j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《藏气法时论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《藏气法时论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • zàng


  shí
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   

  bìng
  zhě
   
  shēn
  zhòng
   
  shàn

  ròu
  wěi
   


  shōu
   
  xínɡ
  shàn
  chì
   
  jiǎo
  xià
  tòng
     mǎn
   
  cháng
  míng
  sūn
  xiè
   
  shí

  huà
   


  jīng
   
  tài
  yīn
   
  yánɡ
  mínɡ
   
  shào
  yīn
  xuè
  zhě
   
 • 
   
   
   
  bìng
  zài

   

  zài
  qiū
   
  qiū


   
  shèn

  chūn
   
  chūn


   
  chí

  xià
   


  chánɡ
  xià
   
  jìn
  wēn
  shí
  bǎo
  shí
   
  shī
  湿   

  bìng
  zhě
   

  zài
  gēng
  xīn
   
  gēng
  xīn


   
  jiā

  jiǎ

   
  jiǎ   
  chí

  bǐng
  dīng
   
   

  bìng
  zhě
   

  dié
  huì
   

  chū
  shèn
   
  xià

  jìng
   


  huǎn
   

  shí
  gān

  huǎn
  zhī
   
  yòng

  xiè
  zhī
   
  gān

  zhī
   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    

   rén
   xíng   shí

   xíng
   ér
   zhì
    


   ér
   cóng
    


   ér

    

   shī
   zhī

    
   yuàn
   wén

   shì
    
  • 
    
    
    
   shèn
   bìng
   zhě
    


    
   jìng
   zhǒng
    
   chuǎn

    
   shēn
   chónɡ
    
   qǐn
   hàn
   chū
   zēng
   fēng
    


   xiōng
   zhōng
   tòng
    


   xiǎo

   tòng
    
   qīng
   jué    


   jīng
    
   shào
   yīn
    
   tài
   yáng
   xuè
   zhě
    
  • 
    
    
    
   bìng
   zài
   xīn
    

   zài
   chánɡ
   xià
    
   chánɡ
   xià


    
   shèn

   dōng
    
   dōng


    
   chí

   chūn
    


   xià
    
   jìn
   wēn
   shí
    


    
   xīn
   bìnɡ
   zhě
    

   zài


    
    
   jiā

   rén
   guǐ
    
   rén
   guǐ


    
   chí

   jiǎ

    


   bǐng
   dīng
    
   xīn
   bìnɡ
   zhě
    

   zhōng
   huì
    

   bàn
   shèn
    
   píng
   dàn
   jìng
    
   xīn

   ruǎn
    

   shí
   xián

   ruǎn
   zhī
    
   yòng
   xián

   zhī
    
   gān
   xiè
   zhī
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   yuàn

   wén
   zhī
    
  • 
    
    
    
   bìng
   zài
   shèn
    

   zài
   chūn
    
   chūn


    
   shèn

   chánɡ
   xià
    
   chánɡ
   xià


    
   chí

   qiū
    


   dōng
    
   jìn
   fàn
   cuì
   āi
   火矣

   shí
    
   wēn
   zhì

    
   shèn
   bìng
   zhě
    

   zài
   jiǎ

    
   jiǎ    
   shèn    
    
   chí

   gēng
   xīn
    


   rén
   guǐ
    
   shèn
   bìng
   zhě
    

   bàn
   huì
    


   shèn
    
   xià

   jìng
    
   shèn

   jiān
    

   shí


   jiān
   zhī
    
   yòng


   zhī
    
   xián
   xiè
   zhī
    
  • 
    
    
    
   bìng
   zài
   gān
    


   xià
    
   xià


    
   shèn

   qiū
    
   qiū


    
   chí

   dōng
    


   chūn
    
   jīn
   dāng
   fēng
    
   gān
   bìng
   zhě
    

   zài
   bǐng
   dīng
    
   bǐng
   dīng


    
   jiā

   gēng
   xīn
    
   gēng
   xīn


    
   chí

   rén
   guǐ
    


   jiǎ

    
   gān
   bìng
   zhě
    
   píng
   dàn
   huì
    
   xià

   shèn
    

   bàn
   jìng
    
   gān

   sàn
    

   shí
   xīn

   sàn
   zhī
    
   yòng
   xīn

   zhī
    
   suān
   xiè
   zhī
    
  • 
    
    
    
