j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《刺疟》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《刺疟》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • nüè
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   
  shí
  èr
  nüè
  zhě
   
  tóng
  shí
   
  chá

  bìng
  xíng
   

  zhī


  mài
  zhī
  bìng

   
  xiān


  shí
   

  shí
  qǐng
  ér

  zhī
     shuāi
   
  èr


  zhī
   
  sān   


   

  shé
  xià
  liǎng
  mài
  chū
  xiě
   


   


  zhōng
  shèng
  jīng
  chū
  xiě
   
  yòu

  xiàng

  xià
  xiá

  zhě
   


   
  shé
  xià
  liǎng
  mài
  zhě
  lián
  quán

   
 • 
   
   
   
  nüè

  shēn
  fāng

   


  shàng
  dòng
  mài
   
  kāi

  kōng
   
  chū

  xuè
   

  hán
   
  nüè
  fāng

  hán
   

  shǒu
  yánɡ
  mínɡ
   
  tài
  yīn
   

  yánɡ
  mínɡ
   
  tài
  yīn
   
  nüè
  mài
  mǎn


   

  bèi
  shù
   
  yòng
  zhōng
  zhēn
   
  páng


  shù


   
  shì
  féi
  shòu
   
  chū

  xuè

   
  nüè
  mài
  xiǎo
  shí

   
  jiǔ
  xíng
  shào
  yīn
   

  zhǐ
  jǐng
   
  nüè
  mài
  mǎn


   

  bèi
  shù
   
  yòng


  shù
   
  bèi
  shù


   
  shì
  xíng
  zhì

  xuè

   
  nüè
  mài
  huǎn


   
  biàn
  便

  yòng
  yào
   


  yòng
  zhēn
   
  fán

  nüè
   
  xiān


  shí
  qǐng
   
  nǎi


  zhì
   
  guò
  zhī
   

  shī
  shí

   
  zhū
  nüè
  ér
  mài

  jiàn
   

  shí
  zhǐ
  jiàn
  chū
  xiě
   
  xuè   
  xiān
  shì
  shēn
  zhī
  chì

  xiǎo
  dòu
  zhě
   
  jìn

  zhī
   
 • 
   
   
   

  nüè
  zhě
   

  xiān
  wèn

  bìng
  zhī
  suǒ
  xiān

  zhě
   
  xiān

  zhī
   
  xiān
  tóu
  tònɡ

  zhòng
  zhě
   
  xiān

  tóu
  shang

  liǎng
  é
   
  liǎng
  méi
  jiàn
  chū
  xiě
   
  xiān
  xiànɡ
  bèi
  tòng
  zhě
   
  xiān

  zhī
   
  xiān
  yāo

  tòng
  zhě
   
  xiān


  zhōng
  chū
  xiě
   
  xiān
  shǒu

  tòng
  zhě
   
  xiān

  shǒu
  shào
  yīn
   
  yánɡ
  mínɡ
  shí
  zhǐ
  jiān
   
  xiān

  jìng
  suān
  tònɡ
  zhě
   
  xiān


  yánɡ
  mínɡ
  shí
  zhǐ
  jiàn
  chū
  xiě
   
  • 
    
    
    

   tài
   yáng
   zhī
   nüè
    
   lìnɡ
   rén
   yāo
   tòng
   tóu
   zhòng
    
   hán
   cóng
   bèi

    
   xiān
   hán
   hòu

    
   rán
    

   zhǐ
   hàn
   chū
    
   nán

    


   zhōng
   chū
   xiě
    

   shào
   yánɡ
   zhī
   nüè
    
   lìnɡ
   rén
   shēn

   jiě
    
    
   hán

   shèn
    


   shèn
    

   jiàn
   rén
    
   jiàn
   rén
   xīn


   rán
    

   duō
   hàn
   chū
   shèn
    


   shào
   yánɡ
    

   yánɡ
   mínɡ
   zhī
   nüè
    
   lìnɡ
   rén
   xiān
   hán
   xiǎn

    
   xiǎn

   hán
   shèn
    
   jiǔ
   nǎi

    


