j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《文殊师利菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《文殊师利菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • wén
  shū
  shī • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shàng

  wáng
  yǒu

  tuó
  luó

  mén
   
  míng
  wéi
  yuán
  jué
   
  liú
  chū

  qiè
  qīng
  jìng
  zhēn

   


  niè
  pán


  luó

   
  jiào
  shòu


   

  qiè

  lái
  běn

  yīn

   
  jiē

  yuán
  zhào
  qīng
  jìng
  jué
  xiàng
   
  yǒng
  duàn

  míng
   
  fāng
  chéng

  dào
   
   
  yún


  míng
   
  • 
    
    
    

   shì
   wén
   shū
   shī   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
   ér
   bái

   yán
    
    

   bēi
   shì
   zūn
    
   yuàn
   wèi

   huì
   zhū
   lái

   zhòng
    
   shuō


   lái
   běn

   qīng
   jìng
   yīn


   hèng
    

   shuō
   chéng
   zhōng

   qīng
   jìng
   xīn
    
   yuǎn

   zhū
   bìng
    
   néng
   shǐ
   使
   wèi
   lái

   shì
   zhòng
   shēng
   qiú

   chéng
   zhě
    

   duò
   xié
   jiàn
    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   gào
   wén
   shū
   shī   yán
    
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   nán

    

   děng
   nǎi
   néng
   wèi
   zhū   xún

   lái
   yīn


   hèng
    

   wèi

   shì

   qiè
   zhòng
   shēng
   qiú

   chéng
   zhě
    

   zhèng
   zhù
   chí
    

   duò
   xié
   jiàn
    

   jīn

   tīng
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
    
   shí
    
   wén
   shū
   shī   fèng
   jiào
   huān

    

   zhū

   zhòng

   rán
   ér
   tīng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   kōng
   shí

   huá
    
   bìng
   zhě
   wàng
   zhí
    
   yóu
   wàng
   zhí

    
   fēi
   wéi
   huò


   kōng

   xìng
    
   shí
   huá
   shēng
   chù
    
   yóu

   wàng
   yǒu
   lún
   zhuǎn
   shēng

    

   míng

   míng
    
   shàn
   nán

    


   míng
   zhě
    
   fēi
   shí
   yǒu

    

   mèng
   zhōng
   rén
    
   mèng
   shí
   fēi

    

   zhì

   xǐng
    
   liǎo

   suǒ

    

   zhòng
   kōng
   huá
    
   miè


   kōng
    


   shuō
   yán
   yǒu
   dìng
   miè
   chù
        

   shēng
   chù

    

   qiè
   zhòng
   shēng


   shēng
   zhōng
    
   wàng
   jiàn
   shēng
   miè
    
   shì

   shuō
   míng
   lún
   zhuǎn
   shēng

    
    
   shàn
   nán

    

   lái
   yīn

   xiū
   yuán
   jué
   zhě
    
   zhī
   shì
   kōng
   huá
    


   lún
   zhuǎn
    


   shēn
   xīn
   shòu

   shēng

    
   fēi
   zuò


    
   běn
   xìng


    

   zhī
   jué
   zhě
    
   yóu


   kōng
    
   zhī

   kōng
   zhě
    

   kōng
   huá
   xiàng
       shuō

   zhī
   jué
   xìng
    
   yǒu


   qiǎn
    
   shì

   míng
   wéi
   jìng
   jué
   suí
   shùn
    
        

   kōng
   xìng

    
   cháng

   dòng

    

   lái
   zàng
   zhōng


   miè

    

   zhī
   jiàn

    


   jiè
   xìng
    
   jiū
   jìng
   yuán
   mǎn
   biàn
   shí
   fāng

    
   shì

   míng
   wéi
   yīn


   hèng
    


   yīn   chéng
   zhōng
    

   qīng
   jìng
   xīn
    

   shì
   zhòng
   shēng


   xiū
   xíng
    

   duò
   xié
   jiàn
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn

   chóng
   xuān


   ér
   shuō

   yán
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   qiè
   zhòng
   shēng
   cóng

   shǐ
   lái
    
   zhǒng
   zhǒng
   diān
   dǎo
    
   yóu


   rén
    

   fāng

   chù
    
   wàng
   rèn


   wéi

   shēn
   xiàng
    
   liù
   chén
   yuán
   yǐng
   wéi

   xīn
   xiàng
    


   bìng

    
   jiàn
   kōng
   zhōng
   huá


   èr
   yuè
    
  • 
    
    
    
   wén
   shū

   dāng
   zhī
    

   qiè
   zhū

   lái
    
   cóng

   běn
   yīn

    
   jiē

   zhì
   huì
   jué
    
   liǎo   míng
    
   zhī


   kōng
   huá
    

   néng
   miǎn
   liú
   zhuǎn
    
   yòu

   mèng
   zhōng
   rén
    
   xǐng
   shí    
   jué
   zhě


   kōng
    
   píng
   děng

   dòng
   zhuǎn
    
   jué
   biàn
   shí
   fāng
   jiè
    


   chéng

   dào
    
   zhòng
   huàn
   miè

   chù
    
   chéng
   dào    
   běn
   xìng
   yuán
   mǎn

    
   zhōng
    
   néng   xīn
    

   shì
   zhū
   zhòng
   shēng
    
   xiū

   miǎn
   xié
   jiàn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《文殊师利菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [會](读音:huì,kuài,)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [六](读音:liù,lù)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [從](读音:cóng,zòng)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [明](读音:míng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [可](读音:kè,kě)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [處](读音:chú,chù)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [能](读音:néng,nài)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图