j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《列子·说符》拼音版,可打印(列子)-j9九游会官方登录

《列子·说符》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liè

   
  ·
  shuō

 • -
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  zhī

  yuē

     ér
  chū
   
  tiān

   
  jiě


     ér
  fǎn
   

  gǒu

  zhī
   
  yíng
  ér
  fèi
  zhī
   
  yáng
  ér

   
  jiāng

  zhī
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   
   


  yóu
  shì

   
  xiàng
  zhě
  shǐ
  使

  gǒu
  bái
  ér
  wǎng
   
  hēi
  ér
  lái
   

  néng

  guài
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  bái
  gōng
  shèng

  luàn
   

  cháo
  ér

   
  dào
  zhàng

   
  zhuì
  shàng
  guàn

   
  xuè
  liú
  zhì

  ér

  zhī

   
  zhèng
  rén
  wén
  zhī
  yuē
   
   

  zhī
  wàng
   
  jiāng


  wàng
  zāi
   
   

  zhī
  suǒ
  shǔ
  zhù
   

  xíng

  zhì
  zhū
  kǎn
   
  tóu

  zhí

   
  ér


  zhī

   
 • 
   
   
   
  hán
  dān
  zhī
  mín
   

  zhèng
  yuè
  zhī
  dàn
  xiàn
  jiū

  jiǎn

   
  jiǎn


  yuè
   
  hòu
  shǎng
  zhī
   

  wèn


   
  jiǎn

  yuē
   
   
  zhēng
  dàn
  fàng
  shēng
   
  shì
  yǒu
  ēn

   
   

  yuē
   
   
  mín
  zhī
  jūn
  zhī

  fàng
  zhī
   

  jìng
  ér

  zhī
   

  zhě
  zhòng

   
  jūn


  shēng
  zhī
   

  ruò
  jìn
  mín


   

  ér
  fàng
  zhī
   
  ēn
  guò

  xiāng


   
   
  jiǎn

  yuē
   
   
  rán
   
   
 • 
   
   
   

  shī
  shì
  yǒu
  èr

   


  hào
  xué
   


  hào
  bīng
   
  hào
  xué
  zhě

  shù
  gān

  hóu
   

  hóu

  zhī
   

  wéi
  zhū
  gōng

  zhī

   
  hào
  bīng
  zhě
  zhī
  chǔ
   


  gān
  chǔ
  wáng
   
  wáng
  yuè
  zhī
   

  wéi
  jūn
  zhèng
     jiā
   
  jué
  róng

  qīn
   
  shī
  shì
  zhī
  lín
  rén
  mèng
  shì
   
  tóng
  yǒu
  èr

   
  suǒ


  tóng
   
  ér
  jiǒng

  pín
   
  xiàn
  shī
  shì
  zhī
  yǒu
   
  yīn
  cóng
  qǐng
  jìn

  zhī
  fāng
   
  èr


  shí
  gào
  mèng
  shì
   
  mèng
  shì
  zhī


  zhī
  qín
   

  shù
  gān
  qín
  wáng
   
  qín
  wáng
  yuē
   
   
  dāng
  jīn
  zhū
  hóu

  zhēng
   
  suǒ

  bīng
  shí
  ér

   
  ruò
  yòng
  rén

  zhì

  guó
   
  shì
  miè
  wáng
  zhī
  dào
   
   
  suì
  gōng
  ér
  fàng
  zhī
     zhī
  wèi
   


  gān
  wèi
  hóu
   
  wèi
  hóu
  yuē
   
   

  ruò
  guó

   
  ér
  shè


  guó
  zhī
  jiān
   

  guó

  shì
  zhī
   
  xiǎo
  guó


  zhī
   
  shì
  qiú
  ān
  zhī
  dào
   
  ruò
  lài
  bīng
  quán
   
  miè
  wáng

  dài

   
  ruò
  quán
  ér
  guī
  zhī
   
  shì


  guó
   
  wéi

  zhī
  huàn

  qīng

   
   
  suì
  yuè
  zhī
   
  ér
  huán
  zhū

   

  fǎn
   
  mèng
  shì
  zhī


  kòu
  xiōng
  ér
  ràng
  shī
  shì
   
  shī
  shì
  yuē
   
   
  fán

  shí
  zhě
  chāng
   
  shī
  shí
  zhě
  wáng
   

  dào


  tóng
   
  ér
  gōng   
  shī
  shí
  zhě

   
  fēi
  xíng
  zhī
  miù

   
  qiě
  tiān
  xià


  cháng
  shì
   
  shì

  cháng
  fēi
   
  xiān

  suǒ
  yòng
   
  jīn
  huò

  zhī
   
  jīn
  zhī
  suǒ

   
  hòu
  huò
  yòng
  zhī
   

  yòng


  yòng
   

  dìng
  shì
  fēi

   
  tóu


  shí
   
  yìng
  shì

  fāng
   
  shǔ

  zhì
   
  zhì
  gǒu


   
  shǐ
  使
  ruò


  kǒng
  qiū
   
  shù


  shàng
   
  yān
  wǎng
  ér

  qióng
  zāi
   
   
  mèng
  shì


  shì
  rán

  yùn
  róng
   
  yuē
   
   

  zhī
  zhī

   


  chóng
  yán
   
   
 • 
   
   
   
  sòng
  yǒu
  lán

  zhě
   


  gān
  sòng
  yuán
   
  sòng
  yuán
  zhào
  ér
  shǐ
  使
  jiàn


   

