j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《八正神明论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《八正神明论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • zhèng
  shén
  míng
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   

  yuē
   
  yuè
  shēng
  ér
  xiè
   
  shì
  wèi
  zàng
   
  quán
  yuán

  běn
  zuò
   
  jiǎn
   
   

   
  yuè
  mǎn
  ér

   
  xuè

  yáng

   
  luò
  yǒu
  liú
  xuè
   
  mìng
  yuē
  zhòng
  shi
   
  yuè
  guō
  kōng
  ér
  zhì
   
  shì
  wèi
  luàn
  jīng
   
  yīn
  yáng
  xiānɡ
  cuò
   
  zhēn
  xié

  bié
   
  chén

  liú
  zhǐ
   
  wài

  nèi
  luàn
   
  yín
  xié
  nǎi

   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  fán

  zhī

   

  hòu

  yuè
  xīng
  chén
   

  shí

  zhèng
  zhī

   

  dìng
  nǎi

  zhī
   
 • 
   
   
   
  shì

  tiān
  wēn

  míng
   

  rén
  xuè
  nào

  ér
  wèi


   

  xuè

  xiè
   


  xíng
   
  tiān
  hán

  yīn
   

  rén
  xuè
  níng

  ér
  wèi

  chén
   
  yuè
  shǐ
  shēng

  xuè

  shǐ
  jīng
   
  wèi

  shǐ
  xíng
   
  yuè
  guō
  mǎn

  xuè

  shí
   

  ròu
  jiān
   
  yuè
  guō
  kōng


  ròu
  jiǎn
   
  jīnɡ
  luò

   
  wèi


   
  xíng


   
  shì

  yīn
  tiān
  shí
  ér
  tiáo
  xuè


   
  shì

  tiān
  hán


   
  tiān
  wēn

  níng
   
  yuè
  shēng

  xiè
   
  yuè
  mǎn


   
  yuè
  guō
  kōng

  zhì
   
  shì
  wèi

  shí
  ér
  tiáo
  zhī
   
  yīn
  tiān
  zhī

   
  shèng

  zhī
  shí
   

  guāng
  dìnɡ
  wèi
   
  zhèng

  ér
  dài
  zhī
   
 • 
   
   
   


  yuē
   

  wǎng

  zhě
   
  xiān
  zhī
   
  zhēn
  jīng
   

   
  yàn

  lái
  jīn
  zhě
   
  xiān
  zhī

  zhī
  hán
  wēn
   
  yuè
  zhī

  shèng
   

  hòu

  zhī

  chén
   
  ér
  tiáo
  zhī

  shēn
   
  guān


  yǒu
  yàn

   
  guān

  míng
  míng
  zhě
   
  yán
  xíng

  róng
  wèi
  zhī

  xíng

  wài
   
  ér
  gōng

  zhī
  zhī
   


  zhī
  hán
  wēn
   
  yuè
  zhī

  shèng
   

  shí

  zhī

  chén
   
  sān

  xiāng

  ér
  tiáo
  zhī
   
  gōng
  cháng
  xiān
  jiàn
  zhī
   
  rán
  ér

  xíng

  wài
   

  yuē
  guān

  míng
  míng
  yān
   
  tōng


  qiónɡ
  zhě
   


  chuán

  hòu
  shì

   
  shì

  gōng
  zhī
  suǒ   
  rán
  ér

  xíng
  jiàn

  wài
     néng
  jiàn

   
  shì
  zhī

  xíng
   
  cháng
  zhī

  wèi
   

  wèi
  míng
  míng
   
  ruò
  shén
  fǎng

   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    
   yòng
   zhēn
   zhī

    

   yǒu


   yān
    
   jīn
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   xiè

   yòng
   fāng
    
   fāng
   zhě
    


   fāng
   shèng

    

   yuè
   fāng
   mǎn

    


   fāng
   wēn

    

   shēn
   fāng
   dìng

    


   fāng

   ér

   zhēn
    
   nǎi

   hòu

   fāng

   ér
   zhuǎn
   zhēn
    
   nǎi

   hòu

   fāng

   ér

   yǐn
   zhēn
    

   yuē
   xiè

   yòng
   fāng
    


   ér
   xíng
   yān
    


   yòng
   yuán
    
   yuán
   zhě
    
   xíng

    
   xíng
   zhě
    


    


   zhòng

   róng
       pái
   zhēn

    

   yuán

   fāng
    
   fēi
   zhēn

    

   yǎnɡ
   shén
   zhě
    

   zhī
   xíng
   zhī
   féi
   shòu
    
   róng
   wèi
   xuè

   zhī
   shènɡ
   shuāi
    
   xuè

   zhě
    
   rén
   zhī
   shén
       jǐn
   yǎng
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   xīng
   chén
   zhě
    
