j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《玉机真藏论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《玉机真藏论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)


 • zhēn
  zàng
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   

  yuē
   


  yán

  wéi

  zàng
   
  zhōnɡ
  yānɡ

   

  guàn

  pánɡ
   

  tài
  guò   

  bìng
  jiē


   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  xià
  mài
  tài
  guò   

  bìng
  jiē


   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  shàn
  zhě  jiàn
   
  è
  zhě

  jiàn
   
 • 
   
   
   

  yuē
   


  ér
  fǎn
   
 • 
   
   
     gǎo
   

  ròu
  xiàn
  xià
   
  xiōng
  zhōnɡ

  mǎn
   
  chuǎn


  biàn
  便
   


  dòng
  xíng
   

  liù
  yuè

   
  zhēn
  zàng
  mài
  xiàn
   
  nǎi

  zhī


     gǎo
   

  ròu
  xiàn
  xià
   
  xiōng
  zhōnɡ

  mǎn
   
  chuǎn


  biàn
  便
   
  nèi
  tòng
  yǐn
  jiān
  xiàng
   


  yuè

   
  zhēn
  zàng
  xiàn
   
  nǎi

  zhī


     gǎo
   

  ròu
  xiàn
  xià
   
  xiōng
  zhōnɡ

  mǎn
   
  chuǎn


  biàn
  便
   
  nèi
  tòng
  yǐn
  jiān
  xiàng
   
  shēn

  tuō
  ròu

   
   
  zhēn
  zàng
  xiàn
   
  shí

  zhī
  nèi

     gǎo
   

  ròu
  xiàn
  xià
   
  jiān
  suǐ
  nèi
  xiāo
   
  dònɡ
  zuò

  shuāi
   
  zhēn
  zàng
  lái
  xiàn
   


  suì

   
  xiàn

  zhēn
  zàng
   
  nǎi

  zhī


     gǎo
   

  ròu
  xiàn
  xià
   
  xiōng
  zhōnɡ

  mǎn
   

  nèi
  tòng
   
  xīn
  zhōng

  biàn
  便
   
  jiān
  xiàng
  shēn

   

  jùn
  tuō
  ròu
   

  kuàng
  xiàn
   
  zhēn
  zàng
  xiàn
   


  jiàn
  rén
   


   

  jiàn
  rén
  zhě
   
  zhì

  suǒ

  shènɡ
  zhī
  shí


   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  yuàn
  wén

  shí


   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  shàn
   
  qiū
  mài


   


  ér

   
 • 
   
   
   
  huáng

  yuē
   
  fán
  zhì
  bìng
  chá

  xíng   
  mài
  zhī
  shènɡ
  shuāi
   
  bìng
  zhī
  xīn

   
  nǎi
  zhì
  zhī
   

  hòu

  shí
   
  xíng

  xiāng

   
  wèi
  zhī

  zhì
   
   
  wèi
  zhī


   
  mài
  cóng

  shí
   
  wèi
  zhī

  zhì
   
  mài
  ruò

  huá
   
  shì
  yǒu
  wèi

   
  mìng
  yuē

  zhì
   

  zhī

  shí
   
  xíng

  xiāng
  shī
   
  wèi
  zhī
  nán
  zhì
   

  yāo


   
  wèi
  zhī
  nán

   
  mài
  shí

  jiān
   
  wèi
  zhī

  shèn
   
  mài


  shí
   
  wéi


  zhì
   

  chá

  nán
   
  ér
  míng
  gào
  zhī
   
 • 
   
   
   

  zànɡ
  shòu  suǒ
  shēng
   
  chuán
  zhī


  suǒ
  shèng
   

  shè


  suǒ
  shēng
     suǒ

  shènɡ
   
  bìng
  zhī
  qiě

   

  xiān
  chuán
  xíng
   
  zhì

  suǒ

  shènɡ
   
  bìng
  nǎi

   

  yán

  zhī

  xínɡ

   


   
  gān
  shòu


  xīn
   
  chuán
  zhī


   

  shè

  shèn
   
  zhì
  fèi
  ér

   
  xīn
  shòu   
  chuán
  zhī

  fèi
   

  shè

  gān
   
  zhì
  shèn
  ér

   

  shòu


  fèi
   
  chuán
  zhī

  shèn
   

  shè

  xīn
   
  zhì
  gān
  ér

   
  fèi
  shòu


  shèn
   
  chuán
  zhī

  gān
   

  shè


   
  zhì
  xīn
  ér

   
  shèn
  shòu


  gān
   
  chuán
  zhī

  xīn
   

  shè

  fèi
   
  zhì

  ér

   

  jiē   
   

  fēn
  zhī
   

  suǒ

  zhān

  shēnɡ
  zhī
  zǎo


   
 • 
   
   
   


  yuē
   

  shí

      
 • 
   
   
   


  rán
  ér

   
  zài
  bài
  ér

  shǒu
  yuē
   
  shàn
   


  mài
  zhī

  yào
   
  tiān
  xià
  zhì
  shù
   
   