   gān
   bìng
   zhě
    
   liǎng
   xié
   xià
   tòng
   yǐn
   shào

    
   lìnɡ
   rén
   shàn

        
    

   suǒ
   jiàn
    
   ěr

   suǒ
   wén
    
   shàn
   kǒng
    

   rén
   jiāng

   zhī
    


   jīng
    
   jué
   yīn

   shào
   yánɡ
       tóu
   tònɡ
    
   ěr
   lóng

   cōng
    
   jiá
   zhǒng
    

   xuè
   zhě
    
  • 
    
    
    

   xié

   zhī


   shēn

    

   shèng
   xiāng
   jiā
    
   zhì

   suǒ
   shēng
   ér

    
   zhì

   suǒ

   shènɡ
   ér
   shèn
    
   zhì

   suǒ
   shēng
   ér
   chí
       wèi
   ér

    

   xiān
   dìng

   zànɡ
   zhī
   mài
    
   nǎi

   yán
   jiàn
   shèn
   zhī
   shí
    

   shēnɡ
   zhī


    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   gān
   zhǔ
   chūn
    

   jué
   yīn
    
   shào
   yánɡ
   zhǔ
   zhì
    


   jiǎ

    
   gān


    

   shí
   gān

   huǎn
   zhī
    
   xīn
   zhǔ
   xià
    
   shǒu
   shào
   yīn
    
   tài
   yáng
   zhǔ
   zhì
    


   bǐng
   dīng
    
   xīn

   huǎn
    

   shí
   suān

   shōu
   zhī
    

   zhǔ
   chánɡ
   xià
    

   tài
   yīn
    
   yánɡ
   mínɡ
   zhǔ
   zhì
    
    


   shī
   湿
    

   shí


   zào
   zhī
    
   fèi
   zhǔ
   qiū
    
   shǒu
   tài
   yīn
    
   yánɡ
   mínɡ
   zhǔ
   zhì
    


   gēng
   xīn
    
   fèi


   shàng

    

   shí


   xiè
   zhī
    
   shèn
   zhǔ
   dōng
    

   shào
   yīn
    
   tài
   yáng
   zhǔ
   zhì
    


   rén
   guǐ
    
   shèn

   zào
    

   shí
   xīn

   rùn
   zhī
    
   kāi
   còu

    
   zhì
   jīn

    
   tōnɡ


    
  • 
    
    
    
   fèi
   bìng
   zhě
    
   chuǎn    
   jiān
   bèi
   tòng
    
   hàn
   chū
    
   kāo
   yīn   shuàn
   héng

   jiē
   tòng
    


   shǎo

    

   néng
   bào

    
   ěr
   lóng

   gān
    


   jīng
    
   tài
   yīn
    

   tài
   yáng
   zhī
   wài
    
   jué
   yīn
   nèi
   xuè
   zhě
    
  • 
    
    
    
   gān

   qīng
    

   shí
   gān
    
   jīng

    
   niú
   ròu
    
   zǎo
    
   kuí
   jiē
   gān
    
   xīn

   chì
    

   shí
   suān
    
   xiǎo
   dòu
    
   quǎn
   ròu
    

    
   jiǔ
   jiē
   suān
    
   fèi

   bái
    

   shí

    
   mài
    
   yáng
   ròu
    
   xìng
    
   xiè
   jiē

    


   huáng
    

   shí
   xián
    

   dòu
    
   shǐ
   ròu
    

    
   huò
   jiē
   xián
    
   shèn

   hēi
    

   shí
   xīn
    
   huáng
   shǔ
    

   ròu
    
   táo
    
   cōng
   jiē
   xīn
    
   xīn
   sàn
    
   suān
   shōu
    
   gān
   huǎn
    

   jiān
    
   xián
   ruǎn
    
  • 
    
    
    
   xīn
   bìnɡ
   zhě
    
   xiōng
   zhōng
   tòng
    
   xié
   zhī
   mǎn
    
   xié
   xià
   tòng
    
   yīng
   bèi
   jiān
   jiǎ
   jiàn
   tòng
    
   liǎng

   nèi
   tòng
    


   xiōng


    
   xié
   xià

   yāo
   xiāng
   yǐn
   ér
   tòng
    


   jīng
    
   shào
   yīn
    
   tài
   yáng
    
   shé
   xià
   xuè
   zhě
    

   biàn
   bìng
    


   zhōng
   xuè
   zhě
    
  • 
    
    
    
