j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《三部九候论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《三部九候论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • sān

  jiǔ
  hòu
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   

  yuē
   


  zhī
  bìng
  zhī
  suǒ
  zài
   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    

   wén
   jiǔ
   zhēn    
   zhòng
   duō


    


   shènɡ
   shǔ
    

   yuàn
   wén
   yào
   dào
    

   zhǔ

   sūn
    
   chuán
   zhī
   hòu
   shì
    
   zhuó
   zhī

   suǐ
    
   cáng
   zhī
   gān
   fèi
    
   shà
   xuè
   ér
   shòu
    

   gǎn
   wàng
   xiè
    
   lìng

   tiān
   dào
    

   yǒu
   zhōnɡ
   shǐ
    
   shàng
   yìng
   tiān
   ɡuānɡ
   xīng
   chén


    
   xià


   shí

   xíng
    
   guì
   jiàn
   ɡēnɡ

    
   dōng
   yīn
   xià
   yáng
    

   rén
   yìng
   zhī
   nài

    
   yuàn
   wén

   fāng
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   xíng
   shèng
   mài

    
   shǎo

   zhě
   wēi
    
   xíng
   shòu
   mài

    
   xiōng
   zhōng
   duō

   zhě

    
   xíng

   xiāng

   zhě
   shēng
    
   sān


   tiáo
   zhě
   bìng
    
   sān

   jiǔ
   hòu
   jiē
   xiāng
   shī
   zhě

    
   shàng
   xià
   zuǒ
   yòu
   zhī
   mài
   xiānɡ
   yīnɡ

   cān
   chōng
   zhě
   bìng
   shèn
    
   shàng
   xià
   zuǒ
   yòu
   xiāng
   shī


   shǔ
   zhě

    
   zhōng

   zhī
   hòu
   suī

   tiáo
    

   zhòng
   zàng
   xiāng
   shī
   zhě

    
   zhōng

   zhī
   hòu
   xiāng
   jiǎn
   zhě

    

   nèi
   xiàn
   zhě

    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   yǒu
   tiān
    

   yǒu

    

   yǒu
   rén
    
   tiān

   hòu
   tóu
   jiǎo
   zhī

    


   hòu
   kǒu
   chǐ
   齿
   zhī

    
   rén

   hòu
   ěr

   zhī

    
   sān

   zhě
    

   yǒu
   tiān
    

   yǒu

    

   yǒu
   rén
    
   sān
   ér
   chéng
   tiān
    
   sān
   ér
   chéng

    
   sān
   ér
   chéng
   rén
    
   sān
   ér
   sān
   zhī
    


   wéi
   jiǔ
    
   jiǔ
   fēn
   wéi
   jiǔ

    
   jiǔ

   wéi
   jiǔ
   zàng
    

   shén
   zàng

    
   xíng
   zàng

    

   wéi
   jiǔ
   zàng
    

   zànɡ

   bài
       yāo
    
   yāo    
  • 
    
    
    

   yuē
    

   hòu
   nài

    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   yǒu
   tiān
    

   yǒu

    

   yǒu
   rén
    
   tiān

   hòu
   fèi
    


   hòu
   xiōng
   zhōng
   zhī

    
   rén

   hòu
   xīn
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   yǒu
   xià

    
   yǒu
   zhōng

    
   yǒu
   shàng

    


   yǒu
   sān
   hòu
    
   sān
   hòu
   zhě
    
   yǒu
   tiān
    
   yǒu

    
   yǒu
   rén

    

   zhǐ
   ér
   dǎo
   zhī
    
   nǎi

   wéi
   zhēn
    
   shàng

   tiān
    
   liǎng
   é
   zhī
   dòng
   mài
    
   shàng


    
   liǎng
   jiá
   zhī
   dòng
   mài
    
   shàng

   rén
    
   ěr
   qián
   zhī
   dòng
   mài
    
   zhōng

   tiān
    
   shǒu
   tài
   yīn

    
   zhōng


    
   shǒu
   yánɡ
   mínɡ

    
   zhōng

   rén
    
   shǒu
   shào
   yīn

    
   xià

   tiān
    

   jué
   yīn

    
   xià


    

   shào
   yīn

    
   xià

   rén
    

   tài
   yīn

    

   xià

   zhī
   tiān

   hòu
   gān
    


   hòu
   shèn
    
   rén

   hòu

   wèi
   zhī

    
  • 
    
    
    

