    

   yuē
    


   yán
   zhī
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   bìng
   míng
   xīn
   shàn
    
   shào

   dāng
   yǒu
   xíng

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   xīn
   wéi

   zàng
    
   xiǎo
   cháng
   wéi
   zhī
   shǐ
   使
    

   yuē
   shào

   dāng
   yǒu
   xíng

    
  • 
    
    
    
   chǐ
   nèi
   liǎng
   páng
    


   xié

    
   chǐ
   wài

   hòu
   shèn
    
   chǐ


   hòu

    
   zhōng

   shàng
    
   zuǒ
   wài

   hòu
   gān
    
   nèi

   hòu

    
   yòu
   wài

   hòu
   wèi
    
   nèi

   hòu

    
   shàng

   shàng
    
   yòu
   wài

   hòu
   fèi
    
   nèi

   hòu
   xiōng
   zhōng
    
   zuǒ
   wài

   hòu
   xīn
    
   nèi

   hòu
   dàn
   zhōng
    
   qián

   hòu
   qián
    
   hòu

   hòu
   hòu
    
   shàng
   jìng
   shàng
   zhě
    
   xiōng
   hóu
   zhōng
   shì

    
   xià
   jìng
   xià
   zhě
    
   shào

   yāo


   jìng

   zhōng
   shì

    
  • 
    
    
    
   shì

    
   chí
   mài
   yǒu
   dào
    

   jìng
   wéi
   bǎo
    
   chūn


    


   zhī
   yóu
   zài

    
   xià

   zài

    
   fàn
   fàn

   wàn

   yǒu

    
   qiū

   xià

    
   zhé
   chóng
   jiāng

    
   dōng

   zài

    
   zhé
   chóng
   zhōu
   mi
    
   jūn


   shì
    

   yuē
    
    
   zhī
   nèi
   zhě
   àn
   ér

   zhī
    
   zhī
   wài
   zhě
   zhōng
   ér
   shǐ
   zhī
    
    

   liù
   zhě
    
   chí
   mài
   zhī


    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   wèi
   mài
   shí

   zhàng
    


   xiè
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   bìng
   chéng
   ér
   biàn

   wèi
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   yǒu

   bìng

   zàng

   dòng
    
   yīn
   shāng
   mài

       zhī

   jiǔ
   bào
   zhì
   zhī
   bìng

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   zhěn

   xīn
   mài
   ér

    

   wèi

   bìng
    
   bìng
   xíng


    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   zhì
   zhī
   nài

    
  • 
    
    
    


   zàng
   zhě
    
   shēn
   zhī
   qiáng

    
   tóu
   zhě
    
   jīng
   míng
   zhī

    
   tóu
   qīng
   shì
   shēn
    
   jīng
   shén
   jiāng
   duó

    
   bèi
   zhě
    
   xiōng
   zhōng
   zhī

    
   bèi

   jiān
   suí
    

   jiāng
   huài

    
   yāo
   zhě
    
   shèn
   zhī

    
   zhuǎn
   yáo

   néng
    
   shèn
   jiāng
   bèi

    

   zhě
    
   jīn
   zhī

    

   shēn

   néng
    
   xíng

   lóu

    
   jīn
   jiāng
   bèi

    

   zhě
    
   suǐ
   zhī

    

   néng
   jiǔ

    
   xíng

   zhèn
   diào
    

   jiāng
   bèi

    

   qiáng

   shēng
    
   shī
   qiáng


    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   zhū
   yōng
   zhǒng
   jīn
   luán

   tòng
    

   jiē
   ān
   shēng
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   fēng
   chéng
   wéi
   hán

    
   dàn
   chéng
   wéi
   xiāo
   zhōng
    
   jué
   chéng
   wéi
   diān

    
   jiǔ
   fēng
   wéi
   sūn
   xiè
    
   mài
   fēng
   chéng
   wéi

    
   bìng
   zhī
   biàn
   huà
    


   shèng
   shǔ
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   qǐng
   yán


   tiān
   yùn
   zhuǎn


    
   wàn

   zhī
   wài
    
   liù

   zhī
   nèi
    
   tiān

   zhī
   biàn
    
   yīn
   yáng
   zhī
   yìng
    

   chūn
   zhī
   nuǎn
    
   wéi
   xià
   zhī
   shǔ
    

   qiū
   zhī
   fèn
   忿
    
   wéi
   dōng
   zhī

    

