j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《列子·周穆王》拼音版,可打印(列子)-j9九游会官方登录

《列子·周穆王》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liè

   
  ·
  zhōu

  wáng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  liè

 • 
   
   
   
  sòng
  yáng

  huá

  zhōng
  nián
  bìng
  wàng
   
  zhāo

  ér

  wàng
   


  ér
  zhāo
  wàng
   
  zài


  wàng
  xíng
   
  zài
  shì

  wàng
  zuò
   
  jīn

  shí
  xiān
   
  hòu

  shí
  jīn
   

  shì

  zhī
   

  shǐ
  ér

  zhī
   

  zhān
   


  ér
  dǎo
  zhī
   

  jìn
   


  ér
  gōng
  zhī
   


   
 • 
   
   
   

  西

  zhī
  nán

  yǒu
  guó
  yān
   

  zhī
  jìng
  jiè
  zhī
  suǒ
  jiē
   
  míng

  mǎng
  zhī
  guó
   
  yīn
  yáng
  zhī

  suǒ

  jiāo
   

  hán
  shǔ

  biàn
   

  yuè
  zhī
  guāng
  suǒ

  zhào
   

  zhòu


  biàn
   

  mín

  shí


  ér
  duō
  mián
   

  xún

  jiào
   

  mèng
  zhōng
  suǒ
  wéi
  zhě
  shí
   
  jiào
  zhī
  suǒ
  jiàn
  zhě
  wàng
   
 • 
   
   
   


  zhī

   
  guò
  chén
   

  lǎo
  dān
   
  yīn
  gào


  zhī
  zhèng
   
 • 
   
   
   

  yǒu

  shēng

  méi
  néng
  zhì
  zhī
   
  huá

  zhī
  chǎn
  zhī
  bàn
  qǐng

  fāng
   

  shēng
  yuē
   
   


  fēi
  guà
  zhào
  zhī
  suǒ
  zhān
   
  fēi

  qǐng
  zhī
  suǒ
  dǎo
   
  fēi
  yào
  shí
  zhī
  suǒ
  gōng
   

  shì
  huà

  xīn
   
  biàn


   
  shù


  chōu

   
   

  shì
  shì

  zhī
   
  ér
  qiú

   

  zhī
   
  ér
  qiú
  shí
   
  yōu
  zhī
   
  ér
  qiú
  míng
   

  shēng
  xīn
  rán
  gào


  yuē
   
   
   
  rán

  zhī
  fāng

   
  chuán
  shì


  gào
  rén
   
  shì
  bǐng
  zuǒ
  yòu
     shì


   
   
  cóng
  zhī
   

  zhī

  suǒ
  shī
  wéi

   
  ér

  nián
  zhī


  zhāo
  dōu
  chú
   
 • 
   
   
   
  jiào
  yǒu

  zhēng
   
  mèng
  yǒu
  liù
  hòu
   

  wèi

  zhēng
   

  yuē

   
  èr
  yuē
  wéi
   
  sān
  yuē

   

  yuē
  sàng
   

  yuē
  āi
   
  liù
  yuē

   

  yuē
  shēng
   

  yuē

   

  zhě

  zhēng
   
  xíng
  suǒ
  jiē

   

  wèi
  liù
  hòu
   

  yuē
  zhèng
  mèng
   
  èr
  yuē

  mèng
   
  sān
  yuē

  mèng
   

  yuē

  mèng
   

  yuē

  mèng
   
  liù
  yuē

  mèng
   

  liù
  zhě
   
  shén
  suǒ
  jiāo

   
 • 
   
   
   
  yáng
  shì
  gào


  yuē
   
   

  zhī
  jūn

  duō
  shù

   
  jiāng
  néng


     fǎng
  访
  yān
   
   
 • 
   
   
   
  qín
  rén
  féng
  shì
  yǒu

   
  shào
  ér
  huì
   

  zhuàng
  ér
  yǒu

  wǎng
  zhī

   
  wén


  wéi

   
  shì
  bái

  wéi
  hēi
   
  xiǎng
  xiāng

  wéi
  xiǔ
   
  cháng
  gān

  wéi

   
  xíng
  fēi

  wéi
  shì
   

  zhī
  suǒ
  zhī
   
  tiān

   

  fāng
   
  shuǐ
  huǒ
   
  hán
  shǔ
   


  dào
  cuò
  zhě
  yān
   
 • 
   
   
   
  lǎo
  dān
  yuē
   
   

  yōng
  zhī


  zhī


   
  jīn
  tiān
  xià
  zhī
  rén
  jiē
  huò

  shì
  fēi
   
  hūn


  hài
   
  tóng

  zhě
  duō
   


  yǒu
  jué
  zhě
   
  qiě

  shēn
  zhī  qīng

  jiā
   

  jiā
  zhī  qīng

  xiāng
   

  xiāng
  zhī  qīng

  guó
   

  guó
  zhī  qīng
  tiān
  xià
   
  tiān
  xià
  jìn

   
  shú
  qīng
  zhī
  zāi
   
  xiàng
  shǐ
  使
  tiān
  xià
  zhī
  rén

  xīn
  jìn   


  fǎn


   
  āi

   
  shēng

   
  xiù
  wèi
   
  shì
  fēi
   
  shú
  néng
  zhèng
  zhī
   
  qiě

  zhī
  yán
  wèi

  fēi

   
  ér
  kuàng

  zhī
  jūn


  zhī
  yóu
  zhě
   
  yān
  néng
  jiě
  rén
  zhī

  zāi
   
  róng

  zhī
  liáng
   

  ruò
  chuán
  guī

   
   