   yuē
    

   wèi
   sān

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   jiǔ
   hòu
   zhī
   mài
    
   jiē
   chén

   xuán
   jué
   zhě
   wéi
   yīn
    
   zhǔ
   dōng
       bàn

    
   shèng
   zào
   chuǎn
   shuò
   zhě
   wéi
   yáng
    
   zhǔ
   xià
       zhōng

    
   shì

   hán

   bìng
   zhě
    

   píng
   dàn

    

   zhōng


   bìng
   zhě
    


   zhōng

    
   bìng
   fēng
   zhě
    
    
   bìng
   shuǐ
   zhě
    


   bàn

    

   mài
   zhà
   shū
   zhà
   shuò
   zhà
   chí
   zhà

   zhě
    

   chéng    
   xíng
   ròu

   tuō
    
   jiǔ
   hòu
   suī
   tiáo
   yóu

    

   zhěn
   suī
   xiàn
    
   jiǔ
   hòu
   jiē
   cóng
   zhě


    
   suǒ
   yán


   zhě
    
   fēng

   zhī
   bìng
    

   jīng
   yuè
   zhī
   bìng
    


   zhěn
   zhī
   bìng
   ér
   fēi

    

   yán


    
   ruò
   yǒu

   zhěn
   zhī
   bìng
    

   mài
   hòu

   bài
   zhě


    


   yuě
   ài
    

   shěn
   wèn

   suǒ
   shǐ
   bìng
    

   jīn
   zhī
   suǒ
   fāng
   bìng
    
   ér
   hòu

   qiè
   xún

   mài
    
   shì

   jīnɡ
   luò

   chén
    

   shàng
   xià

   cóng
   xún
   zhī
    

   mài

   zhě

   bìng
    

   mài
   chí
   zhě
   bìng
    
   mài

   wǎng
   lái
   zhě

    


   zhuó
   zhě

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   dōng
   yīn
   xià
   yáng
   nài

    
  • 
    
    
    

   yuē
    


   zhì
   zhě
   nài

    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   xiān
   duó

   xíng
   zhī
   féi
   shòu
    

   tiáo


   zhī

   shí
    
   shí

   xiè
   zhī
       zhī
    

   xiān


   xuè
   mài
   ér
   hòu
   tiáo
   zhī
    

   wèn

   bìng
    

   píng
   wéi

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   jué

   shēnɡ
   nài

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   tiān

   zhī
   zhì
   shù
    
   shǐ


    
   zhōnɡ

   jiǔ
   yān
    

   zhě
   tiān
    
   èr
   zhě

    
   sān
   zhě
   rén
    
   yīn
   ér
   sān
   zhī
    
   sān
   sān
   zhě
   jiǔ
    

   yìng
   jiǔ

    

   rén
   yǒu
   sān

    

   yǒu
   sān
   hòu
    

   jué

   shēnɡ
    

   chǔ
   bǎi
   bìng
    

   tiáo

   shí
    
   ér
   chú
   xié

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   yuàn
   wén
   tiān

   zhī
   zhì
   shù
    


   rén
   xíng
   xuè

    
   tōng
   jué

   shēnɡ
    
   wéi
   zhī
   nài

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   chá
   jiǔ
   hòu
    

   xiǎo
   zhě
   bìng
    


   zhě
   bìng
    


   zhě
   bìng
    

   chí
   zhě
   bìng
    


   zhě
   bìng
    

   hán
   zhě
   bìng
    

   xiàn
   xià
   zhě
   bìng
    

   zuǒ
   shǒu

   shàng
    
   shànɡ

   huái

   cùn
   àn
   zhī
    
   shù
   yòu
   shǒu

   dāng
   huái
   ér
   tán
   zhī
    

   yìng
   guò

   cùn

   shàng
    


   rán
   zhě

   bìng
    

   yìng

    
   zhòng
   shǒu
   gǔn
   gǔn
   rán
   zhě
   bìng
    
   zhòng
   shǒu


   rán
   zhě
   bìng
    

   yìng
   shàng

   néng
   zhì

   cùn
    
   tán
   zhī

   yìng
   zhě

    
   shì

   tuō
   ròu
   shēn


   zhě

    
   zhōng

   zhà
   shū
   zhà
   shuò
   zhě

    

   mài
   dài
   ér
   gōu
   zhě
    
   bìng
   zài
   luò
   mài
    
   jiǔ
   hòu
   zhī
   xiānɡ
   yīnɡ

    
   shàng
   xià
   ruò

    


   xiāng
   shī
    

   hòu
   hòu

   bìng
    
   èr
   hòu
   hòu

   bìng
   shèn
    
   sān
   hòu
   hòu

   bìng
   wēi
    
   suǒ
   wèi
   hòu
   zhě
    
   yìng    
   chá


   zàng
    

   zhī

   shēnɡ
   zhī

    

