j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《辩音菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《辩音菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • biàn
  yīn


 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  shì
  míng


  èr
  shí

  lún
   

  qiè


  xiū
  xíng

  shì
   
  ruò
  zhū
  shì
  zhòng
  shēng


  lún
  zhě
   
  dāng
  chí
  fàn
  hèng
   

  jìng

  wéi
   
  qiú
  āi
  chàn
  huǐ
   
  jīng
  sān


   

  èr
  shí

  lún

  ān
  biāo

   
  zhì
  xīn
  qiú
  āi
   
  suí
  shǒu
  jié

   

  jié
  kāi
  shì
   
  biàn
  便
  zhī
  dùn
  jiàn
   

  niàn

  huǐ
   


  chéng
  jiù
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn

  chóng
  xuān


  ér
  shuō

  yán
   
  • 
    
    
    

   shì
   biàn
   yīn


    
   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
    
   ér
   bái

   yán
    
    

   bēi
   shì
   zūn
    

   shì

   mén
    
   shèn
   wéi

   yǒu
    
   shì
   zūn
    

   zhū
   fāng
   biàn
   便
    

   qiè   yuán
   jué
   mén
    
   yǒu

   xiū

    
   yuàn
   wèi

   zhòng


   shì
   zhòng
   shēng
    
   fāng
   biàn
   便
   kāi
   shì
    
   jīn

   shí
   xiàng
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū
   miè

    
   ér

   zhì
   jìng
    
   zhù

   qīng
   jìng
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   chán

    
   hòu
   xiū
   shē


    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū


   xiān

   zhì
   jìng
    

   jìng
   huì
   xīn
   zhào
   zhū
   huàn
   zhě
    
   biàn
   便

   shì
   zhōng   hèng
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   shē


    
   hòu
   xiū
   sān    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū
   miè

    


   zhì
   jìng
    
   ér

   biàn
   huà
       zhě
    
   míng

   xiū
   chán

    
   shē


    
   hòu
   xiū
   sān    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   qiè

   lái
   yuán
   jué
   qīng
   jìng
    
   běn

   xiū


   xiū

   zhě
    

   qiè
   shì
   zhòng
   shēng
    


   wèi
   jué
   huàn

   xiū

    
   ěr
   shí
   biàn
   便
   yǒu
   èr
   shí

   zhǒng
   qīng
   jìng
   dìng
   lún
    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   biàn
   huà

    
   zhǒng
   zhǒng
   suí
   shùn
   ér

   zhì
   jìng
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   sān    
   hòu
   xiū
   shē


    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   jìng
   huì

    
   zhèng
   zhì
   jìng
   xìng
    
   biàn
   便
   duàn
   fán
   nǎo
    
   yǒng
   chū
   shēng

       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   shē


    
   hòu
   xiū
   chán

    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   zhì
   jìng

    
   duàn
   fán
   nǎo

    
   hòu   qīng
   jìng
   miào
   hèng
    

   zhū
   zhòng
   shēng
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   shē


    
   zhōng
   xiū
   chán

    
   hòu
   xiū
   sān    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   zhì
   jìng

    
   xīn
   duàn
   fán
   nǎo
    


   zhòng
   shēng
    
   jiàn

   shì
   jiè
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   shē


    

   xiū
   sān    
   chán

    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   biàn
   huà

    
   zhǒng
   zhǒng
   jìng
   jiè
   ér


   miè
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   sān    
   hòu
   xiū
   chán

    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   biàn
   huà

    
   fāng
   biàn
   便
   zuò
   yòng
    
   zhì
   jìng

   miè
   èr

   suí
   shùn
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   sān    

   xiū
   shē


    
   chán

    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū
   miè

    

   zuò

   xìng
    


   zuò
   yòng
    
   qīng
   jìng
   jìng
   jiè
   guī

   jìng

       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   chán

    
   zhōng
   xiū
   sān    
   hòu
   xiū
   shē


    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū
   miè

    
   ér

   zuò
   yòng
    


   qiè
   jìng

   yòng
   suí
   shùn
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   chán

    
   hòu
   xiū
   sān    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   zhì
   jìng

