j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《普眼菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《普眼菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • yǎn


 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  zhū  shì
  xiū
  xíng
   

  shì
  jiàn

   

  shì

  wéi
   

  shì
  zhù
  chí
   

  shì
  fāng
  biàn
  便
   

  shì
  kāi

   
  qiú

  shì

     mèn
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  gēn
  qīng
  jìng

   

  chén
  qīng
  jìng
   

  qīng
  jìng

   
  shēng
  chén
  qīng
  jìng
   
  xiāng
   
  wèi
   
  chù
   
  shì
   
   
  shàn
  nán

   
  liù
  chén
  qīng
  jìng

   


  qīng
  jìng
   

  qīng
  jìng

   
  shuǐ

  qīng
  jìng
   
  huǒ

   
  fēng
  shì
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  jué
  chéng
  jiù

   
  dāng
  zhī


   

  qiú

  tuō
   

  yàn
  shēng

   

  ài
  niè
  pán
   

  jìng
  chí
  jiè
   

  zēng
  huǐ
  jìn
   

  zhòng
  jiǔ

   

  qīng
  chū
  xué
      

  qiè
  jué

   


  yǎn
  guāng
   
  xiǎo
  liǎo
  qián
  jìng
   

  guāng
  yuán
  mǎn
   


  zēng
  ài
      
  guāng


  èr
   

  zēng
  ài

   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shì
  zhòng
  shēng
   
  xiū


  xīn

  chéng
  jiù
  zhě
     xiū


  chéng
  jiù
   
  yuán
  jué

  zhào
   

  miè

  èr
   

  zhōng
  bǎi
  qiān
  wàn

  亿
  ā
  sēng  shuō
  héng

  shā
  zhū

  shì
  jiè
   
  yóu

  kōng
  huá
   
  luàn

  luàn
  miè
   
     tuō
   
  shǐ
  zhī
  zhòng
  shēng
  běn
  lái
  chéng

   
  shēng

  niè
  pán
  yóu

  zuó
  mèng
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   


  qīng
  jìng


  bǎo
  zhū
   
  yìng   
  suí
  fāng

  xiàn
   
  zhū

  chī
  zhě
   
  jiàn   
  shí
  yǒu


   
   
  shàn
  nán

   
  yuán
  jué
  jìng
  xìng
  xiàn

  shēn
  xīn
   
  suí
  lèi

  yīng
   


  chī
  zhě
   
  shuō
  jìng
  yuán
  jué
   
  shí
  yǒu

  shì
  shēn
  xīn

  xiàng
     shì
   
  yóu


  néng
  yuǎn

  huàn
  huà
   
  shì


  shuō
  shēn
  xīn
  huàn
  gòu
   
  duì

  huàn
  gòu
   
  shuō
  míng


   
  gòu
  jìn
  duì
  chú
   


  duì
  gòu

  shuō
  míng
  zhě
   
   
  shàn
  nán

   

  shì
  zhòng
  shēng
   
  zhèng

  zhū
  huàn
  miè
  yǐng
  xiàng

   
  ěr
  shí
  biàn
  便


  fāng
  qīng
  jìng
   

  biān

  kōng
   
  jué
  suǒ
  xiǎn

   
  jué
  yuán
  míng

   
  xiǎn
  xīn
  qīng
  jìng
   
  xīn
  qīng
  jìng

   
  jiàn
  chén
  qīng
  jìng
   
  jiàn
  qīng
  jìng

   
  yǎn
  gēn
  qīng
  jìng
   
  gēn
  qīng
  jìng

   
  yǎn
  shí
  qīng
  jìng
   
  shí
  qīng
  jìng

   
  wén
  chén
  qīng
  jìng
   
  wén
  qīng
  jìng

   
  ěr
  gēn
  qīng
  jìng
   
  gēn
  qīng
  jìng

   
  ěr
  shí
  qīng
  jìng
   
  shí
  qīng
  jìng

   
  jué
  chén
  qīng
  jìng
   

  shì
  nǎi
  zhì

   
  shé
   
  shēn
   

     shì
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  zhī
  zhòng
  shēng
  huàn
  shēn
  miè