  shuāng
  zhī
  cháng
  bèi

  shēn
   
  zhǔ

  jìng
   
  bìng

  bìng
  chí
   
  nòng

  jiàn
   
  dié
  ér
  yuè
  zhī
   

  jiàn
  cháng
  zài
  kōng
  zhōng
   
  yuán
  jūn

  jīng
   


  jīn

   
  yòu
  yǒu
  lán

  yòu
  néng
  yàn

  zhě
   
  wén
  zhī
   


  gān
  yuán
  jūn
   
  yuán
  jūn


  yuē
   
   

  yǒu


  gān
  guǎ
  rén
  zhě
   


  yōng
   
  shì
  zhí
  guǎ
  rén
  yǒu
  huān
  xīn
   


  jīn

   


  wén

  ér
  jìn
   

  wàng

  shǎng
   
   

  ér

  chuō
  zhī
   
  jīng
  yuè
  nǎi
  fàng
   
 • 
   
   
   
  zhào
  xiāng

  shǐ
  使
  xīn
  zhì


  gōng

   
  shèng
  zhī
   

  zuǒ
  rén
  zhōng
  rén
   
  shǐ
  使

  rén
  lái

  zhī
   
  xiāng

  fāng
  shí
  ér
  yǒu
  yōu

   
  zuǒ
  yòu
  yuē
   
   

  zhāo
  ér
  liǎng
  chéng
  xià
   

  rén
  zhī
  suǒ


   
  jīn
  jūn
  yǒu
  yōu

   


   
   
  xiāng

  yuē
   
   

  jiāng

  zhī


   

  guò
  sān

   
  piāo
  fēng
  bào


  zhōng
  zhāo
   

  zhōng   
  jīn
  zhào
  shì
  zhī

  xíng
   

  suǒ
  shī


   

  zhāo
  ér
  liǎng
  chéng
  xià
   
  wáng  zāi
   
   
  kǒng

  wén
  zhī
  yuē
   
   
  zhào
  shì

  chāng

   

  yōu
  zhě
  suǒ

  wéi
  chāng

   

  zhě
  suǒ

  wéi
  wáng

   
  shèng
  fēi

  nán
  zhě

   
  chí
  zhī
   

  nán
  zhě

   
  xián
  zhǔ


  chí
  shèng
   
  hòu
  shì
   

   
  chǔ
   

   
  yuè
  jiē
  cháng
  shèng

   
  rán


  wáng
  yān
     chí
  shèng

   
  wéi
  yǒu
  dào
  zhī
  zhǔ
  wéi
  néng
  chí
  shèng
   
   
  kǒng

  zhī
  jìn
   
  néng

  guó
  mén
  zhī
  guān
   
  ér

  kěn


  wén
   


  wèi
  shǒu
  gōng
   
  gōng
  shū
  bān

   
  ér

  kěn

  bīng
  zhī
   

  shàn
  chí
  shèng
  zhě

  qiáng
  wéi
  ruò
   
 • 
   
   
   
  bái
  gōng
  wèn
  kǒng

  yuē
   
   
  rén


  wēi
  yán

   
   
  kǒng


  yìng
   
  bái
  gōng
  wèn
  yuē
   
   
  ruò

  shí
  tóu
  shuǐ
   


   
   
  kǒng

  yuē
   
   

  zhī
  shàn

  zhě
  néng

  zhī
   
   
  yuē
   
   
  ruò

  shuǐ
  tóu
  shuǐ


   
   
  kǒng

  yuē
   
   

   
  miǎn
  zhī

   


  cháng
  ér
  zhī
  zhī
   
   
  bái
  gōng
  yuē
   
   
  rén
  wēi
  yán

   
   
  kǒng

  yuē
   
   

  wèi


   
  wéi
  zhī
  yán
  zhī
  wèi
  zhě

   

  zhī
  yán
  zhī
  wèi
  zhě
   


  yán
  yán

   
  zhēng

  zhě

   
  zhú
  shòu
  zhě

   
  fēi

  zhī

   

  zhì
  yán

  yán
   
  zhì
  wéi

  wéi
   

  qiǎn
  zhī
  zhī
  suǒ
  zhēng
  zhě
   


   
   
  bái
  gōng   
  suì  shì
   
 • 
   
   
   
  liè

  yuē
   
   

  shèng
  zhě
  jiāo
   

  shèng
  zhě
  fèn
   
  wèi  dào

   


  bān
  bái

  dào

  shī
   
  ér
  kuàng
  xíng
  zhī

   


  fèn

  rén

  zhī
  gào
   
  rén

  zhī
  gào
   


  ér   
  xián
  zhě
  rèn
  rén
   

  nián
  lǎo
  ér

  shuāi
   
  zhì
  jìn
  ér

  luàn
   

  zhì
  guó
  zhī
  nán
  zài

  zhī
  xián
  ér

  zài

  xián
   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   

  chū
  zhě
  shí

   
  yuàn
  wǎng
  zhě
  hài
  lái
     ér
  yìng

  wài
  zhě
  wéi
  qǐng
   
  shì

  xián
  zhě
  shèn
  suǒ
  chū
   
   
 • 
   
   
   

  qiū
  zhàng
  rén
  wèi
  sūn
  shū
  áo
  yuē
   
   
  rén
  yǒu
  sān
  yuàn
   

  zhī
  zhī

   
   
  sūn
  shū
  áo
  yuē
   
   

  wèi

   
   
  duì
  yuē
   
   
  jué
  gāo
  zhě
  rén

  zhī
   
  guān

  zhě
  zhǔ

  zhī
   

  hòu
  zhě
  yuàn
  dài
  zhī
   
   
  sūn
  shū
  áo
  yuē
   
   

  jué

  gāo
   

  zhì

  xià
   

  guān


   

  xīn

  xiǎo
     hòu
   

  shī


   

  shì
  miǎn

  sān
  yuàn
   


   
   
