j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《评热病论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《评热病论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • píng

  bìng
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   

  yuē
   
  yǒu
  bìng
  shēn

  hàn
  chū
  fán
  mǎn
   
  fán
  mǎn

  wéi
  hàn
  jiě
   

  wèi

  bìng
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  zhì
  zhī
  nài

   
 • 
   
   
   


  duì
  yuē
   
  bìng
  míng
  yīn
  yáng
  jiāo
   
  jiāo
  zhě


   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  yuàn
  wén

  shuō
   
 • 
   
   
   

  yuē
   

  zhì


   
 • 
   
   
   

  yuē
   


  yán
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  biǎo


  zhī
   
  yǐn
  zhī

  tāng
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  xié
  zhī
  suǒ
  còu
   
   
  yīn

  zhě
   
  yáng

  còu
  zhī
   

  shǎo

  shí

  ér
  hàn
  chū

   
  xiǎo
  biàn
  便
  huáng
  zhě
   
  shào

  zhōng
  yǒu


   

  néng
  zhèng
  yǎn
  zhě
   
  wèi
  zhōng   
  zhèng
  yǎn


  shèn
   
  shàng

  fèi

   
  zhū
  yǒu
  shuǐ

  zhě
   
  wēi
  zhǒng
  xiān
  jiàn


  xià

   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  yǒu
  bìng
  shèn
  fēng
  zhě
   
  miàn
   

  máng
  rán
  yōng
   
  hài

  yán
   


  fǒu
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  láo
  fēng
  wéi
  bìng


   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  rén
  suǒ

  hàn
  chū
  zhě
   
  jiē
  shēng


   

  shēng

  jīng
   
  jīn
  xié

  jiāo
  zhēng


  ròu
  ér

  hàn
  zhě
   
  shì
  xié
  què
  ér
  jīng
  shèng

   
  jīng
  shèng

  dāng
  néng
  shí
  ér   


  zhě
  xié


   
  hàn
  zhě
  jīng


   
  jīn
  hàn
  chū
  ér
  zhé


  zhě
   
  shì
  xié
  shèng

   

  néng
  shí
  zhě
   
  jīng   
  bìng
  ér
  liú
  zhě
   

  shòu
  寿


  ér
  qīng

   
  qiě

   

  lùn
   
  yuē
   
   
  hàn
  chū
  ér
  mài
  shàng
  zào
  shèng
  zhě

   
   
  jīn
  mài


  hàn
  xiānɡ
  yīnɡ
   


  shènɡ

  bìng

   


  míng

   
  kuáng
  yán
  zhě
  shì
  shī
  zhì
   
  shī
  zhì
  zhě

   
  jīn
  jiàn
  sān

   

  jiàn

  shēnɡ
   
  suī
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
  láo
  fēnɡ

  zài
  fèi
  xià
   

  wéi
  bìng

   
  shǐ
  使
  rén
  qiáng
  shàng
   
  míng
  shì
   
  tuò
  chū
  ruò

   
  è
  fēng
  ér
  zhèn
  hán
   

  wéi
  láo
  fēng
  zhī
  bìng
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  yuàn
  wén

  shuō
   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    
   yǒu
   bìng
   wēn
   zhě
    
   hàn
   chū
   zhé


    
   ér
   mài
   zào


   wéi
   hàn
   shuāi
    
   kuáng
   yán

   néng
   shí
    
   bìng
   míng
   wèi

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   zhì
   zhī
   nài

    
  • 
    
    
    


   yuē
    


   dānɡ

    

   dānɡ

   ér

    
   hòu

   zhì
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   yuàn

   wén
   zhī
    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   yáng
   zhǔ

    

   xiān
   shòu
   xié
    
   shào
   yīn


   wéi
   biǎo


       shàng
   cóng
   zhī
    
   cóng
   zhī

   jué

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   shuǐ
   zhě
   yīn

    

   xià

   yīn

    

   zhě
   zhì
   yīn
   zhī
   suǒ

    

   shuǐ
   zài

   zhě
    

   shǐ
   使

   xià
   zhǒng

    
   zhēn

   shàng

    

   kǒu

   shé
   gān
       zhèng
   yǎn
    
   zhèng
   yǎn


   chū
   qīng
   shuǐ

    
   zhū
   shuǐ
   bìng
   zhě
    
    


   jīng
    
   jīng


   shèn

    

   zhōng
   míng
   zhě
    
   bìng
   běn

   wèi

       fán
    

   néng
   shí
    
   shí

   xià
   zhě
    
   wèi
   wǎn


    
   shēn
   chónɡ
   nán

   xíng
   zhě
    
   wèi
   mài
   zài


    
   yuè
   shì

   lái
   zhě
    
   bāo
   mài


    
   bāo
   mài
   zhě
    
   shǔ
   xīn
   ér
   luò

   bāo
   zhōng
    
   jīn

   shàng

   fèi
    
   xīn   xià
   tōng
    

   yuè
   shì

   lái

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   hàn
   chū
   ér
   shēn

   zhě
    
   fēng

    
   hàn
   chū
   ér
   fán
   mǎn

   jiě
   zhě
    
   jué

    
   bìng
   míng
   yuē
   fēng
   jué
    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   jiù