   biàn
   zhī
   dòng
    
   mài

   zhī
   shàng
   xià
    

   chūn
   yìng
   zhōng
   guī
    
   xià
   yìng
   zhōng

    
   qiū
   yìng
   zhōng
   héng
    
   dōng
   yìng
   zhōng
   quán
    
   shì

   dōng
   zhì

   shí


    
   yáng

   wēi
   shàng
    
   yīn

   wēi
   xià
    
   xià
   zhì

   shí


    
   yīn

   wēi
   shàng
    
   yáng

   wēi
   xià
    
   yīn
   yáng
   yǒu
   shí
    

   mài
   wéi

    

   ér
   xiāng
   shī
    
   zhī
   mài
   suǒ
   fēn
    
   fēn
   zhī
   yǒu

    

   zhī

   shí
    
   wēi
   miào
   zài
   mài
       chá
    
   chá
   zhī
   yǒu

    
   cóng
   yīn
   yáng
   shǐ
    
   shǐ
   zhī
   yǒu
   jīng
    
   cóng

   xíng
   shēng
    
   shēng
   zhī
   yǒu

    

   shí
   wéi

    

   xiè

   shī
    

   tiān    


   zhī
   qíng
    

   zhī

   shēng
    
   shì

   shēng


   yīn
       xíng
    
   mài

   yīn
   yáng
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   mài


   shí
   dòng
   nài

    
   zhī
   bìng
   zhī
   suǒ
   zài
   nài

    
   zhī
   bìng
   zhī
   suǒ
   biàn
   nài

    
   zhī
   bìng
   zhà
   zài
   nèi
   nài

    
   zhī
   bìng
   zhà
   zài
   wài
   nài

    
   qǐng
   wèn


   zhě


   wén

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   zhěn

   wèi
   mài
   bìng
   xíng


    
  • 
    
    
    
   xīn
   mài

   jiān
   ér
   cháng
    
   dāng
   bìng
   shé
   juǎn

   néng
   yán
    

   ruǎn
   ér
   sǎn
   zhě
    
   dāng
   xiāo
   huán


    
   fèi
   mài

   jiān
   ér
   cháng
    
   dāng
   bìng
   tuò
   xuè
    

   ruǎn
   ér
   sǎn
   zhě
    
   dāng
   bìng
   guàn
   hàn
    
   zhì
   lìng


   sàn


    
   gān
   mài

   jiān
   ér
   cháng
    


   qīng
    
   dāng
   bìng
   zhuì
   ruò

    
   yīn
   xuè
   zài
   xié
   xià
    
   lìng
   rén
   chuǎn

    

   ruǎn
   ér
   sǎn


   zhě
    
   dāng
   bìng

   yǐn
    

   yǐn
   zhě
    

   bào
   duō
   yǐn
    
   ér
   cháng
   wèi
   zhī
   wài

    
   wèi
   mài

   jiān
   ér
   cháng
    


   chì
    
   dāng
   bìng
   zhé

    

   ruǎn
   ér
   sǎn
   zhě
    
   dāng
   bìng
   shí

    

   mài

   jiān
   ér
   cháng
    


   huáng
    
   dāng
   bìng
   shǎo

    

   ruǎn
   ér
   sǎn   zhě
    
   dāng
   bìng

   héng
   zhǒng
    
   ruò
   shuǐ
   zhuàng

    
   shèn
   mài

   jiān
   ér
   cháng
    


   huáng
   ér
   chì
   zhě
    
   dāng
   bìng
   zhé
   yāo
    

   ruǎn
   ér
   sǎn
   zhě
    
   dāng
   bìng
   shǎo
   xuè
    
   zhì
   lìng    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   hán

   zhī
   zhǒng
    

   fēng
   zhī
   biàn

    
  • 
    
    
    

   jīng
   míng


   zhě
    

   zhī
   huá

    
   chì


   bái
   guǒ
   zhū
       zhě
    
   bái


   é

       yán
    
   qīng


   cāng

   zhī

       lán
    
   huáng


   luó
   guǒ
   xióng
   huáng
       huáng

    
   hēi


   chóng


    
   cāng
    


   jīng
   wēi
   xiàng
   jiàn

    

   shòu
   寿

   jiǔ

    