 • 
   
   
   
  qín

  gōng
  wèi


  yuē
   
   

  zhī
  nián
  zhǎng

   

  xìng
  yǒu

  shǐ
  使
  qiú

  zhě

   
   


  duì
  yuē
   
   
  liáng


  xíng
  róng
  jīn

  xiàng

   
  tiān
  xià
  zhī

  zhě
   
  ruò
  miè
  ruò

   
  ruò

  ruò
  shī
   
  ruò

  zhě
  jué
  chén

  zhé
   
  chén
  zhī

  jiē
  xià
  cái

   

  gào

  liáng

   


  gào

  tiān
  xià
  zhī


   
  chén
  yǒu
  suǒ

  gòng
  dān

  xīn
  cài
  zhě
   
  yǒu
  jiǔ
  fāng
  gāo
   
   
  fēi
  chén
  zhī
  xià

   
  qǐng
  jiàn
  zhī
   
   

  gōng
  jiàn
  zhī
   
  shǐ
  使
  xíng
  qiú

   
  sān
  yuè
  ér
  fǎn
   
  bào
  yuē
   
   


  zhī

   
  zài
  shā
  qiū
   
   

  gōng
  yuē
   
      
   
  duì
  yuē
   
   
  pìn
  ér
  huáng
   
   
  shǐ
  使
  rén
  wǎng

  zhī
   

  ér

   

  gōng

  yuè
   
  zhào


  ér
  wèi
  zhī
  yuē
   
   
  bài

   

  suǒ
  shǐ
  使
  qiú

  zhě
   


   
  pìn

  shàng

  néng
  zhī
   
  yòu


  zhī
  néng
  zhī

   
   


  kuì
  rán
  tài

  yuē
   
   

  zhì   
  shì
  nǎi

  suǒ

  qiān
  wàn
  chén
  ér

  shù
  zhě

   
  ruò
  gāo
  zhī
  suǒ
  guān
   
  tiān


   


  jīng
  ér
  wàng


   
  zài

  nèi
  ér
  wàng

  wài
   
  jiàn

  suǒ
  jiàn
   

  jiàn

  suǒ

  jiàn
   
  shì

  suǒ
  shì
   
  ér


  suǒ

  shì
   
  ruò
  gāo
  zhī
  xiàng
  zhě
   
  nǎi
  yǒu
  guì


  zhě

   
   

  zhì
   
  guǒ
  tiān
  xià
  zhī


   
 • 
   
   
   
  rén
  yǒu
  wáng

  zhě
   

  zhě
  lín
  zhī

   
  shì

  xíng

   
  qiè


   
  yán

   
  qiè


   
  yán

   
  qiè


   
  zuò
  dòng
  tài

   

  wéi
  ér

  qiè


   
  é
  ér  ér     jiàn

  lín
  rén
  zhī

   
  dòng
  zuò
  tài

   


  qiè

  zhě
   
 • 
   
   
   
  jìn
  wén
  gōng
  chū
  huì
   


  wèi
   
  gōng

  chú
  yǎng
  tiān
  ér
  xiào
   
  gōng
  wèn

  xiào
   
  yuē
   
   
  chén
  xiào
  lín
  zhī
  rén
  yǒu
  sòng


  shì

  jiā
  zhě
   
  dào
  jiàn
  sāng

   
  yuè
  ér

  yán
   
  rán

  shì


   

  yǒu
  zhāo
  zhī
  zhě

   
  chén
  qiè
  xiào


   
   
  gōng


  yán
   
  nǎi
  zhǐ
   
  yǐn
  shī
  ér
  huán
   
  wèi
  zhì
   
  ér
  yǒu


  běi

  zhě

   
 • 
   
   
   
  dōng
  fāng
  yǒu
  rén
  yān
   
  yuē
  yuán
  jīng

   
  jiāng
  yǒu
  shì

   
  ér
  è
  饿

  dào
   


  zhī
  dào
  yuē
  qiū
   
  jiàn
  ér
  xià

  cān


  zhī
   
  yuán
  jīng

  sān

  ér
  hòu
  néng
  shì
   
  yuē
   
   


  wéi
  zhě

   
   
  yuē
   
     zhī
  rén
  qiū

   
   
  yuán
  jīng

  yuē
   
   

