j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《圆觉菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《圆觉菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yuán
  jué


 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   

  bēi
  shì
  zūn
   
  wèi

  děng
  bèi
  guǎng
  广
  shuō
  jìng
  jué
  zhǒng
  zhǒng
  fāng
  biàn
  便
   
  lìng

  shì
  zhòng
  shēng
  yǒu

  zēng

   
  shì
  zūn
   

  děng
  jīn
  zhě


  kāi

   
  ruò

  miè
  hòu
   

  shì
  zhòng
  shēng
  wèi


  zhě
   
  yún

  ān

  xiū

  yuán
  jué
  qīng
  jìng
  jìng
  jiè
   

  yuán
  jué
  zhōng
  sān
  zhǒng
  jìng
  guān
   


  wéi
  shǒu
   
  wéi
  yuàn

  bēi
   
  wèi
  zhū

  zhòng


  shì
  zhòng
  shēng
  shī

  ráo

   
   
  zuò
  shì


   


  tóu

   

  shì
  sān
  qǐng
   
  zhōng
  ér

  shǐ
   
 • 
   
   
   
  shàn
  zāi
   
  shàn
  zāi
   
  shàn
  nán

   

  děng
  nǎi
  néng
  wèn


  lái

  shì
  fāng
  biàn
  便
   


  ráo

  shī
  zhū
  zhòng
  shēng
   

  jīn

  tīng
   
  dāng
  wèi

  shuō
   
   
  shí
   
  yuán
  jué


  fèng
  jiào
  huān

   

  zhū

  zhòng

  rán
  ér
  tīng
   
 • 
   
   
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn
  gào
  yuán
  jué


  yán
   
  • 
    
    
    

   shì
   yuán
   jué


   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
   ér
   bái

   yán
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   ruò
   zhū
   zhòng
   shēng
   xiū
   sān    
   xiān
   dāng

   xiǎng
   shí
   fāng

   lái
    
   shí
   fāng
   shì
   jiè

   qiè


    

   zhǒng
   zhǒng
   mén
    
   jiàn

   xiū
   xíng
   qín

   sān
   mèi
    
   guǎng
   广


   yuàn
    

   xūn
   chéng
   zhǒng
    
   fēi

   suǒ
   wén

   qiè
   jìng
   jiè
    
   zhōng    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   qiè
   zhòng
   shēng
    
   ruò

   zhù
   shì
    
   ruò

   miè
   hòu
    
   ruò


   shí
    
   yǒu
   zhū
   zhòng
   shēng


   chéng
   xìng
    
   xìn
   yuán
   jué
   xīn
    

   xiū
   xíng
   zhě
    
   ruò
   zài
   qié
   lán
    
   ān
   chǔ

   zhòng
    
   yǒu
   yuán
   shì

   suí
   fèn

   chá
       shuō
    
   ruò


   yǒu

   shì
   yīn
   yuán
    

   jiàn
   dào
   chǎng
    
   dāng


   xiàn
    
   ruò

   cháng

   bǎi
   èr
   shí

    
   zhōng

   bǎi

    
   xià


   shí

    
   ān
   zhì
   jìng

    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   ruò


   shì
   xiū
   xíng
   zhòng
   shēng
    
   qiú


   dào

   sān

   zhě
    
   fēi

   suǒ
   wén

   qiè
   jìng
   jiè
    
   zhōng    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   ruò
   jué
   biàn
   mǎn

   shì
   jiè
   zhě
    

   shì
   jiè
   zhōng
   yǒu

   zhòng
   shēng


   niàn
   zhě
    
   jiē

   néng
   zhī
    
   bǎi
   qiān
   shì
   jiè   shì
    
   fēi

   suǒ
   wén

   qiè
   jìng
   jiè
    
   zhōng    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   ruò
   zhū
   zhòng
   shēng
   xiū

   chán

    
   xiān

   shù
   mén
    
   xīn
   zhōng
   liǎo
   zhī
   shēng
    
   zhù
    
   miè
    
   niàn
    
   fēn

   tóu
   shù
    

   shì
   zhōu
   biàn

   wēi

   zhōng
    
   fēn
   bié
   niàn
   shù
    


   liǎo
   zhī
    
   jiàn

   zēng
   jìn
    
   nǎi
   zhì

   zhī
   bǎi
   qiān
   shì
   jiè


   zhī

    
   yóu   suǒ
   shòu
   yòng

    
   fēi

   suǒ
   wén

   qiè
   jìng
   jiè
    
   zhōng    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   ruò
   zhū
   zhòng
   shēng
   xiū
   shē


