j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《阴阳别论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《阴阳别论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yīn
  yáng
  bié
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   
  yuē
   
  sān
  yáng
  wéi
  bìng

  hán

   
  xià
  wéi
  yōng
  zhǒng
   

  wéi
  wěi
  jué
   
  shuàn
  yuān
   

  chuán
  wéi
  suǒ

   

  chuán
  wéi
  tuí
  shàn
   
 • 
   
   
   
  èr
  yáng

  yīn

  bìng
   
  zhǔ
  jīng
  hài
   
  bèi
  tòng
   
  shàn

   
  shàn
  qiàn
   
  míng
  yuē
  fēng
  jué
   
 • 
   
   
   
  jié
  yīn
  zhě
   
  biàn
  便
  xuè

  shēng
   
  zài
  jié
  èr
  shēng
   
  sān
  jié
  sān
  shēng
   
 • 
   
   
   
  fán
  yáng
  yǒu

   


  èr
  shí

  yáng
   
 • 
   
   
   
  bié

  yáng
  zhě
   
  zhī
  bìng
  chù

   
  bié

  yīn
  zhě
   
  zhī
  shēng

  zhī

   
 • 
   
   
   
  suǒ
  wèi
  yīn
  zhě
   
  zhēn
  zàng

   
  jiàn

  wéi
  bài
   
  bài   
 • 
   
   
   
  sān
  yīn
  sān
  yáng

  bìng
   
  wéi
  piān

  wěi

   

  zhī


   
 • 
   
   
   
  shì

  gāng

  gāng
   
  yáng


  sàn
   
  yīn

  nǎi
  xiāo
  wáng
   
 • 
   
   
   

  yīn
  zhī
  shǔ
   

  guò
  sān

  ér

   
  shēng
  yáng
  zhī
  shǔ
   

  guò


  ér

   
 • 
   
   
   


  yáng
  yuē
  gōu
   


  yīn
  yuē
  máo
   

  yáng
  shèng

  yuē
  xián
   

  yáng
  zhì
  ér
  jué
  yuē
  shí
   
  yīn
  yáng
  xiāng
  guò
  yuē
  liū
   
 • 
   
   
   
  yīn
  yáng

   
  cháng


   
 • 
   
   
   
  yīn

  yáng

   
  wèi
  zhī
  bēng
   
 • 
   
   
   
  yīn
  zhēng

  nèi
   
  yáng
  rǎo

  wài
   

  hàn
  wèi
  cáng
   


  ér

   


  xūn
  fèi
   
  shǐ
  使
  rén
  chuǎn
  míng
   
 • 
   
   
   
  suǒ
  wèi
  yáng
  zhě
   
  wèi
  wǎn
  zhī
  yáng

   
 • 
   
   
   
  bié

  yáng
  zhě
   
  zhī
  bìng

  shí
   
  bié

  yīn
  zhě
   
  zhī

  shēng
  zhī

   
 • 
   
   
   
  mài
  yǒu
  yīn
  yáng
   
  zhī
  yáng
  zhě
  zhī
  yīn
   
  zhī
  yīn
  zhě
  zhī
  yáng
   
 • 
   
   
   
  yīn
  yáng
  jié
  xié
   
  duō
  yīn
  shào
  yáng
  yuē
  shí
  shuǐ
   
  shào

  zhǒng
   
 • 
   
   
   
  sān
  yīn
  jié
   
  wèi
  zhī
  shuǐ
   
 • 
   
   
   
  suǒ
  wèi
  shēng
  yáng

  yīn
  zhě
   
  gān
  zhī
  xīn
  wèi
  zhī
  shēng
  yáng
   
  xīn
  zhī
  fèi
  wèi
  zhī

  yīn
   
  fèi
  zhī
  shèn
  wèi
  zhī
  chóng
  yīn
   
  shèn
  zhī

  wèi
  zhī

  yīn
   


  zhì
   
 • 
   
   
   
  nào

  gāng
  róu


   
  jīng

  nǎi
  jué
   
 • 
   
   
   
  fán
  chí
  zhēn
  mài
  zhī
  zàng
  mài
  zhě
   
  gān
  zhì
  xuán
  jué

   
  shí   
  xīn
  zhì
  xuán
  jué
   
  jiǔ


   
  fèi
  zhì
  xuán
  jué
   
  shí
  èr


   
  shèn
  zhì
  xuán
  jué
      

  zhì
  xuán
  jué
      
 • 
   
   
   
  jié
  yáng
  zhě
   
  zhǒng

  zhī
   
 • 
   
   
   
  yáng
  jiā

  yīn
   
  wèi
  zhī
  hàn
   
 • 
   
   
   
