j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《离合真邪论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《离合真邪论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)


 • zhēn
  xié
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   

  yuē
   


  zhě

  zhī
  nài

   
 • 
   
   
   


  duì
  yuē
   

  shèng
  rén
  zhī


  shù
   

  yìng

  tiān

   

  tiān
  yǒu
  xiǔ
  宿

   

  yǒu
  jīnɡ
  shuǐ
   
  rén
  yǒu
  jīnɡ
  mài
   
  tiān

  wēn

   

  jīnɡ
  shuǐ
  ān
  jìnɡ
   
  tiān
  hán

  dòng
   

  jīnɡ
  shuǐ
  níng

   
  tiān
  shǔ


   

  jīnɡ
  shuǐ
  fèi

   

  fēnɡ
  bào

   

  jīnɡ
  shuǐ

  yǒng
  ér
  lǒng

   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    

   wén
   jiǔ
   zhēn
   jiǔ
   piān
    


   nǎi
   yīn
   ér
   jiǔ
   zhī
    
   jiǔ
   jiǔ

   shí

   piān
    

   jìn
   tōng    
   jīng
   yán

   zhī
   shènɡ
   shuāi
    
   zuǒ
   yòu
   qīng

    

   shàng
   tiáo
   xià
    

   zuǒ
   tiáo
   yòu
    
   yǒu    

   xiè

   xíng
    
   shū
    

   zhī
   zhī

    

   jiē
   yíng
   wèi
   zhī
   qīng

    

   shí
   zhī
   suǒ
   shēng
    
   fēi
   xié

   cóng
   wài


   jīng

    

   yuàn
   wén
   xié

   zhī
   zài
   jīng

    

   bìng
   rén


    

   zhī
   nài

    
  • 
    
    
    

   yuē
    

   xiè
   nài

    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   gōng
   xié

    

   chū


   shèng
   xuè
    
   ér


   zhēn

    

   xié
   xīn

    
   róng
   róng
   wèi
   yǒu
   dìng
   chù

    
   tuī
   zhī

   qián
    
   yǐn
   zhī

   zhǐ
    

   ér

   zhī
    
   wēn
   xuè

    

   chū

   xuè
    

   bìng


    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   xié

   luò


   jīng

    
   shè

   xuè
   mài
   zhī
   zhōng
    

   hán
   wēn
   wèi
   xiāng

    

   yǒng

   zhī


    
   shí
   lái
   shí

    


   cháng
   zài
    

   yuē
    
   fāng

   lái

    

   àn
   ér
   zhǐ
   zhī
    
   zhǐ
   ér

   zhī
    

   féng

   chōng
   ér
   xiè
   zhī
    
  • 
    
    
    
   zhēn

   zhě
    
   jīng


    
   jīng

   tài

    

   yuē
    
    

   lái


   féng
    
    

   zhī
   wèi

    

   yuē
    
    
   hòu
   xié

   shěn
       guò
    
   xiè
   zhī

   zhēn

   tuō
    
   tuō    
   xié


   zhì
    
   ér
   bìng


    
    

   yuē
    
    

   wǎng


   zhuī
    
    

   zhī
   wèi

    


   guà


   zhě
    
   dài
   xié
   zhī
   zhì
   shí
   ér

   zhēn
   xiè

    
   ruò
   xiān
   ruò
   hòu
   zhě
    
   xuè


   jìn
    
   quán
   yuán

   běn
   wéi

    
    

   bìng


   xià
    

   yuē
    
    
   zhī


    

   zhī   kòu
   zhuī
    
   yīng
   wéi
   jiàn
   zhī

    
    
    

   yuē
    
    
   zhī

   dào
   zhě


   guà


    

   zhī

   zhě
   kòu
   zhī


    
    

   zhī
   wèi

    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   xiān
   mén
   ér
   xún
   zhī
    
   qiè
   ér
   sàn
   zhī
    
   tuī
   ér
   àn
   zhī
    
   tán
   ér

   zhī
    
   zhuā
   ér
   xià
   zhī
    
   tōng
   ér

   zhī
    
   wài
   yǐn

   mén
       shén
    

   jìn

   zhēn
    
   jìng

   jiǔ
   liú
    


   zhì
   wéi

    

