j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《弥勒菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《弥勒菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   


  wéi


  bēi
  fāng
  biàn
  便
   

  zhū
  shì
  jiān
   
  kāi

  wèi

   
  nǎi
  zhì
  shì
  xiàn
  zhǒng
  zhǒng
  xíng
  xiàng
   

  shùn
  jìng
  jiè
   


  tóng
  shì
   
  huà
  lìng
  chéng

   
  jiē


  shǐ
  qīng
  jìng
  yuàn

   
  ruò
  zhū

  shì

  qiè
  zhòng
  shēng
   


  yuán
  jué

  zēng
  shàng
  xīn
   
  dāng  qīng
  jìng

  yuàn
   
  yīng
  zuò
  shì
  yán
   
  yuàn

  jīn
  zhě
  zhù

  yuán
  jué
   
  qiú
  shàn
  zhī
  shí
   

  zhí
  wài
  dào


  èr
  chéng
   

  yuàn
  xiū
  xíng
   
  jiàn
  duàn
  zhū
  zhàng
   
  zhàng
  jìn
  yuàn
  mǎn
   
  biàn
  便
  dēng
  jiě
  tuō
  qīng
  jìng

  diàn
  殿
   
  zhèng

  yuán
  jué
  miào
  zhuāng
  yán

   
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn

  chóng
  xuān


  ér
  shuō

  yán
   
 • 
   
   
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn
  gào
  yán
   
  shàn
  zāi
   
  shàn
  zāi
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  qiè
  zhòng
  shēng
  jiē
  zhèng
  yuán
  jué
   
  féng
  shàn
  zhī
  shí
   


  suǒ
  zuò
  yīn


  hèng
   
  ěr
  shí
  xiū

   
  biàn
  便
  yǒu
  dùn
  jiàn
   
  ruò


  lái

  shàng


  zhèng
  xiū
  xíng

   
  gēn


  xiǎo
   
  jiē
  chéng

  guǒ
   
  ruò
  zhū
  zhòng
  shēng
  suī
  qiú
  shàn
  yǒu
   

  xié
  jiàn
  zhě
  wèi

  zhèng

   
  shì

  míng
  wéi
  wài
  dào
  zhǒng
  xìng
   
  xié
  shī
  guò
  miù
   
  fēi
  zhòng
  shēng
  jiù
   
  shì
  míng
  zhòng
  shēng

  xìng
  chā
  bié
   
  • 
    
    
    

   shì
   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
   ér
   bái

   yán
    

   bēi
   shì
   zūn
    
   guǎng
   广
   wèi


   kāi


   zàng
    
   lìng
   zhū

   zhòng
   shēn

   lún
   huí
    
   fēn
   bié
   xié
   zhèng
    
   néng
   shī

   shì

   qiè
   zhòng
   shēng

   wèi
   dào
   yǎn
    


   niè
   pán
   shēng
   jué
   dìng
   xìn
    


   chóng
   suí
   lún
   zhuǎn
   jìng
   jiè
    

   xún
   huán
   jiàn
    
   shì
   zūn
    
   ruò
   zhū
   shì
   zhòng
   shēng
    

   yóu

   lái


   miè
   hǎi
    
   yún

   dāng
   duàn
   lún
   huí
   gēn
   běn
    

   zhū
   lún
   huí
   yǒu

   zhǒng
   xìng
    
   xiū
   děng
   chā
   bié
    
   huí

   chén
   láo
    
   dāng
   shè

   zhǒng
   jiào
   huà
   fāng
   biàn
   便

   zhū
   zhòng
   shēng
    
   wéi
   yuàn

   shě
   jiù
   shì

   bēi
    
   lìng
   zhū
   xiū
   xíng

   qiè
   shì
   zhòng
   shēng
    
   huì


   qīng
    
   zhào
   yào
   耀
   xīn
   jìng
    
   yuán


   lái

   shàng
   zhī
   jiàn
    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   qiè
   zhòng
   shēng
   yóu
   běn
   tān

    

   huī

   míng
    
   xiǎn
   chū

   xìng
   chā
   bié

   děng
    

   èr
   zhǒng
   zhàng
   ér
   xiàn
   shēn
   qiǎn
    
   yún

   èr
   zhàng
    

   zhě

   zhàng
    
   ài
   zhèng
   zhī
   jiàn
    
   èr
   zhě
   shì
   zhàng
    

   zhū
   shēng

    
   yún


   xìng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   ruò
   zhū

   shì

   qiè
   zhòng
   shēng
    

   fàn

   lái

   yuán
   jué
   hǎi
    
   xiān
   dāng

   yuàn
    
   qín
   duàn
   èr
   zhàng
    
   èr
   zhàng


    

