j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《普觉菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《普觉菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • jué


 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shì
  zhòng
  shēng

  qiú
  yuán
  jué
   
  yīng
  dāng

  xīn
  zuò

  shì
  yán
   
  jìn


  kōng

  qiè
  zhòng
  shēng
   

  jiē
  lìng

  jiū
  jìng
  yuán
  jué
   

  yuán
  jué
  zhōng


  jué
  zhě
   
  chú


  rén

  qiè
  zhū
  xiàng
   

  shì

  xīn
   

  duò
  xié
  jiàn
   
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn

  chóng
  xuān


  ér
  shuō

  yán
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shì
  zhòng
  shēng
  jiāng


  xīn
   
  qiú
  shàn
  zhī
  shí

  xiū
  xíng
  zhě
   
  dāng
  qiú

  qiè
  zhèng
  zhī
  jiàn
  rén
   
  xīn

  zhù
  xiàng
   

  zhuó
  shēng
  wén
  yuán
  jué
  jìng
  jiè
   
  suī
  xiàn
  chén
  láo
   
  xīn
  héng
  qīng
  jìng
   
  shì
  yǒu
  zhū
  guò
   
  zàn
  tàn
  fàn
  hèng
   

  lìng
  zhòng
  shēng
   
  qiú

  shì
  rén
   


  chéng
  jiù
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   

  shì
  zhòng
  shēng
  jiàn

  shì
  rén
   
  yīng
  dāng
  gòng
  yǎng


  shēn
  mìng
   

  shàn
  zhī
  shí

  wēi

  zhōng
   
  cháng
  xiàn
  qīng
  jìng
   
  nǎi
  zhì
  shì
  xiàn
  zhǒng
  zhǒng
  guò
  huàn
   
  xīn

  jiāo
  màn
   
  kuàng

  tuán
  cái


  juàn
  shǔ
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  děng
  nǎi
  néng

  wèn

  lái

  shì
  xiū
  xíng
   
  néng
  shī

  shì

  qiè
  zhòng
  shēng

  wèi
  dào
  yǎn
   
  lìng

  zhòng
  shēng

  chéng
  shèng
  dào
   

  jīn

  tīng
   
  dāng
  wèi

  shuō
   
   
  shí
   

  jué


  fèng
  jiào
  huān

   

  zhū

  zhòng

  rán
  ér
  tīng
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shì
  zhòng
  shēng


  chéng
  dào
   
  yóu
  yǒu

  shǐ


  zēng
  ài

  qiè
  zhǒng

   

  wèi
  jiě
  tuō
   
  ruò

  yǒu
  rén
  guān

  yuàn
  jiā
   
   
  xīn

  yǒu
  èr
   

  chú
  zhū
  bìng
   

  zhū

  zhōng


  zēng
  ài
     shì
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shàn
  zhī
  shí
  suǒ
  zhèng
  miào

   
  yīng


  bìng
   
  yún


  bìng
   

  zhě
  zuò
  bìng
   
  ruò

  yǒu
  rén
  zuò

  shì
  yán
   


  běn
  xīn
  zuò
  zhǒng
  zhǒng
  hèng
   

  qiú
  yuán
  jué
   

  yuán
  jué
  xìng
  fēi
  zuò


   
  shuō
  míng
  wéi
  bìng
   
  èr
  zhě
  rèn
  bìng
   
  ruò

  yǒu
  rén
  zuò

  shì
  yán
   

  děng
  jīn
  zhě

  duàn
  shēng

   

  qiú
  niè
  pán
   
  niè
  pán
  shēng  miè
  niàn
   
  rèn


  qiè
  suí
  zhū

  xìng
   

  qiú
  yuán
  jué
   

  yuán
  jué
  xìng
  fēi
  rèn
  yǒu

   
  shuō
  míng
  wéi
  bìng
   
  sān
  zhě
  zhǐ
  bìng
   
  ruò

  yǒu
  rén
  zuò

  shì
  yán
   

  jīn

  xīn
  yǒng

  zhū
  niàn
   


  qiè
  xìng

  rán
  píng
  děng
   

  qiú
  yuán
  jué
   

  yuán
  jué
  xìng
  fēi
  zhǐ


   
  shuō
  míng
  wéi
  bìng
   

  zhě
  miè
  bìng
   
  ruò

  yǒu
  rén
  zuò

  shì
  yán
   

  jīn
  yǒng
  duàn

  qiè
  fán
  nǎo
   
  shēn
  xīn

  jìng
  kōng

  suǒ
  yǒu
   

  kuàng
  gēn
  chén

  wàng
  jìng
  jiè
   

  qiè
  yǒng

   