   hàn
   chū
    

   jiàn

   yuè
   guāng
   huǒ

    
   nǎi
   kuài
   rán
    


   yánɡ
   mínɡ

   shàng
    

   tài
   yīn
   zhī
   nüè
    
   lìnɡ
   rén


    
   hào
   tài

    

   shì
   shí
    
   duō
   hán

    
   hàn
   chū
    
   bìng
   zhì

   shàn
   ǒu
    
   ǒu

   nǎi
   shuāi
    


   zhī
    

   shào
   yīn
   zhī
   nüè
    
   lìnɡ
   rén
   ǒu

   shèn
    
   duō
   hán

    

   duō
   hán
   shǎo
       yǒu
   ér
   chǔ
    

   bìng
   nán

    

   jué
   yīn
   zhī
   nüè
    
   lìnɡ
   rén
   yāo
   tòng
    
   shào

   mǎn
    
   xiǎo
   biàn
   便


    

   lóng
   zhuàng
    
   fēi
   lóng

    
   shuò
   biàn
   便
    

   kǒnɡ

        

   zhōng


    


   jué
   yīn
    
  • 
    
    
    
   fèi
   nüè
   zhě
    
   lìnɡ
   rén
   xīn
   hán
    
   hán
   shèn

    

   jiān
   shàn
   jīng
    

   yǒu
   suǒ
   jiàn
   zhě
    

   shǒu
   tài
   yīn
    
   yánɡ
   mínɡ
    
   xīn
   nüè
   zhě
    
   lìnɡ
   rén
   fán
   xīn
   shèn
    


   qīng
   shuǐ
    
   fǎn
   hán
   duō
    

   shèn

    

   shǒu
   shào
   yīn
    
   gān
   nüè
   zhě
    
   lìnɡ
   rén

   cāng
   cāng
   rán
    
   tài

    

   zhuàng
   ruò

   zhě
    


   jué
   yīn
   jiàn
   xuè
    

   nüè
   zhě
    
   lìnɡ
   rén
   hán
    

   zhōng
   tòng
    


   cháng
   zhōng
   míng
    
   míng

   hàn
   chū
    


   tài
   yīn
    
   shèn
   nüè
   zhě
    
   lìnɡ
   rén
   xiǎn
   xiǎn
   rán
    
   yāo

   tòng
   wǎn
   zhuǎn
    

   biàn
   便
   nán
    

   xuàn
   xuàn
   rán
    
   shǒu

   hán
    


   tài
   yáng
    
   shào
   yīn
    
   wèi
   nüè
   zhě
    
   lìnɡ
   rén
   qiě
   bìng

    
   shàn

   ér

   néng
   shí
    
   shí
   ér
   zhī
   mǎn


    


   yánɡ
   mínɡ
    
   tài
   yīn
   héng
   mài
   chū
   xiě
    
  • 
    
    
    