   
   
   
  mài
  biàn
   
   
   
  kuí
  duó
   
   
   

  héng
   
   
  dào
  zài


   
  shén
  zhuǎn

  huí
   
  huí


  zhuǎn
   
  nǎi
  shī


   
  zhì
  shù
  zhī
  yào
   

  jìn

  wēi
   
  zhuó
  zhī

  bǎn
   
  cáng
  zhī
  zàng

   
  měi
  dàn

  zhī
   
  míng
  yuē
   


   
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  tài
  guò

  lìnɡ
  rén


  ér
  bèi
  tòng
   
  yǔn
  yǔn
  rán
   
  lìnɡ
  rén
  chuǎn
   


  shǎo

  ér

   
  shànɡ

  xiàn
  xuè
   
  xià
  wén
  bìng
  yīn
   
 • 
   
   
   
  huáng

  yuē
   

  zànɡ
  xiānɡ
  tōnɡ
   

  jiē
  yǒu

   

  zànɡ
  yǒu
  bìng
   


  chuán

  suǒ
  shèng
   

  zhì
   

  sān
  yuè
   
  ruò
  liù
  yuè
   
  ruò
  sān

   
  ruò
  liù

   
  chuán

  zànɡ
  ér
  dāng

   
  shì
  shùn
  chuán
  suǒ
  shèng
  zhī

   

  yuē
   
   
  bié

  yáng
  zhě
   
  zhī
  bìng
  cónɡ
  lái
   
  bié

  yīn
  zhě
   
  zhī

  shēnɡ
  zhī

   
   
  yán
  zhī
  zhì

  suǒ
  kùn
  ér

   
 • 
   
   
   


  duì
  yuē
   
  chūn
  mài
  zhě
   
  gān

   
  dōnɡ
  fānɡ


   
  wàn

  zhī
  suǒ

  shǐ
  shēng

     lái
   
  ruǎn
  ruò
  qīng

  ér
  huá
   
  duān
  zhí

  cháng
   

  yuē
  xián
   
  fǎn

  zhě
  bìng
   
 • 
   
   
   


  yuē
   

  zànɡ
  zhě
   
  jiē
  bǐng


  wèi
   
  wèi
  zhě

  zànɡ
  zhī
  běn

   
  zàng

  zhě
   

  néng

  zhì

  shǒu
  tài
  yīn
   

  yīn

  wèi

   
  nǎi
  zhì

  shǒu
  tài
  yīn

   


  zànɡ  shí
   

  wéi
  ér
  zhì

  shǒu
  tài
  yīn

   

  xié

  shèng
  zhě
   
  jīng

  shuāi

   

  bìng
  shèn
  zhě
   
  wèi


  néng

  zhī

  zhì

  shǒu
  tài
  yīn
   

  zhēn
  zàng
  zhī


  jiàn
   

  jiàn
  zhě
   
  bìng
  shèng
  zàng

   

  yuē

   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  chūn
  mài
  tài
  guò   

  bìng
  jiē


   
 • 
   
   
   


  yuē
   

  lái

  shuǐ
  zhī
  liú
  zhě
   

  wèi
  tài
  guò
   
  bìng
  zài
  wài
   


  zhī
  huì
  zhě
   

  wèi


   
  bìng
  zài
  zhōng
   
 • 
   
   
   
  zhēn
  gān
  mài
  zhì
   
  zhōnɡ
  wài

   

  xún
  dāo
  rèn
   


  rán

  àn
  qín

  xián
   

  qīnɡ
  bái


   
  máo
  zhé
  nǎi

   
  zhēn
  xīn
  mài
  zhì
   
  jiān
  ér

   

  xún   
  léi
  léi
  rán
   

  chì
  hēi


   
  máo
  zhé
  nǎi

   
  zhēn
  fèi
  mài
  zhì
   

  ér

   


  máo

  zhōng
  rén

   

  bái
  chì


   
  máo
  zhé
  nǎi

   
  zhēn
  shèn
  mài
  zhì
   

  ér
  jué
   

  zhǐ
  tán
  shí
   


  rán
   

  hēi
  huáng


   
  máo
  zhé
  nǎi

   
  zhēn

  mài
  zhì
   
  ruò
  ér
  zhà
  shuò
  zhà
  shū
   

  huáng
  qīng


   
  máo
  zhé
  nǎi

   
  zhū
  zhēn
  zàng
  mài
  xiàn
  zhě
   
  jiē


  zhì

   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  tài
  guò

  lìnɡ
  rén

  zhī


   
  lìnɡ
  rén
  jiǔ
  qiào

  tōnɡ
   
  míng
  yuē
  zhòng
  jiàng
   
 • 
   
   
   

  yuē
   


  ér
  fǎn
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  qiū
  mài
  zhě
   
  fèi

   