   xiān
   zhī
   jīnɡ
   mài
    
   rán
   hòu
   zhī
   bìng
   mài
    
   zhēn
   zàng
   mài
   xiàn
   zhě
    
   shèng

    

   tài
   yáng

   jué
   zhě
    

   shēn
    


   dài
   yǎn
    
  • 
    
    
    


   duì
   yuē
    
   miào

   zāi
   wèn

    

   tiān

   zhī
   zhì
   shù
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   shàng   hòu
   zhī
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   zhōng

   zhī
   hòu
   nài

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   jīng
   bìng
   zhě
   zhì

   jīng
    
   sūn
   luò
   bìng
   zhě
   zhì

   sūn
   luò
   xuè
    
   xuè
   bìng
   shēn
   yǒu
   tòng
   zhě
    
   zhì

   jīnɡ
   luò
    

   bìng
   zhě
   zài

   xié
    

   xié
   zhī
   mài

   jiū

   zhī
    
   liú
   shòu


    
   jié
   ér

   zhī
    
   shàng
   shí
   xià

    
   qiè
   ér
   cóng
   zhī
    
   suǒ

   jié
   luò
   mài
    

   chū

   xuè
    

   jiàn
   tōng
   zhī
    
   tóng
   zi
   gāo
   zhě
    
   tài
   yáng


    
   dài
   yǎn
   zhě
    
   tài
   yáng

   jué
    

   jué

   shēnɡ
   zhī
   yào
       chá

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《三部九候论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  余闻九针于夫子,众多博大,不可胜数。
  我听先生讲了九针道理后,觉得丰富广博,不可尽述。
  余愿闻要道,以属子孙,传之后世,着之骨髓,藏之肝肺,歃血而受,不敢妄泄,令合天道,必有终始。
  我想了解其中的主要道理,以嘱咐子孙,传于后世,铭心刻骨,永志不忘,并严守誓言,不敢妄泄,这些道理符合天体运行的规律,有始有终。
  上应天光星辰历纪,下副四时五行,贵贱更互,冬阴夏阳,以人应之奈何?
  上应于日月星辰周历天度之标志,下符合四时五行阴阳盛衰的变化,盛衰之变化,冬阴与夏阳,人是怎样适应这些自然规律的呢?
  愿闻其方!
  希望你讲解这方面的道理。
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  妙乎哉问也!
  问得多好啊!
  此天地之至数。
  这是天地间至为深奥的道理。
   帝曰:
   黄帝道:
  愿闻天地之至数,合于人形血气,通决死生,为之奈何?
  我愿闻天地的至数,与人的形体气血相通,以决断死生,是怎样一回事呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  天地之至数,始于一,终于九焉。
  天地的至数,开始于一,终止于九。
  一者天,二者地,三者人。
  一奇数为阳代表天,二偶数为阴代表地,人生天地之间,故以三代表人;
  因而三之,三三者九,以应九野。
  天地人合而为三,三三为九,以应九野之数。
  故人有三部,部有三候,以决死生,以处百病,以调虚实,而除邪疾。
  所以人有三部,每部各有三候,可以用它来决断死生,处理百病,从而调治虚实,祛除病邪。
   帝曰:
   黄帝道:
  何谓三部?
  什么叫做三部呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  有下部,有中部,有上部,部各有三候。
  有下部,有中部,有上部。
  三候者,有天、有地、有人也。
  每部各有三候,所谓三候,是以天、地、人来代表的。
  必指而导之,乃以为真。
  必须有老师的当面指导,方能懂得部候准确之处。
  上部天,两额之动脉;
  上部(即头部)的天候,即两额(太阳穴)处动脉;
