j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《诊要经终论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《诊要经终论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • zhěn
  yào
  jīng
  zhōng
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   
  xià

  chūn
  fēn
   
  bìng


   
  lìng
  rén
  jiě
  duò
   
  xià

  qiū
  fēn
   
  bìng


   
  lìng
  rén
  xīn
  zhōng


  yán
     rén
  jiāng

  zhī
   
  xià

  dōng
  fēn
   
  bìng


   
  lìng
  rén
  shǎo

   
  shí


   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  yuàn
  wén
  shí
  èr
  jīng
  mài
  zhī
  zhōng
  nài

   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    
   zhěn
   yào


    
  • 
    
    
    

   chūn

   sǎn
   shù
    


   fēn

    
   xuè
   chū
   ér
   zhǐ
    
   shèn
   zhě
   chuán

    
   jiān
   zhě
   huán

    
   xià

   luò
   shù
    
   jiàn
   xuè
   ér
   zhǐ
    
   jìn


   huán
    
   tòng
   bìng

   xià
    
   qiū    
   xún

    
   shàng
   xià
   tóng

    
   shén
   biàn
   ér
   zhǐ
    
   dōng

   shù
   qiào

   fēn

    
   shèn
   zhě
   zhí
   xià
    
   jiān
   zhě
   sàn
   xià
    
   chūn
   xià
   qiū
   dōng
    

   yǒu
   suǒ

    


   suǒ
   zài
    
  • 
    
    
    
   dōng

   chūn
   fēn
    
   bìng


    
   lìng
   rén   néng
   mián
    
   mián
   ér
   yǒu
   jiàn
    
   dōng

   xià
   fēn
    
   bìng


    

   shàng
    

   wéi
   zhū

    
   dōng

   qiū
   fēn
    
   bìng


    
   lìng
   rén
   shàn

    
  • 
    
    
    
   fán

   xiōng

   zhě
       zàng
    
   zhòng
   xīn
   zhě
   huán

    
   zhòng

   zhě
        
   zhòng
   shèn
   zhě    
   zhòng
   fèi
   zhě    
   zhòng

   zhě
   jiē
   wéi
   shāng
   zhōng
    

   bìng
   suī

    

   guò

   suì


       zàng
   zhě
    
   zhī

   cóng

    
   suǒ
   wèi
   cóng
   zhě
       shèn
   zhī
   chù
    

   zhī
   zhě
   fǎn
   zhī
    

   xiōng

   zhě
       jiǎo
   zhuó
   zhī
    
   nǎi
   cóng
   dān

   shàng

    

   zhī
    

   zhēn


    

   zhǒng
   yáo
   zhēn
    
   jīng


   yáo
    


   zhī
   dào

    
  • 
    
    
    


   duì
   yuē
    
   zhēng
   yuè
   èr
   yuè
    
   tiān

   shǐ
   fāng
    


   shǐ

    
   rén

   zài
   gān
    
   sān
   yuè

   yuè
    
   tiān

   zhèng
   fāng
    


   dìng

    
   rén

   zài

    

   yuè
   liù
   yuè
    
   tiān

   shèng
    


   gāo
    
   rén

   zài
   tóu
    

   yuè

   yuè
    
   yīn

   shǐ
   shā
    
   rén

   zài
   fèi
    
   jiǔ
   yuè
   shí
   yuè
    
   yīn

   shǐ
   bīng
    


   shǐ

    
   rén

   zài
   xīn
    
   shí

   yuè
   shí
   èr
   yuè
    
   bīng

        
   rén

   zài
   shèn
    
  • 
    
    
    
   qiū

   chūn
   fēn
    
   bìng


    
   lìng
   rén

   rán
    

   yǒu
   suǒ
   wéi
    

   ér
   wàng
   zhī
    
   qiū

   xià
   fēn
    
   bìng


    
   lìng
   rén

   shì

    
   yòu
   qiě
   shàn
   mèng
    
   qiū

   dōng
   fēn
    
   bìng


    
   lìng
   rén


   shí
   hán
    
  • 
    
    
    
   chūn

   xià
   fēn
    
   mài
   luàn

   wēi
    

   yín

   suǐ
    
   bìng

   néng

    
   lìng
   rén

   shì
   shí
    
   yòu
   qiě
   shǎo

    
   chūn

   qiū
   fēn
    
   jīn
   luán


    
   huán
   wéi

   sou
    
   bìng


    
   lìng
   rén
   shí
   jīng
    
   yòu
   qiě

    
   chūn

   dōng
   fēn
    
   xié

   zhuó
   zàng
    
   lìng
   rén
   zhàng
    
   bìng


    
   yòu
   qiě

   yán

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   tài
   yáng
   zhī
   mài
    

   zhōng

    
   dài
   yǎn
    
   fǎn
   zhé
    
   chì
   zòng
    


   bái
    
   jué
   hàn
   nǎi
   chū
    
   chū    
   shào
   yáng
   zhōng
   zhě
    
   ěr
   lóng
    
   bǎi
   jié
   jiē
   zòng
    

   qióng
   jué

    
   jué   bàn

        

