j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《序分》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《序分》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • fēn
 • yuán
  jué
  jīng
  • 
    
    
    

   shì

   wén
    

   shí
    

   qié

    


   shén
   tōng

   guāng
   míng
   zàng
    
   sān
   mèi
   zhèng
   shòu
    

   qiè

   lái
   guāng
   yán
   zhù
   chí
    
   shì
   zhū
   zhòng
   shēng
   qīng
   jìng
   jué

    
   shēn
   xīn

   miè
    
   píng
   děng
   běn

    
   yuán
   mǎn
   shí
   fāng
    

   èr
   suí
   shùn
    


   èr
   jìng
    
   xiàn
   zhū
   jìng

       shí
   wàn
   rén

    

   míng
   yuē
   wén
   shū
   shī    

   xián


    

   yǎn


    
   jīn
   gāng
   zàng


    
    
   qīng
   jìng
   huì


    
   wēi


   zài


    
   biàn
   yīn


    
   jìng
   zhū

   zhàng


    

   jué


    
   yuán
   jué


    
   xián
   shàn
   shǒu


   děng
   ér
   wéi
   shàng
   shǒu
    

   zhū
   juàn
   shǔ
   jiē

   sān
   mèi
    
   tóng
   zhù

   lái
   píng
   děng

   huì
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《序分》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [明](读音:míng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [其](读音:jī,qí)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图