   dài
   suǒ
   guì
    

   zhī


       zhì
    
   shì
   ér


    
   hòu

   yǐn
   zhēn
       chū
    

   zài

   chù
    
   tuī


   mén
    
   lìng
   shén

   cún
    


   liú
   zhǐ
    

   mìng
   yuē

    
  • 
    
    
    

   xié
   zhī


   mài

    
   hán

   xuè
   níng

    
   shǔ


   nào

    

   xié
   yīn
   ér


    


   jīnɡ
   shuǐ
   zhī

   fēng

    
   jīng
   zhī
   dòng
   mài
    

   zhì

    

   shí
   lǒng

    

   xíng

   mài
   zhōng
    
   xún
   xún
   rán
    

   zhì
   cùn
   kǒu
   zhōng
   shǒu

    
   shí

   shí
   xiǎo
    


   xié
   zhì
    
   xiǎo

   píng
    

   xíng

   cháng
   chù
    
   zài
   yīn

   yáng
    


   wéi

    
   cónɡ
   ér
   chá
   zhī
    
   sān

   jiǔ
   hòu
    

   rán
   féng
   zhī
    
   zǎo
   è


       zhēn
    

   lìng


    
   jìng

   jiǔ
   liú
    

   lìng
   xié

    


   zhuǎn
   zhēn
       wéi

    
   hòu

   yǐn
   zhēn
    

   jìn
   nǎi

    


   jiē
   chū
    

   mìng
   yuē
   xiè
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   shàn
    
   rán
   zhēn
   xié


    

   lǒng


    
   hòu
   zhī
   nài

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   hòu

   nài

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   shěn
   mén
   xún
   sān

   jiǔ
   hòu
   zhī
   shèng

   ér
   tiáo
   zhī
    
   chá

   zuǒ
   yòu
   shàng
   xià
    
   xiāng
   shī

   xiāng
   jiǎn
   zhě
    
   shěn

   bìng
   zàng


   zhī
    

   zhī
   sān

   zhě
    
   yīn
   yáng

   bié
    
   tiān


   fèn
    


   hòu

    
   tiān

   hòu
   tiān
    
   rén

   hòu
   rén
    
   tiáo
   zhī
   zhōng

    

   dìnɡ
   sān

    

   yuē
    
    


   zhī
   sān

   jiǔ
   hòu
   bìng
   mài
   zhī
   chù
    
   suī
   yǒu

   ɡuò
   qiě
   zhì
    
   gōng

   néng
   jìn

    
    
   zhū


   guò
    
   mìng
   yuē

   huò
    
   fǎn
   luàn

   jīng
    
   zhēn    
   yòng
   shí
   wéi

    

   xié
   wéi
   zhēn
    
   yòng
   zhēn


    
   fǎn
   wéi

   zéi
    
   duó
   rén
   zhènɡ

    