   fēng
   nüè
    
   nüè


   hàn
   chū
    
   è
   fēng
    

   sān
   yáng
   jīng
   bèi
   shù
   zhī
   xuè
   zhě
    
   héng
   suān
   tònɡ
   shèn
    
   àn
   zhī


    
   míng
   yuē

   suǐ
   bìng
    

   chán
   zhēn
    
   zhēn
   jué

    
   chū
   xiě


    
   shēn

   xiǎo
   tòng
    

   zhì
   yīn
    
   zhū
   yīn
   zhī
   jǐng
    

   chū
   xiě
    
   jiàn    
   nüè


    
   jiàn

   ér
   zuò
    


   tài
   yáng
    

   ér
   jiàn

   zuò
    


   shào
   yánɡ
    
   wēn
   nüè
   hàn

   chū
    
   wéi

   shí
   jiǔ

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《刺疟》全文注音版,可直接打印

全文详解
   足太阳之疟,令人腰痛头重,寒从背起,先寒后热,熇熇暍暍然,热止汗出,难已,刺郄中出血。
   足太阳膀胱经的疟疾,使人腰痛头重,寒冷从脊背而起,先寒后热,热势很盛,热止汗出,这种疟疾,不易痊愈,治疗方法,针刺足太阳膀胱经的委中穴出血。
  足少阳之疟,令人身体解?
  足少阳胆经的疟疾,使人身倦无力?
  ,寒不甚,热不甚,恶见人,见人心惕惕然,热多汗出甚,刺足少阳。
  恶寒、发热都不甚厉害,怕见人,看见人就感到恐惧,发热的时间比较长,汗出亦很多,治疗方法,针刺足少阳胆经的穴位。
  足阳明之疟,令人先寒洒淅,洒淅寒甚,久乃热,热去汗出,喜见日月光火气,乃快然,刺足阳明跗上。
  足阳明胃经的疟疾,使人先觉怕冷,逐渐恶寒加剧到极点,很久才发热,退热时便汗出,这种病人,喜欢亮光,喜欢向火取暖,见到亮光以及火气,就感到爽快,治疗方法,针刺足阳明胃经在足背上最高处的冲阳穴。
  足太阴之疟,令人不乐,好太息,不嗜食,多寒热,汗出;
  足太阴脾经的疟疾,使人闷闷不乐,时常要叹息,不想吃东西,多发寒热,汗出亦多。
  病至则善呕,呕已乃衰,即取之。
  病发作时容易呕吐,吐后病势减轻,治疗方法,针刺足太阴脾经的穴位。
  足少阴之疟,令人呕吐甚,多寒热,热多寒少,欲闭户牖而处,其病难已。
  足少阴肾经的疟疾,令人发生剧烈呕吐,多发寒热,热多寒少,常常喜欢紧闭门窗而居,这种病不易痊愈(,治疗方法,针刺足少阴肾经的穴位)。
  足厥阴之疟,令人腰痛,少腹满,小便不利,如癃状,非癃也。
  足厥阴肝经的疟疾,使人腰痛,小腹部胀满,小便不利,似乎癃病,而实非癃病。
  数便,意恐惧,气不足,腹中悒悒,刺足厥阴。
  小便频数不爽,病人心中恐惧,正气不足,腹中郁滞不畅,治疗方法,针刺足厥阴肝经的穴位。
   肺疟者,令人心寒,寒甚热,热间善惊,如有所见者,刺手太阴、阳明。
   肺疟,使人心里感到发冷,冷极则发热,热时容易发惊,好像见到了可怕的事物,治疗方法,刺手太阴肺经、手阳明大肠经。
  心疟者,令人烦心甚,欲得清水,反寒多,不甚热,刺手少阴。
  心疟,使人心中烦热得很厉害,想喝冷水,但身上反觉寒多而不太热,治疗方法,刺手少阴心经。
  肝疟者,令人色苍苍然,太息,其状若死者,刺足厥阴见血。
  肝疟,使人面色苍青,时常叹息,厉害的时候,形状如死,治疗方法,刺足厥阴肝经出血。
  脾疟者,令人寒,腹中痛,热则肠中鸣,鸣已汗出,刺足太阴。
  脾疟,使人发冷,腹中痛,待到发热时,则脾气行而肠中鸣响,肠鸣后阳气外达而汗出,治疗方法,刺足太阴脾经。
  肾疟者,令人洒洒然,腰脊痛宛转,大便难,目眴眴然,手足寒,刺足太阳、少阴。
  肾疟,使人畏寒怕冷,腰脊疼痛,难以转侧,大便困难,目视眩动不明,手足冷,治疗方法,刺足太阳膀胱经、足少阴肾经。
  胃疟者,令人且病也,善饥而不能食,食而支满腹大,刺足阳明、太阴横脉出血。
  胃疟,发病使人中脘壅塞,易觉饥饿但又不能进食,进食就感到脘腹胀满膨大,治疗方法,取足阳明胃经、足太阴脾经横行的络脉,刺出其血。
   疟发身方热,刺跗上动脉,开其空,出其血,立寒。
   治疗疟疾,在刚要发热的时候,刺足背上的动脉,开其孔穴,刺出其血,可立即热退身凉。
  疟方欲寒,刺手阳明、太阴,足阳明、太阴。
  如疟疾刚要发冷的时候,可刺手阳明、太阴和足阳明、太阴的腧穴。
  疟脉满大急,刺背俞,用中针,傍五胠俞各一,适肥瘦,出其血也。
