j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《贤善首菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《贤善首菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • xián
  shàn
  shǒu


 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  shì
  jīng
  míng
  wéi
  dùn
  jiào

  chéng
   
  dùn

  zhòng
  shēng
  cóng

  kāi

   

  shè
  jiàn
  xiū

  qiè
  qún
  pǐn
     hǎi
   

  ràng
  xiǎo
  liú
   
  nǎi
  zhì
  wén
  méng

  ā
  xiū
  luó
   
  yǐn

  shuǐ
  zhě
   
  jiē

  chōng
  mǎn
   
 • 
   
   
   
  shì
  zūn
   


  shǒu

  shì
  chí
  jīng
  zhě
   
  cháng
  lìng
  ān
  yǐn
   
  xīn

  tuì
  退
  zhuǎn
   
   
  ěr
  shí
   
  yǒu


  guǐ
  wáng
   
  míng

  pán

   

  shí
  wàn
  guǐ
  wáng
   

  cóng
  zuò

   
  dǐng   
  yòu
  rào
  sān

  ér
  bái

  yán
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  jiǎ
  shǐ
  使
  yǒu
  rén
  chún


  bǎo

  mǎn
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  yòng

  shī
   


  yǒu
  rén
  wén

  jīng
  míng
   
  shàn
  nán

   
  jiǎ
  shǐ
  使
  yǒu
  rén
  jiào
  bǎi
  héng

  shā
  zhòng
  shēng

  ā
  luó
  hàn
  guǒ
   


  yǒu
  rén
  xuān
  shuō

  jīng
  fēn
  bié
  bàn

   
 • 
   
   
   
  shì
  zūn
   
  ruò
  hòu

  shì

  qiè
  zhòng
  shēng
   
  yǒu
  néng
  chí

  jué
  dìng

  chéng
   

  dāng
  shǒu

   


  yǎn

   
  nǎi
  zhì
  dào
  chǎng
  suǒ
  xiū
  xíng
  chù
   

  děng
  jīn
  gāng

  lǐng

  zhòng
   
  chén

  shǒu

   
  lìng

  tuì
  退
  zhuǎn
   

  jiā
  nǎi
  zhì
  yǒng

  zāi
  zhàng
   

  bìng
  xiāo
  miè
   
  cái
  bǎo
  fēng

   
  cháng


  shǎo
   
   
  ěr
  shí
   

  fàn
  wáng
   
  èr
  shí

  tiān
  wáng
   
  bìng


  shān
  wáng
   

  guó
  tiān
  wáng
  děng
   

  cóng
  zuò

   
  dǐng   
  yòu
  rào
  sān

  ér
  bái

  yán
   
  • 
    
    
    

   shì
   xián
   shàn
   shǒu


   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
   ér
   bái

   yán
    
  • 
    
    
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   nán

    

   děng
   nǎi
   néng
   wèi
   zhū
   shì
   zhòng
   shēng
    
   wèn


   lái

   shì
   jīng
   jiào
   gōng

   míng

    

   jīn

   tīng
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
    
   shí
    
   xián
   shàn
   shǒu


   fèng
   jiào
   huān

    

   zhū

   zhòng

   rán
   ér
   tīng
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   gào
   xián
   shàn
   shǒu


   yán
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   ruò

   yǒu
   rén
   wén

   jīng
   míng
    
   xìn
   xīn

   huò
    
   dāng
   zhī
   shì
   rén
   fēi   èr

   zhǒng
   zhū

   huì
    

   shì
   nǎi
   zhì
   jìn
   héng

   shā

   qiè

   suǒ
   zhòng
   zhū
   shàn
   gēn
    
   wén

   jīng
   jiào
    

   shàn
   nán

    
   dāng


   shì
   xiū
   xíng
   zhě
    

   lìng
   è


   zhū
   wài
   dào
   nǎo

   shēn
   xīn
    
   lìng
   shēng
   tuì
   退

    
    
   ěr
   shí
    
   huì
   zhōng
   yǒu
   huǒ
   shǒu
   jīn
   gāng
    
   cuī
   suì
   jīn
   gāng
    

   lán

   jīn
   gāng
   děng

   wàn
   jīn
   gāng
    
   bìng

   juàn
   shǔ
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

   ér
   bái

   yán
    
  • 
    
    
    
   shì
   jīng
   míng

   fāng
   guǎng
   广
   yuán
   jué
   tuó
   luó

    

   míng
   xiū
   duō
   luó
   liǎo

    

   míng


   wáng
   sān
   mèi
    

   míng

   lái
   jué
   dìng
   jìng
   jiè
    

   míng

   lái
   zàng

   xìng
   chā
   bié
    

   dāng
   fèng
   chí
    
  • 
    
    
    

   bēi
   shì
   zūn
    
   guǎng
   广
   wèi

   děng


   shì
   zhòng
   shēng
    
   kāi


   shì   shì
    
   shì
   zūn
    


   chéng
   jiào
    
   míng


   děng
    
   yún

   fèng
   chí
    
   zhòng
   shēng
   xiū   gōng

    
   yún

   shǐ
   使


   chí
   jīng
   rén
    
   liú


   jiào
   zhì    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   shì
   jīng
   wéi
   xiǎn

   lái
   jìng
   jiè
    
   wéi


   lái
   néng
   jìn
   xuān
   shuō
    
   ruò
   zhū
   shì
   zhòng
   shēng


   xiū
   xíng
    
   jiàn

   zēng
   jìn
    
   zhì    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   shì
   jīng
   bǎi
   qiān
   wàn

   亿
   héng

   shā
   zhū

   suǒ
   shuō
    
   sān
   shì

   lái
   zhī
   suǒ
   shǒu

    
   shí
   fāng


   zhī
   suǒ
   guī

    
   shí
   èr

   jīng
   qīng
   jìng
   yǎn

    
  • 
    
    
    
   shì
   zūn
    


   shǒu

   shì
   chí
   jīng
   rén
    
   zhāo

   shì
   wèi
    
   lìng

   tuì
   退

    

   rén
   suǒ


   yóu
   xún
   nèi
    
   ruò
   yǒu
   guǐ
   shén
   qīn

   jìng
   jiè
    

   dāng
   shǐ
   使

   suì

   wēi
   chén
    
    

   shuō

   jīng

    

   qiè


   tiān
   lóng
   guǐ
   shén


   juàn
   shǔ
    

   zhū
   tiān
   wáng
    
   fàn
   wáng
   děng
    

   qiè

   zhòng
    
   wén

   suǒ
   shuō
    
   jiē

   huān

    
   xìn
   shòu
   fèng
   xíng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《贤善首菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [能](读音:néng,nài)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [處](读音:chú,chù)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [若](读音:rě,ruò)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [其](读音:jī,qí)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [信 ](读音:xìn, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图