   jīng
   míng
   zhě
    
   suǒ

   shì
   wàn

    
   bié
   bái
   hēi
    
   shěn
   duǎn
   cháng
    

   cháng
   wéi
   duǎn
    

   bái
   wéi
   hēi
    

   shì

   jīng
   shuāi

    
  • 
    
    
    

   mài
   zhě
    
   xuè
   zhī


    
   cháng


   zhì
    
   duǎn


   bìng
    
   shuò

   fán
   xīn
    


   bìng
   jìn
    
   shàng
   shèng


   gāo
    
   xià
   shèng


   zhàng
    
   dài


   shuāi
       shǎo
    


   xīn
   tòng
    
   gǔn
   gǔn

   zhì

   yǒng
   quán
    
   bìng
   jìn
   ér


    
   mián
   mián   xián
   jué
    

    
  • 
    
    
    


   duì
   yuē
    
   zhěn

   cháng

   píng
   dàn
    
   yīn

   wèi
   dòng
    
   yáng

   wèi
   sàn
    
   yǐn
   shí
   wèi
   jìn
    
   jīng
   mài
   wèi
   shèng
    
   luò
   mài
   tiáo
   yún
    

   xuè
   wèi
   luàn
    

   nǎi

   zhěn
   yǒu
   guò
   zhī
   mài
    
  • 
    
    
    


   yuē
    


   zāi
   wèn

    
   zhēng

   mài
   xiǎo
    


   duó
   zhě
    
   xīn
   bìng

    
   zhēng

   mài

   duó
    


   duó
   zhě
    

   jiǔ
   bìng

    
   zhēng

   mài
   duó
   zhě
    

   jiǔ
   bìng

    
   zhēng

   mài

   duó
   zhě
    
   xīn
   bìng

    
   gān

   shèn
   mài
   bìng
   zhì
    


   cāng
   chì
    
   dāng
   bìng
   huǐ
   shāng

   jiàn
   xuè
    

   jiàn
   xuè
    
   shī
   湿
   ruò
   zhōng
   shuǐ

    
  • 
    
    
    


   zhě
   yīn


    
   yáng
   yǒu

    
   wéi

   zhōng

    
   lái    
   shàng
   shí
   xià

    
   wéi
   jué
   diān

    
   lái    
   shàng

   xià
   shí
    
   wéi
   è
   fēng

    

   zhōng
   è
   fēng
   zhě
    
   yáng

   shòu

    
   yǒu
   mài

   chén

   shuò
   zhě
    
   shào
   yīn
   jué

    
   chén

   shuò
   sǎn
   zhě
    
   hán


    

   ér
   sǎn
   zhě
   wéi
   xuàn

    
   zhū


   zào
   zhě
    
   jiē
   zài
   yáng
    

   wéi

    

   yǒu
   zào
   zhě
   zài
   shǒu
    
   zhū

   ér
   chén
   zhě
    
   jiē
   zài
   yīn
    

   wéi

   tòng
    

   yǒu
   jìng
   zhě
   zài

    
   shuò
   dòng

   dài
   zhě
    
   bìng
   zài
   yáng
   zhī
   mài

    
   xiè

   biàn
   便
   nóng
   xuè
    
   zhū
   guò
   zhě
   qiè
   zhī
    

   zhě
   yáng

   yǒu


    
   huá
   zhě
   yīn

   yǒu


    
   yáng

   yǒu

   wéi
   shēn


   hàn
    
   yīn

   yǒu

   wéi
   duō
   hàn
   shēn
   hán
    
   yīn
   yáng
   yǒu   hàn
   ér
   hán
    
  • 
    
    
    
   qiē
   mài
   dòng
   jing
   ér
   shì
   jīng
   míng
    
   chá


    
   guān

   zàng
   yǒu    
   liù

   qiáng
   ruò
    
   xíng
   zhī
   shèng
   shuāi
    


   sān

    
   jué

   shēng
   zhī
   fēn
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   fǎn

   shí
   zhě
    
   yǒu

   wéi
   jīng
    


   wéi
   xiāo
    
   yìng
   tài
   guò
    


   wéi
   jīng
    
   yìng


    
   yǒu

   wéi
   xiāo
    
   yīn
   yáng

   xiāng
   yìng
    
   bìng
   míng
   yuē
   guān

    
  • 
    
    
    


   yuē
    


   shí
   zhī
   bìng
    


   shèng
   zhì
   zhī


    
  • 
    
    
    
