j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《普贤菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《普贤菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • xián


 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
  shí
   

  xián


  fèng
  jiào
  huān

   

  zhū

  zhòng

  rán
  ér
  tīng
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  qiè
  zhòng
  shēng
  zhǒng
  zhǒng
  huàn
  huà
   
  jiē
  shēng

  lái
  yuán
  jué
  miào
  xīn
   
  yóu

  kōng
  huá
   
  cóng
  kōng
  ér
  yǒu
   
  huàn
  huá
  suī
  miè
   
  kōng
  xìng

  huài
   
  zhòng
  shēng
  huàn
  xīn
   
  huán

  huàn
  miè
   
  zhū
  huàn
  jìn
  miè
   
  jué
  xīn

  dòng
   

  huàn
  shuō
  jué
   

  míng
  wéi
  huàn
   
  ruò
  shuō
  yǒu
  jué
   
  yóu
  wèi

  huàn
   
  shuō

  jué
  zhě
     shì
   
  shì

  huàn
  miè
   
  míng
  wéi

  dòng
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  qiè
  shì
  zhòng
  shēng
   
  yīng
  dāng
  yuǎn


  qiè
  huàn
  huà

  wàng
  jìng
  jiè
   
  yóu
  jiān
  zhí
  chí
  yuǎn

  xīn

   
  xīn

  huàn
  zhě
   


  yuǎn

   
  yuǎn

  wéi
  huàn
   


  yuǎn

   

  yuǎn

  huàn
   


  yuǎn

   


  suǒ

   

  chú
  zhū
  huàn
   


  zuàn
  huǒ
   
  liǎng

  xiāng
  yīn
   
  huǒ
  chū

  jìn
   
  huī
  fēi
  yān
  miè
   

  huàn
  xiū
  huàn
     shì
   
  zhū
  huàn
  suī
  jìn
   


  duàn
  miè
   
  shàn
  nán

   
  zhī
  huàn


   

  zuò
  fāng
  biàn
  便
   

  huàn

  jué
   


  jiàn

   

  qiè
  shì
  zhòng
  shēng
   


  xiū
  xíng
   

  shì
  nǎi
  néng
  yǒng

  zhū
  huàn
   
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn

  chóng
  xuān


  ér
  shuō

  yán
   
  • 
    
    
    

   shì

   xián


   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
   ér
   bái

   yán
    
    

   bēi
   shì
   zūn
    
   yuàn
   wèi

   huì
   zhū


   zhòng
    

   wèi

   shì

   qiè
   zhòng
   shēng
   xiū

   chéng
   zhě
    
   wén

   yuán
   jué
   qīng
   jìng
   jìng
   jiè
    
   yún

   xiū
   xíng
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   gào

   xián


   yán
    
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   nán

    

   děng
   nǎi
   néng
   wèi
   zhū
   shì
   zhòng
   shēng
    
   xiū
   huàn
   sān
   mèi
    
   fāng
   biàn
   便
   jiàn

    
   lìng
   zhū
   zhòng
   shēng


   zhū
   huàn
    

   jīn

   tīng
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
  • 
    
    
    
   shì
   zūn
    
   ruò

   zhòng
   shēng
   zhī

   huàn
   zhě
    
   shēn
   xīn

   huàn
    
   yún


   huàn
   huán
   xiū

   huàn
    
   ruò
   zhū
   huàn
   xìng

   qiè
   jìn
   miè
    


   yǒu
   xīn
    
   shuí
   wèi
   xiū
   xíng
    
   yún


   shuō
   xiū
   xíng

   huàn
    
   ruò
   zhū
   zhòng
   shēng
   běn

   xiū
   xíng
    

   shēng

   zhōng
   cháng

   huàn
   huà
    
   zēng

   liǎo
   zhī

   huàn
   jìng
   jiè
    
   lìng
   wàng
   xiǎng
   xīn
   yún

   jiě
   tuō
    
   yuàn
   wèi

   shì

   qiè
   zhòng
   shēng
    
   zuò

   fāng
   biàn
   便
    
   jiàn

   xiū

    
   lìng
   zhū
   zhòng
   shēng
   yǒng

   zhū
   huàn
    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    

   xián

   dāng
   zhī
    

   qiè
   zhū
   zhòng
   shēng
    

   shǐ
   huàn

   míng
    
   jiē
   cóng
   zhū

   lái
    
   yuán
   jué
   xīn
   jiàn

    
   yóu


   kōng
   huá
    

   kōng
   ér
   yǒu
   xiàng
    
   kōng
   huá
   ruò

   miè
    

   kōng
   běn

   dòng
    
   huàn
   cóng
   zhū
   jué
   shēng
    
   huàn
   miè
   jué
   yuán
   mǎn
    
   jué
   xīn

   dòng

    
   ruò

   zhū


    


   shì
   zhòng
   shēng
    
   cháng
   yīng
   yuǎn

   huàn
    
   zhū
   huàn

   jiē

    


   zhōng
   shēng
   huǒ
    

   jìn
   huǒ
   huán
   miè
    
   jué


   jiàn

    
   fāng
   biàn
   便


   shì
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《普贤菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [會](读音:huì,kuài,)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [能](读音:néng,nài)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [明](读音:míng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [若](读音:rě,ruò)
  [](读音:yìng,yīng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图