   bìng
   zài
   fèi
    

   zài
   dōng
    
   dōng


    
   shèn

   xià
    
   xià


    
   chí

   chánɡ
   xià
    


   qiū
    
   jìn
   hán
   yǐn
   shí
    
   hán

    
   fèi
   bìng
   zhě
    

   zài
   rén
   guǐ
    
   rén
   guǐ


    
   jiā

   bǐng
   dīng
    
   bǐng
   dīng


    
   chí    


   gēng
   xīn
    
   fèi
   bìng
   zhě
    
   xià

   huì
    

   zhōng
   shèn
    

   bàn
   jìng
    
   fèi

   shōu
    

   shí
   suān

   shōu
   zhī
    
   yòng
   suān

   zhī
    
   xīn
   xiè
   zhī
    
  • 
    
    
    


   duì
   yuē
    

   xíng
   zhě
    
   jīn

   shuǐ
   huǒ


    
   gēng
   guì
   gēng
   jiàn
    

   zhī

   shēnɡ
    

   jué
   chénɡ
   bài
    
   ér
   dìng

   zànɡ
   zhī

    
   jiàn
   shèn
   zhī
   shí
    

   shēnɡ
   zhī


    
  • 
    
    
    

   yào
   gōng
   xié
    


   wéi
   yǎng
    

   guǒ
   wéi
   zhù
    

   chù
   wéi

    

   cài
   wéi
   chōng
    

   wèi

   ér

   zhī
    


   jīng


    


