j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《列子·力命》拼音版,可打印(列子)-j9九游会官方登录

《列子·力命》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liè

   
  ·

  mìng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  liè

 • 
   
   
   
  yuē
   
   


   

  wéi
  rén

   
  jié
  lián
  shàn
  shì

   
  ruò
  zhě


  zhī
  rén
   

  wén
  rén
  zhī
  guò
   
  zhōng
  shēn

  wàng
   
  shǐ
  使
  zhī

  guó
   
  shàng
  qiě
  gōu

  jūn
   
  xià
  qiě


  mín
   


  zuì

  jūn

   
  jiāng

  jiǔ

   
   
 • 
   
   
   
  běi
  gōng  yìng
   

  shī
  ér
  guī
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   
  gōng
  shuí


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
     běi
  gōng

  zhī
  shēn

   

  qiě
  yán
  zhī
   
   
 • 
   
   
   

  xióng

  wén
  wáng
  yuē
   
   

  zhǎng
  fēi
  suǒ
  zēng
   

  duǎn
  fēi
  suǒ
  sǔn
   
  suàn
  zhī
  suǒ

  ruò

   
   
  lǎo
  dān

  guān
  yǐn
  yuē
   
   
  tiān
  zhī
  suǒ

   
  shú
  zhī


   
   
  yán
  yíng
  tiān

   
  chuǎi

  hài
   
   
 • 
   
   
   
  dōng
  guō
  xiān
  shēng
  yuē
   
   

  zhī
  yán
  hòu


  guò
  yán
  cái

  zhī
  chā
   

  zhī
  yán
  hòu  shì

   

  běi
  gōng

  hòu


   


  mìng
   

  hòu

  mìng
      

  zhī

   
  fēi
  zhì


   
  běi
  gōng

  zhī
  qióng
   
  fēi

  shī

   
  jiē
  tiān

   
  fēi
  rén

   
  ér


  mìng
  hòu

  jīn
   
  běi
  gōng  hòu

  kuì
   
  jiē

  shí


  rán
  zhī


   
   
 • 
   
   
   


  shēng
  ér
  shēng
   
  tiān


     ér

   
  tiān


   


  shēng
  ér

  shēng
   
  tiān


     ér


   
  tiān


   


  shēng
      

  shēng


  yǒu

     shēng
   
   
  huò

  huò
  shēng
   
  yǒu

   
  rán
  ér
  shēng
  shēng


   
  fēi

  fēi

   
  jiē
  mìng

   
  zhì
  zhī
  suǒ

  nài

   

  yuē
   
  yǎo
  rán


   
  tiān
  dào

  huì
   

  rán

  fēn
   
  tiān
  dào

  yùn
   
  tiān


  néng
  fàn
   
  shèng
  zhì

  néng
  gān
   
  guǐ
  mèi

  néng

   

  rán
  zhě
   

  zhī
  chéng
  zhī
   
  píng
  zhī
  níng
  zhī
   
  jiāng
  zhī
  yíng
  zhī
   
 • 
   
   
   
  guǐ
  guǐ
  chéng
  zhě
   
  xiào
  chéng

   
  chū
  fēi
  chéng

   
  guǐ
  guǐ
  bài
  zhě
   
  xiào
  bài
  zhě

   
  chū
  fēi
  bài

   


  shēng

  xiào
   
  xiào
  zhī

  mèi
  rán
   

  xiào
  ér

  mèi
  rán
   


  hài
  wài
  huò
   


  nèi

   
  suí
  shí
  dòng
   
  suí
  shí
  zhǐ
   
  zhì

  néng
  zhī

   
  xìn
  mìng
  zhě
  èr
  xīn
     ér
  yǒu
  èr
  xīn
  zhě
   

  ruò
  yǎn

  sāi
  ěr
   
  bēi
  bǎn
  miàn
  huáng


  zhuì


   