   tuī
   ér
   wài
   zhī
    
   nèi
   ér

   wài
    
   yǒu
   xīn    
   tuī
   ér
   nèi
   zhī
    
   wài
   ér

   nèi
    
   shēn
   yǒu


    
   tuī
   ér
   shàng
   zhī
    
   shàng
   ér

   xià
    
   yāo

   qīng

    
   tuī
   ér
   xià
   zhī
    
   xià
   ér

   shàng
    
   tóu
   xiàng
   tòng

    
   àn
   zhī
   zhì

    
   mài

   shǎo
   zhě
    
   yāo

   tòng
   ér
   shēn
   yǒu


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《脉要精微论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  诊法何如?
  诊脉的方法是怎样的呢?
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  诊法常以平旦,阴气未动,阳气未散,饮食未进,经脉未盛,络脉调匀,气血未乱,故乃可诊有过之脉。
  诊脉通常是以早晨太阳将要升起之前的时间为最好,此时人还没有劳于事,阴气未被扰动,阳气尚未耗散,饮食也未曾进过,经脉之气尚未充盛,络脉之气也很匀静,气血未受到扰乱,因而可以诊察出有病的脉象。
   切脉动静而视精明,察五色,观五脏有余不足,六腑强弱,形之盛衰,以此参伍,决死生之分。
   在诊察脉搏动静变化的同时,还应观察眼睛的神态是否充盈,诊察面部的五色变化,以审脏腑之强弱虚实及形体的盛衰,相互参照比较,以判断疾病的死生情况。
   夫脉者,血之府也。
   脉是血液汇聚的场所。
  长则气治,短则气病,数则烦心,大则病进。
  (三部九候的中部在手的寸口脉,)长脉为气血流畅和平,故为气充实,短脉为气不足,故为气虚、气弱导致血的运行无力、不流畅,数脉为热,热则心烦,大脉为邪气太盛,病势正在向前发展。
  上盛则气高,下盛则气胀,代则气衰,细则气少,涩则心痛,浑浑革(亟的通假字)至如涌泉,病进而色弊,绵绵其去如弦绝,死。
  (三部九候的)上部在头的脉盛,为邪壅于上,可见呼吸急促,喘满之症,(三部九候的)下部在足的脉盛,是邪滞于下,可见胀满之病,(中部在手的寸口脉,)代脉为脉动有规则的间歇脉象,表示五脏之气衰弱病势较重,细脉为指下感觉脉管细小的脉象,表示气虚、血虚、阴虚以致不能充盈脉管,涩脉为脉动艰涩的脉象,表示血流不畅以致血少、气滞,主心痛之症,脉来粗大急速如泉水上涌,这种脉象表示病势亢进,气血非常紊乱,必定面色晦暗无光而有生命危险,脉来隐约不现、微细无力,脉去如琴弦猝然断绝而去,为气血已绝,生机已断,故主死。
   夫精明五色者,气之华也。
   眼睛的神彩,面部的五色,都是内脏的精气表现出来的光华。
  赤欲如白裹朱,不欲如赭;
  赤色应该像白帛裹朱砂一样,红润而有光泽,不应该像赭石那样,色赤带紫,没有光泽;
  白欲如鹅羽,不欲如盐,青欲如苍璧之泽,不欲如蓝;
  白色应该像鹅的羽毛一样,白而有光泽,不应该像盐那样白而带灰暗色,青色应该青而明润如璧玉,不应像蓼蓝那样青而带沉暗色;
  黄欲如罗裹雄黄,不欲如黄土;
  黄色应该像白罗纱包着雄黄一样,黄而明润,不应该像黄土那样,枯暗无华;
  黑欲如重漆色,不欲如地苍。
  黑色应该像重漆之色,光彩而润,不应该像地上的黑土那样枯暗没有生气。
  五色精微象见矣,其寿不久也。
  假如五脏真色暴露于外,这是真气外脱的危象,人的寿命也就不长了。
  夫精明者,所以视万物,别白黑,审短长,以长为短,以白为黑,如是则精衰矣。
  眼睛的瞳神是观察万物、分别黑白、审察长短的,若长短不明、黑白不清,这是精气衰竭的现象。
   五脏者,中之守也。
   五脏,是藏精气而守于内。