  西
  fānɡ
  jīn

   
  wàn

  zhī
  suǒ

  shōu
  chénɡ

     lái
  qīng   
  lái


  sàn
   

  yuē

   
  fǎn

  zhě
  bìng
   
 • 
   
   
   


  yuē
   


  lái
  shí
  ér
  qiáng
   

  wèi
  tài
  guò
   
  bìng
  zài
  wài
   


  lái

  shí
  ér
  wēi
   

  wèi


   
  bìng
  zài
  zhōng
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  rán


  shàn
  è


  jiàn
  zhī

   
 • 
   
   
   


  yuē
   


  lái
  shèng


  shèng
   

  wèi
  tài
  guò
   
  bìng
  zài
  wài
   


  lái

  shèng
   

  fǎn
  shèng
   

  wèi


   
  bìng
  zài
  zhōng
   
 • 
   
   
   

  yuē
   


  ér
  fǎn
   
 • 
   
   
   
  huáng

  yuē
   

  wén

  shí

  jué

  shēnɡ
   
  yuàn
  wén

  qíng
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  shàn
   
 • 
   
   
   
  bìng

  mài
  jìng
   
  xiè
  ér
  mài

   
  tuō
  xuè
  ér
  mài
  shí
   
  bìng
  zài
  zhōng
   
  mài
  shí
  jiān
   
  bìng
  zài
  wài
   
  mài

  shí
  jiān
  zhě
   
  jiē
  nán
  zhì
   
 • 
   
   
   


  yuē
   


  lái
   
  máo
  ér
  zhōnɡ
  yānɡ
  jiān
   
  liǎng
  páng

   

  wèi
  tài
  guò
   
  bìng
  zài
  wài
   


  lái
   
  máo
  ér
  wēi
   

  wèi


   
  bìng
  zài
  zhōng
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  tài
  guò

  lìnɡ
  rén
  jiě
   
   

  mài
  tòng
   
  ér
  shǎo  yán
   
  lìnɡ
  rén
  xīn
  xuán
   

  bìng

   
  miǎo
  zhōng
  qīng
   

  zhōng
  tòng
   
  shào

  mǎn
   
  xiǎo
  biàn
  便
  biàn
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  qiū
  mài
  tài
  guò   

  bìng
  jiē


   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    
   chūn
   mài

   xián
    


   ér
   xián
    
  • 
    
    
    
   shì

   fēng
   zhě
    
   bǎi
   bìng
   zhī
   zhǎng

    
   jīn
   fēnɡ
   hán


   rén
    
   shǐ
   使
   rén
   háo
   máo

   zhí
       ér
   wéi

    
   dàng
   shi
   zhī
   shí
    

   hán
   ér


    
   huò


   rén
   zhǒng
   tòng
    
   dàng
   shi
   zhī
   shí
    

   tànɡ
   yùn

   huǒ
   jiǔ

   ér

   zhī
    

   zhì
    
   bìng

   shè

   fèi
    
   míng
   yuē
   fèi

    


   shànɡ

    

   zhì
    
   fèi

   chuán
   ér
   xíng
   zhī
   gān
    
   bìng
   míng
   yuē
   gān

    

   míng
   yuē
   jué
    
   xié
   tòng
   chū
   shí
    
   dàng
   shi
   zhī
   shí
    

   àn
   ruò

   ěr
    

   zhì
    
   gān
   chuán
   zhī

    
   bìng
   míng
   yuē

   fēng
    

   dàn
    

   zhōng

    
   fán
   xīn
    
   chū
   huáng
    
   dāng

   zhī
   shí
    

   àn
    

   yào
    


    

   zhì
    

   chuán
   zhī
   shèn
    
   bìng
   míng
   yuē
   shàn
   jiǎ
    
   shào

   yuān

   ér
   tòng
    
   chū
   bái
    

   míng
   yuē

    
   dāng

   zhī
   shí
    

   àn
    

   yào
    

   zhì
    
   shèn
   chuán
   zhī
   xīn
    
   bìng
   jīn
   mài
   xiāng
   yǐn
   ér

    
   bìng
   míng
   yuē
   chì
    
   dāng

   zhī
   shí
    

   jiǔ
    

   yào
    

   zhì
    
   mǎn
   shí

    

   dāng

    
   shèn
   yīn
   chuán
   zhī
   xīn
    
   xīn


   fǎn
   chuán
   ér
   xíng
   zhī
   fèi
    

   hán

    

   dāng
   sān
   suì

    

   bìng
   zhī


    
  • 
    
    
    
   huáng

   yuē
    
   xiàn
   zhēn
   zàng
   yuē

    


    
  • 
    
    
    


   yuē
    


   lái

   dàn
   shí
   zhě
    

   wèi
   tài
   guò
    
   bìng
   zài
   wài
       shù
   zhě
    

   wèi


    
   bìng
   zài
   zhōng
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   è
   zhě   jiàn
    
