j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《清净慧菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《清净慧菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • qīng
  jìng
  huì


 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  yuán
  jué

  xìng
   
  fēi
  xìng
  xìng
  yǒu
   
  xún
  zhū
  xìng

     zhèng
   

  shí
  xiàng
  zhōng
   
  shí
  zhū
  zhòng
  shēng
      


  zhòng
  shēng
  jiē
  shì
  huàn
  huà
   
  huàn
  huà
  miè

   


  zhèng
  zhě
   


  yǎn
  gēn
   


  jiàn
  yǎn
   
  xìng

  píng
  děng
   

  píng
  děng
  zhě
   
  zhòng
  shēng

  dǎo
   
  wèi
  néng
  chú
  miè

  qiè
  huàn
  huà
   

  miè
  wèi
  miè
  wàng
  gōng
  yòng
  zhōng
   
  biàn
  便
  xiǎn
  chā
  bié
   
  ruò


  lái

  miè
  suí
  shùn
   
  shí


  miè


  miè
  zhě
   
  • 
    
    
    

   shì
   qīng
   jìng
   huì


   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
   ér
   bái

   yán
    

   bēi
   shì
   zūn
    
   wèi

   děng
   bèi
   guǎng
   广
   shuō

   shì   shì
    
   běn
   suǒ

   jiàn
    
   běn
   suǒ

   wén
    

   děng
   jīn
   zhě
   méng

   shàn
   yòu
    
   shēn
   xīn
   tài
   rán
    


   ráo

    
   yuàn
   wèi
   zhū
   lái

   qiè

   zhòng
    
   chóng
   xuān

   wáng
   yuán
   mǎn
   jué
   xìng
    

   qiè
   zhòng
   shēng

   zhū   lái
   shì
   zūn
   suǒ
   zhèng
   suǒ

    
   yún

   chā
   bié
    
   lìng

   shì
   zhòng
   shēng
   wén

   shèng
   jiào
    
   suí
   shùn
   kāi

    
   jiàn

   néng

    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   gào
   qīng
   jìng
   huì


   yán
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   zāi
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   děng
   nǎi
   néng
   wèi

   shì
   zhòng
   shēng
    
   qǐng
   wèn

   lái
   jiàn

   chā
   bié
    

   jīn

   tīng
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
    
   shí
    
   qīng
   jìng
   huì


   fèng
   jiào
   huān

    

   zhū

   zhòng

   rán
   ér
   tīng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   qiè


   jiàn
   jiě
   wéi
   ài
    
   suī
   duàn
   jiě
   ài
    
   yóu
   zhù
   jiàn
   jué
    
   jué
   ài
   wéi
   ài
   ér


   zài
    

   míng


   wèi


   zhě
   suí
   shùn
   jué
   xìng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   dàn
   zhū
   shì
   zhòng
   shēng
    


   qiè
   shí


   wàng
   niàn
    

   zhū
   wàng
   xīn   miè
    
   zhù
   wàng
   xiǎng
   jìng

   jiā
   liǎo
   zhī
    


   liǎo
   zhī

   biàn
   zhēn
   shí
    

   zhū
   zhòng
   shēng
   wén
   shì

   mén
    
   xìn
   jiě
   shòu
   chí

   shēng
   jīng
   wèi
    
   shì

   míng
   wéi
   suí
   shùn
   jué
   xìng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   qiè
   zhàng
   ài

   jiū
   jìng
   jué
    

   niàn
   shī
   niàn

   fēi
   jiě
   tuō
    
   chéng   jiē
   míng
   niè
   pán
    
   zhì
   huì

   chī
   tōng
   wéi


    


   wài
   dào
   suǒ
   chéng
   jiù

   tóng
   shì


    