  中盛藏满,气胜伤恐者,声如从室中言,是中气之湿也。
  如果邪盛于腹中,脏气壅满,气盛而喘,善伤于恐,讲话声音重浊不清,如在密室中说话一样,这是中焦有湿邪所致(即脾脏的湿气太重)。
  言而微,终日乃复言者,此夺气也。
  语音低微而气不接续,一天到晚的唠叨不断,这是精气被劫夺所致(即肺脏功能减弱)。
  衣被不敛,言语善恶,不避亲疏者,此神明之乱也。
  衣被不知敛盖,言语不知善恶,不辨亲疏远近的,这是神明错乱的现象(即心脏功能失常)。
  仓廪不藏者,是门户不要也。
  脾胃不能藏纳水谷精气而泄利不禁的,是中气失守,肛门不能约束的缘故。
  水泉不止者,是膀胱不藏也。
  小便失禁的,是膀胱不能闭藏的缘故。
  得守者生,失守者死。
  若五脏功能正常,得其职守者则生,若五脏精气不能固藏,失其职守则死。
   夫五脏者,身之强也。
   五脏精气充足,为身体强健之本。
  头者,精明之府,头倾视深,精神将夺矣。
  头为精明之府,若见到头部低垂,目陷无光的,是精神将要衰败。
  背者,胸中之府,背曲肩随,府将坏矣。
  后背是五脏汇聚之地,为胸中之府,若见到背弯曲而肩下垂的,是胸中脏器将要败坏。
  腰者,肾之府,转摇不能,肾将惫矣。
  肾位居于腰,故腰为肾之府,若见到不能转侧摇动,是肾气将要衰惫。
  膝者,筋之府,屈伸不能,行则偻附,筋将惫矣。
  膝是筋汇聚的地方,所以膝为筋之府,若曲伸不能,行路要弓身附物,这是筋的功能将要衰惫。
  骨者,髓之府,不能久立,行则振掉,骨将惫矣。
  骨为髓之府,不能久立,行则震颤摇摆,这是髓虚(肾主髓),骨的功能将要衰惫。
  得强则生,失强则死。
  若脏气能够恢复强健,则虽病可以复生,若脏气不能复强,则病情不能挽回,人也就死了。
   岐伯曰:
   岐伯说:
  反四时者,有余为精,不足为消。
  脉气与四时阴阳之气相反的,如相反的形象为有余,皆为邪气盛于正气,相反的形象为不足,为血气先己消损。
  应太过,不足为精;
  根据时令变化,脏气当旺,脉气应有余,却反见不足的,这是邪气盛于正气;
  应不足,有余为消。
  脉气应不足,却反见有余的,这是正不胜邪,邪气盛,而血气消损。
  阴阳不相应,病名曰关格。
  这种阴阳不相顺从,气血不相营运,邪正不相适应而发生的疾病名叫“关格”。
   帝曰:
   黄帝问道:
  脉其四时动奈何?
  脉象是怎样应四时的变化而变动的呢?
  知病之所在奈何?
  怎样从脉诊上知道病变的所在呢?
  知病之所变奈何?
  怎样从脉诊上知道疾病的变化呢?
  知病乍(作的古体字)在内奈何?
  怎样从脉诊上知道病发生在内部呢?
  知病乍(作的古体字)在外奈何?
  怎样从脉诊上知道病发生在外部呢?
  请问此五者可得闻乎?
  请问这五个问题,可以讲给我听吗?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  请言其与天运转大也。
  让我讲一讲人体的阴阳升降与天运之环转相适应的情况。
  万物之外,六合之内,天地之变,阴阳之应,彼春之暖,为夏之暑,彼秋之忿,为冬之怒。
  万物之外,六合之内,天地间的变化,阴阳四时与之相应,如春天的气候温暖,发展为夏天的气候暑热,秋天得劲急之气,发展为冬天的寒杀之气。
  四变之动,脉与之上下,以春应中规,夏应中矩,秋应中衡,冬应中权。
  这种四时气候的变化,人体的脉象也随着变化而升降浮沉,春脉如圆规(滑脉,圆润)之象,夏脉如矩尺(洪大脉,有棱角)之象,秋脉如称杆(浮脉)之象,冬脉如秤砣(沉脉)之象。
  是故冬至四十五日,阳气微上,阴气微下;
  四时阴阳的情况也是这样,冬至到立春的四十五天,阳气逐渐上升,阴气逐渐下降;
  夏至四十五日,阴气微上,阳气微下,阴阳有时,与脉为期,期而相失,知脉所分,分之有期,故知死时。
  夏至到立秋的四十五天,阴气逐渐上升,阳气逐渐下降,四时阴阳的升降是有一定的时间规律的,人体脉象的变化也要与之相应,脉象变化与四时阴阳不相适应即是病态,如果知道脉象的正常与异常的分别,对比阴阳消长的时间规律,就可以判断出病人的死亡时间。
  微妙在脉,不可不察,察之有纪,从阴阳始,始之有经,从五行生,生之有度,四时为宜。