  • 
    
    
    
   suǒ
   wèi


   shí
   zhě
    
   chūn

   fèi
   mài
    
   xià

   shèn
   mài
    
   qiū

   xīn
   mài
    
   dōng


   mài
    

   zhì
   jiē
   xuán
   jué
   chén

   zhě
    
   mìng
   yuē


   shí
    
   wèi
   yǒu
   zàng
   xíng
    

   chūn
   xià
   ér
   mài
   chén

    
   qiū
   dōng
   ér
   mài


    
   míng
   yuē


   shí

    
  • 
    
    
    


   shēn
   zhōng

   zhì
    

   zànɡ
   jué

    
   mài
   dào

   tōnɡ
    


   wǎng
   lái
    


   duò

    


   wéi

    

   mài
   jué

   lái
    
   ruò
   rén   liù
   zhì
    

   xíng
   ròu

   tuō
    
   zhēn
   zàng
   suī

   jiàn
    
   yóu


    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   mài
   shèng
    


    

   zhàng
    
   qián
   hòu

   tōnɡ
    
   mèn
   mào
    

   wèi

   shí
    
   mài

    

   hán
    

   shǎo
    
   xiè

   qián
   hòu
    
   yǐn
   shí


    

   wèi


    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   shàn
    
   dōng
   mài

   yíng
    


   ér
   yíng
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   tài
   guò

   lìnɡ
   rén
   shàn

    


   xuàn
   mào
   ér
   diān

    
   lìnɡ
   rén
   xiōng
   tòng
   yǐn
   bèi
    
   xià

   liǎng
   xié

   mǎn
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   shàn
    
  • 
    
    
    

   yuē
    

   shí
   zhī

    

   cóng
   zhī
   biàn


    
   rán

   mài

    

   zhǔ
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   xià
   mài
   zhě
    
   xīn

    
   nán
   fāng
   huǒ

    
   wàn

   zhī
   suǒ

   shèng
   zhǎng

       lái
   shèng

   shuāi
    

   yuē
   gōu
    
   fǎn

   zhě
   bìng
    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   mài
   zhě


    

   zàng
    

   guàn

   pánɡ
   zhě

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   tài
   guò

   lìnɡ
   rén
   shēn

   ér

   tòng
    
   wéi
   qīn
   yín
    
   lìnɡ
   rén
   fán
   xīn
    
   shàng
   jiàn

   tuò
    
   xià
   wéi

   xiè
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   dōng
   mài
   zhě
    
   shèn

    
   běi
   fānɡ
   shuǐ

    
   wàn

   zhī
   suǒ


   cáng

       lái
   chén


    

   yuē
   yíng
    
   fǎn

   zhě
   bìng
    
  • 
    
    
    

   yuē
    


   ér
   fǎn
    
  • 
    
    
    
   rán   zhě
    


   zhì

   chuán
    
   huò

   chuán
   huà
   yǒu    
   zhě
    
   yōu
   kǒng
   bēi


    
   lìng

    

   lìnɡ
   rén
   yǒu

   bìng

    
   yīn
   ér
   shèn

   chéng

    


   gān

   chéng

    
   bēi

   fèi

   chéng

    
   kǒng   chéng

    
   yōu

   xīn

   chéng

    


   dào

    

   bìng
   yǒu

    


   èr
   shí

   biàn
    


   chuán
   huà
    
   chuán
    
   chéng
   zhī
   míng

    
  • 
    
    
    

   yuē
    

   shí
   yǒu
   shēnɡ
   zhě


    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   shàn
    
   xià
   mài

   gōu
    


   ér
   gōu
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   dōng
   mài
   tài
   guò    

   bìng
   jiē


    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   jiāng
   zhōu

   wèi
    
   xiè
   zhù
   zhǐ
    


   zhě
   huó
    
   shēn
   hàn

   hòu

    