  yuē
   

  shēng

  mìng

   
  pín
  qióng

  shí

   
  yuàn
  yāo
  zhé
  zhě
   

  zhī
  mìng
  zhě

   
  yuàn
  pín
  qióng
  zhě
   

  zhī
  shí
  zhě

   
  dāng   
  zài
  qióng


   
  zhī
  mìng
  ān
  shí

   

  shǐ
  使
  duō
  zhì
  zhī
  rén
  liàng

  hài
   
  liào

  shí
   
  duó
  rén
  qíng
   


  zhōng
   
  wáng

  zhōng
   

  shǎo
  zhì
  zhī
  rén

  liàng

  hài
   

  liào

  shí
   

  duó
  rén
  qíng
   


  zhōng
   
  wáng

  zhōng
   
  liàng


  liàng
   
  liào


  liào
   
  duó


  duó
      
  wéi

  suǒ
  liàng
   

  suǒ

  liàng
   

  quán
  ér

  sàng
   

  fēi
  zhì
  quán
   

  fēi
  zhì
  sàng
   

  quán

   

  wáng

   

  sàng

   
 • 
   
   
   
  guǎn


   
  bào
  shū

  èr
  rén
  xiāng
  yǒu
  shèn

   
  tóng
  chǔ


   
  guǎn


  shì
  gōng

  jiū
   
  bào
  shū

  shì
  gōng

  xiǎo
  bái
   
 • 
   
   
   

  guī
  zhī

   
  bào
  shū

  jiāo
  yíng
   
  shì

  qiú
   
  huán
  gōng

  zhī
   
  ér
  wèi

  gāo

  guó
  zhī
  shàng
   
  bào
  shū


  shēn
  xià
  zhī
   
  rèn

  guó
  zhèng
   
  hào
  yuē
  zhòng

   
  huán
  gōng
  suì

   
 • 
   
   
   

  guǎn


  yǒu
  bìng
   
  xiǎo
  bái
  wèn
  zhī
   
  yuē
   
   
  zhòng

  zhī
  bìng
  bìng

   


  huì
  yún
   
  zhì


  bìng
   

  guǎ
  rén


  zhǔ
  guó
  ér

   
   
 • 
   
   
   
  bào
  shū

  wèi
  huán
  gōng
  yuē
   
   
  guǎn


  néng
   


  zhì
  guó
   
   
 • 
   
   
   
  rán
  shí

  shàn
  jiāo
   
  shí

  yòng
  néng

   
  shí

  shàn
  jiāo
  shí

  yòng
  néng
  zhě
   
  fēi
  gèng
  yǒu
  shàn
  jiāo
   
  gèng
  yǒu
  shàn
  yòng
  néng

   
  shào

  fēi
  néng

   
   
  bào
  shū
  fēi
  néng

  xián
   
   
  xiǎo
  bái
  fēi
  néng
  yòng
  chóu
     yòng
   
 • 
   
   
   

  gōng

  duō
  chǒng
   

  shù
  bìng
  xíng
   
  guó
  rén

  luàn
   
  guǎn
  zhòng

  shào

  fèng
  gōng

  jiū
  bēn

   
  bào
  shū
  fèng
  gōng

  xiǎo
  bái
  bēn

   

  ér
  gōng
  sūn

  zhī
  zuò
  luàn
   


  jūn
   
  èr
  gōng

  zhēng

   
  guǎn  xiǎo
  bái
  zhàn


  dào
   
  shè
  zhòng
  xiǎo
  bái
  dài
  gōu
   
 • 
   
   
   