   xiān
   qīng
    
   bái
   nǎi


    
   yáng
   míng
   zhōng
   zhě
    
   kǒu

   dòng
   zuò
    
   shàn
   jīng
   wàng
   yán
    

   huáng
    

   shàng
   xià
   jīng
   shèng
    

   rén

   zhōng

    
   shào
   yīn
   zhōng
   zhě
    
   miàn
   hēi
   chǐ
   齿
   cháng
   ér
   gòu
    

   zhàng

    
   shàng
   xià

   tōng
   ér
   zhōng

    
   tài
   yīn
   zhōng
   zhě
    

   zhàng

        
   shàn

   shàn
   ǒu
    
   ǒu


    


   miàn
   chì
       shàng
   xià

   tōng
    

   tōng

   miàn
   hēi
    

   máo
   jiāo
   ér
   zhōng

    
   jué
   yīn
   zhōng
   zhě
    
   zhōng


   gān
    
   shàn

   xīn
   fán
    
   shèn

   shé
   juàn
    
   luǎn
   shàng
   suō
   ér
   zhōng

    

   shí
   èr
   jīng
   zhī
   suǒ
   bài

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《诊要经终论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  诊要何如。
  诊病的重要关键是什么?
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  正月二月,天气始方,地气始发,人气在肝。
  重要点在于天、地、人相互之间的关系,如正月、二月,天气开始有一种生发的气象,地气也开始萌动,这时候的人气在肝;
  三月四月,天气正方,地气定发,人气在脾。
  三月、四月,天气正当旺盛,地气也正是华茂而欲结实,这时候的人气在心;
  五月六月,天气盛,地气高,人气在头。
  五月、六月,天气盛极,地气上升,这时候的人气在脾;
  七月八月,阴气始杀,人气在肺。
  七月、八月,阴气开始上升,天地之气肃杀,这时候的人气在胃;
  九月十月,阴气始冰,地气始闭,人气在心。
  九月、十月,阴气渐盛,开始冰冻,地气也随着闭藏,这时候的人气在肺;
  十一月十二月,冰复,地气合,人气在肾。
  十一月、十二月,冰冻更甚,地气完全密藏,这时候的人气在肾。
   故春刺散俞,及与分理,血出而止,甚者传气,间者环也。
   由于人气与天地之气皆随顺阴阳之升沉,所以春天的刺法,应刺经脉俞穴,及于分肉腠理,使之出血而止,如病比较重的应久留其针,其气传布以后才出针,较轻的可暂留其针,静候经气循环一周,就可以出针了。
  夏刺络俞,见血而止,尽气闭环,痛病必下。
  夏天的刺法,应刺孙络的俞穴,使其出血而止,使邪气尽去,就以手指扪闭其针孔,静待其气行一周之时出针,凡有痛病,必退下而愈。
  秋刺皮肤,循理,上下同法,神变而止。
  秋天的刺法应刺皮肤,顺着肌肉之分理而刺,不论上部或下部,同样用这个方法,观察其神色转变而止。
  冬刺俞窍于分理,甚者直下,间者散下。
  冬天的刺法应深取俞窍于分理之间,病重的可直刺深入,较轻的,可从左右上下散布其针,而稍宜缓下。
  春夏秋冬,各有所刺,法其所在。
  春夏秋冬,各有所宜的刺法,须根据气之所在,而确定刺的部位。
   春刺夏分,脉乱气微,入淫骨髓,病不能愈,令人不嗜食,又且少气。
   如果春天刺了夏天的部位,伤了心气,可使脉乱而气微弱,邪气反而深入,浸淫于骨髓之间病就很难治愈,心火微弱,火不生土,使人不思饮食,而且少气。
  春刺秋分,筋挛逆气,环为咳嗽,病不愈,令人时惊,又且哭。
  春天刺了秋天的部位,伤了肺气,春病在肝,发为筋挛,邪气因误刺而环周于肺,则又发为咳嗽,病不能愈,肝气伤,将使人时惊,肺气伤,且又使人欲哭。
  春刺冬分,邪气着脏,令人胀,病不愈,又且欲言语。
  春天刺了冬天的部位,伤了肾气,以致邪气深着于内脏,使人胀满,其病不但不愈,肝气日伤,而且使人多欲言语。
   夏刺春分,病不愈,令人解堕。
   夏天刺了春天的部位,伤了肝气,病不能愈,反而使人精力倦怠。
  夏刺秋分,病不愈,令人心中欲无言,惕惕如人将捕之。
  夏天刺了秋天的部位,伤了肺气,病不能愈,反而使人肺气伤而声不出,心中不欲言,肺金受伤,肾失其母,故虚而自恐,终日惊慌好像将被逮捕的样子。
  夏刺冬分,病不愈,令人少气,时欲怒。
  夏天刺了冬天的部位,伤了肾气,病不能愈,反而使精不化气而少气,水不涵木而时常要发怒。
   秋刺春分,病不已,令人惕然,欲有所为,起而忘之。