  èr
  yáng
  jié
   
  wèi
  zhī
  xiāo
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  èr
  yáng
  zhī
  bìng

  xīn

   
  yǒu


  yǐn

     yuè
   

  chuán
  wéi
  fēng
  xiāo
   

  chuán
  wéi

  bēn
  zhě
   


  zhì
   
 • 
   
   
   
  sān
  yáng
  zài
  tóu
   
  sān
  yīn
  zài
  shǒu
   
  suǒ
  wèi


   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  yáng

  bìng
   
  shǎo

   
  shàn

   
  shàn
  xiè
   

  chuán
  wéi
  xīn
  chè
   

  chuán
  wéi

   
 • 
   
   
   
  èr
  yīn

  yáng

  bìng
   
  shàn
  zhàng
   
  xīn
  mǎn
  shàn

   
 • 
   
   
   

  yīn

  yáng
  jié
   
  wèi
  zhī
  hóu

   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    
   rén
   yǒu

   jīng
    
   shí
   èr
   cóng
    

   wèi
    


   duì
   yuē
    

   jīng
   yìng

   shí
    
   shí
   èr
   cóng
   yìng
   shí
   èr
   yuè
    
   shí
   èr
   yuè
   yìng
   shí
   èr
   mài
    
  • 
    
    
    
   yīn

   yáng
   bié
    
   wèi
   zhī
   yǒu

    
  • 
    
    
    
   yīn
   zhī
   suǒ
   shēng
    

   běn
   yuē

    
  • 
    
    
    
   sān
   yáng
   jié
    
   wèi
   zhī

    
  • 
    
    
    
   jǐn
   shú
   yīn
   yáng
    


   zhòng
   móu
    
   suǒ
   wèi
   yīn
   yáng
   zhě
    

   zhě
   wéi
   yīn
    
   zhì
   zhě
   wéi
   yáng
    
   jìng
   zhě
   wéi
   yīn
    
   dòng
   zhě
   wéi
   yáng
    
   chí
   zhě
   wéi
   yīn
    
   shuò
   zhě
   wéi
   yáng
    
  • 
    
    
    
   sān
   yīn


    
   èr
   shí


   bàn

    
   èr
   yīn


    
   shí
   sān


   shí

    

   yīn


    
   shí

   píng
   dàn

    
   sān
   yáng


   qiě

    
   sān


    
   sān
   yīn
   sān
   yáng


    
   xīn

   mǎn
    

   jìn


   yǐn

        
   èr
   yáng


    

