j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《气厥论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《气厥论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • jué
  lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
 • 
   
   
   


  duì
  yuē
   
  shèn

  hán

  gān
   
   
  tài

   
   
   
  jiǎ

  jīng
   
  zuò

   
   
  yōng
  zhǒng
   
  shǎo

   


  hán

  gān
   
  yōng
  zhǒng
   
  jīn
  luán
   
  gān

  hán

  xīn
   
  kuáng
   

  zhōng
   
  xīn

  hán

  fèi
   
  fèi
  xiāo
   
  fèi
  xiāo
  zhě
   
  yǐn

  sōu
  èr
   


  zhì
   
  fèi

  hán

  shèn
   
  wéi
  yǒng
  shuǐ
   
  yǒng
  shuǐ
  zhě
   
  àn


  jiān
   
  shuǐ
  cháng
   

  xíng

  míng
  zhuó
  zhuó
   

  náng
  guǒ
  jiāng
   
  shuǐ
  zhī
  bìng

   
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    

   zànɡ
   liù

    
   hán

   xiāng

   zhě

    
  • 
    
    
    
   gān
    

   wéi
   jīng

    
   gān   xīn
    


    
   xīn   fèi
    
   chuán
   wéi

   xiāo
    
   fèi   shèn
    
   chuán
   wéi
   róu
   zhì
    
   shèn
    
   chuán
   wéi

    
   cháng

       zhì
    
  • 
    
    
    
   bāo   páng
   guāng
    

   lóng
    
   niào
   xuè
    
   páng
   guāng   xiǎo
   cháng
    

   cháng

   biàn
   便
    
   shàng
   wéi
   kǒu

    
   xiǎo
   cháng
   cháng
    
   wéi

   jiǎ
    
   wéi
   chén
    

   cháng   wèi
    
   shàn
   shí
   ér
   shòu
    
   yòu
   wèi
   zhī
   shí

    
   wèi   dǎn
    

   yuē
   shí

    
   dǎn   nǎo
    

   xīn
   è

   yuān
    

   yuān
   zhě
    
   zhuó

   xià

   zhǐ

    
   chuán
   wéi

   miè
    
   míng

    
  • 
    
    
    


   zhī

   jué

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《气厥论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  五脏六腑,寒热相移者何?
  五脏六腑的寒热互相转移的情况是怎样的?
   岐伯对曰:
   岐伯说:
  肾移寒于肝(《太素》、《甲乙经》作脾),痈肿、少气。
  肾移寒于脾,则病痈肿和气虚。
  脾移寒于肝,痈肿、筋挛。
  脾移寒于肝,则痈肿和筋脉拘挛。
  肝移寒于心,狂,隔中。
  肝移寒于心,则病发癫狂和胸中隔塞不畅。
  心移寒于肺,肺消。
  心移寒于肺,则为“肺消”;
  肺消者,饮一溲二,死不治。
  肺消病的症状是饮水一分,小便要排二分,属无法治疗的死症。
  肺移寒于肾,为涌水。
  肺移寒于肾,则为“涌水”;
  涌水者,按腹不坚,水气客于大肠,疾行则鸣濯濯,如囊裹浆,水之病也。
  涌水病的症状是腹部按之不甚坚硬,但因水气留居于大肠,故快走时肠中濯濯鸣响,如皮袋子装水一样,这是水液代谢不正常引发的疾病。
   脾移热于肝,则为惊衄。
   脾移热于肝,则病惊骇和流鼻血。
  肝移热于心,则死。
  肝移热于心,则引起死亡。
  心移热于肺,传为鬲消。
  心移热于肺,日久则为“膈消”(即上消病)。
  肺移热于肾,传为柔痓。
  肺移热于肾,日久则为“柔庢”。
  肾移热于脾,传为虚,肠澼,死不可治。
  肾移热于脾,日久渐成虚损,若再演变为肠澼(暴痢),便容易成为无法治疗的死症。
   胞移热于膀胱,则癃,溺血。
   胞宫(女子宫、男精囊)移热于膀胱,则病小便不利和尿血。
  膀胱移热于小肠,鬲肠不便,上为口糜。
  膀胱移热于小肠,使肠道堵塞,大便不通,热气上行以至口舌糜烂。
  小肠移热于大肠,为虙瘕,为沉。
  小肠移热于大肠,则热结不散,成为“伏瘕”,再下行则病发痔疮。
  大肠移热于胃,善食而瘦,又谓之食亦。
  大肠移热于胃,则使人饮食增加而体瘦无力,病称为“食亦”。
  胃移热于胆,亦曰食亦。
  胃移热于胆,也发生食亦病。
  胆移热于脑,则辛頞鼻渊,鼻渊者,浊涕下不止也,传为衄蔑、瞑目。
  胆移热于脑,则鼻梁内感觉酸痛而成为“鼻渊”,鼻渊的症状,是鼻常流浊涕不止,日久可至鼻中流血,两目不明。
   故得之气厥也。
   以上各种病症,皆由于寒热之气厥逆,在脏腑中互相移动和传变而引起。
多音字参考列表
  [六](读音:liù,lù)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [一](读音:yī)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [濯](读音:zhuó,zhào)
  [可](读音:kè,kě)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [為](读音:wéi,wèi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图