   
  huàn
  xīn

  miè
   
  huàn
  xīn
  miè

   
  huàn
  chén

  miè
   
  huàn
  chén
  miè

   
  huàn
  miè

  miè
   
  huàn
  miè
  miè

   
  fēi
  huàn

  miè
     jìng
   
  gòu
  jìn
  míng
  xiàn
   
  shàn
  nán

   
  dāng
  zhī
  shēn
  xīn
  jiē
  wéi
  huàn
  gòu
   
  gòu
  xiàng
  yǒng
  miè
   
  shí
  fāng
  qīng
  jìng
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  kōng

  shì
  píng
  děng

  dòng
   
  dāng
  zhī
  jué
  xìng
  píng
  děng

  dòng
     dòng

   
  dāng
  zhī
  jué
  xìng
  píng
  děng

  dòng
   

  shì
  nǎi
  zhì

  wàn

  qiān
  tuó
  luó

  mén
  píng
  děng

  dòng
   
  dāng
  zhī
  jué
  xìng
  píng
  děng

  dòng
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shì
  jiè
  qīng
  jìng

   
  duō
  shì
  jiè
  qīng
  jìng
   
  duō
  shì
  jiè
  qīng
  jìng

   

  shì
  nǎi
  zhì
  jìn


  kōng
   
  yuán
  guǒ
  sān
  shì
   

  qiè
  píng
  děng
   
  qīng
  jìng

  dòng
   
  • 
    
    
    

   shì

   yǎn


   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
   ér
   bái

   yán
    
    

   bēi
   shì
   zūn
    
   yuàn
   wèi

   huì
   zhū


   zhòng
    

   wèi

   shì

   qiè
   zhòng
   shēng
    
   yǎn
   shuō


   xiū
   xíng
   jiàn

    
   yún


   wéi
    
   yún

   zhù
   chí
    
   zhòng
   shēng
   wèi

    
   zuò

   fāng
   biàn
   便

   lìng
   kāi

    
   shì
   zūn
    
   ruò

   zhòng
   shēng

   zhèng
   fāng
   biàn
   便

   zhèng

   wéi
    
   wén


   lái
   shuō

   sān
   mèi
    
   xīn
   shēng

   mèn
    


   yuán
   jué

   néng


    
   yuàn
   xīng

   bēi
    
   wèi

   děng
   bèi


   shì
   zhòng
   shēng
    
   jiǎ
   shuō
   fāng
   biàn
   便
    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn

   chóng
   xuān


   ér
   shuō

   yán
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   gào

   yǎn


   yán
    
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   nán

    

   děng
   nǎi
   néng
   wèi
   zhū
   shì
   zhòng
   shēng
    
   wèn


   lái
   xiū
   xíng
   jiàn

    

   wéi
   zhù
   chí
    
   nǎi
   zhì
   jiǎ
   shuō
   zhǒng
   zhǒng
   fāng
   biàn
   便
    

   jīn

   tīng
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
    
   shí
    

   yǎn


   fèng
   jiào
   huān

    

   zhū

   zhòng

   rán
   ér
   tīng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   zuó
   mèng

    
   dāng
   zhī
   shēng   niè
   pán
       miè
    

   lái


    

   suǒ
   zhèng
   zhě
       shī
       shě
    

   néng
   zhèng
   zhě
    

   zuò

   zhǐ
    

   rèn

   miè
    


   zhèng
   zhōng
    

   néng

   suǒ
    

   jìng

   zhèng
    


   zhèng
   zhě
    

   qiè

   xìng
   píng
   děng

   huài
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    


   qīng
   jìng

    
   shí
   èr
   chù
    
   shí

   jiè
    
   èr
   shí

   yǒu
   qīng
   jìng
    

   qīng
   jìng

    
   shí

    


   suǒ
   wèi
    


   ài
   zhì
    

   shí


   gòng

    
   sān
   shí

   zhù
   dào
   pǐn
   qīng
   jìng
    

   shì
   nǎi
   zhì

   wàn

   qiān
   tuó
   luó

   mén
    

   qiè
   qīng
   jìng
    
    
   shàn
   nán

    

   qiè
   shí
   xiàng
   xìng
   qīng
   jìng

    

   shēn
   qīng
   jìng
    

   shēn
   qīng
   jìng

    
   duō
   shēn
   qīng
   jìng
    
   duō
   shēn
   qīng
   jìng

    

   shì
   nǎi
   zhì
   shí
   fāng
   zhòng
   shēng
   yuán
   jué
   qīng
   jìng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   jué
   xìng
   biàn
   mǎn
    
