j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《金刚藏菩萨》拼音版,可打印(圆觉经)-j9九游会官方登录

《金刚藏菩萨》由圆觉经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • jīn
  gāng
  zàng


 • yuán
  jué
  jīng
 • 
   
   
   
  shàn
  nán

   

  qiè
  shì
  jiè
   
  shǐ
  zhōng
  shēng
  miè
   
  qián
  hòu
  yǒu

   

  sàn

  zhǐ
   
  niàn
  niàn
  xiāng

   
  xún
  huán
  wǎng

   
  zhǒng
  zhǒng

  shě
   
  jiē
  shì
  lún
  huí
   
  wèi
  chū
  lún
  huí
  ér
  biàn
  yuán
  jué
   

  yuán
  jué
  xìng

  tóng
  liú
  zhuǎn
   
  ruò
  miǎn
  lún
  huí
   

  yǒu
  shì
  chù
   


  dòng

   
  néng
  yáo
  zhàn
  shuǐ
   
  yòu

  dìng
  yǎn
   
  yóu
  huí
  zhuǎn
  huǒ
   
  yún
  shǐ
  yuè
  yùn
   
  zhōu
  xíng
  àn

     shì
   
  • 
    
    
    

   shì
   jīn
   gāng
   zàng


   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng    
   yòu
   rào
   sān

    
   cháng
   guì
   chā
   shǒu
   ér
   bái

   yán
    

   bēi
   shì
   zūn
    
   shàn
   wèi

   qiè
   zhū


   zhòng
    
   xuān
   yáng

   lái
   yuán
   jué
   qīng
   jìng

   tuó
   luó

    
   yīn


   hèng
    
   jiàn

   fāng
   biàn
   便
    

   zhū
   zhòng
   shēng
   kāi

   méng
   mèi
    
   zài
   huì

   zhòng
    
   chéng


   huì
    
   huàn

   lǎng
   rán
    
   huì

   qīng
   jìng
    
   shì
   zūn
    
   ruò
   zhū
   zhòng
   shēng
   běn
   lái
   chéng

       yǒu

   qiè

   míng
    
   ruò
   zhū

   míng
    
   zhòng
   shēng
   běn
   yǒu
    

   yīn
   yuán


   lái

   shuō
   běn
   lái
   chéng

    
   shí
   fāng

   shēng
   běn
   chéng

   dào
    
   hòu


   míng
    

   qiè

   lái

   shí

   shēng

   qiè
   fán
   nǎo
    
   wéi
   yuàn

   shě

   zhē


    
   wèi
   zhū


   kāi


   zàng
    

   wéi

   shì

   qiè
   zhòng
   shēng
    

   wén

   shì
   xiū
   duō
   luó
   jiào
   liǎo


   mén
    
   yǒng
   duàn

   huǐ
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    

   shì
   sān
   qǐng
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   zhū
   xuán
   wèi

    


   xiān
   zhù
   shàng    

   kuàng
   lún
   zhuǎn
   shēng

   gòu
   xīn
   céng
   wèi
   qīng
   jìng
    
   guān

   yuán
   jué
   ér

   xuán

    
   shì


   děng
    
   biàn
   便
   shēng
   sān
   huò
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    
   yǒu
   zuò

   wéi
    
   cóng
   yǒu
   xīn

    
   jiē
   shì
   liù
   chén
   wàng
   xiǎng
   yuán

    
   fēi
   shí
   xīn

    


   kōng
   huá
    
   yòng


   wéi
    
   biàn


   jìng
    
   yóu

   kōng
   huá

   jié
   kōng
   guǒ
    
   zhǎn
   zhuǎn
   wàng
   xiǎng
    

   yǒu
   shì
   chù
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    


   huàn

    
   wàng
   jiàn
   kōng
   huá
    
   huàn

   ruò
   chú
    


   shuō
   yán   miè
    

   shí
   gèng


   qiè
   zhū

        

   huá
   èr

    
   fēi
   xiāng
   dài

    


   kōng
   huá
   miè

   kōng
   shí
    


   shuō
   yán

   kōng

   shí
   gèng

   kōng
   huá
        
   kōng
   běn

   huá
    
   fēi

   miè

    
   shēng

   niè
   pán
   tóng


   miè
    
   miào
   jué
   yuán
   zhào


   huá

    
   shàn
   nán

    
   dāng
   zhī

   kōng
   fēi
   shì
   zàn
   yǒu
    

   fēi
   zàn

    
   kuàng


   lái
   yuán
   jué
   suí
   shùn
    
   ér
   wéi

   kōng
   píng
   děng
   běn
   xìng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   qiè