  běi
  gōng

  wèi

  西
  mén

  yuē
   
   
  zhèn


  bìng
  shì

   
  ér
  rén


   
  bìng


   
  ér
  rén

  jìng
   
  bìng
  mào

   
  ér
  rén

  ài
   
  bìng
  yán

   
  ér
  rén

  yōng
   
  bìng
  xíng

   
  ér
  rén

  chéng
   
  bìng
  shì

   
  ér
  rén

  guì
   
  bìng
  nóng

   
  ér
  rén


   
  bìng
  shāng

   
  ér
  rén


   
  zhèn


  shù

   
  shí   


  péng
  shì
   
  chū


  xíng
     wén
  jǐn
   
  shí

  liáng
  ròu
   


  lián

   
  chū

  jié

   
  zài
  jiā

  rán
  yǒu

  zhèn
  zhī
  xīn
   
  zài
  cháo
  è
  rán
  yǒu
  ào
  zhèn
  zhī

   
  qǐng  xiāng
   
  áo
  yóu

  tóng
  xíng
   

  yǒu
  nián

   
  guò
  zhèn

   
   
 • 
   
   
   
  xiǎo
  bái
  yuē
   
   
  bào
  shū


   
   
 • 
   
   
   

  shì
  chēng
  guǎn
   
  bào
  shàn
  jiāo
  zhě
   
  xiǎo
  bái
  shàn
  yòng
  néng
  zhě
   
 • 
   
   
   
  dōng
  guō
  xiān
  shēng
  wén
  zhī
  yuē
   
   
  běi
  gōng

  zhī
  mèi
  jiǔ

   

  yán
  ér
  néng

     zāi
   
   
 • 
   
   
   
  běi
  gōng


  guī
   


  shù

   
  yǒu


  zhī
  wēn
   
  jìn

  róng
  shū
   
  yǒu
  dào
  liáng
  zhī
  wèi
   


  péng
  shì
   
  ruò
  guǎng
  广
  shà
  zhī
  yīn
   
  chéng   
  ruò
  wén
  xuān
  zhī
  shì
   
  zhōng
  shēn
  yōu
  rán
   

  zhī
  róng

  zhī
  zài


   
  zài


   
 • 
   
   
   
  zhōng


  dōng
  guō
  xiān
  shēng
   
  xiān
  shēng
  yuē
   
   


  wǎng
  ér
  fǎn
   


  ér

   
  yǒu
  shēn
  kuì
  zhī


   
   
  běi
  gōng

  yán

  zhuàng
   
  dōng
  guō
  xiān
  shēng
  yuē
   
   

  jiāng
  shě

  zhī
  kuì
   


  gēng
  zhī

  西
  mén
  shì
  ér
  wèn
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  yàn

  duì
  yuē
   
   
  shǐ
  使
  xián
  zhě
  cháng
  shǒu
  zhī
   

  tài
  gōng
   
  huán
  gōng
  jiāng
  cháng
  shǒu
  zhī

   
  shǐ
  使
  yǒu
  yǒng
  zhě
  ér
  cháng
  shǒu
  zhī
   

  zhuāng
  gōng
   
  líng
  gōng
  jiāng
  cháng
  shǒu
  zhī

   
  shù
  jūn
  zhě
  jiāng
  shǒu
  zhī
   

  jūn
  fāng
  jiāng

  suō

  ér


  quǎn

  zhī
  zhōng
   
  wéi
  shì
  zhī

   
  háng
  jiǎ
  niàn


   


  jūn
  yòu
  ān


  wèi
  ér

  yān
   


  dié
  chù
  zhī
  dié

  zhī
   
  zhì

  jūn

   
  ér

  wéi
  zhī
  liú

   
  shì

  rén

   
  jiàn

  rén
  zhī
  jūn
   
  jiàn
  chǎn

  zhī
  chén
   
  chén
  jiàn

  èr
  zhě
   
  chén
  zhī
  suǒ
  wèi

  qiè
  xiào

   
   
  jǐng
  gōng
  cán
  yān
   

  shāng


   