   

  fēi
  dào

   

  wèi
  ér


     shí

  zhī


   
   
  liǎng
  shǒu


  ér
  ōu
  zhī
   

  chū
   


  rán
  suì

  ér

   


  zhī
  rén

  dào

   
  ér
  shí
  fēi
  dào

   

  rén
  zhī
  dào
   
  yīn
  wèi
  shí
  wéi
  dào
  ér

  gǎn
  shí
   
  shì
  shī
  míng
  shí
  zhě

   
 • 
   
   
   
  kǒng


  wèi
  fǎn

   

  jià


  liáng
  ér
  guān
  yān
   
  yǒu
  xuán
  shuǐ
  sān
  shí
  rèn
   
  huán
  liú
  jiǔ
  shí

   

  biē

  néng
  yóu
   
  yuán
  tuó

  néng

   
  yǒu

  zhàng


  fāng
  jiāng

  zhī
   
  kǒng

  shǐ
  使
  rén
  bìng

  zhǐ
  zhī
   
  yuē
   
   

  xuán
  shuǐ
  sān
  shí
  rèn
   
  huán
  liú
  jiǔ
  shí

   

  biē

  néng
  yóu
   
  yuán
  tuó

  néng


   

  zhě
  nán
   
   
  zhàng  cuò

   
  suì

  ér
  chū
   
  kǒng

  wèn
  zhī
  yuē
   
   
  qiǎo

   
  yǒu
  dào
  shù

   
  suǒ

  néng

  ér
  chū
  zhě
   


   
   
  zhàng

  duì
  yuē
   
   
  shǐ

  zhī


   
  xiān

  zhōng
  xìn
   


  zhī
  chū

   
  yòu
  cóng

  zhōng
  xìn
   
  zhōng
  xìn
  cuò
  liú
   
  ér


  gǎn
  yòng

   
  suǒ

  néng

  ér

  chū
  zhě
      
   
  kǒng

  wèi


  yuē
   
   
  èr
  sān

  zhì
  zhī
   
  shuǐ
  qiě
  yóu


  zhōng
  xìn
  chéng
  shēn
  qīn
  zhī
   
  ér
  kuàng
  rén

   
   
 • 
   
   
   
  sòng
  rén
  yǒu
  yóu

  dào
   

  rén


  zhě
   
  guī
  ér
  cáng
  zhī
   

  shù

  chǐ
  齿
   
  gào
  lín
  rén
  yuē
   
     dài

   
   
 • 
   
   
   
  zhù

  shū
  shì

  áo
  gōng
   

  wéi

  zhī

   


  hǎi
  shàng
   
  xià


  shí
  líng

   
  dōng


  shí
  xiàng

   

  áo
  gōng
  yǒu
  nàn
   
  zhù

  shū


  yǒu
  ér
  wǎng

  zhī
   

  yǒu
  yuē
   
     wéi

  zhī

   


   
  jīn
  wǎng

  zhī
   
  shì
  zhī


  zhī

  biàn

   
   
  zhù

  shū
  yuē
   
   

  rán
   


  wéi

  zhī
   


   
  jīn

   
  shì
  guǒ

  zhī


   

  jiāng

  zhī
   

  chǒu
  hòu
  shì
  zhī
  rén
  zhǔ

  zhī

  chén
  zhě

   
   
  fán
  zhī


  zhī
   

  zhī   

  zhí
  dào
  ér
  xíng
  zhě

   
  zhù

  shū

  wèi
  duì

  wàng

  shēn
  zhě

   
 • 
   
   
   
  sūn
  shū
  áo

  jiāng

   
  jiè


  yuē
   
   
  wáng

  fēng


   


  shòu

   
  wèi


   
  wáng

  fēng

     shòu


   
  chǔ

  yuè
  zhī
  jiān
  yǒu
  qǐn
  qiū
  zhě
   
  ér
  míng
  shèn
  è
   
  chǔ
  rén
  guǐ
  ér
  yuè
  rén

   

  cháng
  yǒu
  zhě
  wéi


   
   
  sūn
  shū
  áo

   
  wáng
  guǒ

  měi

  fēng


   


  ér

  shòu
   
  qǐng
  qǐn
  qiū
   

  zhī
   
  zhì
  jīn

  shī
   
  • 
    
    
    

   liè

   xué


   qiū

   lín
    

   qiū

   lín
   yuē
    
    

   zhī
   chí
   hòu
    


   yán
   chí
   shēn

    
    
   liè

   yuē
    
    
   yuàn
   wén
   chí
   hòu
    
    
   yuē
    
    

   ruò
   yǐng
    

   zhī
   zhī
    
    
   liè


   ér
   guān
   yǐng
    
   xíng
   wǎng

   yǐng

    
   xíng
   zhí

   yǐng
   zhèng
    
   rán

   wǎng
   zhí
   suí
   xíng
   ér

   zài
   yǐng
    

   shēn
   rèn

   ér

   zài

    

   zhī
   wèi
   chí
   hòu
   ér
   chǔ
   xiān
    
  • 
    
    
    
   chǔ
   zhuāng
   wáng
   wèn
   zhān

   yuē
    
    
   zhì
   guó
   nài

    
    
   zhān

   duì
   yuē
    
    
   chén
   míng

   zhì
   shēn
   ér

   míng

   zhì
   guó

    
    
   chǔ
   zhuāng
   wáng
   yuē
    
    
   guǎ
   rén

   fèng
   zōng
   miào
   shè

    
   yuàn
   xué
   suǒ

   shǒu
   zhī
    
    
   zhān

   duì
   yuē
    
    
   chén
   wèi
   cháng
   wén
   shēn
   zhì
   ér
   guó
   luàn
   zhě

    
   yòu
   wèi
   cháng
   wén
   shēn
   luàn
   ér
   guó
   zhì
   zhě

    

   běn
   zài
   shēn
    

   gǎn
   duì


    
    
   chǔ
   wáng
   yuē
    
    
   shàn
    
    
  • 
    
    
    