   cóng
   wéi

    
   róng
   wèi
   sǎn
   luàn
    
   zhēn


   shī
    
   xié

   nèi
   zhuó
    
   jué
   rén
   cháng
   mìng
    

   rén
   yāo
   yāng
    

   zhī
   sān

   jiǔ
   hòu
    


   néng
   jiǔ
   chánɡ
    
   yīn

   zhī

   zhī

   shí

   xíng
    
   yīn
   jiā
   xiāng
   shèng
    
   shì
   xié
   gōng
   zhèng
    
   jué
   rén
   cháng
   mìng
    
   xié
   zhī
   xīn

   lái

    
   wèi
   yǒu
   dìng
   chù
    
   tuī
   zhī

   qián
    
   yǐn
   zhī

   zhǐ
    
   féng
   ér
   xiè
   zhī
    

   bìng


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《离合真邪论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  余闻九针九篇,夫子乃因而九之,九九八十一篇,余尽通其意矣。
  我听说九针有九篇文章,而先生又从九篇上加以发挥,演绎成为九九八十一篇,我已经完全领会它的精神了。
  经言气之盛衰,左右倾移,以上调下,以左调右,有余不足,补泻于荣(为荥字之误)、输,余知之矣。
  《针经》上说的气之盛衰,左右偏胜,取上以调下,去左以调右,有余不足,在荥输之间进行补泻,我亦懂得了。
  此皆营卫之倾移,虚实之所生,非邪气从外入于经也。
  这些变化,都是由于容卫的偏胜、气血虚实而形成的,并不是邪气从侵入经脉而发生的病变。
  余愿闻邪气之在经也,其病人何如?
  我现在希望知道邪气侵入经脉之时,病人的症状怎样?
  取之奈何?
  又怎样来治疗?
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  夫圣人之起度数,必应于天地。
  一个有修养的医生,在制定治疗法则时,必定体察于自然的变化。
  故天有宿度,地有经水,人有经脉。
  如天有宿度,地有江河,人有经脉,其间是互相影响,可以比类而论的。
  天地温和,则经水安静;
  如天地之气温和,则江河之水安静平稳。
  天寒地冻,则经水凝泣(涩的通假字,下同);
  天气寒冷,则水冰地冻,江河之水凝涩不流。
  天暑地热,则经水沸溢;
  天气酷热,则江河之水沸腾扬溢。
  卒风暴起,则经水波涌而陇起。
  要是暴风骤起,则使江河之水,波涛汹涌。
   夫邪之入于脉也,寒则血凝泣,暑则气淖泽,虚邪因而入客,亦如经水之得风也,经之动脉,其至也,亦时陇起,其行于脉中,循循然。
   因此病邪侵入了经脉,寒则使血行滞涩,热则使血气滑润流利,要是虚邪贼风的侵入,也就象江河之水遇到暴风一样,经脉的搏动,则出现波涌隆起的现象,虽然血气同样依次在经脉中流动。
  其至寸口中手也,时大时小,大则邪至,小则平。
  但在寸口处按脉,指下就感到时大时小,大即表示病邪盛,小即表示病邪退。
  其行无常处,在阴与阳,不可为度,从而察之,三部九候。
  邪气运行,没有一定的位置,或在阴经或在阳经,就应该更进一步,用三部就侯的方法检查。
  卒然逢之,早遏其路。
  一旦察之邪气所在,应急早治疗,以阻止它的发展。
  吸则内(纳的通假字,下同)针,无令气忤,静以久留,无令邪布。
  治疗时应在吸气时进针,进针时勿使气逆,进针后要留针静侯其气,不让病邪扩散。
  吸则转针,以得气为故。
  当吸气时转捻其针,以得气为目的。
  候呼引针,呼尽乃去,大气皆出,故命曰泻。
  然后等病人呼气的时候,慢慢地起针,呼气尽时,将针取出,这样,大邪之气尽随针外泄,所以叫做泻。
   帝曰:
   黄帝道:
  不足者补之奈何?
  不足之虚症怎样用补法?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  必先扪而循之,切而散之,推而按之,弹而怒之,抓而下之,通而取之,外引其门,以闭其神。
  首先用手抚摸穴位,然后以指按压穴位,再用手指揉按周围肌肤,进而用手指弹其穴位,令脉络怒张,左手按闭孔穴,不让正气外泄。
  呼尽内针,静以久留,以气至为故,如待所贵,不知日暮。
  进针方法,是在病人呼气将尽时进针,静侯其气,稍久留针,以得气为目的,进针侯气,要象等待贵客一样,忘掉时间的早晚。
  其气以至,适而自护,候吸引针,气不得出,各在其处,推阖其门,令神气存,大气留止,故命曰补。
  当得气时,要好好保护,等病人吸气时候,拔出其针,那末气就不至外出了,出针以后,应在其孔穴上揉按,使针孔关闭,真气存内,大经之气留于营卫而不泄,这便叫做补。
   帝曰:
   黄帝道:
  候气奈何?
  对邪气怎样诊候呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  夫邪去络入于经也,舍于血脉之中,其寒温未相得,如涌波之起也,时来时去,故不常在。
  当邪气从络脉而进入经脉,留舍于血脉之中,这时邪正相争,或寒或温,真邪尚未相合,所以脉气波动,忽起忽伏,时来时去,无有定处。
  故曰,方其来也,必按而止之,止而取之,无逢其冲而泻之。