  èr
  chén
  zhě

  èr
  shāng
  yān
   
 • 
   
   
   

  wèi
  mìng
  yuē
   
   
  ruò
  zhī
  gōng

  ruò

  zāi
   
   
  mìng
  yuē
   
   


  gōng


  ér


  zhèn
   
   

  yuē
   
   
  shòu
  寿
  yāo
   
  qióng

   
  guì
  jiàn
   
  pín

   


  zhī
  suǒ
  néng

   
   
  mìng
  yuē
   
   
  péng

  zhī
  zhì

  chū
  yáo
   
  shùn
  zhī
  shàng
   
  ér
  shòu
  寿

  bǎi
   
  yán
  yuān
  zhī
  cái

  chū
  zhòng
  rén
  zhī
  xià
   
  ér
  shòu
  寿


   
  zhòng

  zhī


  chū
  zhū
  hóu
  zhī
  xià
   
  ér
  kùn

  chén
   
  cài
   
  yīn
  zhòu
  zhī
  xíng

  chū
  sān
  rén
  zhī
  shàng
   
  ér

  jūn
  wèi
   

  zhá

  jué


   
  tián
  héng
  zhuān
  yǒu

  guó
   

   

  è
  饿

  shǒu
  yáng
   

  shì


  zhǎn
  qín
   
  ruò
  shì


  zhī
  suǒ
  néng
   
  nài

  shòu
  寿

  ér
  yāo

   
  qióng
  shèng
  ér


   
  jiàn
  xián
  ér
  guì

   
  pín
  shàn
  ér

  è

   
   

  yuē
   
   
  ruò

  ruò
  yán
     gōng


   
  ér

  ruò


   


  ruò
  zhī
  suǒ
  zhì

   
   
  mìng
  yuē
   
   

  wèi
  zhī
  mìng
   
  nài

  yǒu
  zhì
  zhī
  zhě

   
  zhèn
  zhí
  ér
  tuī
  zhī
   

  ér
  rèn
  zhī
   

  shòu
  寿

  yāo
   

  qióng


   

  guì

  jiàn
     pín
   
  zhèn

  néng
  shí
  zhī
  zāi
   
  zhèn

  néng
  shí
  zhī
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  huán
  gōng
  yuē
   
   

  chóu

   
  yuàn
  shā
  zhī
   
   
 • 
   
   
   

  西
  mén

  yuē
   
   
  xiān
  shēng
  zhǐ

   


  gǎn

  yán
   
   
 • 
   
   
   
  yáng

  wèn
  yuē
   
   
  yǒu
  rén


   
  nián
  xiōng


   
  yán
  xiōng


   
  cái
  xiōng


   
  mào
  xiōng


   
  ér
  shòu
  寿
  yāo   
  guì
  jiàn   
  míng
   
  ài
  zēng   

  huò
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  xiǎo
  bái


   
  xié

  shā

  jiū
   
  shào


  zhī
   
  guǎn


  bèi
  qiú
   
 • 
   
   
   

  西
  mén

  yuē
   
     zhī

  shí
   

  zào
  shì
  ér
  qióng
   

  zào
  shì
  ér

   

  hòu

  zhī
  yàn

   
  ér
  jiē
  wèi


  bìng
   

  zhī
  yán
  hòu

   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  zhī
  yǒu
  yuē

  liáng
   

  liáng

  bìng
     jiàn
   


  huán
  ér

  zhī
   
  qǐng

   

  liáng
  wèi
  yáng
  zhū
  yuē
   
     xiào


  zhī
  shèn
     wèi  xiǎo
  zhī
   
   
  yáng
  zhū

  yuē
   
   
  tiān


  shí
   
  rén

  néng
  jué
   
  fěi
  yòu

  tiān
   

  niè
  yóu
  rén
   
   


  zhī

   
   

  zhī
  zhī

   
     xiǎo
   
  zhōng

  sān

   

  yuē
  jiǎo
  shì
   
  èr
  yuē

  shì
   
  sān
  yuē

  shì
   
  zhěn

  suǒ

   
  jiǎo
  shì
  wèi

  liáng
  yuē
   
   

  hán
  wēn

  jié
   

  shí
  shī

   
  bìng
  yóu

  bǎo


   
  jīng

  fán
  sàn
   
  fēi
  tiān
  fēi
  guǐ
   
  suī
  jiàn
   

  gōng

   
   

  liáng
  yuē
   
   
  zhòng


   

  bǐng
  zhī
   
   

  shì
  yuē
   
   

  shǐ

  tāi   

  dòng
  yǒu

   
  bìng
  fēi

  zhāo


  zhī

   

  suǒ
  yóu
  lái
  jiàn

   
   
