j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《净诸业障菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《净诸业障菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • jìng
  zhū

  zhàng


 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shì
  zhòng
  shēng
  shuō
  bìng
  wèi

   
  shì

  míng
  wéi

  lián
  mǐn
  zhě
   
  suī
  qín
  jīng
  jìn
   
  zēng

  zhū
  bìng
   
  shì


  néng

  qīng
  jìng
  jué
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  dàn
  zhū
  zhòng
  shēng
  liǎo
  zhèng
  liǎo

   
  jiē
  wéi

  rén
   
  ér

  rén
  xiàng
  suǒ


  zhě
   
  cún
  yǒu
  suǒ
  liǎo
   
  míng
  zhòng
  shēng
  xiàng
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  qiè
  zhòng
  shēng
  cóng

  shǐ
  lái
   
  wàng
  xiǎng
  zhí
  yǒu

   
  rén
   
  zhòng
  shēng


  shòu
  寿
  mìng
   
  rèn

  diān
  dǎo
  wéi
  shí


   
  yóu

  biàn
  便
  shēng
  zēng
  ài
  èr
  jìng
   


  wàng

  zhòng
  zhí

  wàng
   
  èr
  wàng
  xiāng

   
  shēng
  wàng

  dào
   
  yǒu
  wàng


   
  wàng
  jiàn
  liú
  zhuǎn
   
  yàn
  liú
  zhuǎn
  zhě
   
  wàng
  jiàn
  niè
  pán
   
  yóu


  néng

  qīng
  jìng
  jué
   
  fēi
  jué
  wéi

  zhū
  néng

  zhě
   
  yǒu
  zhū
  néng

   
  fēi
  jué


   
  shì

  dòng
  niàn  niàn
   
  jiē
  guī

  mèn
   
 • 
   
   
      
  yóu
  yǒu

  shǐ
  běn


  míng
   
  wèi

  zhǔ
  zǎi
   

  qiè
  zhòng
  shēng
  shēng

  huì

   
  shēn
  xīn
  děng
  xìng
  jiē
  shì

  míng
   


  yǒu
  rén


  duàn
  mìng
   
  shì

  dāng
  zhī
   
  yǒu
  ài

  zhě
   


  suí
  shùn
   
  fēi
  suí
  shùn
  zhě
   
  biàn
  便
  shēng
  zēng
  yuàn
   
  wéi
  zēng
  ài
  xīn
  yǎng

  míng

   
  xiāng

  qiú
  dào
   
  jiē

  chéng
  jiù
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  yún

  zhòng
  shēng
  xiàng
   
  wèi
  zhū
  zhòng
  shēng
  xīn

  zhèng

  suǒ


  zhě
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  xīn
  nǎi
  zhì
  zhèng


  lái
   

  jìng
  liǎo
  zhī
  qīng
  jìng
  niè
  pán
   
  jiē
  shì

  xiàng
   
 • 
   
   
   
  ruò

  yǒu
  rén
  zàn
  tàn


   

  shēng
  huān

   
  biàn
  便   
  ruò

  fěi
  bàng

  suǒ

  zhě
   
  biàn
  便
  shēng
  chēn
  hèn
   

  zhī

  xiàng
  jiān

  zhí
  chí
   
  qián

  zàng
  shí
   
  yóu

  zhū
  gēn
   
  zēng

  jiàn
  duàn
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  yǒu

  zhě
   


  rèn

   
  suǒ

  fēi

     shì
   


  chāo
  guò

  qiè
  zhèng
  zhě
   

  wéi
  rén
  xiàng
   
  • 
    
    
    

   shì
   jìng
   zhū

   zhàng


   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
   ér
   bái

   yán
    

   bēi
   shì
   zūn
    
   wèi

   děng
   bèi
   yǎn
   shuō

   shì   shì
    

   qiè

   lái
   yīn

   hèng
   xiàng
    
   lìng
   zhū

   zhòng

   wèi
   céng
   yǒu
    

   jiàn
   tiáo

    