   bìng
   wēn
    


   zhì
    

   guò
   shí


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《阴阳别论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  人有四经,十二从,何谓?
  人有四经十二从,这是什麽意思?
  岐伯对曰:
  歧伯回答说:
  四经应四时;
  四经,是指与四时相应的正常脉象。
  十二从应十二月;
  十二从,是对应的十二个月。
  十二月应十二脉。
  十二个月对应十二经脉。
   脉有阴阳,知阳者知阴,知阴者知阳。
   脉有阴有阳,能了解什麽是阳脉,就能知道什么是阴脉,能了解什么是阴脉,就能知道什么是阳脉。
   凡阳有五,五五二十五阳。
   阳脉有五种,就是春微弦,夏微钩,长夏微缓,秋微毛,冬微石,五时各有五脏的阳脉,所以五时配合五脏,则为二十五种阳脉。
   所谓阴者,真脏也。
   所谓阴脉,就是脉没有胃气,称为真脏脉象真脏脉是胃气已经败坏的象征。
  见则为败,败必死也。
  败象已见,就可以断其必死。
   所谓阳者,胃脘之阳也。
   所谓阳脉,就是指有胃气之脉。
   别于阳者,知病处也,别于阴者,知生死之期。
   辨别阳脉的情况,就可以知道病变的所在,辨别真脏脉的情况,就可以知道死亡的时期。
   三阳在头,三阴在手,所谓一也。
   三阳经脉的诊察部位在头部的人迎(属足阳明胃经),三阴经脉的诊察部位在手腕部的寸口动脉(属手太阴肺经),一般在健康状态之下,人迎与寸口的脉象是一致的。
   别于阳者,知病忌时,别于阴者,知死生之期。
   辨别属阳的胃脉,能知道时令气候和疾病的宜忌,辨别属阴的真脏脉,能知道病人的死生时期。
   谨熟阴阳,无与众谋。
   临证时应谨慎而熟练地辨别阴脉与阳脉,就不致疑惑不绝而众议纷纭了。
  所谓阴阳者,去者为阴,至者为阳;
  所谓脉象的阴阳,脉去为阴,脉来为阳;
  静者为阴,动者为阳;
  脉静为阴,脉动为阳;
  迟者为阴,数者为阳。
  脉数迟为阴,脉数急为阳。
   凡持真脉之脏脉者,肝至悬绝急,十八日死;
   凡诊得无胃气的真藏脉,例如,肝脉来的形象,如一线孤悬,似断似绝,或者来得弦急而硬,十八日当死;
  心至悬绝,九日死;
  心脉来时,孤悬断绝,九日当死;
  肺至悬绝,十二日死;
  肺脉来时,孤悬断绝,十二日当死;
  肾至悬绝,七日死;
  肾脉来时,孤悬断绝,七日当死;
  脾至悬绝,四日死。
  脾脉来时,孤悬断绝,四日当死。
   曰:
   一般地说:
  二阳之病发心脾,有不得隐曲,女子不月;
  胃肠有病,则可影响心脾,病人往往有难以告人的隐情,如果是女子就会月经不调,甚至经闭。
  其传为风消,其传为息贲者,死不治。
  若病久传变,或者形体逐渐消瘦,成为“风消”,或者呼吸短促,气息上逆,成为“息贲”,就不可治疗了。
   曰:
   一般地说:
  三阳为病发寒热,下为痈肿,及为痿厥,腨㾓;
  太阳经发病,多有寒热的症状,或者下部发生痈肿,或者两足痿弱无力而逆冷,腿肚酸痛。
  其传为索泽,其传为颓疝。
  若病久传化,或为皮肤干燥而不润泽,或变为颓疝。
   曰:
   一般的说:
  一阳发病,少气,善咳,善泄;
  少阳经发病,生发之气即减少,或易患咳嗽,或易患泄泻。
  其传为心掣,其传为隔。
  若病久传变,或为心虚掣痛,或为饮食不下,阻塞不通。
   二阳一阴发病,主惊骇、背痛、善噫、善欠,名曰风厥。
   阳明与厥阴发病,主病惊骇,背痛,常常嗳气、呵欠,名曰风厥。
   二阴一阳发病,善胀、心满善气。
   少阴和少阳发病,腹部作胀,心下满闷,时欲叹气。
   三阴三阳发病,为偏枯萎易,四肢不举。
   太阳和太阴发病,则为半身不遂的偏枯症,或者变易常用而痿弱无力,或者四肢不能举动。
   鼓一阳曰钩,鼓一阴曰毛,鼓阳胜急曰弦,鼓阳至而绝曰石,阴阳相过曰溜。
   脉搏鼓动于指下,来时有力,去时力衰,叫做钩脉,稍无力,来势轻虚而浮,叫做毛脉,有力而紧张,如按琴瑟的弦,叫做弦脉,有力而必须重按,轻按不足,叫做石脉,既非无力,又不过于有力,一来一去,脉象和缓,流通平顺,叫做滑脉。