   zhě
   yǒu
   xīn
   suān
   ɡān

   xián
    

   yǒu
   suǒ

    
   huò
   sàn
   huò
   shōu
    
   huò
   huǎn
   huò

    
   huò
   jiān
   huò
   ruǎn
    

   shí

   zànɡ
    
   bìng
   suí

   wèi
   suǒ


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《藏气法时论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  合人形以法四时五行而治,何如而从?
  结合人体五脏之气的具体情况,取法四时五行的生克制化规律,作为救治疾病的法则,怎样是顺从呢?
  何如而逆?
  怎样是悖逆呢?
  得失之意,愿闻其事!
  我想了解治法中的从逆和得失是怎么一会事。
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  五行者,金木水火土也。
  五行就是金、木、水、火、土,表现在时令气候。
  更贵更贱,以知死生,以决成败,而定五脏之气,间甚之时,死生之期也。
  有生克衰旺的更迭变化,依据这些变化,可以测知疾病的死生,决定医疗的成败,进而确定五脏之气的盛衰、疾病轻重的时间,以及死生的日期。
   帝曰:
   黄帝说:
  愿卒闻之。
  我想听你详尽地讲一讲。
   岐伯曰:
   岐伯说:
  肝主春,足厥阴、少阳主治。
  肝属木、旺于春,肝与胆互为表里,春天是足厥阴肝经和足少阳胆经主治的时间。
  其日甲乙。
  甲乙属木,足少阳胆经主甲木,足厥阴肝经主乙木,所以肝胆旺日为甲乙。
  肝苦急,急食甘以缓之。
  肝在志为怒,怒则气急,甘味能缓急,故宜急食甘以缓之。
  心主夏,手少阴、太阳主治。
  心属火,旺于夏,心与小肠互为表里,夏天是手少阴心经和手太阳小肠经主治的时间。
  其日丙丁。
  丙丁属火,手少阴心经主丁火,手太阳小肠经主丙火,所以心与小肠的旺日为丙丁。
  心苦缓,急食酸以收之。
  心在志为喜,喜则气缓,心气过缓则心气虚而散,酸味能收敛,故宜急食酸以收之。
  脾主长夏,足太阴、阳明主治。
  脾属土,旺于长夏(农历六月),脾与胃为表里,长夏是足太阴脾经和足阳明胃经主治的时间。
  其日戊己。
  戊已属土,足太阴脾经主已土,足阳明胃经主戊土,所以脾与胃的旺日为戊已。
  脾苦湿,急食苦以燥之。
  脾性恶湿,湿盛则伤脾,苦味能燥湿,故宜急食苦以燥之。
  肺主秋,手太阴、阳明主治。
  肺属金,旺于秋,肺与大肠互为表里,秋天是手太阴肺经和手阳明大肠经主治的时间。
  其日庚辛。
  庚辛属金,手太阴肺经主辛金,手阳明大肠经主庚金,所以肺与大肠的旺日为庚辛。
  肺苦气上逆,急食苦以泄之。
  肺主气,其性清肃,若气上逆则肺病,苦味能泄,故宜急食苦以泄之。
  肾主冬,足少阴、太阳主治。
  肾属水,旺于冬,肾与膀胱互为表里,冬天是足少阴肾经与足太阳膀胱经主治的时间。
  其日壬癸。
  壬癸属水,足少阴肾经主癸水,足太阳膀胱经主壬水,所以肾与膀胱的旺日为壬癸。
  肾苦燥,急食辛以润之,开腠理,致津液,通气也。
  肾为水脏,喜润而恶燥,故宜急食辛以润之,如此可以开发腠理,运行津液,宣通五脏之气。
   病在肝,愈于夏,夏不愈,甚于秋,秋不死,持于冬,起于春,禁当风。
   肝脏有病,在夏季当愈,若至夏季不愈,到秋季病情就要加重,如秋季不死,至冬季病情就会维持稳定不变状态,到来年春季病即好转,但此时要注意千万不能遭受风邪。
  肝病者,愈在丙丁,丙丁不愈,加于庚辛,庚辛不死,持于壬癸,起于甲乙。
  患有肝病的人,愈于丙丁日,如果丙丁日不愈,到庚辛日病就加重,如果庚辛日不死,到壬癸日病情就会维持稳定不变状态,到了甲乙日病即好转。
  肝病者,平旦慧,下晡甚,夜半静。
  患肝病的人,在早晨的时候精神清爽,傍晚的时候病就加重,到半夜时便安静下来。
  肝欲散,急食辛以散之,用辛补之,酸泻之。
  肝木性喜条达而恶抑郁,故肝病急用辛味以散之,若需要补,以辛味补之,若需要泻,以酸味泻之。
   病在心,愈在长夏,长夏不愈,甚于冬,冬不死,持于春,起于夏,禁温食、热衣。
   心脏有病,愈于长夏,若至长夏不愈,到了冬季病情就会加重,如果在冬季不死,到了明年的春季病情就会维持稳定不变状态,到了夏季病即好转,但此时要注意应禁忌温热食物,衣服也不能穿的太暖。