   néng
   jìng
   jiè
    
   ruò
   shì

   zhàng

   yǒng
   duàn
   miè
       lái
   wēi
   miào
   yuán
   jué
    
   mǎn

   niè
   pán
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    


   biàn
   huà
   shì
   xiàn
   shì
   jiān
    
   fēi
   ài
   wéi
   běn
    
   dàn


   bēi
   lìng

   shě
   ài
    
   jiǎ
   zhū
   tān

   ér

   shēng

    
   ruò
   zhū

   shì

   qiè
   zhòng
   shēng
    
   néng
   shě
   zhū


   chú
   zēng
   ài
    
   yǒng
   duàn
   lún
   huí
    
   qín
   qiú

   lái
   yuán
   jué
   jìng
   jiè
    

   qīng
   jìng
   xīn
   biàn
   便

   kāi

    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   qiè
   zhòng
   shēng
   cóng

   shǐ

    
   yóu
   yǒu
   zhǒng
   zhǒng
   ēn
   ài
   tān

    

   yǒu
   lún
   huí
    
   ruò
   zhū
   shì
   jiè

   qiè
   zhǒng
   xìng
    
   luǎn
   shēng
    
   tāi
   shēng
    
   shī
   湿
   shēng
    
   huà
   shēng
   jiē
   yīn
   yín

   ér
   zhèng
   xìng
   mìng
    
   dāng
   zhī
   lún
   huí
    
   ài
   wéi
   gēn
   běn
    
   yóu
   yǒu
   zhū

    
   zhù

   ài
   xìng
    
   shì

   néng
   lìng
   shēng

   xiāng

    

   yīn
   ài
   shēng
    
   mìng
   yīn

   yǒu
    
   zhòng
   shēng
   ài
   mìng
    
   huán


   běn
    
   ài

   wéi
   yīn
    
   ài
   mìng
   wéi
   guǒ
    
   yóu


   jìng
    

   zhū
   wéi
   shùn
    
   jìng
   bèi
   ài
   xīn
   ér
   shēng
   zēng

    
   zào
   zhǒng
   zhǒng

    
   shì


   shēng


   è
   饿
   guǐ
    
   zhī


   yàn
    
   ài
   yàn

   dào
    
   shě
   è

   shàn
    

   xiàn
   tiān
   rén
    
   yòu
   zhī
   zhū
   ài

   yàn
   è

    

   ài

   shě
    
   huán

   ài
   běn
    
   biàn
   便
   xiàn
   yǒu
   wéi
   zēng
   shàng
   shàn
   guǒ
    
   jiē
   lún
   huí

    

   chéng
   shèng
   dào
    
   shì

   zhòng
   shēng

   tuō
   shēng

    
   miǎn
   zhū
   lún
   huí
    
   xiān
   duàn
   tān


   chú
   ài

    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   ruò

   èr
   zhàng
   wèi

   duàn
   miè
    
   míng
   wèi
   chéng

    
   ruò
   zhū
   zhòng
   shēng
   yǒng
   shě
   tān

    
   xiān
   chú
   shì
   zhàng
    
   wèi
   duàn

   zhàng
    
   dàn
   néng


   shēng
   wén
   yuán
   jué
    
   wèi
   néng
   xiǎn
   zhù


   jìng
   jiè
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   děng
   nǎi
   néng
   wèi
   zhū
   shì
   zhòng
   shēng
    
   qǐng
   wèn

   lái
   shēn
   ào


   wēi
   miào
   zhī

    
   lìng
   zhū


   jié
   qīng
   huì

    

   lìng

   qiè

   shì
   zhòng
   shēng
   yǒng
   duàn
   lún
   huí
    
   xīn

   shí
   xiàng
    


   shēng
   rěn
    

   jīn

   tīng
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
    
   shí
    
   fèng
   jiào
   huān

    

   zhū

   zhòng

   rán
   ér
   tīng
    
  • 
    
    
       dāng
   zhī
    

   qiè
   zhū
   zhòng
   shēng
       jiě
   tuō
    
   jiē
   yóu
   tān


    
   duò
   luò

   shēng

    
   ruò
   néng
   duàn
   zēng
   ài
    


   tān
   chēn
   chī
    

   yīn
   chā
   bié
   xìng
    
   jiē

   chéng

   dào
    
   èr
   zhàng
   yǒng
   xiāo
   miè
    
   qiú
   shī

   zhèng

    
   suí
   shùn


   yuàn
    

   zhǐ

   niè
   pán
    
   shí
   fāng
   zhū


    
   jiē


   bēi
   yuàn
    
   shì
   xiàn

   shēng

    
   xiàn
   zài
   xiū
   xíng
   zhě
    


   shì
   zhòng
   shēng
    
   qín
   duàn
   zhū
   ài
   jiàn
    
   biàn
   便
   guī

   yuán
   jué
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《弥勒菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [信 ](读音:xìn, )
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [度](读音:dù,duó)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [可](读音:kè,kě)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [明](读音:míng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [過](读音:guò,guō)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [其](读音:jī,qí)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [若](读音:rě,ruò)
  [能](读音:néng,nài)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [大](读音:dà,dài,dài)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图