   suǒ

   zhì

   yuè
   zhī
   xíng

    

   zhèng
   zhě
    
   suǒ

   hòu

   fēng
   zhī

   xié
    

   shí
   zhì
   zhě

    

   shí
   zhě
    
   suǒ

   fēn
   chūn
   qiū
   dōng
   xià
   zhī

   suǒ
   zài
    

   shí
   diào
   zhī

    

   zhèng
   zhī

   xié
   ér

   zhī

   fàn

    

   shēn
   zhī

   ér
   féng
   tiān
   zhī

    
   liǎng

   xiāng
   gǎn
    


   zhì

    


   shāng

   zànɡ
    
   gōng
   hòu
   jiù
   zhī
    

   néng
   shāng

    

   yuē
    
    
   tiān
   zhī

    
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   qǐng
   yán
   xíng
    
   xíng

   xíng
    

   míng
   míng
    
   wèn

   suǒ
   bìng
    
   suǒ
   zhī

   jīng
    
   huì
   rán
   zài
   qián
    
   àn
   zhī


    

   zhī

   qíng
    

   yuē
   xíng
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   yuàn

   wén
   zhī
    
  • 
    
    
    

   xié
   zhě
    

   zhèng
   zhī

   xié


    
   zhèng
   xié
   zhě
    
   shēn
   xíng
   ruò
   yòng

   hàn
   chū
    
   còu

   kāi
    
   féng

   fēng
    

   zhōng
   rén

   wēi
    


   zhī

   qíng
    

   jiàn

   xíng
    
   shàng
   gōng
   jiù

   méng

    

   xiān
   jiàn
   sān

   jiǔ
   hòu
   zhī

    
   jìn
   tiáo

   bài
   ér
   jiù
   zhī
    

   yuē
   shàng
   gōng
    
   xià
   gōng
   jiù


   chéng
    
   jiù


   bài
    
   jiù


   chéng
   zhě
    
   yán

   zhī
   sān

   jiǔ
   hòu
   zhī
   xiāng
   shī
    
   yīn
   bìng
   ér
   bài
   zhī

    
   zhī

   suǒ
   zài
   zhě
    
   zhī
   zhěn
   sān

   jiǔ
   hòu
   zhī
   bìng
   mài
   chù
   ér
   zhì
   zhī
    

   yuē
   shǒu

   mén

   yān
    

   zhī

   qíng
    
   ér
   jiàn
   xié
   xíng

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   shàn
    


   xīng
   chén
   zhě
    

   wén
   zhī

    
   yuàn
   wén

   wǎng

   zhě
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   miào

   zāi
   lùn

    

   rén
   xíng

   yīn
   yáng

   shí
    

   shí
   zhī
   yìng
    
   míng
   míng
   zhī

    

   fēi


    
   shú
   néng
   tōng
   zhī
    
   rán


   shuò
   yán
   xíng

   shén
    

   wèi
   xíng
    

   wèi
   shén
    
   yuàn

   wén
   zhī
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   xīng
   chén

   zhèng

   hòu
    
  • 
    
    
    


   duì
   yuē
    

   tiān


    


   tiān
   ɡuānɡ
    
  • 
    
    
    

   yuē
    

   wén

   xiè
    
   wèi    
  • 
    
    
    

   yuē
    

   wèi
   shén
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   qǐng
   yán
   shén
    