 • 
   
   
   
   

  wáng
  tóng
  yóu
   
  wáng
  zhí
  huà
  rén
  zhī

   
  téng
  ér
  shàng
  zhě
   
  zhōng
  tiān
  nǎi
  zhǐ
   


  huà
  rén
  zhī
  gōng
   
  huà
  rén
  zhī
  gōng
   
  gòu

  jīn
  yín
   
  luò

  zhū

   
  chū
  yún

  zhī
  shàng
  ér

  zhī
  xià
  zhī

   
  wàng
  zhī
  ruò
  tún
  yún
  yān
   
  ěr

  suǒ
  guān
  tīng
   

  kǒu
  suǒ

  cháng
   
  jiē
  fēi
  rén
  jiān
  zhī
  yǒu
   
  wáng
  shí

  wéi
  qīng

   

  wēi
   
  jūn
  tiān
   
  guǎng
  广
  yuè
   

  zhī
  suǒ

   
  wáng

  ér
  shì
  zhī
   

  gōng
  xiè
  ruò
  lèi
  kuài


  yān
   
  wáng  shù
  shí
  nián  guó

   
  huà
  rén


  wáng
  tóng
  yóu
   
  suǒ

  zhī
  chù
   
  yǎng

  jiàn

  yuè
   


  jiàn

  hǎi
   
  guāng
  yǐng
  suǒ
  zhào
   
  wáng

  xuàn

  néng

  shì
   
  yīn
  xiǎng
  suǒ
  lái
   
  wáng
  ěr
  luàn

  néng

  tīng
   
  bǎi
  hái
  liù
  zàng
   

  ér

  níng
   


  jīng
  sàng
   
  qǐng
  huà
  rén
  qiú
  huán
   
  huà
  rén

  zhī
   
  wáng
  ruò
  yǔn

  yān
   


   
  suǒ
  zuò
  yóu
  xiàng
  zhě
  zhī
  chù
   
  shì

  yóu
  xiàng
  zhě
  zhī
  rén
   
  shì

  qián
   

  jiǔ
  wèi
  qīng
   
  yáo
  wèi
  fèi
   
  wáng
  wèn
  suǒ
  cóng
  lái
   
  zuǒ
  yòu
  yuē
   
   
  wáng

  cún
  ěr
   
   
 • 
   
   
   
  dōng

  zhī
  běi

  yǒu
  guó
   
  yuē

  luò
  zhī
  guó
     cháng

   

  yuè

  guāng
  zhī
  zhào
     shēng
  jiā
  miáo
   

  mín
  shí
  cǎo
  gēn

  shí
   

  zhī
  huǒ
  shí
   
  xìng
  gāng
  hàn
   
  qiáng
  ruò
  xiāng

   
  guì
  shèng
  ér

  shàng

   
  duō
  chí

   
  shǎo
  xiū

   
  cháng
  jiào
  ér

  mián
   
 • 
   
   
   

  hǎi
  zhī

   
  wèi
  zhōng
  yāng
  zhī
  guó
   
  kuà

  nán
  běi
   
  yuè
  dài
  dōng

  西
   
  wàn
  yǒu


   

  yīn
  yáng
  zhī
  shěn

   


  hán

  shǔ
   
  hūn
  míng
  zhī
  fēn
  chá
   


  zhòu


   

  mín
  yǒu
  zhì
  yǒu

   
  wàn


  zhí
   
  cái

  duō
  fāng
   
  yǒu
  jūn
  chén
  xiāng
  lín
   


  xiāng
  chí
   

  suǒ
  yún
  wéi


  chēng

   

  jiào

  mèi
   

  wéi
  jiào
  zhī
  suǒ
  wéi
  zhě
  shí
   
  mèng
  zhī
  suǒ
  jiàn
  zhě
  wàng
   
 • 
   
   
   
  zhèng
  rén
  yǒu
  xīn


  zhě
   

  hài

  鹿
   

  ér

  zhī
   

  zhī
   
  kǒng
  rén
  jiàn
  zhī

   