  如疟疾病人的脉搏满大而急,刺背部的腧穴,用中等针按五胠俞各取一穴,并根据病人形体的胖瘦,确定针刺出血的多少。
  疟脉小实急,灸陉少阴,刺指井。
  如疟疾病人的脉搏小实而急的,艾炙小腿部的少阴经穴,并刺足趾端的井穴。
  疟脉满大急,刺背俞,用五胠俞、背俞各一,适行至于血也。
  如疟疾病人的脉搏满大而急,刺背部的腧穴,取五胠俞、背俞各一穴,并根据病人体质,刺之出血。
  疟脉缓大虚,便宜用药,不宜用针。
  如疟疾病人的脉搏缓大而虚的,就应该用药治疗,不宜用针刺。
  凡冶疟,先发如食顷,乃可以治;
  大凡治疗疟疾,应在病没有发作之前约一顿饭的时间,予以治疗。
  过之,则失时也。
  过了这个时间,就会失去时机。
  诸疟而脉不见,刺十指间出血,血去必已。
  凡疟疾病人脉沉伏不见的,急刺十指间出血,血出病必愈。
  先视身之赤如小豆者,尽取之。
  若先见皮肤上发出像赤小豆的红点,应都用针刺去。
   十二疟者,其发各不同时,察其病形,以知其何脉之病也。
   上述十二种疟疾,其发作各有不同的时间,应观察病人的症状,从而了解病属于哪一经脉。
  先其发时,如食顷而刺之,一刺则衰,二刺则知,三刺则已。
  如在没有发作以前约一顿饭的时候就给以针刺,刺一次病势衰减,刺二次病就显著好转,刺三次病即痊愈。
  不已,刺舌下两脉出血;
  如不愈,可刺舌下两脉出血;
  不已,刺郄中盛经出血,又刺项已下侠脊者,必已。
  如再不愈,可取委中穴和足太阳膀胱经充血的穴位刺出其血,并刺足太阳膀胱经的项部以下脊椎两旁的腧穴(即大杼、风门穴),这样病一定会痊愈。
  舌下两脉者廉泉也。
  上面所说的舌下两脉,就是指的廉泉穴。
   刺疟者,必先问其病之所先发者,先刺之。
   凡刺疟疾,必先问明病人发作时最先感觉症状的部位,给以先刺。
  先头痛及重者,先刺头上及两额、两眉间出血。
  比如,先发头痛头重的,就先刺头上(百会穴)及两额(悬颅穴)、两眉间(攒竹穴)出血。
  先项背痛者,先刺之。
  先发项脊背痛的,就先刺颈项和背部。
  先腰脊痛者,先刺郄中出血。
  先发腰脊痛的,就先刺委中穴出血。
  先手臂痛者,先刺手少阴、阳明十指间。
  先发手臂痛的,就先刺手少阴、手阳明的十指间的井穴。
  先足胫酸痛者,先刺足阳明十指间出血。
  先发小腿酸痛的,就先刺足阳明十趾间的井穴出血。
   风疟,疟发则汗出,恶风,刺三阳经背俞之血者。
   风疟,发作时是汗出怕风,可刺三阳经背部的腧穴出血。
  胻酸痛甚,按之不可,名曰胕髓病,以馋针,针绝骨,出血立已。
  小腿酸疼剧烈,而且拒按的,名叫“胕髓病”,可用鑱针刺绝骨穴出血,其痛可以立止。
  身体小痛,刺至阴。
  如身体稍感疼痛,刺至阴穴。
  诸阴之井,无出血,间日一刺。
  但应注意,凡刺诸阴经的井穴,皆不可出血,并应隔日刺一次。
  疟不渴,间日而作,刺足太阳;
  疟疾口不渴而间日发作的,刺足太阳经;
  渴而间日作,刺足少阳。
  口渴而间日发作的,刺足少阳经。
  温疟汗不出,为五十九刺。
  温疟而汗不出的,用“五十九刺”的方法。
多音字参考列表
  [從](读音:cóng,zòng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [處](读音:chú,chù)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [若](读音:rě,ruò)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [能](读音:néng,nài)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [過](读音:guò,guō)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [其](读音:jī,qí)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [明](读音:míng)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [可](读音:kè,kě)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [一](读音:yī)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [瘧](读音:nüè,yào)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [為](读音:wéi,wèi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图