   阴争于内,阳扰于外,魄汗未藏,四逆而起,起则熏肺,使人喘鸣。
   阴阳失去平衡,以致阴气争胜于内,阳气扰乱于外,汗出不止,四肢厥冷,下厥上逆,浮阳熏肺,发生喘鸣。
   阴之所生,和本曰和。
   阴之所以不能生化,由于阴阳的平衡,是谓正常。
   是故刚与刚,阳气破散,阴气乃消亡。
   如果以刚与刚,则阳气破散,阴气亦必随之消亡。
   淖则刚柔不和,经气乃绝。
   倘若阴气独盛,则寒湿偏胜,亦为刚柔不和,经脉气血亦致败绝。
   死阴之属,不过三日而死,生阳之属,不过四日而死。
   属于死阴的病,不过三日就要死,属于生阳的病,不过四日就要死。
   所谓生阳死阴者,肝之心谓之生阳,心之肺谓之死阴,肺之肾谓之重阴,肾之脾谓之辟阴,死不治。
   所谓生阳、死阴,例如肝病传心,为木生火,得其生气,叫做生阳,心病传肺,为火克金,金被火消亡,叫做死阴,肺病传肾,以饮传阴,无阳之候,叫做重阴,肾病传脾,水反侮土,叫做辟阴,是不治的死症。
   结阳者,肿四支。
   邪气郁结于阳经,则四肢浮肿。
   结阴者,便血一升,再结二升,三结三升。
   以四肢为诸阳之本,邪气郁结于阴经,则大便下血,以阴络伤则血下溢,初结一升,再结二升,三结三升。
   阴阳结斜,多阴少阳曰石水,少腹肿。
   阴经阳经都有邪气郁结,而偏重于阴经方面的,就会发生“石水”之病,少腹肿胀。
   二阳结,谓之消。
   邪气郁结于二阳(足阳明胃、手阳明大肠),则肠胃俱热,多为消渴之症。
   三阳结,谓之隔。
   邪气郁结于三阳(足太阳膀胱、手太阳小肠),则多为上下不通的隔症。
   三阴结,谓之水。
   邪气郁结于三阴(足太阴脾、手太阴肺),多为水肿膨胀的病。
   一阴一阳结,谓之喉痹。
   邪气郁结于一阴一阳(指厥阴和少阳)多为喉痹之病。
   阴搏阳别,谓之有子。
   阴脉搏动有力,与阳脉有明显的区别,这是怀孕的现象。
   阴阳虚,肠澼死。
   阴阳脉(尺脉、寸脉)具虚而患痢疾的,是为死症。
   阳加于阴,谓之汗。
   阳脉加倍于阴脉,当有汗出。
   阴虚阳搏,谓之崩。
   阴脉虚而阳脉搏击,火迫血行,在妇人为血崩。
   三阴俱搏,二十日夜半死;
   三阴(指手太阴肺、足太阴脾)之脉,俱搏击于指下,大约到二十天半夜时死亡;
  二阴俱搏,十三日夕时死;
  二阴就(指手少阴心、足少阴肾)之脉俱搏击于指下,大约到十三天傍晚时死亡;
  一阴俱搏,十日平旦死;
  一阴(指手厥阴心胞络、足厥阴肝)之脉全搏指有力,患者将在十天后死去。
  三阳俱搏且鼓,三日死;
  三阳(足太阴膀胱,手太阳小肠之脉)俱搏击于指下,而鼓动过甚的,三天就要死亡;
  三阴三阳俱搏,心腹满,发尽不得隐曲,五日死;
  三阴三阳之脉俱搏,心腹胀满,阴阳之气发泄已尽,大小便不通,则五日死;
  二阳俱搏,其病温,死不治,不过十日死。
  二阳(指足阳明胃、手阳明大肠)之脉俱搏击于指下,患有温病的,无法治疗,不过十日就要死了。
多音字参考列表
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [處](读音:chú,chù)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [期](读音:qī,jī)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [咳](读音:ké,hāi,hái)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [石](读音:dàn,shí)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [一](读音:yī)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [其](读音:jī,qí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图