   shí
   zhě
   huó
    


   hòu

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《玉机真藏论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  春脉如弦,何如而弦?
  春时的脉象如弦,怎样才算弦?
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  春脉者,肝也,东方木也,万物之所以始生也,故其气来,软弱轻虚而滑,端直以长,故曰弦,反此者病。
  春脉主应肝脏,属东方之木,在这个季节里,万物开始生长,因此脉气来时,软弱轻虚而滑,端直而长,所以叫做弦,假如违反了这种现象,就是病脉。
   帝曰:
   黄帝道:
  何如而反?
  怎样才称反呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  其气来实而强,此谓太过,病在外。
  其脉气来,应指实而有力,这叫做太过,主病在外;
  其气来不实而微,此谓不及,病在中。
  如脉来不实而微弱,这叫做不及,主病在里。
   帝曰:
   黄帝道:
  春脉太过与不及,其病皆何如?
  春脉太过与不及,发生的病变怎样?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  太过则令人善怒,忽忽眩冒而巅疾;
  太过会使人记忆力衰退,精神恍惚,头昏而两目视物眩转,而发生巅顶疾病;
  其不及则令人胸痛引背,下则两胁胠满。
  其不及会使人胸部作痛,牵连背部,往下则两侧胁胠部位胀满。
   帝曰:
   黄帝道:
  善。
  讲得对!
  夏脉如钩,何如而钩?
  夏时的脉象如钩(即洪脉),怎样才算钩?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  夏脉者,心也,南方火也,万物之所以盛长也,故其气来盛去衰,故曰钩,反此者病。
  夏脉主应心脏,属南方之火,在这个季节里,万物生长茂盛,因此脉气来时充盛,去时轻微,犹如鱼钩之形象,所以叫做钩脉,假如违反了这种现象,就是病脉。
   帝曰:
   黄帝道:
  何如而反?
  怎样才称反呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  其气来盛去亦盛,此谓太过,病在外。
  其脉气来盛去亦盛,这叫做太过,主病在外;
  其气来不盛,去反盛,此谓不及,病在中。
  如脉气来时不盛,去时反充盛有余,这叫做不及,主病在里。
   帝曰:
   黄帝道:
  夏脉太过与不及,其病皆何如?
  夏脉太过与不及,发生的病变怎样?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  太过则令人身热而肤痛,为浸淫;
  太过会使人身体发热,皮肤痛,热邪侵淫成疮;
  其不及则令人烦心,上见咳唾,下为气泄。
  不及会使人心虚作烦,上部出现咳嗽唾沫,下部出现矢气下泄。
   帝曰:
   黄帝道:
  善。
  讲得对!
  秋脉如浮,何如而浮?
  秋天的脉象如浮(也即毛脉),怎样才算浮?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  秋脉者,肺也,西方金也,万物之所以收成也,故其气来轻虚以浮,来急去散,故曰浮,反此者病。
  秋脉主应肺脏,属西方之金,在这个季节里,万物收成,因此脉气来时轻虚以浮,来急去散,所以叫做浮,假如违反了这种现象,就是病脉。
   帝曰:
   黄帝道:
  何如而反?
  怎样才称反呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  其气来,毛而中央坚,两旁虚,此谓太过,病在外。
  其脉气来浮软而中央坚,两旁虚,这叫做太过,主病在外;
  其气来,毛而微,此谓不及,病在中。
  其脉气来浮软而微,这叫做不及,主病在里。
   帝曰:
   黄帝道:
  秋脉太过与不及,其病皆何如?
  秋脉太过与不及,发生的病变怎样?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  太过则令人逆气而背痛。
  太过会使人气逆,背部作痛,愠愠然郁闷而不舒畅;
  愠愠然,其不及则令人喘,呼吸少气而咳,上气见血,下闻病音。
  其不及会使人呼吸短气,咳嗽气喘,其上逆而出血,喉间有喘息声音。
   帝曰:
   黄帝道:
  善。
  讲得对!
  冬脉如营,何如而营?
  冬时的脉象如营(又称石脉),怎样才算营?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  冬脉者,肾也,北方水也,万物之所以合藏也,故其气来沉以搏,故曰营,反此者病。
  冬脉主应肾脏,属北方之水,在这个季节里,万物闭藏,因此脉气来时沉而搏手,所以叫做营,假如违反了这种现象,就是病脉。
   帝曰:
   黄帝道:
  何如而反?
  怎样才称反呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  其气来如弹石者,此谓太过,病在外。
