j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《痹论》拼音版,可打印(黄帝内经)-j9九游会官方登录

《痹论》由黄帝内经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • lùn
 • huáng

  nèi
  jīng
  • 
    
    
    
   huáng

   wèn
   yuē
    

   zhī
   ān
   shēnɡ
    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   dōng


   zhě
   wéi


    

   chūn


   zhě
   wéi
   jīn

    

   xià


   zhě
   wéi
   mài

    

   zhì
   yīn


   zhě
   wéi


    

   qiū


   zhě
   wéi


    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   róng
   zhě
    
   shuǐ

   zhī
   jīng


    

   tiáo


   zànɡ
    

   chén

   liù

    
   nǎi
   néng


   mài

    

   xún
   mài
   shàng
   xià
    
   guàn

   zànɡ
    
   luò
   liù


    
   wèi
   zhě
    
   shuǐ

   zhī
   hàn


    


   piāo

   huá

    

   néng


   mài

    

   xún


   zhī
   zhōng
    
   fēn
   ròu
   zhī
   jiān
    
   xūn

   huāng

    
   sàn

   xiōng

    
   bìng
    
   cóng
    


   fēnɡ
   hán
   shī
   湿


    


   wéi

    
  • 
    
    
    

   yuē
    


   zhī
   wéi
   bìng
    

   tòng


    
  • 
    
    
    

   yuē
       liù

   zhě


    
  • 
    
    
    

   yuē
    

   zhēn
   zhì
   zhī
   nài

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   nèi
   shè

   zànɡ
   liù

    


   shǐ
   使
   rán
    
  • 
    
    
    

   yuē
    

    

   shí
   yǒu

   zhě
    
   huò
   téng
   jiǔ
   zhě
    
   huò


   zhě
    
    
  • 
    
    
    
   yín

   chuǎn

    


   zài
   fèi
    
   yín

   yōu

    


   zài
   xīn
    
   yín


   niào
    


   zài
   shèn
    
   yín


   jié
    


   zài
   gān
    
   yín


   jué
    


   zài

    
   zhū    


   nèi

    

   fēng

   shèng
   zhě
    

   rén    
  • 
    
    
    
   yīn

   zhě
    
   jìng

   shén
   cáng
    
   zào

   xiāo
   wánɡ
    
   yǐn
   shí

   bèi
    
   chánɡ
   wèi
   nǎi
   shāng
    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   zài   zhòng
    
   zài

   mài

   xuè
   níng
   ér

   liú
    
   zài

   jīn   shēn
    
   zài

   ròu


   rén
    
   zài   hán
    
   zhě
    


   tòng

    
   fán

   zhī
   lèi
    
   féng
   hán

   chóng
    
    
   jiǎ

   jīng
    
   zuò

    
    
   féng


   zòng
    
  • 
    
    
    


   duì
   yuē
    
   fēnɡ
   hán
   shī
   湿
   sān


   zhì
    

   ér
   wéi


    

   fēng

   shèng
   zhě
   wéi
   xíng

    
   hán

   shèng
   zhě
   wéi
   tòng

    
   shī
   湿

   shèng
   zhě
   wèi
   zhe


    
  • 
    
    
    


   yuē
    


   zàng
   zhě

    

   liú
   lián
   jīn
   ɡǔ
   jiān
   zhě
   téng
   jiǔ
    

   liú


   jiān
   zhě


    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   róng
   wèi
   zhī

    

   lìnɡ
   rén


    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   zànɡ
   jiē
   yǒu

    
   bìng
   jiǔ
   ér


   zhě
    
   nèi
   shè
    

    

   gǎn

   xié
    
   nèi
   shè

   shèn
    
   jīn    

   gǎn

   xié
    
   nèi
   shè

   gān
    
   mài    

   gǎn

   xié
    
   nèi
   shè

   xīn
    
    

   gǎn

   xié
    
   nèi
   shè


    
    

   gǎn

   xié
    
   nèi
   shè

   fèi
    
   suǒ
   wèi

   zhě
       shí
    
   chóng
   gǎn

   fēnɡ
   hán
   shī
   湿
   zhī


    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   shàn
    

    
   huò
   tòng
    
   huò

   tòng
    
   huò

   rén
    
   huò
   hán
    
   huò

    
   huò
   zào
    
   huò
   shī
   湿
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    

   yǒu

   zhě


    
  • 
    
    
    