  心病者,愈在戊己,戊己不愈,加于壬癸,壬癸不死,持于甲乙,起于丙丁。
  患有心病的人,愈于戊已日,如果戊已日不愈,到壬癸日病就加重,如果在壬癸日不死,到甲乙日病情就会维持稳定不变状态,到丙丁日病即好转。
  心病者,日中慧,夜半甚,平旦静。
  心脏有病的人,在中午的时候神情爽慧,半夜时病就加重,早晨时便安静了。
  心欲软,急食咸以软之,用咸补之,甘泻之。
  心病欲柔软,宜急食咸味以软之,若需要补,以咸味补之,若需要泻,以甘味泻之。
   病在脾,愈在秋,秋不愈,甚于春,春不死,持于夏,起于长夏,禁温食饱食、湿地濡衣。
   脾脏有病,愈于秋季,若至秋季不愈,到春季病就加重,如果在春季不死,到夏季病情就会维持稳定不变状态,到长夏的时间病即好转,,但此时要注意应禁忌吃温热性食物、饮食过饱、居湿地、穿湿衣等。
  脾病者,愈在庚辛,庚辛不愈,加于甲乙,甲乙不死,持于丙丁,起于戊己。
  患有脾病的人,愈于庚辛日,如果在庚辛日不愈,到甲乙日加重,如果在甲乙日不死,到丙丁日病情就会维持稳定不变状态,到了戊已日病即好转。
  脾病者,日昳慧,日出甚,下晡静。
  患有脾病的人,在午后的时间精神清爽,日出时病就加重,傍晚时便安静了。
  脾欲缓,急食甘以缓之,用苦泻之,甘补之。
  脾脏病需要缓和,甘能缓中,故宜急食甘味以缓之,若需要泻,用苦味泻之,若需要补,以甘味补之。
   病在肺,愈在冬,冬不愈,甚于夏,夏不死,持于长夏,起于秋,禁寒饮食、寒衣。
   肺脏有病,愈于冬季,若至冬季不愈,到夏季病就加重,如果在夏季不死,至长夏时病情就会维持稳定不变状态,到了秋季病即好转,但此时要注意应禁忌寒冷饮食及穿的太单薄。
  肺病者,愈在壬癸,壬癸不愈,加于丙丁,丙丁不死,持于戊己,起于庚辛。
  患有肺病的人,愈于壬癸日,如果在壬癸日不愈,到丙丁日病就加重,如果在丙丁日不死,到戊已日病情就会维持稳定不变状态,到了庚辛日,病即好转。
  肺病者,下晡慧,日中甚,夜半静。
  患有肺病的人,傍晚的时候精神爽慧,到中午时病就加重,到半夜时便安静了。
  肺欲收,急食酸以收之,用酸补之,辛泻之。
  肺气欲收敛,宜急食酸味以收敛,若需要补,用酸味补之,若需要泻,用辛味泻之。
   病在肾,愈在春,春不愈,甚于长夏,长夏不死,持于秋,起于冬,禁犯焠火矣热食、温炙衣。
   肾脏有病,愈于春季,若至春季不愈,到长夏时病就加重,如果在长夏不死,到秋季病情就会维持稳定不变状态,到冬季病即好转,但此时要注意应禁食火烧烤的过热食物和穿着经过火烘干的衣服。
  肾病者,愈在甲乙,甲乙不愈,甚于戊己,戊己不死,持于庚辛,起于壬癸。
  患有肾病的人,愈于甲乙日,如果在甲乙日不愈,到戊己日病就加重,如果在戊己日不死,到庚辛日病情就会维持稳定不变状态,到壬癸日病即好转。
  肾病者,夜半慧,四季甚,下晡静。
  患有肾病的人,在半夜的时候精神爽慧,在一日当中辰、戌、丑、未四个气温转换的时辰病情加重,在傍晚时便安静了。
  肾欲坚,急食苦以坚之,用苦补之,咸泻之。
  肾主秘藏,其气欲坚,宜急食苦味以坚之,若需要补,用苦味补之,若需要泻,用咸味泻之。
   夫邪气之客于身也,以胜相加,至其所生而愈,至其所不胜而甚,至于所生而持,自得其位而起。
   总之,邪气侵袭人体,都是以强凌弱,到了脏腑所生的时候病情就可以痊愈,到了脏腑被克制的时候病情就会加重,到了脏腑转旺的时间病情就稳定不变,到了脏腑旺盛的时间病情就会好转。
  必先定五脏之脉,乃可言间甚之时,死生之期也。
  但必须先明确五脏各自的平脉,然后才能推测疾病的轻重时间及死生的日期。
   肝病者,两胁下痛引少腹,令人善怒。
   肝脏有病,则两肋下疼痛牵引少腹,使人多怒,这是肝气实的症状;
  虚则目无所见,耳无所闻,善恐,如人将捕之。
  如果肝气虚,则出现两目昏花而视物不明,两耳也听不见声音,多恐惧,好像有人要逮捕他一样。
  取其经,厥阴与少阳。
  针灸治疗时,取用足厥阴肝经和足少阳胆经的经穴。
  气逆则头痛,耳聋不聪,颊肿,取血者。
  如肝气上逆,则头痛、耳聋而听觉失灵、颊肿,应取厥阴、少阳经脉,刺其出血。
   心病者,胸中痛,胁支满,胁下痛,膺背肩甲间痛,两臂内痛。
   心脏有病,则出现胸中痛,肋部支撑胀满,肋下痛,胸膺部、背部及肩胛间疼痛,两臂内侧疼痛,这是心气实的症状。
  虚则胸腹大,胁下与腰相引而痛。
  心气虚的症状,则出现胸腹部胀大,肋下和腰部牵引作痛。