   shén
   hu
   shén
    
   ěr

   wén
    

   míng
   xīn
   kāi
   ér
   zhì
   xiān
    
   huì
   rán


    
   kǒu

   néng
   yán
    

   shì

   jiàn
    
   shì
   ruò
   hūn
    
   zhāo
   rán

   míng
    
   ruò
   fēng
   chuī
   yún
    

   yuē
   shén
    
   sān

   jiǔ
   hòu
   wéi
   zhī
   yuán
    
   jiǔ
   zhēn
   zhī
   lùn


   cún

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《八正神明论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  用针之服,必有法则焉,今何法何则?
  用针的技术,必然有一定的方法准则,究竟有什么方法,什么准则呢?
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  法天则地,合以天光。
  要效法于天地自然的变化,并结合日、月、星辰的运行规律。
   帝曰:
   黄帝道:
  愿卒闻之。
  请立即详尽解释一下。
   岐伯曰:
   岐伯说:
  凡刺之法,必候日月星辰,四时八正之气,气定乃刺之。
  凡针刺之法,必须首先观察日月星辰的盈亏消长,以及四时八正的气候变化,熟练掌握之后方可进行针刺。
   是故天温日明,则人血淖液而卫气浮,故血易泻,气易行;
   所以,气候温和,日色晴朗时,则人的血液运行流畅,而卫气充盈浮于肌表,血容易泻,气容易行;
  天寒日阴,则人血凝泣(涩的通假字)而卫气沉。
  天气寒冷,日色阴霾时,则人的血液运行凝涩,而卫气沉潜于里。
  月始生则血气始精,卫气始行;
  月亮初生的时候,血气开始流利,卫气开始运行;
  月郭满则血气实,肌肉坚;
  月正圆的时候,则人体血气充实,肌肉坚实;
  月郭空则肌肉减,经络虚,卫气去,形独居。
  月黑无光的时候,肌肉减弱,经络空虚,卫气衰减,形体独居。
  是以因天时而调血气也。
  所以要顺着天时而调治血气。
  是以天寒无刺,天温无凝,月生无泻,月满无补,月郭空无治。
  因此天气寒冷,不要针刺,天气温和,不要迟疑,月亮初生的时候,不可用泻法,月亮圆满的时候,不可用补法,月黑无光的时候,不要针刺。
  是谓得时而调之。
  这就是所说的顺着天时而调治的法则。
  因天之序,盛虚之时,移光定位,正立而待之。
  根据天体运行的秩序,月亮盈亏盛虚的变化,日晷测量的日影长短,确定四时八正之气以待治疗的时机。
   故曰:
   所以说:
  月生而泻,是谓藏(全元起本作“减”)虚。
  如果反其道而行之,月亮初生时而泻,就会使内脏虚弱;
  月满而补,血气扬溢,络有留血,命曰重实。
  月正圆时而补,使血气充溢于表,以致络脉中血液留滞,这叫做“重实”;
  月郭空而治,是谓乱经。
  月黑无光的时候用针刺,就会扰乱经气,叫做“乱经”。
  阴阳相错,真邪不别,沉以留止,外虚内乱,淫邪乃起。
  (这样的治法必然引起)阴阳相错,正气与邪气不分,使邪气反而深入,致卫外的阳气虚竭,内守的阴精紊乱,淫邪就要发生了。
   帝曰:
   黄帝道:
  星辰八正何候?
  星辰、八正怎样预测呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  星辰者,所以制日月之行也。
  观察星辰的方位,可以定出日月循行的度数。
  八正者,所以候八风之虚邪,以时至者也。
  观察八节常气的交替,可以用它预测八方的邪气到来的时间。
  四时者,所以分春秋冬夏之气所在,以时调之也。
  观察四时,可以分别春夏秋冬的气候变化规律,并按照时序来调养身体。
  八正之虚邪而避之勿犯也。
  对于八节的虚邪贼风,要避免受其侵犯。
  以身之虚而逢天之虚,两虚相感,其气至骨。
  假如,身体虚弱,再遭受自然界虚邪贼风的侵袭,两虚相互感应,邪气就可以侵犯筋骨,再深入一步,就可以伤害五脏。
  入则伤五脏,工候救之,弗能伤也。
  医生懂得气候变化的规律,就能及时挽救病人,而不至于使病人受到严重伤害。
  故曰:“
  所以说:“
  天忌不可不知也。”
  天时的宜忌,不可不知道。”
   帝曰:
   黄帝道:
  善。
  讲得好!
  其法星辰者,余闻之矣,愿闻法往古者。
  关于取法于星辰的道理,我已经知道了,希望你讲讲怎样效法于前人?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  法往古者,先知《针经》也。
  要取法和运用前人的医术,先要懂得《针经》。
  验于来今者,先知日之寒温,月之虚盛,以候气之浮沉,而调之于身,观其立有验也。
  要想把古人的经验验证于现在,必先要知道日之寒温,月之盈亏,四时气候的浮沉,而用以调治于病人,就可以看到这种方法是确实有效的。
  观其冥冥者,言形气荣卫之不形于外,而工独知之。
  所谓观察疾病于未发之时,就是说荣卫气血的变化虽不显露于外,而医生却能懂得。
  以日之寒温,月之虚盛,四时气之浮沉,参伍相合而调之,工常先见之,然而不形于外,故曰观于冥冥焉!
  从日之寒温,月之盈亏,四时气候之浮沉等,进行综合分析,做出判断,然后进行调治,医生对于疾病常有先见之明,虽然疾病并未显露于外,但是却能观察疾病于未发之时。