   yáng
   zhū
   yuē
    
    
   xíng
   shàn


   wèi
   míng
    
   ér
   míng
   cóng
   zhī
    
   míng
    
   ér

   guī
   zhī
       zhēng

    
   ér
   zhēng

   zhī
    

   jūn


   shèn
   wéi
   shàn
    
    
  • 
    
    
    
   guān
   yǐn
   wèi

   liè

   yuē
    
    
   yán
   měi

   xiǎng
   měi
    
   yán
   è

   xiǎng
   è
    
   shēn
   cháng

   yǐng
   cháng
    
   shēn
   duǎn

   yǐng
   duǎn
    
   míng

   zhě
    
   xiǎng

    
   shēn

   zhě
    
   yǐng

    

   yuē
    
   shèn
   ěr
   yán
    
   jiāng
   yǒu

   zhī
    
   shèn
   ěr
   xíng
    
   jiāng
   yǒu
   suí
   zhī
    
   shì

   shèng
   rén
   jiàn
   chū

   zhī

    
   guān
   wǎng

   zhī
   lái
    


   suǒ

   xiān
   zhī
   zhī


    

   zài
   shēn
    

   zài
   rén
    
   rén
   ài

    


   ài
   zhī
    
   rén


    


   ě
   zhī
    
   tāng

   ài
   tiān
   xià
    

   wàng
    
   jié
   zhòu

   tiān
   xià
    

   wáng
    

   suǒ


    


   jiē
   míng
   ér

   dào

    

   zhī
   chū

   yóu
   mén
    
   xíng

   cóng
   jìng

    

   shì
   qiú

    


   nán

    
   cháng
   guān
   zhī
    
   shén
   nóng

   yǒu
   yán
    
   zhī

    

   zhī

    
   xià
    
   shāng
    
   zhōu
   zhī
   shū
    
   duó
   zhū

   shì
   xián
   rén
   zhī
   yán
    
   suǒ

   cún
   wáng
   fèi
   xīng
   ér
   fēi
   yóu

   dào
   zhě
    
   wèi
   zhī
   yǒu

    
    
  • 
    
    
    
   rén
   yǒu


   shù
   zhě
    

   lín

   yán


   zhī
   shù

   xiáng
    

   lín
   rén

   ér

   zhī
    
   lín
   rén

   yīn
   qǐng

   wéi
   xīn
    

   rén
   nǎi

   yuè
    
   yuē
    
    
   lín
   rén
   zhī   wéi
   xīn
    
   ér
   jiào


   zhī

    


   lín
   ruò

    

   xiǎn


   zāi
    
    
  • 
    
    
    
   yáng

   zhī
   lín
   rén
   wáng
   yáng
    

   shuài

   dǎng
    
   yòu
   qǐng
   yáng

   zhī
   shù
   zhuī
   zhī
    
   yáng

   yuē
    
    

    
   wáng

   yáng

   zhuī
   zhě
   zhī
   zhòng
    
    
   lín
   rén
   yuē
    
    
   duō


    
    

   fǎn
    
   wèn
    
    
   huò
   yáng

    
    
   yuē
    
    
   wáng
   zhī

    
    
   yuē
    
    

   wáng
   zhī
    
    
   yuē
    
    


   zhī
   zhōng
   yòu
   yǒu

   yān
    


   zhī
   suǒ
   zhī
    
   suǒ

   fǎn

    
    
   yáng


   rán
   biàn
   róng
    

   yán
   zhě

   shí
    

   xiào
   zhě
   jìng

    
   mén
   rén
   guài
   zhī
    
   qǐng
   yuē
    
    
   yáng
   jiàn
   chù
    
   yòu
   fēi


   zhī
   yǒu
    
   ér
   sǔn
   yán
   xiào
   zhě

   zāi
    
    
   yáng    
   mén
   rén

   huò
   suǒ
   mìng
    


   mèng
   sūn
   yáng
   chū
    

   gào
   xīn


    
   xīn

   mèng
   sūn
   yáng
   xié

    
   ér
   wèn
   yuē
    
    

   yǒu
   kūn

   sān
   rén
    
   yóu


   zhī
   jiān
    
   tóng
   shī
   ér
   xué
    
   jìn
   rén

   zhī
   dào
   ér
   guī
    


   yuē
    
    
   rén

   zhī
   dào
   ruò

    
    

   yuē
    
    
   rén

   shǐ
   使

   ài
   shēn
   ér
   hòu
   míng
    
    
   zhòng
   yuē
    
    
   rén

   shǐ
   使

   shā
   shēn

   chéng
   míng
    
    
   shū
   yuē
    
    
   rén

   shǐ
   使

   shēn
   míng
   bìng
   quán
    
    

   sān
   shù
   xiāng
   fǎn
    
   ér
   tóng
   chū


    
   shú
   shì
   shú
   fēi

    
    
   yáng

   yuē
    
    
   rén
   yǒu
   bīn

   ér

   zhě
    


   shuǐ
    
   yǒng

   qiú
    
   cāo
   zhōu


    

   gōng
   bǎi
   kǒu
    
   guǒ
   liáng
   jiù
   xué
   zhě
   chéng

    
   ér


   zhě

   bàn
    
   běn
   xué
   qiú
    

   xué

    
   ér

   hài


    
   ruò

   wéi
   shú
   shì
   shú
   fēi
    
    
   xīn   rán
   ér
   chū
    
   mèng
   sūn
   yáng
   ràng
   zhī
   yuē
    
       wèn
   zhī

       zhī

    