   yǎng
    

   yáng
   yǐn
    
   jīng
   zhě
   sān

    
   zhōnɡ
   nián
   zhě


    

   jīng
   zhě


    

   chū
   qīng
   huáng

    

   zhuàng

   nóng
    


   dàn
   wán
    
   cóng
   kǒu
   zhōng
   ruò

   zhōng
   chū
    

   chū

   shāng
   fèi
    
   shāng
   fèi    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   zhì

   shǎo

   shí

    
   shí

   cóng
   xiōng
   bèi
   shàng
   zhì
   tóu
    
   hàn
   chū
    
   shǒu

    
   kǒu
   gān


    
   xiǎo
   biàn
   便
   huáng
    

   xià
   zhǒng
    

   zhōng
   míng
    
   shēn
   zhòng
   nán

   xíng
    
   yuè
   shì

   lái
    
   fán
   ér

   néng
   shí
    

   néng
   zhèng
   yǎn
    
   zhèng
   yǎn


    
   bìng
   míng
   yuē
   fēnɡ
   shuǐ
    
   lùn
   zài
    


    
   zhōng
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   shàn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《评热病论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  有病温者,汗出辄复热,而脉躁疾不为汗衰,狂言不能食,病名为何?
  有的温热病患者,汗出以后,随即又发热,脉象急疾躁动,其病势不仅没有因汗出而衰减,反而出现言语狂乱,不进饮食等症状,这叫什么病呢?
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  病名阴阳交,交者死也。
  这种病叫“阴阳交”,阴阳交是死症。
   帝曰:
   黄帝说:
  愿闻其说。
  我想听听其中的道理。
   岐伯曰:
   岐伯说:
  人所以汗出者,皆生于谷,谷生于精,今邪气交争于骨肉而得汗者,是邪却而精胜也。
  人所以能够出汗,是依赖于水谷所化生的精气,水谷精气旺盛,便能胜过邪气而出汗,现在邪气与正气交争于骨肉之间,能够得到汗出的是邪气退而精气胜。
  精胜则当能食而不复热。
  精气胜的应当能进饮食而不再发热。
  复热者邪气也,汗者精气也,今汗出而辄复热者,是邪胜也。
  再次发热是邪气引起的,汗是精气形成的,如今出汗后身体又立即发热的原因,是邪气胜过了精气。
  不能食者,精无俾也。
  不进饮食的病人,精气得不到继续补益而匮乏。
  病而留者,其寿可立而倾也。
  这样就会无力抗邪而造成病邪留滞于体内,发展下去,病人的生命就危在旦夕了。
  且夫《热论》曰:“
  《热论》中也曾说:“
  汗出而脉尚躁盛者死。”
  汗出而脉仍就躁乱盛大的,是死证。”
  今脉不与汗相应,此不胜其病也,其死明矣。
  现在其脉象不与出汗后的正常脉象相应,这是精气已经不能胜过邪气,死亡的征象已是很明显的了。
  狂言者是失志,失志者死。
  况且狂言乱语是神志失常,神志失常是死证。
  今见三死,不见一生,虽愈必死也。
  现在已出现了三种死证,却没有一点生机,病虽可能因汗出而暂时减轻,但终究是要死亡的。
   帝曰:
   黄帝说:
  有病身热汗出烦满,烦满不为汗解,此为何病?
  有的病全身发热、汗出、烦闷,其烦闷并不因汗出而缓解,这是什么病呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  汗出而身热者,风也;
  汗出而全身发热,是因感受了风邪;
  汗出而烦满不解者,厥也。
  汗出而烦闷没有缓解,是由于下气上逆所致。
  病名曰风厥。
  病名叫“风厥”。
   帝曰:
   黄帝说:
  愿卒闻之。
  希望你能详尽地讲给我听。
   岐伯曰:
   岐伯说:
  巨阳主气,故先受邪,少阴与其为表里也,得热则上从之,从之则厥也。
  足太阳膀胱经主管诸阳之气,主管人的一身之表,所以足太阳膀胱经首先感受风邪的侵袭,足少阴肾经与足太阳膀胱经互为表里,表病则里必应之,足少阴肾经受太阳经发热的影响,其气亦从之而上逆,上逆便称为厥。
   帝曰:
   黄帝说:
  治之奈何?
  怎么治疗呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  表里刺之,饮之服汤。
  治疗时应同时针刺足太阳膀胱经、足少阴肾经表里两经,(刺足太阳膀胱经以泻风热之邪,刺足少阴肾经以降上逆之气,)并内服汤药。
   帝曰:
   黄帝说:“
  劳风为病何如?
  劳风”的病情是怎样的呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  劳风法在肺下,其为病也,使人强上,冥视,唾出若涕,恶风而振寒,此为劳风之病。