   héng
   shā
   jié
   qín

   jìng
   jiè
    

   qiè
   gōng
   yòng
    
   yóu


   niàn
    

   děng


   shēn

   qìng
   wèi
    
  • 
    
    
        
   yǒu

   ài
   zhě
    

   ài
   niè
   pán
    


   ài
   gēn
   wèi
   niè
   pán
   xiàng
    
   yǒu
   zēng

   zhě
    

   zēng
   shēng

    

   zhī
   ài
   zhě
   zhēn
   shēng


    
   bié
   zēng
   shēng

   míng

   jiě
   tuō
    
   yún

   dāng
   zhī


   jiě
   tuō
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   xiū
   dào
   zhě

   chú

   xiàng
    
   shì


   néng

   qīng
   jìng
   jué
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   xīn
   nǎi
   zhì
   yuán

   niè
   pán
    

   shì

   zhě
    
   xīn
   cún
   shǎo

    
   bèi
   dān
   zhèng

    
   jiē
   míng
   rén
   xiàng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   ruò
   xīn
   zhào
   jiàn

   qiè
   jué
   zhě
    
   jiē
   wéi
   chén
   gòu
    
   jué
   suǒ
   jué
   zhě
    


   chén

    

   tāng
   xiāo
   bīng
    

   bié
   yǒu
   bīng
   zhī
   bīng
   xiāo
   zhě
    
   cún

   jué

       shì
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    


   shì
   zhòng
   shēng   zhě
    


   wēi
   zhèng
   wéi

   qīng
   jìng
    
   yóu
   wèi
   néng
   jìn

   xiàng
   gēn
   běn
    
  • 
    
    
    
   huò
   yǒu
   zhòng
   shēng
   wèi

   wèi

    
   wèi
   zhèng
   wèi
   zhèng
    
   jiàn
   shèng
   jìn
   zhě
   xīn
   shēng


    
   yóu

   zhòng
   shēng
   wèi
   duàn

   ài
    
   shì


   néng

   qīng
   jìng
   jué
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    


   yǒu
   rén
   zuò

   shì
   yán
    

   shì
   zhòng
   shēng
    

   zhī

   rén
   shuō
   zhòng
   shēng
   zhě
    
   fēi

   fēi

    
   yún

   fēi

    

   shì
   zhòng
   shēng
    

   fēi
   shì

    
   yún

   fēi

    

   shì
   zhòng
   shēng
    
   fēi    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   ruò
   zhī

   kōng
    

   huǐ

   zhě
    
   yǒu

   shuō

    

   wèi
   duàn

    
   zhòng
   shēng
   shòu
   寿
   mìng
       shì
    
  • 
    
    
        
   rèn

   qiè

   wèi
   niè
   pán

    
   yǒu
   zhèng
   yǒu

   míng
   chéng
   jiù

    


   yǒu
   rén
   rèn
   zéi
   wéi

    

   jiā
   cái
   bǎo
   zhōng

   chéng
   jiù
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   shì
   zhòng
   shēng

   wàng
   chéng
   dào
    

   lìng
   qiú

    
   wéi

   duō
   wén
    
   zēng
   zhǎng

   jiàn
    
   dàn
   dāng
   jīng
   qín
   xiáng

   fán
   nǎo
    


   yǒng
   měng
    
   wèi

   lìng

    
   wèi
   duàn
   lìng
   duàn
    
   tān
   chēn
   ài
   màn
    
   chǎn    
   duì
   jìng

   shēng
    


   ēn
   ài

   qiè

   miè
    

   shuō
   shì
   rén
   jiàn

   chéng
   jiù
    
   qiú
   shàn
   zhī
   shí
    

   duò
   xié
   jiàn
    
   ruò

   suǒ
   qiú
   bié
   shēng
   zēng
   ài
    


   néng

   qīng
   jìng
   jué
   hǎi
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn

   chóng
   xuān


   ér
   shuō

   yán
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   gào
   jìng
   zhū

   zhàng


   yán
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   nán

    

   děng
   nǎi
   néng
   wèi
   zhū

   zhòng


   shì
   zhòng
   shēng
    

   wèn

   lái

   shì
   fāng
   biàn
   便
    

   jīn

   tīng
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
    
   shí
    
   jìng
   zhū

   zhàng


   fèng
   jiào
   huān

    

   zhū

   zhòng

   rán
   ér
   tīng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   shì
   zhòng
   shēng

   liǎo

   xiàng
    


   lái
   jiě

   suǒ
   xíng
   chù
   wéi

   xiū
   xíng
    
   zhōng

   chéng
   jiù
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   yún

   rén
   xiàng
    
   wèi
   zhū
   zhòng
   shēng
   xīn

   zhèng
   zhě
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   yún


   xiàng
    
   wèi
   zhū
   zhòng
   shēng
   xīn
   suǒ
   zhèng
   zhě
    
   shàn
   nán

    


   yǒu
   rén
    
   bǎi
   hái
   tiáo
   shì
    

   wàng

   shēn
    

   zhī
   xián
   huǎn
    
   shè
   yǎng
   guāi
   fāng
    
   wēi
   jiā
   zhēn
   ài
    

   zhī
   yǒu

    
   shì

   zhèng

   fāng
   xiàn


    
  • 
    
    
    
   shì
   zūn
    
   ruò

   jué
   xīn
   běn
   xìng
   qīng
   jìng
    
   yīn

   rǎn

    
   shǐ
   使
   zhū
   zhòng
   shēng

   mèn


    
   wéi
   yuàn

   lái
   guǎng
   广
   wèi

   děng
   kāi


   xìng
    
   lìng


   zhòng


   shì
   zhòng
   shēng
    
   zuò
   jiāng
   lái
   yǎn
    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   shì
   zhòng
   shēng

   liǎo

   xiàng
    
   suī
   jīng
   duō
   jié
   qín

   xiū
   dào
    
   dàn
   míng
   yǒu
   wéi
    
   zhōng

   néng
   chéng

   qiè
   shèng
   guǒ
    
   shì

   míng
   wéi
   zhèng


   shì
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   yún

   shòu
   寿
   mìng
   xiàng
    
   wèi
   zhū
   zhòng
   shēng
   xīn
   zhào
   qīng
   jìng
   jué
   suǒ
   liǎo
   zhě
    

   qiè

   zhì
   suǒ


   jiàn
    
   yóu

   mìng
   gēn
    
  • 
    
    
    
   jìng


   dāng
   zhī
    

   qiè
   zhū
   zhòng
   shēng
    
   jiē
   yóu
   zhí

   ài
    

   shǐ
   wàng
   liú
   zhuǎn
    
   wèi
   chú

   zhǒng
   xiàng
    


   chéng


    
   ài
   zēng
   shēng

   xīn
    
   chǎn

   cún
   zhū
   niàn
    
   shì

   duō

   mèn
    

   néng

   jué
   chéng
    
   ruò
   néng
   guī

   chà
    
   xiān

   tān
   chēn
   chī
    

   ài

   cún
   xīn
    
   jiàn


   chéng
   jiù
    

   shēn
   běn

   yǒu
    
   zēng
   ài

   yóu
   shēng
    

   rén
   qiú
   shàn
   yǒu
    
   zhōng

   duò
   xié
   jiàn
    
   suǒ
   qiú
   bié
   shēng
   xīn
    
   jiū
   jìng
   fēi
   chéng
   jiù
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《净诸业障菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [明](读音:míng)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [過](读音:guò,guō)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [其](读音:jī,qí)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [度](读音:dù,duó)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [處](读音:chú,chù)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [覺](读音:jiào,jué)
  [若](读音:rě,ruò)
  [能](读音:néng,nài)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [可](读音:kè,kě)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图