    


   biàn
   huà
    
   hòu
   duàn
   fán
   nǎo
       zhě
    
   míng

   xiū
   shē


    
   sān    
   hòu
   xiū
   chán

    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   biàn
   huà

    
   ér
   zuò

   shì
    
   ān
   zhù

   jìng
    
   ér
   duàn
   fán
   nǎo
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   sān    
   zhōng
   xiū
   shē


    
   hòu
   xiū
   chán

    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   biàn
   huà

       miè
    
   hòu
   zhù
   qīng
   jìng

   zuò
   jìng

       zhě
    
   míng

   xiū
   sān    
   chán

    
   hòu
   xiū
   shē


    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   yuán
   jué
   huì
    
   yuán


   qiè
    

   zhū
   xìng
   xiàng
    


   jué
   xìng
       zhě
    
   míng
   wéi
   yuán
   xiū
   sān
   zhǒng

   xìng
   qīng
   jìng
   suí
   shùn
    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū


   wéi
   miè
   zhū
   huàn
    


   zuò
   yòng
    

   duàn
   fán
   nǎo
    
   fán
   nǎo
   duàn
   jìn
    
   biàn
   便
   zhèng
   shí
   xiàng
       zhě
    
   míng
   dān
   xiū
   chán

    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   gào
   biàn
   yīn


   yán
    
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   nán

    

   děng
   nǎi
   néng
   wèi
   zhū

   zhòng


   shì
   zhòng
   shēng
    
   wèn


   lái

   shì
   xiū

    

   jīn

   tīng
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
   shí
    
   biàn
   yīn


   fèng
   jiào
   huān

    

   zhū

   zhòng

   rán
   ér
   tīng
    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   biàn
   huà

    
   zhǒng
   zhǒng

   yòng
    


   zhì
   jìng
    
   hòu
   duàn
   fán
   nǎo
       zhě
    
   míng

   xiū
   sān    
   shē


    
   hòu
   xiū
   chán

    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   zhì
   jìng

    
   yòng


   miè
    
   hòu

   zuò
   yòng
    
   biàn
   huà
   shì
   jiè
       zhě
    
   míng

   xiū
   shē


    
   chán

    
   hòu
   xiū
   sān    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū


   wéi
   guān

   huàn
    
    
   biàn
   huà
   shì
   jiè
    
   zhǒng
   zhǒng
   zuò
   yòng
    
   bèi
   xíng


   qīng
   jìng
   miào
   hèng
    

   tuó
   luó

    

   shī

   niàn

   zhū
   jìng
   huì
       zhě
    
   míng
   dān
   xiū
   sān    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū
   miè

    
   zhǒng
   zhǒng
   qīng
   jìng
    
   ér
   zhù
   jìng

    


   biàn
   huà
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   chán

    

   xiū
   shē


    
   sān    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū


   wéi


   jìng
    
   yóu
   jìng


    
   yǒng
   duàn
   fán
   nǎo
    
   jiū
   jìng
   chéng
   jiù
       zuò
    
   biàn
   便

   niè
   pán
       zhě
    
   míng
   dān
   xiū
   shē


    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū
   jìng
   huì
    

   xiàn
   huàn

    
   zhǒng
   zhǒng
   biàn
   huà

   zhū
   zhòng
   shēng
    
   hòu
   duàn
   fán
   nǎo
   ér


   miè
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   shē


    
   zhōng
   xiū
   sān    
   hòu
   xiū
   chán

    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū   biàn
   huà

    

   ài
   zuò
   yòng
    
   duàn
   fán
   nǎo

    
   ān
   zhù
   zhì
   jìng
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   sān    
   zhōng
   xiū
   chán

    
   hòu
   xiū
   shē


    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū
   miè

    


   biàn
   huà
    
   ér

   zhì
   jìng
   qīng
   míng
   jìng
   huì
       zhě
    
   míng

   xiū
   chán

    
   sān    
   hòu
   xiū
   shē


    
  • 
    
    
    
   ruò
   zhū
   miè

    
   zhǒng
   zhǒng

   xìng
    
   ān

   jìng

    
   ér

   biàn
   huà
       zhě
    
   míng
   xiān
   xiū
   chán

    
   zhōng
   xiū
   shē


    
   hòu
   xiū
   sān    
  • 
    
    
    
   biàn
   yīn

   dāng
   zhī
    

   qiè
   zhū


    

   ài
   qīng
   jìng
   huì
    
   jiē

   chán
   dìng
   shēng
    
   suǒ
   wèi
   shē


    
   sān


   chán

    
   sān

   jiàn

   xiū
    
   yǒu
   èr
   shí

   zhǒng
    
   shí
   fāng
   zhū

   lái
    
   sān
   shì
   xiū
   xíng
   zhě
    


   yīn


    
   ér

   chéng


    
   wéi
   chú
   dùn
   jué
   rén
    
   bìng


   suí
   shùn
    

   qiè
   zhū


    


   shì
   zhòng
   shēng
    
   cháng
   dāng
   chí

   lún
    
   suí
   shùn
   qín
   xiū

       bēi

    

   jiǔ
   zhèng
   niè
   pán
    
    
    
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《辩音菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [從](读音:cóng,zòng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [甚](读音:shén,shèn)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [能](读音:néng,nài)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [度](读音:dù,duó)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [明](读音:míng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [若](读音:rě,ruò)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  便[便](读音:biàn,pián)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图