   

  liáng
  yuē
   
   
  liáng


   
  qiě
  shí
  zhī
   
   

  shì
  yuē
   
     yóu
  tiān
   


  yóu
  rén
   


  yóu
  guǐ
   
  bǐng
  shēng
  shòu
  xíng
   

  yǒu
  zhì
  zhī
  zhě

   

  yǒu
  zhī
  zhī
  zhě

   
  yào
  shí
   
   

  liáng
  yuē
   
   
  shén


   
  zhòng
  kuàng
  qiǎn
  zhī
   
   
  é
  ér

  liáng
  zhī


  chōu
   
 • 
   
   
   

  jǐng
  gōng
  yóu

  niú
  shān
   
  běi
  lín

  guó
  chéng
  ér
  liú

  yuē
   
   
  měi
  zāi
  guó

   


  qiān
  qiān
   
  ruò

  guó
  ér


   
  shǐ
  使  zhě
   
  guǎ
  rén
  jiāng


  ér
  zhī

   
   
  shǐ
  kǒng
   
  liáng
  qiū

  jiē
  cóng
  ér

  yuē
   
   
  chén
  lài
  jūn
  zhī

   
  shū

  ě
  ròu


  ér
  shí
   


  léng
  chē


  ér
  chéng

   
  qiě
  yóu   
  ér
  kuàng

  jūn

   
   
  yàn


  xiào

  páng
   
  gōng
  xuě

  ér

  yàn

  yuē
   
   
  guǎ
  rén
  jīn

  zhī
  yóu
  bēi
   
  kǒng


  jiē
  cóng
  guǎ
  rén
  ér

   

  zhī

  xiào
   


   
   
 • 
   
   
   
  yáng

  yuē
   
   

  zhī
  rén
  yǒu
  yán
   

  cháng
  shí
  zhī
   
  jiāng

  gào
  ruò
   

  zhī
  suǒ

  rán
  ér
  rán
   
  mìng

   
  jīn
  hūn
  hūn
  mèi
  mèi
   
  fēn
  fēn
  ruò
  ruò
   
  suí
  suǒ
  wéi
   
  suí
  suǒ

  wéi
     lái
   
  shú
  néng
  zhī


   
  jiē
  mìng


   
  xìn
  mìng
  zhě
   

  shòu
  寿
  yāo
   
  xìn

  zhě
   

  shì
  fēi
   
  xìn
  xīn
  zhě
   


  shùn
   
  xìn
  xìng
  zhě
   

  ān
  wēi
   

  wèi
  zhī
  dōu

  suǒ
  xìn
   
  dōu
  wáng
  suǒ

  xìn
   
  zhēn

  què

     jiù
   

  āi


   

  wéi


  wéi
   
  huáng

  zhī
  shū
  yún
   
   
  zhì
  rén

  ruò

   
  dòng
  ruò
  xiè
   
   


  zhī
  suǒ


   


  zhī
  suǒ   


  zhī
  suǒ

  dòng
   


  zhī
  suǒ


  dòng
     zhòng
  rén
  zhī
  guān


  qíng
  mào
   


  wèi
  zhòng
  rén
  zhī

  guān  qíng
  mào
   

  wǎng

  lái
   

  chū


   
  shú
  néng
  ài
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  guǎn
  zhòng
  cháng
  tàn
  yuē
   