   yuē
    

   zànɡ
   yǒu
   shù
    
   liù

   yǒu

    
   xún
   mài
   zhī
   fēn
    

   yǒu
   suǒ

    

   suí

   guò
    

   bìng
   chōu

    
  • 
    
    
    


   yuē
    
   tòng
   zhě
   hán

   duō

    
   yǒu
   hán

   tòng

    


   tòng

   rén
   zhě
    
   bìng
   jiǔ

   shēn
    
   róng
   wèi
   zhī
   xíng

    
   jīnɡ
   luò
   shí
   shū
    


   tōnɡ
       yínɡ
    

   wéi

   rén
    

   hán
   zhě
    
   yáng

   shǎo
    
   yīn

   duō
    

   bìng
   xiāng

    

   hán

    


   zhě
    
   yáng

   duō
    
   yīn

   shǎo
    
   bìng

   shèng
    
   yáng
   zāo
   yīn
    

   wéi


    

   duō
   hàn
   ér

   zhě
    


   féng
   shī
   湿
   shèn

    
   yáng

   shǎo
    
   yīn

   shènɡ
    
   liǎng

   xiāng
   gǎn
    

   hàn
   chū
   ér


    
  • 
    
    
    


   yuē
       shí
   yǐn

   chǔ
    
   wéi

   bìng
   běn

    
   liù   yǒu
   shù
    
   fēnɡ
   hán
   shī
   湿

   zhōng

   shù
    
   ér
   shí
   yǐn
   yìng
   zhī
    
   xún
   shù
   ér

    

   shè    
  • 
    
    
    
   fán

   zhī


   zànɡ
   zhě
    
   fèi

   zhě
    
   fán
   mǎn
   chuǎn
   ér
   ǒu
    
   xīn

   zhě
    
   mài

   tōnɡ
    
   fán

   xīn
   xià

    
   bào
   shànɡ

   ér
   chuǎn
    

   gān
   shàn

    
   jué

   shàng

   kǒng
    
   gān

   zhě
       jīng
    
   duō
   yǐn
    
   shuò
   xiǎo
   biàn
   便
    
   shàng
   wéi
   yǐn

   huái
   怀
    
   shèn

   zhě
    
   shàn
   zhàng
    
   kāo

   dài
   zhǒng
    


   dài
   tóu
    


   zhě
    

   zhī
   jiě
   duò
    


   ǒu
   zhī
    
   shàng
   wéi

   sài
    
  • 
    
    
    
   cháng

   zhě
    
   shuò
   yǐn
   ér
   chū


    
   zhōnɡ

   chuǎn
   zhēng
    
   shí

   sūn
   xiè
    
   bāo

   zhě
    
   shào

   páng
   guāng
   àn
   zhī
   nèi
   tòng
    
   ruò


   tāng
    


   xiǎo
   biàn
   便
    
   shàng
   wéi
   qīng

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
   shàn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《痹论》全文注音版,可直接打印