  qiú
  yuán
  jué
   

  yuán
  jué
  xìng
  fēi

  xiāng

   
  shuō
  míng
  wéi
  bìng
   


  bìng
  zhě
   

  zhī
  qīng
  jìng
   
  zuò
  shì
  guān
  zhě
   
  míng
  wéi
  zhèng
  guān
   
  ruò

  guān
  zhě
   
  míng
  wéi
  xié
  guān
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shì
  zhòng
  shēng

  xiū
  xíng
  zhě
   
  yīng
  dāng
  jìn
  mìng
  gòng
  yǎng
  shàn
  yǒu
   
  shì
  shàn
  zhī
  shí
   

  shàn
  zhī
  shí

  lái
  qīn
  jìn
   
  yīng
  duàn
  jiāo
  màn
   
  ruò

  yuǎn

   
  yīng
  duàn
  chēn
  hèn
   
  xiàn

  shùn
  jìng
   
  yóu


  kōng
   
  liǎo
  zhī
  shēn
  xīn

  jìng
  píng
  děng
   

  zhū
  zhòng
  shēng
  tóng   

  shì
  xiū
  xíng
   
  fāng

  yuán
  jué
   
  • 
    
    
    

   shì

   jué


   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
    
   ér
   bái

   yán
    

   bēi
   shì
   zūn
    
   kuài
   shuō
   chán
   bìng
    
   lìng
   zhū

   zhòng

   wèi
   céng
   yǒu
    
   xīn

   dàng
   rán
    
   huò

   ān
   yǐn
    
   shì
   zūn
    

   shì
   zhòng
   shēng


   jiàn
   yuǎn
    
   xián
   shèng
   yǐn

    
   xié

   zēng
   chì
    
   shǐ
   使
   zhū
   zhòng
   shēng
   qiú

   děng
   rén
    


   děng

    
   xíng

   děng
   hèng
    
   chú


   bìng
    
   yún


   xīn
    
   lìng

   qún
   máng

   duò
   xié
   jiàn
    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   gào

   jué


   yán
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   zāi
    
  • 
    
    
    
   ruò
   shàn
   nán   shàn
   yǒu


   è
   niàn
    

   néng
   jiū
   jìng
   chéng
   jiù
   zhèng
   jué
    
   xīn
   huā

   míng
    
   zhào
   shí
   fāng
   chà
    
  • 
    
    
    

   jué

   dāng
   zhī
    

   shì
   zhū
   zhòng
   shēng
    

   qiú
   shàn
   zhī
   shí
    
   yīng
   dāng
   qiú
   zhèng
   jiàn
    
   xīn
   yuǎn
   èr
   chéng
   zhě
    

   zhōng
   chú

   bìng
    
   wèi
   zuò
   zhǐ
   rèn
   miè
    
   qīn
   jìn

   jiāo
   màn
    
   yuǎn


   chēn
   hèn
    
   jiàn
   zhǒng
   zhǒng
   jìng
   jiè
    
   xīn
   dāng
   shēng

   yǒu
    
   huán


   chū
   shì
    

   fàn
   fēi


    
   jiè
   gēn
   yǒng
   qīng
   jìng
    


   qiè
   zhòng
   shēng
    
   jiū
   jìng

   yuán
   jué
       rén
   xiàng
    
   dāng

   zhèng
   zhì
   huì
    
   biàn
   便

   chāo
   xié
   jiàn
    
   zhèng
   jué

   niè
   pán
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《普觉菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [從](读音:cóng,zòng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [過](读音:guò,guō)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [能](读音:néng,nài)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [明](读音:míng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [若](读音:rě,ruò)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [識](读音:shí,zhì)
  [](读音:yìng,yīng)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [儀](读音:yí)
  [度](读音:dù,duó)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [覺](读音:jiào,jué)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图