   lái
   miào
   yuán
   jué
   xīn
    
   běn

   niè
   pán
    


   chéng   chéng

    

   wàng
   lún
   huí

   fēi
   lún
   huí
    
   shàn
   nán

    
   dàn
   zhū
   shēng
   wén
   suǒ
   yuán
   jìng
   jiè
    
   shēn
   xīn

   yán
   jiē

   duàn
   miè
    
   zhōng

   néng
   zhì

   zhī
   qīn
   zhèng
   suǒ
   xiàn
   niè
   pán
    

   kuàng
   néng

   yǒu

   wéi
   xīn
       lái
   yuán
   jué
   jìng
   jiè
    


   yíng
   huǒ
    
   shāo


   shān
    
   zhōng

   néng
   zhuó
    

   lún
   huí
   xīn
    
   shēng
   lún
   huí
   jiàn
       lái


   miè
   hǎi
    
   zhōng

   néng
   zhì
    
   shì


   shuō
    

   qiè
   shì
   zhòng
   shēng
    
   xiān
   duàn

   shǐ
   lún
   huí
   gēn
   běn
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   wàng

   xīn
    
   duō
   zhū
   qiǎo
   jiàn
    

   néng
   chéng
   jiù
   yuán
   jué
   fāng
   biàn
   便
    

   shì
   fēn
   bié
    
   fēi
   wéi
   zhèng
   wèn
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn

   chóng
   xuān


   ér
   shuō

   yán
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   gào
   jīn
   gāng
   zàng


   yán
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   zāi
    
   shàn
   nán

    

   děng
   nǎi
   néng
   wèi
   zhū
   shì
   zhòng
   shēng
    
   wèn


   lái
   shèn
   shēn


   jiū
   jìng
   fāng
   biàn
   便
    
   shì
   zhū


   zuì
   shàng
   jiào
   huì
    
   liǎo


   chéng
    
   néng
   shǐ
   使
   shí
   fāng
   xiū
   xué   zhū

   shì

   qiè
   zhòng
   shēng
    

   jué
   dìng
   xìn
    
   yǒng
   duàn

   huǐ
    

   jīn

   tīng
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
    
   shí
    
   jīn
   gāng
   zàng


   fèng
   jiào
   huān

    

   zhū

   zhòng

   rán
   ér
   tīng
    
  • 
    
    
    
   shàn
   nán

    

   xiāo
   jīn
   kuàng
    
   jīn
   fēi
   xiāo
   yǒu
    


   chéng
   jīn
    

   chóng
   wéi
   kuàng
    
   jīng

   qióng
   shí
    
   jīn
   xìng

   huài
    

   yīng
   shuō
   yán
   běn
   fēi
   chéng
   jiù
    

   lái
   yuán
   jué
       shì
    
  • 
    
    
    
   jīn
   gāng
   zàng
   dāng
   zhī
    

   lái

   miè
   xìng
    
   wèi
   céng
   yǒu
   shǐ
   zhōng
    
   ruò

   lún
   huí
   xīn
    

   wéi

   xuán

    
   dàn
   zhì
   lún
   huí

    

   néng


   hǎi
    


   xiāo
   jīn
   kuàng
    
   jīn
   fēi
   xiāo

   yǒu
    
   suī

   běn
   lái
   jīn
    
   zhōng

   xiāo
   chéng
   jiù
    

   chéng
   zhēn
   jīn

    


   chóng
   wéi
   kuàng
    
   shēng


   niè
   pán
    
   fán


   zhū

    
   tóng
   wéi
   kōng
   huá
   xiàng
    

   wéi
   yóu
   huàn
   huà
    

   kuàng
   zhū

   wàng
    
   ruò
   néng
   liǎo

   xīn
    
   rán
   hòu
   qiú
   yuán
   jué
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《金刚藏菩萨》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [蒙](读音:)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [明](读音:míng)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [信 ](读音:xìn, )
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [可](读音:kè,kě)
  [](读音:yìng,yīng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [度](读音:dù,duó)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [從](读音:cóng,zòng)
  [六](读音:liù,lù)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [處](读音:chú,chù)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [一](读音:yī)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [夫](读音:fú,fū)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [若](读音:rě,ruò)
  [能](读音:néng,nài)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
圆觉经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图