  上部地,两颊之动脉;
  上部的地候,即两颊(大迎穴)处动脉;
  上部人,耳前之动脉。
  上部的人候,即耳前(耳门穴)处动脉。
  中部天,手太阴也;
  中部(即上肢)的天候,即手太阴(太渊穴、经渠穴)处动脉;
  中部地,手阳明也;
  中部的地候,即手阳明经(合谷穴)处动脉;
  中部人,手少阴也。
  中部的人候,即手少阴经(神门穴)处动脉。
  下部天,足厥阴也;
  下部(即下肢)的天候,即足厥阴经(足五里穴,男)或(太冲穴,女)处动脉;
  下部地,足少阴也;
  下部的地候,即足少阴经(太溪穴)处动脉;
  下部人,足太阴也。
  下部的人候,即足太阴经(箕门穴)处动脉。
  故下部之天以候肝,地以候肾,人以候脾胃之气。
  故而下部之天候可以诊断肝脏之病变,下部之地候可以诊断肾脏之病变,下部之人候可以诊断脾胃之病变。
   帝曰:
   黄帝道:
  中部之候奈何?
  中部之候怎样?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  亦有天,亦有地,亦有人。
  中部亦有天、地、人三候。
  天以候肺,地以候胸中之气,人以候心。
  中部之天候可以诊断肺脏之病变,中部之地候可以诊断胸中之病变,中部之人候可以诊断心脏之病变。
   帝曰:
   黄帝道:
  上部以何候之?
  上部之候又怎样呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  亦有天,亦有地,亦有人。
  上部也有天、地、人三候。
  天以候头角之气,地以候口齿之气,人以候耳目之气。
  上部之天候可以诊断头部之病变,上部之地候可以诊断口齿之病变,上部之人候可以诊断耳目之病变。
  三部者,各有天,各有地,各有人。
  三部之中,各有天、各有地、各有人。
  三而成天,三而成地,三而成人。
  三候为天,三候为地,三候为人,三三相乘,合为九候。
  三而三之,合则为九,九分为九野,九野为九脏。
  脉之九候,以应地之九野,以应人之九脏。
  故神脏五,形脏四,合为九脏。
  所以人有(肝、心、脾、肺、肾)五神脏和(膀胱、胃、大肠、小肠)四形脏,合为九脏。
  五脏已败,其色必夭,夭必死矣。
  若五脏以败,必见神色枯槁,枯槁者是病情危重,乃至死亡征象。
   帝曰:
   黄帝道:
  以候奈何?
  诊察的方法怎样呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  必先度其形之肥瘦,以调其气之虚实,实则泻之,虚则补之。
  必先度量病人的身形肥瘦,以了解病人正气的虚实,实证用泻法,虚症用补法。
  必先去其血脉而后调之,无问其病,以平为期。
  必先去除血脉中的凝滞,而后调补气血的不足,不论治疗什么病都是以达到气血阴阳的平和为目的。
   帝曰:
   黄帝道:
  决死生奈何?
  怎样决断死生呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  形盛脉细,少气不足以息者危。
  如形体肥壮,脉反细,气短,呼吸困难,危险。
  形瘦脉大,胸中多气者死。
  如形体瘦弱,脉反大,胸中喘满而多气的是死亡之症。
  形气相得者生。
  形体与脉象相应的生。
  参伍不调者病。
  脉象参差不调的病。
  三部九候皆相失者死。
  三部九候之脉与疾病完全不相适应的,主死。
  上下左右之脉相应如参舂者病甚。
  上下左右之脉,相应鼓指如舂杵捣谷,参差不齐,病必严重。
  上下左右相失不可数者死。
  若见上下之脉相差甚大,而又息数错乱不可计数的,是死亡征候。
  中部之候虽独调,与众脏相失者死。
  中部之脉虽然独自调匀,而与其他众脏不相协调的。
  中部之候相减者死。
  也是死候。
  目内陷者死。
  目内陷的为正气衰竭现象,也是死候。
   帝曰:
   黄帝道:
  何以知病之所在?
  怎样知道病的部位呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  察九候,独小者病,独大者病,独疾者病,独迟者病,独热者病,独寒者病,独陷下者病。
  从诊察九候脉的异常变化,就能知病变部位,九候之中,有一部独小,或独大,或独疾,或独迟,或独热,或独寒,或独陷下(沉伏),均是有病的现象。
  以左手足上,上去踝五寸按之,庶右手足当踝而弹之,其应过五寸以上,蠕蠕然者不病;
  以左手加于病人的左足上,距离内踝五寸处按着,以右手指在病人足内踝上弹之,医者之左手即有振动的感觉,如其振动的范围超过五寸以上,蠕蠕而动,为正常现象;
  其应疾,中手浑浑然者病;
  如其振动急剧而大,应手快速而浑乱不清的,为病态;
  中手徐徐然者病;
  若振动微弱,应手迟缓,应为病态;
  其应上不能至五寸,弹之不应者死。
  如若振动不能上及五寸,用较大的力量弹之,仍没有反应,是为死候。
  是以脱肉身不去者死。
  身体极度消瘦,体弱不能行动,是死亡之征。
  中部乍疏乍数者死。
  中部之脉或快或慢,无规律,为气脉败乱之兆,亦为死征。
  其脉代而钩者,病在络脉。