   huò

   shèn
    
    
   xīn


   yuē
    
    

   dào

   duō

   wáng
   yáng
    
   xué
   zhě

   duō
   fāng
   sàng
   shēng
    
   xué
   fēi
   běn

   tóng
    
   fēi
   běn


    
   ér


   ruò
   shì
    
   wéi
   guī
   tóng
   fǎn

    
   wèi


   sàng
    

   zhǎng
   xiān
   shēng
   zhī
   mén
    

   xiān
   shēng
   zhī
   dào
    
   ér


   xiān
   shēng
   zhī
   kuàng

    
   āi
   zāi
    
    
  • 
    
    
    

   liè

   qióng
    
   róng
   mào
   yǒu


    

   yǒu
   yán
   zhī
   zhèng

   yáng
   zhě
   yuē
    
    
   liè

   kòu
   gài
   yǒu
   dào
   zhī
   shì

    

   jūn
   zhī
   guó
   ér
   qióng
    
   jūn

   nǎi
   wéi

   hào
   shì

    
    
   zhèng

   yáng

   lìng
   guān
   wèi
   zhī

    

   liè

   chū
    
   jiàn
   shǐ
   使
   zhě
    
   zài
   bài
   ér

    
   shǐ
   使
   zhě

    

   liè


    


   wàng
   zhī
   ér

   xīn
   yuē
    
    
   qiè
   wén
   wéi
   yǒu
   dào
   zhě
   zhī


    
   jiē    
   jīn
   yǒu


    
   jūn
   guò
   ér
   wèi
   xiān
   shēng
   shí
    
   xiān
   shēng

   shòu
    


   mìng

   zāi
    
    

   liè

   xiào
   wèi
   zhī
   yuē
    
    
   jūn
   fēi

   zhī


    

   rén
   zhī
   yán
   ér
   wèi


    
   zhì

   zuì


    
   yòu
   qiě

   rén
   zhī
   yán
    


   suǒ


   shòu

    
    


    
   mín
   guǒ
   zuò
   nàn
    
   ér
   shā

   yáng
    
  • 
    
    
    
   niú
   quē
   zhě
    
   shàng

   zhī    
   xià
   zhī
   hán
   dān
    

   dào

   ǒu
   shā
   zhī
   zhōng
    
   jìn   zhuāng
   chē
    
   niú

   ér

    
   shì
   zhī
   huān
   rán

   yōu
   lìn
   zhī

    
   dào
   zhuī
   ér
   wèn


    
   yuē
    
    
   jūn   suǒ
   yǎng
   hài

   suǒ
   yǎng
    
    
   dào
   yuē
    
    

    
   xián


    
    

   ér
   xiāng
   wèi
   yuē
    
    


   zhī
   xián
    
   wǎng
   jiàn
   zhào
   jūn
    
   shǐ
   使


   wéi
    

   kùn

    


   shā
   zhī
    
    
   nǎi
   xiāng

   zhuī
   ér
   shā
   zhī
    
   yān
   rén
   wén
   zhī
    


   xiāng
   jiè
    
   yuē
    
    

   dào
    


   shàng

   zhī
   niú
   quē

    
    
   jiē
   shòu
   jiào
    
   é
   ér


   shì
   qín
    
   zhì
   guān
   xià
    
   guǒ

   dào
    


   xiōng
   zhī
   jiè
    
   yīn

   dào

   zhēng
    

   ér


    
   yòu
   zhuī
   ér

   bēi

   qǐng

    
   dào

   yuē
    
    

   huó

   hóng

    
   ér
   zhuī    

   jiāng
   zhù
   yān
    

   wéi
   dào

    
   rén
   jiāng
   yān
   zài
    
    
   suì
   shā
   zhī
    
   yòu
   bàng
   hài

   dǎng


   rén
   yān
    
  • 
    
    
    

   tián
   shì


   tíng
    
   shí

   qiān
   rén
    
   zhōng
   zuò
   yǒu
   xiàn

   yàn
   zhě
    
   tián
   shì
   shì
   zhī
    
   nǎi
   tàn
   yuē
    
    
   tiān
   zhī

   mín
   hòu

    
   zhí


    
   shēng

   niǎo
    

   wèi
   zhī
   yòng
    
   zhòng


   zhī

   xiǎng
    
   bào
   shì
   zhī

   nián
   shí
   èr
        
   jìn
   yuē
    
    


   jūn
   yán
    
   tiān

   wàn   bìng
   shēng
    
   lèi

    
   lèi

   guì
   jiàn
    


   xiǎo

   zhì

   ér
   xiāng
   zhì
    
   dié
   xiāng
   shí
    
   fēi
   xiāng
   wèi
   ér
   shēng
   zhī
    
   rén


   shí
   zhě
   ér
   shí
   zhī
    

   tiān
   běn
   wèi
   rén
   shēng
   zhī
    
   qiě
   wén
   ruì
   zǎn

    

   láng
   shí
   ròu
    
   fēi
   tiān
   běn
   wèi
   wén
   ruì
   shēng
   rén
    

   láng
   shēng
   ròu
   zhě
   zāi
    
    
  • 
    
    
    