全文详解
   黄帝问曰:
   黄帝问道:
  痹之安生?
  痹病是怎样产生的呢?
   岐伯对曰:
   岐伯回答说:
  风寒湿三气杂至,合而为痹也。
  由风、寒、湿三种邪气混杂相合侵犯人体而形成“痹病”。
  其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为着痹也。
  痹病可分为三种基本类型,风邪偏胜的叫“行痹”,寒邪偏胜的叫“痛痹”,湿邪偏胜的叫“着痹”。
   帝曰:
   黄帝问道:
  其有五者何也?
  痹病(按发病部位)又可分为五种,为什么呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  以冬遇此者为骨痹,以春遇此者为筋痹,以夏遇此者为脉痹,以至阴遇此者为肌痹,以秋遇此者为皮痹。
  在冬天得病称为“骨痹”,在春天得病的称为“筋痹”,在夏天得病的称为“脉痹”,在长夏得病的称为“肌痹”,在秋天得病的称为“皮痹”,(合称五体痹)。
   帝曰:
   黄帝问道:
  内舍五脏六腑,何气使然?
  痹病的病邪又有内侵而累及五脏六腑的,是什么道理呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  五脏皆有合,病久而不去者,内舍于其合也。
  五脏都有与其相合的五体,若病邪久留不除,五体痹就会内犯于相合的内脏。
  故骨痹不已,复感于邪,内舍于肾;
  所以,骨痹日久不愈,再重复感受邪气,就会内舍于肾;
  筋痹不已,复感于邪,内舍于肝;
  筋痹日久不愈,再重复感受邪气,就会内舍于肝;
  脉痹不已,复感于邪,内舍于心;
  脉痹日久不愈,再重复感受邪气,就会内舍于心;
  肌痹不已,复感于邪,内舍于脾;
  肌痹日久不愈,再重复感受邪气,就会内舍于脾;
  皮痹不已,复感于邪,内舍于肺。
  皮痹日久不愈,再重复感受邪气,就会内舍于肺。
  所谓痹者,各以其时,重感于风寒湿之气也。
  总之,这些痹证是各脏在所主季节里重复感受了风、寒、湿气所造成的。
   凡痹之客五脏者:
   凡痹病侵入到五脏,症状各有不同:
  肺痹者,烦满喘而呕;
  肺痹的症状是烦闷胀满,喘逆呕吐;
  心痹者,脉不通,烦则心下鼓,暴上气而喘,嗌干善噫,厥气上则恐;
  心痹的症状是血脉不通畅,烦躁则心悸,突然气逆上壅而喘息,咽干,易叹息,厥阴上逆则引起恐惧;
  肝痹者,夜卧则惊,多饮,数小便,上为引如怀;
  肝痹的症状是夜眠多惊,饮水多而小便频数,疼痛循肝经由上而下牵引少腹如怀孕之状;
  肾痹者,善胀,尻以代踵,脊以代头;
  肾痹的症状是腹部易作胀,骨萎而足不能行,行步时臀部着地,脊柱曲屈畸行,高耸过头;
  脾痹者,四肢解堕,发咳呕汁,上为大塞。
  脾痹的症状是四肢倦怠无力,咳嗽,呕吐清水,上腹部痞塞不通。
   肠痹者,数饮而出不得,中气喘争,时发飧泄。
   大小肠痹的症状是频频饮水而小便困难,腹中肠鸣,时而发生完谷不化的泄泻。
  胞痹者,少腹膀胱按之内痛,若沃以汤,涩于小便,上为清涕。
  膀胱痹的症状是少腹膀胱部位按之疼痛,如同灌了热水似的,小便涩滞不爽,上部鼻流清涕。
   阴气者,静则神藏,躁则消亡。
   五脏精气,安静则精神内守,躁动则易于耗散。
  饮食自倍,肠胃乃伤。
  若饮食过量,肠胃就要受损。
   淫气喘息,痹聚在肺;
   痹邪引起呼吸喘促,是痹发生在肺;
  淫气忧思,痹聚在心;
  痹邪引起忧伤思虑,是痹发生在心;
  淫气遗溺,痹聚在肾;
  痹邪引起遗尿,是痹发生在肾;
  淫气乏竭,痹聚在肝;
  痹邪引起疲乏衰竭,是痹发生在肝;
  淫气肌绝,痹聚在脾。
  痹邪引起肌肉瘦削,是痹发生在脾。
  诸痹不已,亦益内也。
  总之,各种痹病日久不愈,病变就会进一步向内深入。
  其风气胜者,其人易已也。
  其中风邪偏胜的容易痊愈。
   帝曰:
   黄帝问道:
  痹,其时有死者,或疼久者,或易已者,其故何也?
  患了痹病后,有的死亡,有的疼痛经久不愈,有的容易痊愈,这是什么缘故呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  其入脏者死,其留连筋骨间者疼久,其留皮肤间者易已。
  痹邪内犯到五脏则死,痹邪稽留在筋骨间的则痛久难愈,痹邪停留在皮肤间的容易痊愈。
   帝曰:
   黄帝问道:
  其客于六腑者何也?
  痹邪侵犯六腑是何原因呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  此亦其食饮居处,为其病本也。
  这也是以饮食不节、起居失度,为导致六腑痹症的根本原因。
  六腑亦各有俞,风寒湿气中其俞,而食饮应之,循俞而入,各舍其腑也。
  六腑也各有俞穴,风寒湿邪在外侵入六腑的俞穴,而内有饮食所伤与之相应,于是病邪就循着俞穴入里,留滞在相应的腑。
   帝曰:
   黄帝问道:
  以针治之奈何?
  怎样用针刺治疗呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  五脏有俞,六腑有合,循脉之分,各有所发,各随其过,则病瘳也。