  人体与四时阴阳变化的微妙变化都体现在脉象上,所以不能不详细诊察,诊察脉象是有纲纪的,就是要从辨别阴阳之气开始,辨别阴阳之气是有规律的,就是从结合五行开始,结合五行是有法度的,就是要与四时阴阳的变化相适宜。
  补泻勿失,与天地如一,得一之情,以知死生。
  运用补法和泻法时,不能与上述的法则相违背,要使人体与天地自然之气保持统一,知道了天人合一的道理,就可以预决死生。
  是故声合五音,色合五行,脉合阴阳。
  所以听病人的声音要结合五音来分析,观察病人的面色要结合五行来分析,诊断病人的脉象要结合四时的阴阳来分析。
   是知阴盛则梦涉大水恐惧,阳盛则梦大火燔灼,阴阳惧盛,则梦相杀毁伤。
   阴气盛(肾气虚)则梦见渡大水而恐惧,阳气盛(心气虚)则梦见大火烧灼,阴阳俱盛则梦见相互残杀毁伤。
  上盛则梦飞,下盛则梦堕;
  上气太盛(心、肺气太盛)则梦飞腾,下气太盛(脾、肾气太盛)则梦下堕。
  甚饱则梦予,甚饥则梦取;
  过饱的时候,就会梦见送食物给人,饥饿的时候,就会梦见去取食物。
  肝气盛则梦怒,肺气盛则梦哭;
  肝气盛,则做梦好发怒气,肺气盛,则做梦悲哀啼哭。
  短虫多则梦聚众,长虫多则梦相击毁伤。
  腹内蛲虫多,则梦众人集聚,腹内蛔虫多,则梦打架损伤。
   是故,持脉有道,虚静为保。
   所以,诊脉有一定方法和要求,虚心静气才能保证诊断的正确。
  春日浮,如鱼之游在波;
  春天的脉象应该浮而在外,好像鱼浮游于水波之中;
  夏日在肤,泛泛乎万物有余;
  夏天的脉象在肤,洪大而浮,泛泛然充满于指下,就像夏天万物生长的茂盛状态;
  秋日下肤,蛰虫将去;
  秋天的脉象处于皮肤之下,就像蛰虫将要伏藏;
  冬日在骨,蛰虫周密,君子居室。
  冬天的脉象沉在骨,就像冬眠之虫闭藏不出,人们也都深居简出一样。
  故曰:“
  因此说:
  知内者按而纪之,知外者终而始之。”
  要知道内脏的脉象情况,可以通过把脉而得知,要知道外部的色象情况,可以通过面诊而断决。
  此六者,持脉之大法。
  春、夏、秋、冬、内、外这六个方面,乃是诊脉的大法。
   心脉搏坚而长,当病舌卷不能言;
   心脉坚而长,搏击指下,为心经邪盛,火盛气浮,当病“舌卷”而不能言语;
  其软而散者,当消环(《甲乙》、《脉经》、《千金》及《太素》诸版皆为渴)自己。
  其脉软而散的,当病“消渴”,待其胃气来复,病自痊愈。
  肺脉搏坚而长,当病唾血;
  肺脉坚而长,搏击指下,为火邪犯肺,当病“唾血”(痰中带血);
  其软而散者,当病灌汗,至令不复散发也。
  其脉软而散的,为肺脉不足,当病“灌汗”(汗出不止),在这种情况下,不可再用发散的方法治疗。
  肝脉搏坚而长,色不青,当病坠若搏,因血在胁下,令人喘逆;
  肝脉坚而长,搏击指下,其面色当青,现在反而不见青色,知其病非由内生,当为跌坠或搏击所伤,因淤血积于胁下,阻碍肺气升降,所以使人喘逆;
  其软而散色泽者,当病溢饮。
  如其脉软而散,加之面目颜色鲜泽的,当发“溢饮病”。
  溢饮者,渴暴多饮,而易入肌皮肠胃之外也。
  溢饮病口渴暴饮,因水不化气,而水气容易流入肌肉皮肤之间、肠胃之外所引起。
  胃脉搏坚而长,其色赤,当病折髀;
  胃脉坚而长,搏击指下,面色赤,当病“髀痛”如折;
  其软而散者,当病食痹。
  如其脉软而散的,则胃气不足,当病“食痹”。
  脾脉搏坚而长,其色黄,当病少气;
  脾脉坚而长,搏击指下,面部色黄,乃脾气不运,当病“少气”;
  其软而散色不泽者,当病足胻肿,若水状也。
  如其脉软而散,面色不泽,为脾虚,不能运化水湿,当病“足胻肿”(下肢浮肿)如水状。
  肾脉搏坚而长,其色黄而赤者,当病折腰;
  肾脉坚长,搏击指下,面部黄而带赤,是心脾之邪盛侵犯于肾,肾受邪伤,当病腰痛如折;
  其软而散者,当病少血,至令不复也。
  如其脉软而散者,当病精血虚少,使身体不能恢复健康。
   帝曰:
   黄帝说:
  诊得心脉而急,此为何病?
  诊脉时,其心脉劲急,这是什么病?
  病形何如?
  病的症状是怎样的呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  病名心疝,少腹当有形也。