  通于无穷者,可以传于后世也。
  能够运用这种方法,通达各种事理,他的经验就可以流传于后世。
  是故工之所以异也。
  这是学识经验丰富的医生不同于一般人的地方。
  然而不形见于外,故俱不能见也。
  然而当病情不显露在表面的时候,一般人都不容易发现。
  视之无形,尝之无味,故谓冥冥,若神髣髴。
  看不到形迹,尝不出味道,所以疾病于未发之时,就像幽灵一般飘渺难以诊治。
   虚邪者,八正之虚邪气也;
   虚邪,就是四时八节的虚邪贼风;
  正邪者,身形若用力汗出,腠理开,逢虚风,其中人也微,故莫知其情,莫见其形。
  正邪,就是人在劳累时汗出,腠理开时而遭受虚风,正邪伤人轻微,没有明显的感觉,也无明显病状表现。
  上工救其萌芽,必先见三部九候之气,尽调不败而救之,故曰上工。
  技术高明的医生治疗于疾病初起之时,必先判断三部九候之气,以调和于未败坏之时而进行早期治疗,所以称为“上工”。
  下工救其已成,救其已败。
  “下工”临诊,是要等疾病已经形成,甚或至于恶化阶段,才进行治疗。
  救其已成者,言不知三部九候之相失,因病而败之也。
  治疗要等到病成阶段,是因为不懂得三部九候的相得相失,致使疾病发展恶化了。
  知其所在者,知诊三部九候之病脉处而治之,故曰守其门户焉。
  要明了治疗的关键,必须从三部九候的病症脉象进行治疗,这就像看守门户一样的重要。
  莫知其情,而见邪形也。
  虽然外表尚未见到病情,而医者已经知道疾病的形迹了。
   帝曰:
   黄帝道;
  余闻补泻,未得其意。
  我听说,针刺有补泻二法,不懂得它的意义。
   岐伯曰:
   岐伯说:
  泻必用方。
  泻法必须掌握一个“方”字。
  方者,以气方盛也,以月方满也,以日方温也,以身方定也。
  所谓“方”,就是正气方盛,月亮方满,天气方温和,身心方稳定的时候。
  以息方吸而内(纳的通假字)针,乃复候其方吸而转针,乃复候其方呼而徐引针,故曰泻必用方,其气而行焉。
  并且要在病人吸气的时候进针,再等到他吸气的时候转针,还要等他呼气的时候慢慢的拔出针来,所以说泻必用“方”,才能发挥泻的作用,使邪气泻去而正气运行。
  补必用员。
  补法必须掌握一个“圆”字。
  员者,行也,行者,移也。
  所谓“圆”,就是行气,行气,就是导移其气以至病所。
  刺必中其荣,复以吸排针也。
  刺必要中其腧穴,还要在病人吸气时拔针。
  故员与方,非针也。
  所谓“圆”与“方”,并不是指针的形状。
  故养神者,必知形之肥瘦,荣卫血气之盛衰。
  一个技术高超有修养的医生,必须明了病人形体的肥瘦,营卫血气的盛衰。
  血气者,人之神,不可不谨养。
  因为血气是人之神的物质基础,不可不谨慎的保养。
   帝曰:
   黄帝道:
  妙乎哉论也!
  多么奥妙的论述啊!
  合人形于阴阳四时,虚实之应,冥冥之期,其非夫子,孰能通之。
  把人身变化和阴阳四时虚实联系起来,这是非常微妙的结合,要不是先生,谁能够弄得懂呢!
  然夫子数言形与神,何谓形?
  然而先生屡次说道形如神,究竟什么叫形呢?
  何谓神?
  什么叫神呢?
  愿卒闻之。
  请你详尽的讲一讲。
   岐伯曰:
   岐伯说:
  请言形。
  请让我先讲形。
  形乎形,目冥冥,问其所病,索之于经,慧然在前。
  所谓形,就是反映于外的体征,眼睛所能观察到的情况,此时再问明发病的原因,通过仔细诊察脉象的变化,则病情就清楚的摆在面前。
  按之不得,不知其情,故曰形。
  如果不通过接触病人的形体,就不能准确把握病人病情的,就叫做形。
   帝曰:
   黄帝道:
  何谓神?
  什么叫神呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  请言神。
  请让我再讲神。
  神乎神,耳不闻,目明心开而志先,慧然独悟,口弗能言,俱视独见,适若昏,昭然独明,若风吹云,故曰神。
  所谓神,是非常微妙难测的感知,是耳朵听不到的,是通过明亮的眼睛和心灵的合一才能感知到的,心领神会的独自感悟,这不是言语所能表达清楚的,只能依靠个人的独自领会,犹如在黑暗之中观察一个东西,大家都还没有看到,只有达人能够独自率先发现,好像风吹云散一样通明,所以叫做神。
  三部九候为之原,九针之论不必存也。
  (诊病时,)若以三部九候为之本原,就不必拘守九针的理论了。
多音字参考列表
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [處](读音:chú,chù)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [員](读音:yuán,yún,yùn)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [可](读音:kè,kě)
  [](读音:yìng,yīng)
  [期](读音:qī,jī)
  [夫](读音:fú,fū)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [其](读音:jī,qí)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [能](读音:néng,nài)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [明](读音:míng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [為](读音:wéi,wèi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图