  如脉代而钩,为病在络脉。
  九候之相应也,上下若一,不得相失。
  九候之脉,应相互适应,上下如一,不应该有参差。
  一候后则病,二候后则病甚,三候后则病危。
  如九候之中有一候不一致,则病必危险。
  所谓后者,应不俱也。
  所谓不一致,就是九候之间,脉动的不相适应。
  察其腑脏,以知死生之期,必先知经脉,然后知病脉,真脏脉见者,胜死。
  诊察病邪所在之脏腑,以知死生的时间,临症诊察,必先知道正常之脉,然后才能知道有病之脉,若见到真脏脉象,到了胜己的时间,变要死亡。
  足太阳气绝者,其足不可屈伸,死必戴眼。
  足太阳经脉气绝,则两足不能屈伸,死亡之时,必目睛上视。
   帝曰:
   黄帝道:
  冬阴夏阳奈何?
  冬为阴,夏为阳,脉象与之相应如何?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  九候之脉,皆沉细悬绝者为阴,主冬,故以夜半死;
  九候的脉象,都是沉细悬绝的,为阴,冬令死于阴气极盛之夜半;
  盛躁喘数者为阳,主夏,故以日中死。
  如脉盛大躁动喘而疾数的,为阳,主夏令,所以死于阳气旺盛之日中;
  是故寒热病者,以平旦死。
  寒热交作的病,死于阴阳交会的平旦之时;
  热中及热病者,以日中死。
  热中及热病,死于日中阳极之时;
  病风者,以日夕死。
  病风死于傍晚阳衰之时;
  病水者,以夜半死。
  病水死于夜半阴极之时。
  其脉乍疏乍数乍迟乍疾者,日乘四季死。
  其脉象忽疏、忽数、忽迟、忽急,(是脾气内绝的征象,在平旦、日中、日夕、夜半之时,)一天中如四季之气温交换的时候死亡;
  形肉已脱,九候虽调犹死。
  若形坏肉脱,虽九候协调,犹是死亡的征象;
  七诊虽见,九候皆从者不死。
  假使七诊之脉虽然出现,而九候都顺于四时的,就不一定是死候。
  所言不死者,风气之病,及经月之病,似七诊之病而非也,故言不死。
  所说不死的病,指心感风病,或月经之病,虽见类似七诊之病脉,而实不相同,所以说不是死候。
  若有七诊之病,其脉候亦败者死矣,必发哕噫。
  若七诊出现、其脉候有败坏现象的,这是死征,死的时候,必发呃逆等证候。
  必审问其所始病,与今之所方病,而后各切循其脉,视其经络浮沉,以上下逆从循之。
  所以治病之时,必须详细询问他的起病情形和现在症状,然后按各部分,切其脉搏,以观察其经络的浮沉,以及上下逆顺。
  其脉疾者不病,其脉迟者病,脉不往来者死,皮肤着者死。
  如其脉来流利的,不病,脉来迟缓的,是病,脉不往来的,是死候,久病肉脱,皮肤干枯且显露出筋骨的,亦是死候。
   帝曰:
   黄帝道:
  其可治者奈何?
  那些可治的病,应怎样治疗呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  经病者治其经。
  病在经的,刺其经;
  孙络病者治其孙络血。
  病在孙络的,刺其孙络使它出血;
  血病身有痛者,治其经络。
  血病而有身痛症状的,则治其经与络。
  其病者在奇邪,奇邪之脉则缪刺之。
  若病邪留在大络,则用右病刺左、左病刺右的缪刺法治之。
  留瘦不移,节而刺之。
  若邪气久留不移,当于四肢八溪之间、骨节交会之处刺之。
  上实下虚,切而从之,索其结络脉,刺出其血,以见通之。
  上实下虚,当切按气脉,而探索气脉络郁结的所在,刺出其血,以通其气。
  瞳子高者,太阳不足;
  如目上视的,是太阳经气不足。
  戴眼者,太阳已绝,此决死生之要,不可不察也。
  目上视而又定直不动的,是太阳经气已绝,这是判断死生的要诀,不可不认真研究。
多音字参考列表
  [夫](读音:fú,fū)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [處](读音:chú,chù)
  [明](读音:míng)
  [度](读音:dù,duó)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [過](读音:guò,guō)
  [能](读音:néng,nài)
  [彈](读音:dàn,tán)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [一](读音:yī)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [](读音:yìng,yīng)
  [期](读音:qī,jī)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [奇](读音:jī,qí)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [節](读音:jié,jiē)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [從](读音:cóng,zòng)
  [其](读音:jī,qí)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图