   

  shào
  qióng
  kùn
  shí
   
  cháng

  bào
  shū

   
  fēn
  cái
  duō


   
  bào
  shū  wéi
  tān
   
  zhī

  pín

   

  cháng
  wèi
  bào
  shū
  móu
  shì
  ér

  qióng
  kùn
   
  bào
  shū  wéi

   
  zhī
  shí
  yǒu
   

  cháng
  sān
  shì
   
  sān
  jiàn
  zhú

  jūn
   
  bào
  shū  wéi

  xiào
   
  zhī


  zāo
  shí

   

  cháng
  sān
  zhàn
  sān
  běi
   
  bào
  shū  wéi
  qiè
   
  zhī

  yǒu
  lǎo


   
  gōng

  jiū
  bài
   
  shào


  zhī
   

  yōu
  qiú
  shòu

   
  bào
  shū  wéi

  chǐ
   
  zhī


  xiū
  xiǎo
  jié
  ér
  chǐ
  míng

  xiǎn

  tiān
  xià

   
  shēng

  zhě


   
  zhī

  zhě
  bào
  shū

   
   
 • 
   
   
   
  shēng
  fēi
  guì
  zhī
  suǒ
  néng
  cún
   
  shēn
  fēi
  ài
  zhī
  suǒ
  néng
  hòu
   
  shēng

  fēi
  jiàn
  zhī
  suǒ
  néng
  yāo
   
  shēn

  fēi
  qīng
  zhī
  suǒ
  néng

   

  guì
  zhī
  huò

  shēng
   
  jiàn
  zhī
  huò


   
  ài
  zhī
  huò

  hòu
   
  qīng
  zhī
  huò


   


  fǎn

   
  fēi
  fǎn

   


  shēng


   

  hòu


   
  huò
  guì
  zhī
  ér
  shēng
   
  huò
  jiàn
  zhī
  ér

   
  huò
  ài
  zhī
  ér
  hòu
   
  huò
  qīng
  zhī
  ér

   


  shùn

   
  fēi
  shùn

     shēng


   

  hòu


   
 • 
   
   
   
  duì
  yuē
   
   


   


  péng

   

  wéi
  rén

   
  shàng
  wàng
  ér
  xià

  pàn
   
  kuì


  ruò
  huáng

  ér
  āi


  ruò
  zhě
   


  fēn
  rén
  wèi
  zhī
  shèng
  rén
   

  cái
  fēn
  rén
  wèi
  zhī
  xián
  rén
   

  xián
  lín
  rén
   
  wèi
  yǒu

  rén
  zhě

   

  xián
  xià
  rén
  zhě
   
  wèi
  yǒu


  rén
  zhě

   


  guó
  yǒu

  wén

   


  jiā
  yǒu

  jiàn

   


   


  péng

   
   
  rán

  guǎn


  fēi

  bào
  shū

   
   
  fēi
  hòu

  péng

     hòu
   
  hòu
  zhī

  shǐ
   
  huò

  zhī

  zhōng
   

  zhī

  zhōng
   
  huò
  hòu
  zhī

  shǐ
   
  hòu

  zhī

  lái
   

  yóu


   
 • 
   
   
   
  wèi
  rén
  yǒu
  dōng
  mén

  zhě
     ér

  yōu
   

  xiāng
  shì
  yuē
   
   
  gōng
  zhī
  ài

   
  tiān
  xià

  yǒu
   
  jīn  yōu
   


   
   
  dōng
  mén

  yuē
   
   

  cháng


   


  zhī
  shí

  yōu
   
  jīn


   
  nǎi

  xiàng


  tóng
   
  chén

  yōu
  yān
   
   
 • 
   
   
   
  xiǎo
  bái
  yuē
   
   
  rán

  shú

   
   