    
   xiān

   zhì
   jìng
       niàn
    
   jìng

   biàn
   便
   jué
    

   shì
   chū
   jìng
    
   cóng


   shēn
   zhì

   shì
   jiè
    
   jué


   shì
    
  • 
    
    
    
   shì
   míng
   sān
   guān
   chū
   shǒu
   fāng
   biàn
   便
    
   ruò
   zhū
   zhòng
   shēng
   biàn
   xiū
   sān
   zhǒng
    
   qín
   xíng
   jīng
   jìn
    

   míng

   lái
   chū
   xiàn

   shì
    
   ruò
   hòu

   shì
   dùn
   gēn
   zhòng
   shēng
    
   xīn

   qiú
   dào
    


   chéng
   jiù
    
   yóu


   zhàng
    
   dāng
   qín
   chàn
   huǐ
    
   cháng


   wàng
    
   xiān
   duàn
   zēng
   ài


   chǎn

    
   qiú
   shèng
   shàng
   xīn
    
   sān
   zhǒng
   jìng
   guān
   suí
   xué

   shì
    

   guān


       guān
    
   xīn

   fàng
   shě
    
   jiàn

   qiú
   zhèng
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn

   chóng
   xuān


   ér
   shuō

   yán
    
  • 
    
    
    
   ruò

   xiàn
   zài
    
   dāng
   zhèng

   wéi
    
   ruò

   miè
   hòu
    
   shī
   shè
   xíng
   xiàng
    
   xīn
   cún

   xiǎng
    
   shēng
   zhèng

   niàn
    
   huán
   tóng

   lái
   cháng
   zhù
   zhī

    
   xuán
   zhū
   fān
   huā
    
   jīng
   sān


    

   shǒu
   shí
   fāng
   zhū

   míng

    
   qiú
   āi
   chàn
   huǐ
    

   shàn
   jìng
   jiè
    

   xīn
   qīng
   ān
    
   guò
   sān


    

   xiàng
   shè
   niàn
    
  • 
    
    
    
   ruò
   jīng
   xià
   shǒu
    
   sān
   yuè
   ān

    
   dāng
   wèi
   qīng
   jìng


   zhǐ
   zhù
    
   xīn

   shēng
   wén
    

   jiǎ

   zhòng
    
   zhì
   ān


       qián
   zuò

   shì
   yán
    


   qiū
    

   qiū

    
   yōu


    
   yōu


    
   ——
   mǒu
   jiǎ
       chéng
    
   xiū

   miè
   hèng
    
   tóng

   qīng
   jìng
   shí
   xiàng
   zhù
   chí
    


   yuán
   jué
   wèi

   qié
   lán
    
   shēn
   xīn
   ān

   píng
   děng
   xìng
   zhì
    
   niè
   pán

   xìng


   shǔ

    
   jīn

   jìng
   qǐng
    


   shēng
   wén
    
   dāng

   shí
   fāng

   lái
   sān
   yuè
   ān

    
   wèi
   xiū   shàng
   miào
   jué

   yīn
   yuán

       zhòng
    
   shàn
   nán

    

   míng


   shì
   xiàn
   ān

    
   guò
   sān


    
   suí
   wǎng

   ài
    
  • 
    
    
    
   yuán
   jué

   dāng
   zhī
    

   qiè
   zhū
   zhòng
   shēng
    

   qiú

   shàng
   dào
    
   xiān
   dāng
   jié
   sān

    
   chàn
   huǐ

   shǐ

    
   jīng

   sān


    
   rán
   hòu
   zhèng

   wéi
    
   fēi

   suǒ
   wén
   jìng
    

   jìng    
   shē


   zhì
   jìng
    
   sān

   zhèng

   chí
    
   chán

   míng
   shù
   mén
    
   shì
   míng
   sān
   jìng
   guān
    
   ruò
   néng
   qín
   xiū

    
   shì
   míng

   chū
   shì
    
   dùn
   gēn
   wèi
   chéng
   zhě
    
   cháng
   dāng
   qín
   xīn
   chàn
    

   shǐ

   qiè
   zuì
    
   zhū
   zhàng
   ruò
   xiāo
   miè
    

   jìng
   biàn
   便
   xiàn
   qián
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《圆觉菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [信 ](读音:xìn, )
  [處](读音:chú,chù)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [過](读音:guò,guō)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [儀](读音:yí)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [期](读音:qī,jī)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [明](读音:míng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [能](读音:néng,nài)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [若](读音:rě,ruò)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图