   míng
   zhēn   jìng
   jiè
    
   zhū
   jiè
   dìng
   huì

   yín

   chī

   shì
   fàn
   hèng
    
   zhòng
   shēng
   guó

   tóng


   xìng
    


   tiān
   gōng
   jiē
   wéi
   jìng

    
   yǒu
   xìng

   xìng

   chéng

   dào
    

   qiè
   fán
   nǎo

   jìng
   jiě
   tuō
    

   jiè
   hǎi
   huì
   zhào
   liǎo
   zhū
   xiàng
    
   yóu


   kōng
    

   míng

   lái
   suí
   shùn
   jué
   xìng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   yǒu
   zhào
   yǒu
   jué
    

   míng
   zhàng
   ài
    
   shì   cháng
   jué

   zhù
    
   zhào

   zhào
   zhě
   tóng
   shí

   miè
    


   yǒu
   rén

   duàn

   shǒu
    
   shǒu

   duàn

    

   néng
   duàn
   zhě
    


   ài
   xīn

   miè
   zhū
   ài
    
   ài

   duàn
   miè
    

   miè
   ài
   zhě
    
   xiū
   duō
   luó
   jiào
    

   biāo
   yuè
   zhǐ
    
   ruò

   jiàn
   yuè
    
   liǎo
   zhī
   suǒ
   biāo

   jìng
   fēi
   yuè
    

   qiè

   lái
   zhǒng
   zhǒng
   yán
   shuō
   kāi
   shì


       shì
    

   míng

   zhě
   suí
   shùn
   jué
   xìng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   qiè
   zhòng
   shēng
   cóng

   shǐ
   lái
    
   yóu
   wàng
   xiǎng


   ài

   zhě
    
   zēng


   zhī
   niàn
   niàn
   shēng
   miè
    


   zēng
   ài
    
   dān
   zhuó


    
   ruò

   shàn
   yǒu
    
   jiào
   lìng
   kāi

   jìng
   yuán
   jué
   xìng
    

   míng

   miè
    

   zhī

   shēng
   xìng

   láo

    
   ruò

   yǒu
   rén
   láo

   yǒng
   duàn
    


   jiè
   jìng
    


   jìng
   jiě
   wéi

   zhàng
   ài
    


   yuán
   jué
   ér


   zài
    

   míng
   fán

   suí
   shùn
   jué
   xìng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   děng
   dāng
   zhī
    

   shì
   zhòng
   shēng

   céng
   gòng
   yǎng
   bǎi
   qiān
   wàn

   亿
   héng

   shā
   zhū

    
   zhí
   zhòng

   běn
    

   shuō
   shì
   rén
   míng
   wéi
   chéng
   jiù

   qiè
   zhǒng
   zhì
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn

   chóng
   xuān


   ér
   shuō

   yán
    
  • 
    
    
    
   qīng
   jìng
   huì
   dāng
   zhī
    
   yuán
   mǎn


   xìng
    
   zhèng
       zhòng
   shēng
    
   jué

   wèi
   jué
   shí
    
   jiàn

   yǒu
   chā
   bié
    
   zhòng
   shēng
   wéi
   jiě
   ài
    


   wèi

   jué
    


   yǒng

   miè
    

   zhù

   qiè
   xiàng
    

   jué

   yuán
   mǎn
    
   míng
   wéi
   biàn
   suí
   shùn
    

   shì
   zhū
   zhòng
   shēng
    
   xīn

   shēng

   wàng
    

   shuō

   shì
   rén
    
   xiàn
   shì    
   gòng
   yǎng
   héng
   shā

    
   gōng


   yuán
   mǎn
    
   suī
   yǒu
   duō
   fāng
   biàn
   便
    
   jiē
   míng
   suí
   shùn
   zhì
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《清净慧菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [蒙](读音:)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [語](读音:yù,yǔ)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [其](读音:jī,qí)
  [能](读音:néng,nài)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [若](读音:rě,ruò)
  [明](读音:míng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [信 ](读音:xìn, )
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [有](读音:yòu,yǒu)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图