  这种病名叫“心疝”,少腹部位一定有形征出现。
   帝曰:
   黄帝说:
  何以言之?
  这是什么道理呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  心为牡脏,小肠为之使,故曰少腹当有形也。
  心为阳脏,心与小肠为表里,今与病传于腑,小肠受之,为疝而痛,小肠居于少腹,所以少腹当有病形。
   帝曰:
   黄帝说:
  诊得胃脉病形何如?
  诊察到胃脉有病,会出现什么病变呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  胃脉实则胀,虚则泄。
  胃脉实则邪气有余,将出现腹胀满病,胃脉虚则胃气不足,将出现泄泻病。
   帝曰:
   黄帝说:
  病成而变何谓?
  疾病的形成及其发展变化又是怎样的呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  风成为寒热,瘅成为消中,厥成为巅疾,久风为飧泄,脉风成为疠。
  因于风邪,可变为寒热病,瘅热既久,可成为“消中”病,气逆上而不己,可成为癫痫病,风气通于肝,风邪经久不愈,木邪侮土,可成为飧泻病;
  病之变化,不可胜数。
  风邪客于脉,留而不去则成为疠风病,疾病的发展变化是不能够数清的。
   帝曰:
   黄帝说:
  诸痈肿筋挛骨痛,此皆安生?
  各种痈肿、筋挛、骨痛的病变,是怎样产生的呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  此寒气之肿,八风之变也。
  这都是因为寒气聚集和八风邪气侵犯人体后而发生的变化。
   帝曰:
   黄帝说:
  治之奈何?
  怎样进行治疗呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  此四时之病,以其胜治之愈也。
  由于四时偏胜之邪气所引起的病变,根据五行相胜的规律确定治则去治疗就会痊愈。
   帝曰:
   黄帝说:
  有故病五脏发动,因伤脉色,各何以知其久暴至之病乎?
  有旧病从五脏发动,都会影响到脉色而发生变化,怎样区别它是久病还是新病呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  悉乎哉问也!
  你问的很详细啊!
  征其脉小,色不夺者,新病也;
  只要验看它脉色就可以区别开来,如脉虽小而气色不失于正常的,是为新病;
  征其脉不夺,其色夺者,此久病也。
  如脉不失于正常而色失于正常的,乃是久病;
  征其脉与五色俱夺者,此久病也;
  如脉象与气色均失于正常状态的,也是久病;
  征其脉与五色俱不夺者,新病也。
  如脉象与面色都不失于正常的,乃是新病。
  肝与肾脉并至,其色苍赤,当病毁伤不见血,已见血,湿若中水也。
  脉见沉弦,是肝脉与肾脉并致,而外部没有血,或外部已见血,其经脉必滞,血气必凝,血凝经滞,形体必肿,有似乎因湿邪或水气中伤的现象,成为一种淤血肿胀。
   尺内两旁,则季胁也,尺外以候肾,尺里以候腹。
   尺肤两旁是季胁相应的部位,尺肤的外侧用来诊察肾,尺肤的里侧用来诊察腹。
  中附上,左外以候肝,内以候鬲。
  尺肤的中部逐渐向上,左臂外侧用来诊察肝,左臂内侧用来诊察膈;
  右外以候胃,内以候脾。
  右臂外侧用来诊察胃,右臂内侧用来诊察脾。
  上附上,右外以候肺,内以候胸中,左外以候心,内以候膻中。
  尺肤的上部逐渐向上,右臂外侧用来诊察肺,右臂内侧用来诊察胸中,左臂外侧用来诊察心,左臂内侧用来诊察膻中(心包络)。
  前以候前,后以候后。
  前部用来诊察身之前半部,后部用来诊察身之后半部。
  上竟上者,胸喉中事也。
  上界以上的部位,可诊察胸喉中的情况。
  下竟下者,少腹腰股膝胫足中事也。
  下界以下的部位,可诊察少腹、腰、股、膝、胫、足中的情况。
   粗大者阴不足,阳有余,为热中也。
   寸口脉,脉象洪大的,是由于阴精不足而阳有余,故发为热中之病。
  来疾去徐,上实下虚,为厥巅疾。