  五脏各有五输穴的输穴可取,六腑各有五输穴的合穴可取,循着经脉所行的部位,各有发病的征兆可察,根据病邪所在的部位,取相应的输穴或合穴进行针刺,病就可以痊愈了。
   帝曰:
   黄帝问道:
  荣卫之气,亦令人痹乎?
  营卫之气亦能使人发生痹病吗?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  荣者,水谷之精气也,和调于五脏,洒陈于六腑,乃能入于脉也。
  营气是水谷所化生的精气,它平和协调地运行于五脏,散布于六腑,然后汇入脉中。
  故循脉上下,贯五脏,络六腑也。
  所以营气循着经脉上下运行,起到连贯五脏,联络六腑的作用。
  卫者,水谷之悍气也,其气慓疾滑利,不能入于脉也。
  卫气是水谷所化生的悍气,它流动迅疾而滑利,不能进入脉中,所以循行于皮肤肌肉之间,熏蒸于肓膜之间,敷布于胸腹之内。
  故循皮肤之中,分肉之间,熏于肓膜,散于胸腹。
  若营卫之气的循行逆乱,就会生病,只要营卫之气顺从调和了,病就会痊愈。
  逆其气则病,从其气则愈,不与风寒湿气合,故不为痹。
  总的来说,营卫之气若不与风寒湿邪相合,则不会引起痹病。
   帝曰:
   黄帝说:
  善。
  讲得好!
  痹,或痛,或不痛,或不仁,或寒,或热,或燥,或湿,其故何也?
  痹病,有的疼痛,有的不痛,有的麻木不仁,有的表现为寒,有的表现为热,有的皮肤干燥,有的皮肤湿润,这是什么缘故呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  痛者寒气多也,有寒故痛也。
  痛是寒气偏多,有寒所以才痛。
  其不痛不仁者,病久入深,荣卫之行涩,经络时疏,故不通;
  不痛和麻木不仁的,系患病日久,病邪深入,营卫之气运行涩滞,致使经络中气血空虚,所以不痛;
  皮肤不营,故为不仁。
  皮肤得不到营养,所以没有知觉。
  其寒者,阳气少,阴气多,与病相益,故寒也。
  表现为寒象的,是由于机体阳气不足,阴气偏盛,阴气助长寒邪之势,所以表现为寒象。
  其热者,阳气多,阴气少,病气胜,阳遭阴,故为痹热。
  表现为热象的,是由于机体阳气偏盛,阴气不足,偏胜的阳气与偏胜的风邪相结合而侵犯阴气,所以出现热象。
  其多汗而濡者,此其逢湿甚也。
  多汗而皮肤湿润的,是由于感受湿邪太甚。
  阳气少,阴气盛,两气相感,故汗出而濡也。
  加之机体阳气不足,阴气偏盛,湿邪与偏盛的阴气相结合,所以汗出而皮肤湿润。
   帝曰:
   黄帝问道:
  夫痹之为病,不痛何也?
  痹病而不甚疼痛是什么缘故呢?
   岐伯曰:
   岐伯说:
  痹在于骨则重,在于脉则血凝而不流,在于筋则屈不伸,在于肉则不仁,在于皮则寒。
  痹病,发生在骨则身重,发生在脉则血凝涩而不畅,发生在筋则曲屈不能伸,发生在肌肉则麻木不仁,发生在皮肤则寒冷。
  故具此五者,则不痛也。
  如果有这五种情况,就不甚疼痛。
  凡痹之类,逢寒则虫(《甲乙经》作急),逢热则纵。
  凡痹病一类疾患,遇寒则筋脉拘急,遇热则筋脉弛缓。
   帝曰:
   黄帝道:
  善。
  讲得好!
多音字参考列表
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [咳](读音:ké,hāi,hái)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [若](读音:rě,ruò)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [處](读音:chú,chù)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [](读音:yìng,yīng)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [過](读音:guò,guō)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [六](读音:liù,lù)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [能](读音:néng,nài)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [其](读音:jī,qí)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [夫](读音:fú,fū)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [甲](读音:jiá,xiá)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
黄帝内经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图