   jìn
   guó

   dào
    
   yǒu

   yōng
   zhě
    
   néng
   shì
   dào
   zhī
   mào
    
   chá

   méi
   jié
   zhī
   jiān
   ér


   qíng
    
   jìn
   hóu
   shǐ
   使
   shì
   dào
    
   qiān
   bǎi   yān
    
   jìn
   hóu


    
   gào
   zhào
   wén

   yuē
    
       rén
    
   ér

   guó
   dào
   wéi
   jìn

    

   yòng
   duō
   wéi
    
    
   wén

   yuē
    
    

   jūn
   shì

   chá
   ér

   dào
    
   dào

   jìn

    
   qiě

   yōng

   yān
    
    
   é
   ér
   qún
   dào
   móu
   yuē
    
    

   suǒ
   qióng
   zhě

   yōng

    
    
   suì
   gòng
   dào
   ér
   cán
   zhī
    
   jìn
   hóu
   wén
   ér

   hài
    

   zhào
   wén

   ér
   gào
   zhī
   yuē
    
    
   guǒ


   yán
    

   yōng


    
   rán

   dào

   fāng
    
    
   wén

   yuē
    
    
   zhōu
   yàn
   yǒu
   yán
    
   chá
   jiàn
   yuān

   zhě

   xiáng
    
   zhì
   liào
   yǐn

   zhě
   yǒu
   yāng
    
   qiě
   jūn


   dào
    

   ruò

   xián
   ér
   rèn
   zhī
    
   shǐ
   使
   jiào
   míng

   shàng
    
   huà
   xíng

   xià
    
   mín
   yǒu
   chǐ
   xīn
    


   dào
   zhī
   wéi
    
    

   shì
   yòng
   suí
   huì
   zhī
   zhèng
    
   ér
   qún
   dào
   bēn
   qín
   yān
    
  • 
    
    
    

   shì
   zhě
    
   liáng
   zhī

   rén

    
   jiā
   chōng
   yīn
   shèng
    
   qián


   liàng
    
   cái
   huò


    
   dēng
   gāo
   lóu
    
   lín


    
   shè
   yuè
   chén
   jiǔ
    


   lóu
   shàng
    
   xiá

   xiāng
   suí
   ér
   xíng
    
   lóu
   shàng

   zhě
   shè
    
   míng
   qióng
   zhāng
   zhòng
    
   fǎn
   liǎng


   ér
   xiào
    
   fēi
   yuān
   shì
   zhuì


   shǔ
   ér
   zhòng
   zhī
    
   xiá

   xiāng

   yán
   yuē
    
    

   shì

   shì
   zhī

   jiǔ

    
   ér
   cháng
   yǒu
   qīng

   rén
   zhī
   zhì
    


   qīn
   fàn
   zhī
    
   ér
   nǎi
   shǔ
    

   ér

   bào
       qín

   tiān
   xià
    
   qǐng

   ruò
   děng   zhì
    
   shuài

   shǔ
    

   miè

   jiā
   wéi
   děng
   lún
    
    
   jiē

   nuò
    
   zhì


   zhī

    

   zhòng

   bīng
    

   gōng

   shì
    

   miè

   jiā
    
  • 
    
    
    
   liè

   xué
   shè
   zhòng

    
   qǐng

   guān
   yǐn

    
   yǐn

   yuē
    
    

   zhī

   zhī
   suǒ

   zhòng
   zhě

    
    
   duì
   yuē
    
    

   zhī

    
    
   guān
   yǐn

   yuē
    
    
   wèi

    
    
   tuì
   退
   ér

   zhī
    
   sān
   nián
    
   yòu

   bào
   guān
   yǐn

    
   yǐn

   yuē
    
    

   zhī

   zhī
   suǒ

   zhòng

    
    
   liè

   yuē
    
    
   zhī
   zhī

    
    
   guān
   yǐn

   yuē
    
    


    
   shǒu
   ér

   shī

    
   fēi

   shè

    
   wéi
   guó

   shēn
    

   jiē

   zhī
    

   shèng
   rén

   chá
   cún
   wáng
    
   ér
   chá

   suǒ

   rán
    
    
  • 
    
    
    

   rén
   yán
   yǒu
   zhī


   zhī
   dào
   zhě
    
   yān
   jūn
   shǐ
   使
   rén
   shòu
   zhī
    

   jié
    
   ér
   yán
   zhě

    
   yān
   jūn
   shèn


   shǐ
   使
   zhě
    
   jiāng
   jiā
   zhū
   yān
    
   xìng
   chén
   jiàn
   yuē
    
    
   rén
   suǒ
   yōu
   zhě
    

   suǒ
   zhòng
   zhě

   guò

   shēng
    


   sàng

   shēng
    
   ān
   néng
   lìng
   jūn    
    
   nǎi

   zhū
    
   yǒu
   xué

   dào
    
   wén
   yán
   zhě
   zhī

    
   nǎi

   yīng
   ér
   hèn
    


   wén
   ér
   xiào
   zhī
   yuē
    
    

   suǒ

   xué


    

   rén


   ér
   yóu
   hèn
   zhī
    
   shì

   zhī
   suǒ

   wèi
   xué
    
    


   yuē
    
    


   zhī
   yán
   fēi

    
   fán
   rén
   yǒu
   shù

   néng
   xíng
   zhě
   yǒu

    
   néng
   xíng
   ér


   shù
   zhě

   yǒu

    
   wèi
   rén
   yǒu
   shàn
   shù
   zhě
    
   lín

    

   jué    


   zhì

   yán
   ér

   néng
   xíng

    