 • 
   
   
   
  méi
  chì
   
  zhàn
  zhì
   
  chǎn
  xuān
   
  biē


  rén
  xiāng

  yóu

  shì
   


  zhì

   
  qióng
  nián

  xiāng
  zhī
  qíng
   


  zhì
  zhī
  shēn

   
  qiǎo
  nìng
   

  zhí
   
  nüè
  zhuó
   
  pián
  便


  rén
  xiāng

  yóu

  shì
   


  zhì

   
  qióng
  nián
  ér

  xiāng

  shù
   


  qiǎo
  zhī
  wēi

   
  qiāo
  qiā
   
  qíng

   
  jiǎn

   
  líng
  suì

  rén
  xiāng

  yóu

  shì
   


  zhì

   
  qióng
  nián

  xiāng
  xiǎo

   


  wéi
  cái
  zhī


   
  mián
  tǐng
   
  zhuì
  wěi
  诿
   
  yǒng
  gǎn
   
  qiè


  rén
  xiāng

  yóu

  shì
   


  zhì

   
  qióng
  nián

  xiāng
  zhé

   


  xíng   
  duō
  ǒu
   

  zhuān
   
  chéng
  quán
   
  zhī


  rén
  xiāng

  yóu

  shì
   


  zhì

   
  qióng
  nián

  xiāng

  miǎn
   


  shí
  zhī
  shì

   

  zhòng
  tài

   

  mào


   
  ér
  xián
  zhī

  dào
   
  mìng
  suǒ
  guī

   
 • 
   
   
   
  bào
  shū

  yuē
   
   

  wén
  xián
  jūn


  yuàn
   
  qiě
  rén
  néng
  wèi

  zhǔ
   


  néng
  wèi
  rén
  jūn
     wàng
   
  fēi

   
  jūn

  shě
  zhī
   
   
  suì
  zhào
  guǎn
  zhòng
   
 • 
   
   
   
  dèng

  cāo
  liǎng

  zhī
  shuō
   
  shè

  qióng
  zhī

   
  dāng

  chǎn
  zhí
  zhèng
   
  zuò
   
  zhú
  xíng
   
   
  zhèng
  guó
  yòng
  zhī
   
  shuò
  nàn

  chǎn
  zhī
  zhì
   

  chǎn

  zhī
   

  chǎn
  zhí
  ér

  zhī
   
  é
  ér
  zhū
  zhī
   
  rán


  chǎn
  fēi
  néng
  yòng
   
  zhú
  xíng
   
     yòng
   
  dèng

  fēi
  néng


  chǎn
   
   

  chǎn
  fēi
  néng
  zhū
  dèng

     zhū

   
 • 
   
   
   

  西
  mén

  yuē
   
   
  běi
  gōng

  yán
  shì

   
  nián
  mào
   
  yán
  xíng


  bìng
   
  ér
  jiàn
  guì
   
  pín
   


  zhī
  yuē
   
     zhī

  shí
   

  zào
  shì
  ér
  qióng
   

  zào
  shì
  ér

   

  jiāng
  hòu

  zhī
  yàn

   
  ér
  jiē
  wèi


  bìng
   

  zhī
  yán
  hòu

   
   
   
 • 
   
   
   
  nóng

  shí
   
  shāng


   
  gōng
  zhuī
  shù
   
  shì
  zhú
  shì
   
  shì
  shǐ
  使
  rán

   
  rán
  nóng
  yǒu
  shuǐ
  hàn
   
  shāng
  yǒu

  shī
   
  gōng
  yǒu
  chéng
  bài
   
  shì
  yǒu


   
  mìng
  shǐ
  使
  rán

   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《列子·力命》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [](读音:yìng,yīng)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [衣](读音:yī,yì)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [過](读音:guò,guō)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [節](读音:jié,jiē)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [石](读音:dàn,shí)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [識](读音:shí,zhì)
  [夫](读音:fú,fū)
  [都](读音:dōu,dū)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [露](读音:lòu,lù)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [一](读音:yī)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [能](读音:néng,nài)
  [信 ](读音:xìn, )
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [度](读音:dù,duó)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [車](读音:chē,jū)
  [可](读音:kè,kě)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [處](读音:chú,chù)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [其](读音:jī,qí)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [吾](读音:wú,yù)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [得](读音:de,dé,děi)
  [有](读音:yòu,yǒu)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
列子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图