   秋天刺了春天的部位,伤了肝气,病不能愈,反而使人血气上逆,惕然不宁,且又善忘。
  秋刺夏分,病不已,令人益嗜卧,又且善梦。
  秋天刺了夏天的部位,伤了心气,病不能愈,心气伤,火不生土,反而使人嗜卧,心不藏神,又且多梦。
  秋刺冬分,病不已,令人洒洒时寒。
  秋天刺了冬天的部位,伤了肾气,病不能愈,使人肾不闭藏,血气内散,时时发冷。
   冬刺春分,病不已,令人欲卧不能眠,眠而有见。
   冬天刺了春天的部位,伤了肝气,病不能愈,肝气少,魂不藏,使人困倦而又不得安眠,即便得眠,睡中常梦见怪异的事物。
  冬刺夏分,病不愈,气上,发为诸痹。
  冬天刺了夏天的部位,伤了心气,病不能愈,反使人脉气发泄,而邪气闭痹于脉,发为诸痹证。
  冬刺秋分,病不已,令人善渴。
  冬天刺了秋天的部位,伤了肺气,病不能愈,化源受伤,使人常常作渴。
   凡刺胸腹者,必避五脏。
   凡于胸腹之间用针刺,必须注意避免刺伤了五脏。
  中心者环死;
  假如中伤了心脏,经气环身一周便死;
  中脾者,五日死;
  假如中伤了肝脏,五日便死;
  中肾者七日死;
  假如中伤了脾脏,五日便死;
  中肺者五日死;
  假如中伤了肾脏,七日便死;
  中鬲者皆为伤中,其病虽愈,不过一岁必死。
  假如中伤了肺脏,五日便死,假如中伤隔膜的,皆为伤中,当时病虽然似乎好些,但不过一年其人必死。
  刺避五脏者,知逆从也。
  刺胸腹注意避免中伤五脏,主要是要知道下针的逆从。
  所谓从者,鬲与脾肾之处,不知者反之。
  所谓从,就是要明白膈和脾肾等处,应该避开,如不知其部位不能避开,就会刺伤五脏,那就是逆了。
  刺胸腹者,必以布憿着之,乃从单布上刺。
  凡刺胸腹部位,应先用单布覆盖其处,然后从单布上进刺。
  刺之不愈复刺。
  如果刺之不愈,可以再刺。
  刺针必肃,刺肿摇针,经刺勿摇,此刺之道也。
  这样就不会把五脏刺伤了,在用针刺治病的时候,必须注意安静严肃,以候其气,如刺脓肿的病,可以用摇针手法以出脓血,如刺经脉的病,就不要摇针,这是刺法的一般规矩。
   帝曰:
   黄帝问道:
  愿闻十二经脉之终奈何?
  请告诉我使十二经脉衰绝的情况是怎样的呢?
   岐伯曰:
   岐伯回答说:
  太阳之脉,其终也,戴眼、反折、瘛瘲,其色白,绝汗乃出,出则死矣。
  太阳经脉衰绝的时候,病人两目上视,身背反弓,手足抽搐、口眼歪斜,面色发白,出绝汗,绝汗一出就会死亡。
  少阳终者,耳聋,百节皆纵,目睘绝系。
  少阳经脉衰绝的时候,病人耳聋,遍体骨节松懈,两目直视如惊,到了目珠不转,一日半便要死了;
  绝系一日半死,其死也,色先青,白乃死矣。
  临死的时候,面色先见青色,再由青色变为白色,就死亡了。
  阳明终者,口目动作,善惊妄言,色黄,其上下经盛,不仁则终矣。
  阳明经脉衰绝的时候,病人口眼牵引歪斜而困动,时发惊惕,言语胡乱失常,面色发黄,其经脉上下所过的部分,都表现出盛燥的症状,由盛燥而渐至肌肉麻木不仁,便要死亡了。
  少阴终者,面黑齿长而垢,腹胀闭,上下不通而终矣。
  少阴经脉衰绝的时候,病人面色发黑,牙龈收缩而牙齿似乎变长,并积满污垢,腹部胀闭,上下不相通,便要死亡了。
  太阴终者,腹胀闭,不得息,善噫善呕,呕则逆,逆则面赤,不逆则上下不通,不通则面黑,皮毛焦而终矣。
  太阴经脉衰绝的时候,腹胀闭塞,呼吸不利,常欲嗳气,并且呕吐,呕则气上逆,气上逆则面赤,假如气不上逆,又变为上下不通,不通则面色发黑,皮毛枯樵而死了。
  厥阴终者,中热嗌干,善溺心烦,甚则舌卷,卵上缩而终矣。
  厥阴经脉衰绝的时候,病人胸中发热,咽喉干燥,时时小便,心胸烦躁,渐至舌卷,睾丸上缩,便要死亡了。
  此十二经之所败也。
  以上就是十二经脉衰绝败坏的症候。
多音字参考列表
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [六](读音:liù,lù)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [咳](读音:ké,hāi,hái)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [能](读音:néng,nài)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [過](读音:guò,guō)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [處](读音:chú,chù)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [節](读音:jié,jiē)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [一](读音:yī)
  [明](读音:míng)
  [其](读音:jī,qí)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [得](读音:de,dé,děi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [上](读音:shàng,shǎng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图