  所以说诊得泄气方来,必须按而止之,阻止它的发展,用针泻之,但不要正当邪气冲突,遂用泻法。
   真气者,经气也,经气太虚,故曰:“
   因为真气,就是经脉之气,邪气冲突,真气大虚,这时而用泻法,反使经气大虚,所以说:
  其来不可逢。”
  气虚的时候不可用泻。
  此之谓也。
  就是指此而言。
  故曰:“
  因此:
  候邪不审,大气已过,泻之则真气脱,脱则不复,邪气复至,而病益蓄。”
  诊侯邪气而不能审慎,当大邪之气已经过去,而用泻法,则反使真气虚脱,真气虚脱,则不能恢复,而邪气益甚,那病更加重了。
  故曰:“
  所以说:
  其往不可追。”
  邪气已经随经而去,不可再用泻法。
  此之谓也。
  就是指此而言。
  不可挂以发者,待邪之至时而发针泻矣。
  阻止邪气,使用泻法,是间不容发的事,须待邪气初到的时候,随即下针去泻。
  若先若后者,血气已尽(全元起本为虚),其病不可下。
  在邪至之前,或在邪去之后用泻法,都是不适时的,非但不能去邪,反使血气受伤,病就不容易退了。
  故曰:“
  所以说:
  知其可取如发机,不知其取如扣椎(应为楗之误)。”
  懂得用针的,象拨动弩机一样,机智灵活,不善于用针的,就象敲击木椎,顽钝不灵了。
  故曰:“
  所以说:
  知机道者不可挂以发,不知机者扣之不发。”
  识得机宜的,一霎那时毫不迟疑,不知机宜的,纵然时机已到,亦不会下针。
  此之谓也。
  就是指此而言。
   帝曰:
   黄帝道:
  补泻奈何?
  怎样进行补泻呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  此攻邪也。
  应以攻邪为主。
  疾出以去盛血,而复其真气。
  应该及时刺出盛血,以恢复正气。
  此邪新客,溶溶未有定处也。
  因为病邪刚刚侵入,流动未有定处。
  推之则前,引之则止,逆而刺之,温血也。
  推之则前进,引之则留止,迎其气而泻之。
  刺出其血,其病立已。
  以出其毒血,血出之后,病就立即会好。
   帝曰:
   黄帝道:
  善。
  讲得好!
  然真邪以合,波陇不起,候之奈何?
  假如到了病邪和真气并合以后,脉气不现波动,那么怎样诊察呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  审扪循三部九候之盛虚而调之。
  仔细审察三部九候的盛衰虚实而调治。
  察其左右上下,相失及相减者,审其病脏以期之。
  检查的方法,在它左右上下各部分,观察有无不相称或特别减弱的地方,就可以知道病在那一脏腑,待其气至而刺之。
  不知三部者,阴阳不别,天地不分。
  假如不懂得三部九侯,则阴阳不能辨别,上下也不能分清。
  地以候地,天以候天,人以候人,调之中府,以定三部。
  更不知道从上部脉以诊察下,从上部脉以诊察上,从中部脉以诊察中,结合胃气多少有无来决定疾病在那一部。
  故曰:“
  所以说:
  刺不知三部九候病脉之处,虽有大过且至,工不能禁也。”
  针刺而不知三部九侯以了解病脉之处,则虽然有大邪为害,这个医生也没有办法来加以事先防止的。
  诛罚无过,命曰大惑,反乱大经,真不可复。
  如果诛罚无过,不当泻而泻之,这就叫做“大惑”,反而扰乱脏腑经脉,使真气不能恢复。
  用实为虚,以邪为真,用针无义,反为气贼。
  把实症当作虚症,邪气当作真气,用针毫无道理,反助邪气为害。
  夺人正气,以从为逆,荣卫散乱,真气已失,邪独内着,绝人长命,予人夭殃。
  剥夺病人正气,使顺症变成逆症,使病人荣卫散乱,真气散失,邪气独存于内,断送病人的性命,给人家带来莫大的祸殃。
  不知三部九候,故不能久长。
  这种不知三部九侯的医生,是不能够久长的。
  因不知合之四时五行,因加相胜,释邪攻正,绝人长命。
  因为不知配合四时五行因加相胜的道理,会放过了邪气,伤害了正气,以致断绝病人性命。
  邪之新客来也,未有定处,推之则前,引之则止,逢而泻之,其病立已。
  病邪新侵入人体,没有定着一处,推它就向前,引它就阻止,迎其气而泻之,其病是立刻可以好的。
多音字参考列表
  [一](读音:yī)
  [數](读音:shù,shǔ)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [度](读音:dù,duó)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [彈](读音:dàn,tán)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [若](读音:rě,ruò)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [椎](读音:chuí,zhuī)
  [](读音:yìng,yīng)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [期](读音:qī,jī)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [過](读音:guò,guō)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [可](读音:kè,kě)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [能](读音:néng,nài)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [處](读音:chú,chù)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图