j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《威德自在菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《威德自在菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • wēi


  zài


 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  ruò
  zhū  jìng
  yuán
  jué
   

  jìng
  jué
  xīn
   

  jìng
  wéi
  xíng
   
  yóu
  chéng
  zhū
  niàn
   
  jué
  shí
  fán
  dòng
   
  jìng
  huì

  shēng
   
  shēn
  xīn

  chén
  cóng

  yǒng
  miè
   
  biàn
  便
  néng
  nèi


  jìng
  qīng
  ān
   
  yóu

  jìng

   
  shí
  fāng
  shì
  jiè
  zhū

  lái
  xīn
   

  zhōng
  xiǎn
  xiàn
   

  jìng
  zhōng
  xiàng
   

  fāng
  biàn
  便
  zhě
   
  míng
  shē


   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  ruò
  zhū  jìng
  yuán
  jué
   

  jìng
  jué
  xīn
   


  huàn
  huà

  zhū
  jìng
  xiàng
   
  liǎo
  zhī
  shēn
  xīn
  jiē
  wéi
  guà
  ài
   

  zhī
  jué
  míng
   


  zhū
  ài
   
  yǒng

  chāo
  guò
  ài

  ài
  jìng
   
  shòu
  yòng
  shì
  jiè


  shēn
  xīn
   
  xiàng
  zài
  chén

   


  zhōng
  huáng
   
  shēng
  chū

  wài
   
  fán
  nǎo
  niè
  pán

  xiāng
  liú
  ài
   
  biàn
  便
  néng
  nèi


  miè
  qīng
  ān
   
  miào
  jué
  suí
  shùn

  miè
  jìng
  jiè
   


  shēn
  xīn
  suǒ

  néng

   
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  mìng
  jiē
  wéi

  xiǎng
   

  fāng
  biàn
  便
  zhě
   
  míng
  wéi
  chán

   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  sān

  mén
   
  jiē
  shì
  yuán
  jué
  qīn
  jìn
  suí
  shùn
   
  shí
  fāng

  lái
  yīn

  chéng

   
  shí
  fāng


  zhǒng
  zhǒng
  fāng
  biàn
  便
   

  qiè
  tóng

   
  jiē


  shì
  sān
  zhǒng
  shì

   
  ruò

  yuán
  zhèng
   

  chéng
  yuán
  jué
   
 • 
   
   
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn

  chóng
  xuān


  ér
  shuō

  yán
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  shàng
  miào
  jué
  biàn
  zhū
  shí
  fāng
   
  chū
  shēng

  lái


  qiè

   
  tóng

  píng
  děng
   

  zhū
  xiū
  xíng
  shí

  yǒu
  èr
   
  fāng
  biàn
  便
  suí
  shùn
   

  shù

  liàng
   
  yuán
  shè
  suǒ
  guī
   
  xún
  xìng
  chā
  bié
   
  dāng
  yǒu
  sān
  zhǒng
   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  jiǎ
  shǐ
  使
  yǒu
  rén
  xiū

  shèng
  dào
   
  jiào
  huà
  chéng
  jiù
  bǎi
  qiān
  wàn

  亿
  ā
  luó
  hàn

  zhī

  guǒ
   


  yǒu
  rén
  wén

  yuán
  jué

  ài

  mén
   

  chà

  qǐng
  suí
  shùn
  xiū

   
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   
  ruò
  zhū  jìng
  yuán
  jué
   

  jìng
  jué
  xīn
   
  zhī
  jué
  xīn
  xìng


  gēn
  chén
  jiē
  yīn
  huàn
  huà
   


  zhū
  huàn

  chú
  huàn
  zhě
   
  biàn
  huà
  zhū
  huàn
  ér
  kāi
  huàn
  zhòng
   
  yóu

  huàn

   
  biàn
  便
  néng
  nèi


  bēi
  qīng
  ān
   

  qiè


  cóng


  xíng
   
  jiàn

  zēng
  jìn
   

  guān
  huàn
  zhě
   
  fēi
  tóng
  huàn

   
  fēi
  tóng
  huàn
  guān
   
  jiē
  shì
  huàn

   
  huàn
  xiàng
  yǒng

   
  shì
  zhū


  suǒ
  yuán
  miào
  hèng
   


  zhǎng
  miáo
   

  fāng
  biàn
  便
  zhě
   
  míng
  sān   
 • 
   
   
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn
  gào
  wēi


  zài


  yán
   
   
  shàn
  zāi
   
  shàn
  zāi
   
  shàn
  nán

   

  děng
  nǎi
  néng
  wèi
  zhū
  shì
  zhòng
  shēng
   
  wèn


  lái

  shì
  fāng
  biàn
  便
   

  jīn

  tīng
   
  dāng
  wèi

  shuō
   
  shí
   
  wēi


  zài


  fèng
  jiào
  huān

   

  zhū

  zhòng

  rán
  ér
  tīng
   
  • 
    
    
    

   shì
   wēi


   zài


    
   zài

   zhòng
   zhōng

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
   ér
   bái

   yán
    
    

   bēi
   shì
   zūn
    
   guǎng
   广
   wèi

   děng
   fēn
   bié

   shì
   suí
   shùn
   jué
   xìng
    
   lìng
   zhū


   jué
   xīn
   guāng
   míng
    
   chéng

   yuán
   yīn
    

   yīn
   xiū

   ér

   shàn

    
   shì
   zūn
       chéng
    
   wài
   yǒu

   mén
    
   suí
   fāng
   lái
   zhě
   fēi
   zhǐ


    

   qiè


   zhuāng
   yán

   guó

   chéng


    
   fēi

   fāng
   biàn
   便
    
   wéi
   yuàn
   shì
   zūn
   guǎng
   广
   wèi

   děng
    
   xuān
   shuō

   qiè
   fāng
   biàn
   便
   jiàn

    
   bìng
   xiū
   hèng
   rén
   zǒng
   yǒu

   zhǒng
    
   lìng

   huì
   shì
   zhòng
   shēng
   qiú

   chéng
   zhě


   kāi

    
   yóu


   lái


   miè
   hǎi
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    
   wēi


   dāng
   zhī
    

   shàng

   jué
   xīn
    
   běn


   èr
   xiàng
    
   suí
   shùn
   zhū
   fāng
   biàn
   便
    

   shù


   liàng
    

   lái
   zǒng
   kāi
   shì
    
   biàn
   便
   yǒu
   sān
   zhǒng
   lèi
    

   jìng
   shē


    

   jìng
   zhào
   zhū
   xiàng
    

   huàn
   sān


    

   miáo
   jiàn
   zēng
   zhǎng
    
   chán

   wéi

   miè
       zhōng
   huáng
    
   sān
   zhǒng
   miào

   mén
    
   jiē
   shì
   jué
   suí
   shùn
    
   shí
   fāng
   zhū

   lái
    

   zhū    
   yīn


   chéng
   dào
    
   sān
   shì
   yuán
   zhèng

    
   míng
   jiū
   jìng
   niè
   pán
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《威德自在菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [歸](读音:guī,kuì)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [明](读音:míng)
  [過](读音:guò,guō)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [能](读音:néng,nài)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [若](读音:rě,ruò)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [一](读音:yī)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [其](读音:jī,qí)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [得](读音:de,dé,děi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图