   qīng
   jìng

   dòng
    
   yuán    
   dāng
   zhī
   liù
   gēn
   biàn
   mǎn

   jiè
    
   gēn
   biàn
   mǎn

    
   dāng
   zhī
   liù
   chén
   biàn
   mǎn

   jiè
    
   chén
   biàn
   mǎn

    
   dāng
   zhī


   biàn
   mǎn

   jiè
    

   shì
   nǎi
   zhì
   tuó
   luó

   mén
   biàn
   mǎn

   jiè
    
    
   shàn
   nán

    
   yóu

   miào
   jué
   xìng
   biàn
   mǎn

    
   gēn
   xìng
   chén
   xìng

   huài


    
   gēn
   chén

   huài

    

   shì
   nǎi
   zhì
   tuó
   luó

   mén

   huài


    

   bǎi
   qiān
   dēng
   guāng
   zhào

   shì
    

   guāng
   biàn
   mǎn

   huài


    
  • 
    
    
    
    
   shàn
   nán

    

   xīn
   xué
   shì
   zhòng
   shēng
    

   qiú

   lái
   jìng
   yuán
   jué
   xīn
    
   yīng
   dāng
   zhèng
   niàn
    
   yuǎn

   zhū
   huàn
    
   xiān


   lái
   shē


   xíng
    
   jiān
   chí
   jīn
   jiè
    
   ān
   chǔ

   zhòng
    
   yàn
   zuò
   jìng
   shì
    
   héng
   zuò
   shì
   niàn
    

   jīn

   shēn
    
    
   suǒ
   wèi

   máo
   zhǎo
   chǐ
   齿
    

   ròu
   jīn

    
   suǐ
   nǎo
   gòu

    
   jiē
   guī


    
   tuò

   nóng
   xuè
    
   jīn

   xián

    
   tán
   lèi
   jīng

    

   xiǎo
   biàn
   便

    
   jiē
   guī

   shuǐ
    
   nuǎn

   guī
   huǒ
    
   dòng
   zhuǎn
   dāng
   fēng
    
    
   jīn
   zhě
   wàng
   shēn
    
   dāng
   zài

   chù
    

   zhī

   shēn
    

   jìng


    


   wéi
   xiàng
    
   shí
   tóng
   huàn
   huà
    

   yuán
   jiǎ

    
   wàng
   yǒu
   liù
   gēn
    
   liù
   gēn


    
   zhōng
   wài

   chéng
    
   wàng
   yǒu
   yuán

    

   zhōng


    

   yǒu
   yuán
   xiàng
    
   jiǎ
   míng
   wéi
   xīn
    
    
   shàn
   nán

    


   wàng
   xīn
    
   ruò

   liù
   chén
    


   néng
   yǒu
    


   fēn
   jiě
    

   chén


    

   zhōng
   yuán
   chén
    

   guī
   sǎn
   miè
    

   jìng

   yǒu
   yuán
   xīn

   jiàn
    
  • 
    
    
    

   yǎn

   dāng
   zhī
    

   qiè
   zhū
   zhòng
   shēng
    
   shēn
   xīn
   jiē

   huàn
    
   shēn
   xiàng
   shǔ


    
   xīn
   xìng
   guī
   liù
   chén
    

    
   shuí
   wéi


   zhě
    

   shì
   jiàn
   xiū
   xíng
    

   qiè

   qīng
   jìng
    

   dòng
   biàn

   jiè
    

   zuò
   zhǐ
   rèn
   miè
    


   néng
   zhèng
   zhě
    

   qiè

   shì
   jiè
    
   yóu


   kōng
   huá
    
   sān
   shì

   píng
   děng
    

   jìng

   lái

    
   chū

   xīn


    


   shì
   zhòng
   shēng
    

   qiú


   dào
    
   yīng

   shì
   xiū

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《普眼菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [從](读音:cóng,zòng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [會](读音:huì,kuài,)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [若](读音:rě,ruò)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [明](读音:míng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [識](读音:shí,zhì)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [處](读音:chú,chù)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [可](读音:kè,kě)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [得](读音:de,dé,děi)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [其](读音:jī,qí)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [六](读音:liù,lù)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [能](读音:néng,nài)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [](读音:yìng,yīng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图