  取其经,少阴、太阳,舌下血者。
  针灸治疗时,取手少阴心经和手太阳小肠经的经穴,并刺舌下之脉以出其血。
  其变病,刺郄中血者。
  如病情有变化,与初起不同,刺委中穴出血。
   脾病者,身重,善饥肉痿,足不收,行善瘛,脚下痛。
   脾脏有病,则出现身体沉重,易饥,肌肉痿软无力,两足弛缓不收,行走时容易抽搐,脚下疼痛,这是脾气实的症状。
  虚则腹满,肠鸣飧泄,食不化。
  脾气虚的症状,则腹部胀满,肠鸣,泄下而食物不化。
  取其经,太阴、阳明、少阴血者。
  针灸治疗时,取足太阴脾经、足阳明胃经和足少阴肾经的经穴,刺其出血。
   肺病者,喘咳逆气,肩背痛,汗出,尻阴股膝髀腨胻足皆痛。
   肺脏有病,则喘咳气逆,肩背部疼痛,出汗,尻、阴、股、膝、髀骨、足等部皆疼痛,这是肺气实的症状。
  虚则少气,不能报息,耳聋嗌干。
  肺气虚的症状,则出现少气,呼吸困难而难于接续,耳聋,咽干。
  取其经,太阴、足太阳之外,厥阴内血者。
  针灸治疗时,取手太阴肺经、足太阳膀胱经外侧的经穴,以及足厥阴肝经内侧的经穴,刺其出血。
   肾病者,腹大,胫肿,喘咳,身重,寝汗出憎风。
   肾脏有病,则腹部胀大,胫部浮肿,气喘,咳嗽,身体沉重,睡后出汗,恶风,这是肾气实的症状。
  虚则胸中痛,大腹小腹痛,清厥意不乐。
  肾气虚的症状,则出现胸中疼痛,大腹和小腹疼痛,四肢厥冷,心中不乐。
  取其经,少阴、太阳血者。
  针灸治疗时,取足少阴肾经和足太阳膀胱经的经穴,刺其出血。
   肝色青,宜食甘,粳米、牛肉、枣、葵皆甘。
   肝合青色,宜食甘味,粳米、牛肉、大枣、葵菜都是属于味甘的。
  心色赤,宜食酸,小豆、犬肉、李、韭皆酸。
  心合赤色,宜食酸味,小豆、狗肉、李子、韭菜都是属于酸味的。
  肺色白,宜食苦,麦、羊肉、杏、薤皆苦。
  肺合白色,宜食苦味,小麦、羊肉、杏、薤白都是属于苦味的。
  脾色黄,宜食咸,大豆、豕肉、栗、藿皆咸。
  脾合黄色,宜食咸味,黑豆、猪肉、板栗、藿菜都是属于咸味的。
  肾色黑,宜食辛,黄黍、鸡肉、桃、葱皆辛。
  肾合黑色,宜食辛味,黄黏米、鸡肉、桃、葱都是属于辛味的。
  辛散,酸收,甘缓,苦坚,咸软。
  五味的功用,辛味能发散,酸味能收敛,甘味能缓急,苦味能坚燥,咸味能软坚。
   毒药攻邪,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充。
   药物的偏性可用来攻逐病邪,五谷用以充养五脏之气,五果帮助五谷以营养人体,五畜用以补益五脏,五菜用以充养脏腑。
  气味合而服之,以补精益气。
  气味和合而服食,可以补益精气。
  此五者有辛酸甘苦咸,各有所利,或散或收,或缓或急,或坚或软。
  这五类食物,各有辛、酸、甘、苦、咸的不同气味,各有利于某一脏气,或散、或收、或缓、或急、或坚、或软。
  四时五脏,病随五味所宜也。
  在运用的时候,要根据春、夏、秋、冬四时,结合五脏之气的偏盛偏衰等具体情况,各随其所宜而用之。
多音字参考列表
  [從](读音:cóng,zòng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [衣](读音:yī,yì)
  [夫](读音:fú,fū)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [可](读音:kè,kě)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [期](读音:qī,jī)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [明](读音:míng)
  [能](读音:néng,nài)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [咳](读音:ké,hāi,hái)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [其](读音:jī,qí)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [畜](读音:xù,chù)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [散](读音:sàn,sǎn)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图