   rén
   wèn
   zhī
       suǒ
   yán
   gào
   zhī
    
   wèn
   zhě
   yòng

   yán
   ér
   xíng

   shù
    
   chā
   yān
    
   ruò
   rán
    

   zhě

   wéi

   néng
   yán
   shēng
   shù
   zāi
    
    
  • 
    
    
    
   sòng
   rén
   yǒu
   wèi

   jūn


   wéi
   chǔ

   zhě
    
   sān
   nián
   ér
   chéng
    
   fēng
   shā
   jīng

    
   háo
   máng
   fán

    
   luàn
   zhī
   chǔ

   zhōng

   ér


   bié

    

   rén
   suì

   qiǎo
   shí
   sòng
   guó
    

   liè

   wén
   zhī
    
   yuē
    
    
   shǐ
   使
   tiān

   zhī
   shēng

    
   sān
   nián
   ér
   chéng


    


   zhī

   zhě
   guǎ

    

   shèng
   rén
   shì
   dào
   huà
   ér

   shì
   zhì
   qiǎo
    
    
  • 
    
    
    
   yán
   huī
   yuē
    
    
   suǒ
   wèi
   wèn
   dào
   zhě
   wèi

    
   jīn

   zhū    
   ān
   yòng
   dào
    
    

   liè

   yuē
    
    
   jié
   zhòu
   wéi
   zhòng

   ér
   qīng
   dào
    
   shì

   wáng
    
   xìng
   zāi

   wèi    
   rén
   ér


    
   wéi
   shí
   ér

    
   shì

   gǒu

    
   qiǎng
   shí

   jiǎo
    
   shèng
   zhě
   wéi
   zhì
    
   shì
   qín
   shòu

    
   wéi

   gǒu
   qín
   shòu

    
   ér

   rén
   zhī
   zūn

    
    
   rén

   zūn

    

   wēi


   zhī

    
    
  • 
    
    
    

   yǒu
   pín
   zhě
    
   cháng


   chéng
   shì
    
   chéng
   shì
   huàn    
   zhòng

   zhī

    
   suì
   shì
   tián
   shì
   zhī
   jiù
    
   cóng


   zuò

    
   ér
   jiǎ
   shí
    
   guō
   zhōng
   rén

   zhī
   yuē
    
    
   cóng


   ér
   shí
    
    
    

   ér
   yuē
    
    
   tiān
   xià
   zhī


   guò


    

   yóu


    
   zāi
    
    
  • 
    
    
    
   sòng
   rén
   yǒu
   hào
   xíng
   rén

   zhě
    
   sān
   shì

   xiè
    
   jiā


   hēi
   niú
   shēng
   bái

    

   wèn
   kǒng

    
   kǒng

   yuē
    
    


   xiáng

    

   jiàn
   shàng

    
    


   nián
    
   ér
   máng
    

   niú
   yòu

   shēng
   bái

    


   yòu

   lìng


   wèn
   kǒng

    


   yuē
    
    
   qián
   wèn
   zhī
   ér
   shī
   míng
    
   yòu

   wèn

    
    

   yuē
    
    
   shèng
   rén
   zhī
   yán
   xiān

   hòu

    

   shì
   wèi
   jiū
    


   wèn
   zhī
    
    


   yòu

   wèn
   kǒng

    
   kǒng

   yuē
    
    

   xiáng

    
    

   jiào


    


   guī
   zhì
   mìng
    


   yuē
    
    
   xíng
   kǒng

   zhī
   yán

    
    


   nián
    
   ér
   máng
    

   hòu
   chǔ
   gōng
   sòng
    
   wéi

   chéng
    
   mín


   ér
   shí
   zhī
    

   hái
   ér
   chuī
   zhī
    
   dīng
   zhuàng
   zhě
   jiē
   chéng
   chéng
   ér
   zhàn
    

   zhě

   bàn
    

   rén   yǒu

   jiē
   miǎn
    

   wéi
   jiě
   ér    
  • 
    
    
    


   rén
   yǒu

   jīn
   zhě
    
   qīng
   dàn
   qǐng
   guàn
   ér
   zhī
   shì
    
   shì

   jīn
   zhě
   zhī
   suǒ
    
   yīn
   jué

   jīn
   ér

       zhī
    
   wèn
   yuē
    
    
   rén
   jiē
   zài
   yān
    

   jué
   rén
   zhī
   jīn

    
    
   duì
   yuē
    
    

   jīn
   zhī
   shí
    

   jiàn
   rén
    

   jiàn
   jīn
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《列子·说符》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [處](读音:chú,chù)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [伺](读音:cì,sì)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [識](读音:shí,zhì)
  [信 ](读音:xìn, )
  [石](读音:dàn,shí)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [勁](读音:jìn,jìng)
  [拓](读音:tà,tuò,zhí)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [弄](读音:lòng,nòng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [冇](读音:méi,mò)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [逮](读音:dài,dǎi,dì)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [車](读音:chē,jū)
  [活](读音:huó,guō)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [明](读音:míng)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [厲](读音:lì,lài)
  [](读音:yìng,yīng)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [畜](读音:xù,chù)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [都](读音:dōu,dū)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [一](读音:yī)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [衣](读音:yī,yì)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [期](读音:qī,jī)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [能](读音:néng,nài)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [過](读音:guò,guō)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [吾](读音:wú,yù)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [若](读音:rě,ruò)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [可](读音:kè,kě)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [度](读音:dù,duó)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [其](读音:jī,qí)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
列子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图