  其脉来如弹石一般坚硬,这叫做太过,主病在外;
  其去如数者,此谓不及,病在中。
  如脉去虚数,这叫做不及,主病在里。
   帝曰:
   黄帝道:
  冬脉太过与不及,其病皆何如?
  冬脉太过与不及,发生的病变怎样?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  太过则令人解?
  太过会使人精神不振,身体懈怠。
  ,脊脉痛,而少气不欲言;
  背部的经脉疼痛,气短,懒于说话;
  其不及则令人心悬,如病饥,眇中清,脊中痛,少腹满,小便变。
  不及则使人心如悬,如同腹中饥饿之状,季胁下空软部位清冷,脊骨作痛,少腹胀满,小便变长。
   帝曰:
   黄帝道:
  善。
  讲得对!
   帝曰:
   黄帝道:
  四时之序,逆从之变异也,然脾脉独,何主?
  春夏秋冬四时的脉象,有逆有从,其变化各异,但独未论及脾脉,究竟脾脉主何时令?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  脾脉者土也,孤脏,以灌四旁者也。
  脾脉属土,脾位居中央为独尊之脏,灌溉滋养其它四脏以同时发挥作用。
   帝曰:
   黄帝道:
  然则脾善恶可得见之乎?
  脾脉的正常与异常可以得见吗?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  善者不可得见,恶者可见。
  正常的脾脉不可能见到,有病的脾脉是可以见到的。
   帝曰:
   黄帝道:
  恶者何如可见?
  有病的脾脉怎样?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  其来如水之流者,此谓太过,病在外。
  其来如水之流散,这叫做太过,主病在外;
  如乌之喙者,此谓不及,病在中。
  其来尖锐如乌鸦之喙,这叫做不及,主病在中。
   帝曰:
   黄帝道:
  夫子言脾为孤藏,中央土,以灌四旁,其太过与不及,其病皆何如?
  先生说脾为孤脏,位居中央属土,以灌溉四旁,它的太过和不及各发生什么病变?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  太过则令人四肢不举,其不及则令人九窍不通,名曰重强。
  太过会使人四肢不能举动,不及则使人九窍不通,名叫重强。
   帝瞿然而起,再拜而稽首曰:
   黄帝惊悟肃然起立,敬个礼道:
  善。
  很好!
  吾得脉之大要,天下至数,《五色》、《脉变》、《揆度》、《奇恒》,道在于一,神转不回,回则不转,乃失其机,至数之要,迫近以微,著之玉版,藏之藏府,每旦读之,名曰《玉机》。
  我懂得诊脉的要领了,这是天下极其重要的道理,《五色》、《脉变》、《揆度》、《奇恒》等书,阐述的道理都是一致的,就在于一个“神”字,神应按四时的规律运转不息,向前而不能逆转,逆行则不能回转,也就失去了生机,这是极其重要的道理,接近天机,十分微妙,要把这些道理著录在玉版上面,藏于枢要内府,每天早上诵读,取名为《玉机》。
   五脏受气于其所生,传之于其所胜,气舍于其所生,死于其所不胜。
   五脏疾病的传变,是受病气于其所生之脏,传于其所胜之脏,病气留舍于生我之脏,死于我所不胜之脏。
  病之且死,必先传行,至其所不胜,病乃死,此言气之逆行也,故死。
  当病到将要死的时候,必先传行于相克之脏,病者乃死,这是病气的逆传,所以会死亡。
  肝受气于心,传之于脾,气舍于肾,至肺而死。
  例如,肝受病气于心脏,而又传行于脾脏,其病气留舍于肾脏,传到肺脏而死。
  心受气于脾,传之于肺,气舍于肝,至肾而死。
  心受病气于脾脏,其病气留舍于肝脏,传到肾脏而死。
  脾受气于肺,传之于肾,气舍于心,至肝而死。
  脾受病气于肺,传之于肾,其病气留舍于心脏,传到肝脏而死。
  肺受气于肾,传之于肝,气舍于脾,至心而死。
  肺受病气于肾脏,传行于肝脏,病气留舍于脾脏,传到心脏而死。
  肾受气于肝,传之于心,气舍于肺,至脾而死。
  肾受气于肝,传之于心,留病气于肺,到脾脏而死。
  此皆逆死也,一日一夜,五分之,此所以占死生之早暮也。
  以一日一夜划分为五个阶段,分属五脏,就可以推测死亡的早晚时间。
   黄帝曰:
   黄帝道:
  五脏相通,移皆有次。
  五脏是相通连的,病气的转移,都有一定的次序。
  五脏有病,则各传其所胜。
  假如五脏有病,则各传其所胜;
  不治,法三月,若六月,若三日,若六日,传五脏而当死,是顺传所胜之次。
  若不能掌握治病的时机,那么三个月或六个月,或三天,或六天,传遍五脏就当死了,这是相克的顺传次序。
  故曰:“
  所以说:“
  别于阳者,知病从来;
  能辨别三阳的,可以知道病从何经而来;
  别于阴者,知死生之期。”
  能辨别三阴的,可以知道病的死生日期。”
  言知至其所困而死。
  这就是说,知道病气至其所不克的脏而死。
   是故风者,百病之长也。
   风为六淫之首,所以风邪是百病之长。
  今风寒客于人,使人毫毛毕直,皮肤闭而为热。
  风寒中人,使人毫毛直竖,皮肤闭而发热。
  当是之时,可汗而发也。
  在这个时候,可用发汗的方法治疗;
  或痹不仁肿痛,当是之时,可汤熨及火灸刺而去之。