  劳风的受邪部位常在肺下,其发病的症状,使人头颈项足少阴肾经强直,头昏眩而视物不清,唾出粘痰似涕,恶风而寒栗,这就是劳风病的发病情况。
   帝曰:
   黄帝说:
  治之奈何?
  怎样治疗呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  以救俛仰。
  首先应使其胸中的肺气通畅,这样颈项就能俯仰自如。
  巨阳引,精者三日,中年者五日,不精者七日。
  针刺足太阳膀胱经以引肾气外布,青年人(的肾气充盛,则水能济火,)三日可愈,中年人(精气稍衰,)须五日可愈,老年人(精气已衰,水不济火,)须七日始愈。
  咳出青黄涕,其状如脓,大如弹丸,从口中若鼻中出,不出则伤肺,伤肺则死也。
  这种病人,咳出青黄色粘痰,其状似脓,凝结成块,大小如弹丸,应使痰从口中或鼻中排出,如果不能咳出,就要伤其肺,肺伤则死。
   帝曰:
   黄帝说:
  有病肾风者,面、胕痝然壅,害于言,可刺不?
  有患“肾风”的人,面部、足部浮肿壅塞,妨害言语,这种病可以用针刺治疗吗?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  虚不当刺,不当刺而刺,后五日其气必至。
  虚证不能用刺,如果不应当刺而误刺,必伤其真气,使其脏气虚,五天以后,则病气复至而病势加重。
   帝曰:
   黄帝说:
  其至何如?
  病气至时情况怎样呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  至必少气时热,时热从胸背上至头,汗出,手热,口干苦渴,小便黄,目下肿,腹中鸣,身重难以行,月事不来,烦而不能食,不能正偃,正偃则咳,病名曰风水,论在《刺法》中。
  病气至时,病人必感到气短,时常发热,时常觉得热从胸背上至头,汗出,手热,口中干渴,小便色黄,眼睛下面浮肿,腹中鸣响,身体沉重,行动困难,如患者是妇女则月经闭止,心烦而不能饮食,不能仰卧,仰卧就咳嗽的很厉害,此病叫“风水”,在《刺法》中有所论述。
   帝曰:
   黄帝说:
  愿闻其说。
  我想听听其中的道理。
   岐伯曰:
   岐伯说:
  邪之所凑,其气必虚。
  邪气之所以能够侵犯人体,是由于其正气先已虚弱。
  阴虚者,阳必凑之,故少气时热而汗出也。
  肾脏属阴,风邪属阳,肾阴不足,风阳便乘虚侵入,所以呼吸气短,时常发热而汗出。
  小便黄者,少腹中有热也。
  小便色黄,是因为小腹中有热。
  不能正偃者,胃中不和也。
  不能仰卧,是因为水气上乘于胃,使胃中不和。
  正偃则咳甚,上迫肺也。
  仰卧则咳嗽加剧,是因为水气上迫于肺。
  诸有水气者,微肿先见于目下也。
  凡是水肿病人,眼睛下面先出现微肿。
   帝曰:
   黄帝说:
  何以言?
  为什么呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  水者阴也,目下亦阴也,腹者至阴之所居,故水在腹者,必使目下肿也。
  水是属阴的,眼睛下面也是属阴的部位,腹部也是至阴所在之处,所以腹中有水邪的,必使眼睛下面的部位微肿。
  真气上逆,故口苦舌干,卧不得正偃,正偃则咳出清水也。
  水邪之气上泛凌心,迫使脏真火之气上逆,所以口苦咽干,不能仰卧,仰卧则水气上逆而咳出清水。
  诸水病者,故不得卧,卧则惊,惊则咳甚也。
  凡是有水肿病的人,都因水气上乘于胃而不能卧,卧则水气上凌于心而惊,逆于肺则咳嗽加剧。
  腹中鸣者,病本于胃也。
  腹中鸣响,是胃肠中有水气窜动,其病本在于胃。
  薄脾则烦,不能食。
  若水迫于脾,则心烦不能进食。
  食不下者,胃脘隔也。
  饮食不进,是水气阻隔于胃脘。
  身重难以行者,胃脉在足也。
  身体沉重而行动困难,是因为胃的经脉下行于足部,水气随经脉下流所致。
  月事不来者,胞脉闭也。
  妇女月经不来,是因为水气阻滞。
  胞脉者,属心而络于胞中。
  胞脉闭塞不通的缘故。
  今气上迫肺,心气不得下通,故月事不来也。
  胞脉属于心而下络于胞中,现水气上迫于肺,使心气不得下通,所以胞脉闭而月经不来。
   帝曰:
   黄帝说:
  善。
  好。
多音字参考列表
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [夫](读音:fú,fū)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [明](读音:míng)
  [一](读音:yī)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [彈](读音:dàn,tán)
  [若](读音:rě,ruò)
  [可](读音:kè,kě)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [其](读音:jī,qí)
  [汗](读音:hán,hàn)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [咳](读音:ké,hāi,hái)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [能](读音:néng,nài)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [得](读音:de,dé,děi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图