  脉象来时急疾而去时徐缓,这是由于上部实而下部虚,气逆于上,多好发为“癫仆”一类的疾病。
  来徐去疾,上虚下实,为恶风也。
  脉象来时徐缓而去时急疾,这是由于上部虚而下部实,多好发为“疠风”之病。
  故中恶风者,阳气受也。
  患这种病的原因,是因为阳气虚而失去捍卫的功能,所以才感受邪气而发病。
  有脉俱沉细数者,少阴厥也;
  有两手脉均见沉细数的,沉细为肾之脉体,数为热,故发为少阴之阳厥;
  沉细数散者,寒热也;
  如见脉沉细数散,为阴血亏损,多发为阴虚阳亢之虚劳寒热病。
  浮而散者为眴仆。
  脉浮而散,好发为眩晕仆倒之病。
  诸浮不躁者,皆在阳,则为热;
  凡见浮脉而不躁急,其病在阳分,则出现发热的症状,病在足三阳经,如浮而躁急的,则病在手三阳经。
  其有躁者在手,诸细而沉者,皆在阴,则为骨痛;
  凡见细脉而沉,其病在阴分,发为骨节疼痛,病在手三阴经;
  其有静者在足。
  如果脉细沉而静,其病在足三阴经。
  数动一代者,病在阳之脉也,泄及便脓血。
  发现数动,而见一次歇止的脉象,是病在阳分,为阳热郁滞的脉象,可出现泄利或大便带脓血的疾病。
  诸过者切之,涩者阳气有余也,滑者阴气有余也。
  诊察到各种有病的脉象而切按时,如见涩脉是阳气有余,滑脉为阴气有余。
  阳气有余为身热无汗,阴气有余为多汗身寒,阴阳有余则无汗而寒。
  阳热有余则身热而无汗,阴寒有余则多汗而身寒,阴气阳气均有余,则无汗而身寒。
   推而外之,内而不外,有心腹积也。
   按脉浮取不见,沉取则脉沉迟不浮,是病在内而非在外,故知其心腹有积聚病。
  推而内之,外而不内,身有热也。
  按脉沉取不显,浮取则脉浮数不沉,是病在外而不在内,当有身发热之症。
  推而上之,上而不下,腰足清也。
  凡诊脉推求于上部,只见于上部,下部脉弱的,这是上实下虚,故出现腰足清冷之症。
  推而下之,下而不上,头项痛也。
  凡诊脉推求于下部,只见于下部,而上部脉弱的,这是上虚下实,故出现头项疼痛之症。
  按之至骨,脉气少者,腰脊痛而身有痹也。
  若重按至骨,而脉气少的,是生阳之气不足,故可以出现腰脊疼痛及身体痹证。
多音字参考列表
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [革](读音:gé,jí)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [衣](读音:yī,yì)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [明](读音:míng)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [期](读音:qī,jī)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [度](读音:dù,duó)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [六](读音:liù,lù)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [能](读音:néng,nài)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [可](读音:kè,kě)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [若](读音:rě,ruò)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [其](读音:jī,qí)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [一](读音:yī)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [過](读音:guò,guō)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图