  至风寒入于经络,发生麻痹不仁或肿痛等症状,此时可用汤熨(热敷)及针刺上加火艾的方法来祛散。
  弗治,病入舍于肺,名曰肺痹,发咳上气。
  如果不及时治疗,病气内传于肺,叫做肺痹;
  弗治,肺即传而行之肝,病名曰肝痹,一名曰厥,胁痛出食,当是之时,可按若刺耳。
  如不及时治疗,就会传行于肝,又叫做肝厥,发生胁痛、呕吐的症状,在这个时候,可用按摩、药物或热汤沐浴等方法;
  弗治,肝传之脾,病名曰脾风,发瘅,腹中热,烦心,出黄,当此之时,可按、可药、可浴。
  如不及时治疗,就会传行于脾,叫做脾,发生黄疸,腹中热,烦心,小便黄色等症状,在这个时候,可用按摩、药物或热汤沐浴等方法;
  弗治,脾传之肾,病名曰疝瘕,少腹冤热而痛,出白,一名曰蛊,当此之时,可按、可药。
  如再不治,就会传行于肾,叫做疝瘕,小腹烦热疼痛,小便色白而混浊,又叫做蛊病,在这个时候,可用按摩、或用药物;
  弗治,肾传之心,病筋脉相引而急,病名曰瘈,当此之时,可灸、可药。
  如再不治,病就由肾传心,发生筋脉牵引拘挛,叫做抽风,在这个时候,可用灸法,或用药物;
  弗治,满十日,法当死。
  如再不治,十日之后,当要死亡。
  肾因传之心,心即复反传而行之肺,发寒热,法当三岁死,此病之次也。
  倘若病邪由肾传心,心又复反传于肺脏,发为寒热,法当三日即死,这是疾病传行的一般次序。
   然其卒发者,不必治于传,或其传化有不以次,不以次入者,忧恐悲喜怒,令不得以其次,故令人有大病矣。
   假如骤然爆发的病,就不必根据这个相传的次序而治,有些病不依这个次序传变的,如忧、恐、悲、喜、怒情志之病,病邪不依照这个次序相传,就会使人生大病了。
  因而喜大虚则肾气乘矣,怒则肝气乘矣,悲则肺气乘矣,恐则脾气乘矣,忧则心气乘矣,此其道也。
  如因喜极伤心,心虚则肾气相乘,或因大怒,则肝气乘脾,或因悲伤,则肺气乘肝,或因惊恐,则肾气虚,脾气乘肾,或因大忧,则肺气内虚,心气乘肺,这是五志激变,使病邪不依次序传变的道理。
  故病有五,五五二十五变,及其传化。
  所以病虽有五,及其传化,就有五五二十五变。
  传,乘之名也。
  所谓传化,就是相乘的名称。
   大骨枯槁,大肉陷下,胸中气满,喘息不便,其气动形,期六月死,真脏脉见,乃予之期日。
   大骨软弱,大肉瘦削,胸中气满,呼吸困难,呼吸时身体振动,为期六个月就要死亡,见了真脏脉,就是预测死期的起点。
  大骨枯槁,大肉陷下,胸中气满,喘息不便,内痛引肩项,期一月死,真脏见,乃予之期日。
  大骨软弱,大肉瘦削,胸中气满,呼吸困难,内痛牵引肩项,为期一个月就要死亡,见了真脏脉,就是预测死期的起点。
  大骨枯槁,大肉陷下,胸中气满,喘息不便,内痛引肩项,身热脱肉破?
  大骨软弱,大肉瘦削,胸中气满,呼吸困难,内痛牵引肩项,全身发热,脱肉破?
  ,真脏见,十日之内死。
  ,见了真脏脉,十日之内就要死亡。
  大骨枯槁,大肉陷下,肩髓内消,动作益衰,真脏来见,期一岁死,见其真脏,乃予之期日。
  大骨软弱,大肉瘦削,两肩下垂,骨髓内消,动作衰颓,真脏脉出现,为期一年死亡,见了真脏脉,就是预测死期的起点。
  大骨枯槁,大肉陷下,胸中气满,腹内痛,心中不便,肩项身热,破䐃脱肉,目眶陷,真脏见,目不见人,立死;
  大骨软弱,大肉瘦削,胸中气满,腹中痛,心中气郁不舒,肩项身上俱热,破,脱肉,目眶下陷,真脏脉出现,精脱目不见人,立即死亡;
  其见人者,至其所不胜之时则死。
  如尚能见人,是精未全脱,到了它所不克之时,便死亡了。
   急虚身中卒至,五脏绝闭,脉道不通,气不往来,譬于堕溺,不可为期。
   如果正气暴虚,外邪陡然中人,仓卒获病,五脏气机闭塞,周身脉道不通,气不往来,如从高处堕落或落水淹溺一样,则就无法预测死期了。
  其脉绝不来,若人一息五六至,其形肉不脱,真脏虽不见,犹死也。
  其脉息绝而不至,或跳动异常快速一呼脉来五、六至,虽然形肉不脱,真脏脉不见,仍然要死亡的。
   真肝脉至,中外急,如循刀刃,责责然如按琴瑟弦,色青白不泽,毛折乃死。
   肝脏之真脏脉至,中外劲急,如按在刀口上一样的锋利,或如按在琴弦上一样端直而长,面部显青白颜色而不润泽,毫毛枯焦乃死。
  真心脉至,坚而搏,如循薏苡子,累累然,色赤黑不泽,毛折乃死。
  心脏的真脏脉至,坚硬而搏手,如循薏苡子那样短而圆实,面部显赤黑颜色而不润泽,毫毛枯焦乃死。
  真肺脉至,大而虚,如以毛羽中人肤,色白赤不泽,毛折乃死。
  肺脏的真脏脉至,大而空虚,好像毛羽抚摸人的皮肤一般地轻虚,面部显白赤颜色而不润泽,毫毛枯焦,就要死亡。
  真肾脉至,搏而绝,如指弹石,辟辟然,色黑黄不泽,毛折乃死。
  肾脏的真脏脉至,搏手若转索欲断,或如以指弹石一样坚实,面部显黑黄颜色而不润泽,毫毛枯焦,就要死亡。
  真脾脉至,弱而乍数乍疏,色黄青不泽,毛折乃死。
  脾脏的真脏脉至,软弱无力,快慢不匀,面部显黄青颜色而不润泽,毫毛枯焦,就要死亡。
  诸真脏脉见者,皆死不治也。
  凡是见到五脏真脏脉,皆为不治的死候。
   黄帝曰:
   黄帝道:
  见真脏曰死,何也?
  见到真脏脉象,就要死亡,是什么道理呢?
   岐伯曰:
   岐伯道:
  五脏者,皆禀气于胃,胃者五脏之本也。
  五脏的营养,都有赖于胃腑的水谷精微,因此胃是五脏的根本。
  藏气者,不能自致于手太阴,必因于胃气,乃至于手太阴也。
  故五脏的脉气,不能自行到达于手太阴寸口,必须依赖胃气的敷布,才能达于手太阴。
  故五脏各以其时,自为而至于手太阴也。
  所以五脏之气能够在其所主之时,出现于手太阴寸口,就是有胃气。
  故邪气胜者,精气衰也。
  如果邪气胜,必定使精气衰。
  故病甚者,胃气不能与之俱至于手太阴,故真脏之气独见。
  所以病气严重时,胃气就不能与五脏之气一起到达手太阴,而为某一脏真脏脉的脉象单独出现,真脏独见。
  独见者,病胜脏也,故曰死。
  是邪气胜而脏气伤,所以说是要死亡的。
   帝曰:
   黄帝道:
  善。
  讲得对!
   黄帝曰:
   黄帝道:
  凡治病察其形气色泽,脉之盛衰,病之新故,乃治之,无后其时。
  大凡治病,必先诊察形体盛衰,气之强弱,色之润枯,脉之虚实,病之新久,然后及时治疗,不能错过时机。
  形气相得,谓之可治;
  病人形气相称,是可治之症;
  色泽以浮,谓之易已;
  面色光润鲜明,病亦易愈;
  脉从四时,谓之可治;
  脉搏与四时相适应,亦为可治;
  脉弱以滑,是有胃气,命曰易治,取之以时。
  脉来弱而流利,是有胃气的现象,病亦易治,必须抓紧时间,进行治疗。
  形气相失,谓之难治;
  形气不相称,此谓难治;
  色夭不泽,谓之难已;
  面色枯槁,没有光泽,病亦难愈;
  脉实以坚,谓之益甚;
  脉实而坚,病必加重;
  脉逆四时,为不可治。
  脉与四时相逆,为不可治。
  必察四难,而明告之。
  必须审察这四种难治之证,清楚地告诉病家。
   所谓逆四时者,春得肺脉,夏得肾脉,秋得心脉,冬得脾脉,其至皆悬绝沉涩者,命曰逆四时。
   所谓脉与四时相逆,是春见到肺脉,夏见到肾脉,秋见到心脉,冬见到脾脉,其脉皆悬绝无根,或沉涩不起,这就叫做逆四时。
  未有藏形,于春夏而脉沉涩,秋冬而脉浮大,名曰逆四时也。
  如五脏脉气不能随着时令表现于外,在春夏的时令,反见沉涩的脉象,秋冬的时令,反见浮大的脉象,这也叫做逆四时。
   病热脉静;
   热病脉宜洪大而反静;
  泄而脉大;
  泄泻脉应小而反大;
  脱血而脉实;
  脱血脉应虚而反实;
  病在中,脉实坚;
  病在中而脉不实坚;
  病在外,脉不实坚者,皆难治。
  病在外而脉反坚实,这些都是症脉相反,皆为难治。
   黄帝曰:
   黄帝道:
  余闻虚实以决死生,愿闻其情。
  我听说根据虚实的病情可以预决死生,希望告诉我其中道理!
   岐伯曰:
   岐伯说:
  五实死,五虚死。
  五实死,五虚亦死。
   帝曰:
   黄帝道:
  愿闻五实五虚。
  请问什么叫做五实、五虚?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  脉盛,皮热,腹胀,前后不通,闷瞀,此谓五实。
  脉象洪盛是心受邪盛,皮肤灼热是肺受邪盛,腹满胀是脾受邪盛,二便不通是肾受邪盛,昏闷而不明是肝受邪盛,这叫做五实。
  脉细,皮寒,气少,泄利前后,饮食不入,此谓五虚。
  脉象细弱是心气不足,皮肤寒冷是肺气不足,气少是肝气不足,泄利前后是肾气不足,饮食不入是脾气不足,这叫做五虚。
   帝曰:
   黄帝道:
  其时有生者何也?
  五实、五虚,有时亦有痊愈的,又是什么道理呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  浆粥入胃,泄注止,则虚者活;
  能够吃些粥浆,慢慢地胃气恢复,大便泄泻停止,则虚者也可以痊愈。
  身汗得后利,则实者活。
  如若原来身热无汗的,而现在得汗,原来二便不通的,而现在大小便通利了,则实者也可以痊愈。
  此其候也。
  这就是五虚、五实能够痊愈的转机。
多音字参考列表
  [南](读音:nā,nán)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [夫](读音:fú,fū)
  [過](读音:guò,guō)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [度](读音:dù,duó)
  [奇](读音:jī,qí)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [咳](读音:ké,hāi,hái)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [期](读音:qī,jī)
  [若](读音:rě,ruò)
  [一](读音:yī)
  [六](读音:liù,lù)
  [彈](读音:dàn,tán)
  [石](读音:dàn,shí)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [能](读音:néng,nài)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [可](读音:kè,kě)
  [明](读音:míng)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [活](读音:huó,guō)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图