  ér
  cáng
  zhū
  huáng
  zhōng
   

  zhī

  jiāo
   

  shèng


   
  é
  ér


  suǒ
  cáng
  zhī
  chù
   
  suì

  wéi
  mèng
  yān
   
  shùn

  ér
  yǒng

  shì
   
  páng
  rén
  yǒu
  wén
  zhě
   
  yòng

  yán
  ér

  zhī
   

  guī
   
  gào

  shì
  rén
  yuē
   
   
  xiàng
  xīn
  zhě
  mèng


  鹿
  ér

  zhī

  chù
   

  jīn

  zhī
   

  zhí
  zhēn
  mèng

   
   
  shì
  rén
  yuē
   
   
  ruò
  jiāng
  shì
  mèng
  jiàn
  xīn
  zhě
  zhī


  鹿

   

  yǒu
  xīn
  zhě

   
  jīn
  zhēn


  鹿
   
  shì
  ruò
  zhī
  mèng
  zhēn

   
   

  yuē
   
   
  鹿
   

  yòng
  zhī

  mèng

  mèng

   
   
  xīn
  zhě
  zhī
  guī
   

  yàn
  shī

  鹿
   


  zhēn
  mèng
  cáng
  zhī
  zhī
  chù
   
  yòu
  mèng

  zhī
  zhī
  zhǔ
   
  shuǎng
  dàn
   
  àn
  suǒ
  mèng
  ér
  xún

  zhī
   
  suì
  sòng
  ér
  zhēng
  zhī
   
  guī
  zhī
  shì
  shī
   
 • 
   
   
   
  huá   
  nǎi


   
  chù   
  cāo

  zhú

  shēng
   
  sòng
  rén
  zhí
  ér
  wèn


   
  huá

  yuē
   
   
  nǎng

  wàng

   
  dàng
  dàng
  rán

  jué
  tiān

  zhī
  yǒu

   
  jīn
  dùn
  shí

  wǎng
   
  shù
  shí
  nián
  lái
  cún
  wáng
   

  shī
   
  āi

   
  hào

   
  rǎo
  rǎo
  wàn   

  kǒng
  jiāng
  lái
  zhī
  cún
  wáng
   

  shī
   
  āi

   
  hào

  zhī
  luàn

  xīn   


  zhī
  wàng
   
   
   

  gòng
  wén
  ér
  guài
  zhī
   

  gào
  kǒng

   
  kǒng

  yuē
   
   

  fēi

  suǒ


   
   

  wèi
  yán
  huí

  zhī
   
 • 
   
   
   

  liè

  yuē
   
   
  shén

  wéi
  mèng
   
  xíng
  jiē
  wéi
  shì
   

  zhòu
  xiǎng

  mèng
   
  shén
  xíng
  suǒ

   

  shén
  níng
  zhě
  xiǎng
  mèng

  xiāo
   
  xìn
  jué


   
  xìn
  mèng


   

  huà
  zhī
  wǎng
  lái
  zhě

   

  zhī
  zhēn
  rén
   

  jué

  wàng
   

  qǐn

  mèng
     zāi
   
   
 • 
   
   
   

  wáng

  shén
  rén
  zāi
   
  néng
  qióng
  dāng
  shēn
  zhī

   
  yóu
  bǎi
  nián
  nǎi

   
  shì

  wéi
  dēng
  xiá
  yān
   
 • 
   
   
   
  yǐn
  shì
  xīn
  yíng
  shì
  shì
   

  zhōng
  jiā

   
  xīn
  xíng


   


  hūn
  bèi
  ér
  mèi
   


  mèng
  wéi
  rén

   

  zǒu
  zuò

   


  wéi

   
  shǔ

  zhàng

   


  zhì

   
  mián
  zhōng
  án

  shēn

   
  chè
  dàn

  yān
   
  yǐn
  shì
  bìng
  zhī
   

  fǎng
  访

  yǒu
   
  yǒu
  yuē
   
   
  ruò
  wèi

  róng
  shēn
   

  cái
  yǒu

   
  shèng
  rén
  yuǎn

   

  mèng
  wéi

   


  zhī

   
  shù
  zhī
  cháng

   
  ruò

  jiào
  mèng
  jiān
  zhī
   
   
   
  yǐn
  shì
  wén

  yǒu
  yán
   
  kuān  zhī
  chéng
   
  jiǎn  zhī
  shì
   

  bìng
  shǎo
  jiàn
   
 • 
   
   
   
  shì
  shī
  yuē
   
   
  ruò
  chū
  zhēn


  鹿
   
  wàng
  wèi
  zhī
  mèng
   
  zhēn
  mèng


  鹿
   
  wàng
  wèi
  zhī
  shí
   

  zhēn

  ruò

  鹿
   
  ér

  ruò
  zhēng

  鹿
   
  shì
  rén
  yòu
  wèi
  mèng
  rèn
  rén

  鹿
   

  rén


  鹿
   
  jīn

  yǒu


  鹿
   
  qǐng
  èr
  fēn
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  yóu


  wáng

  shī
  zhě
  sān
  yuè
  ér

   
  gèng
  wèn
  huà
  rén
   
  huà
  rén
  yuē
   
   


  wáng
  shén
  yóu

   
  xíng

  dòng
  zāi
   
  qiě
  nǎng
  zhī
  suǒ

   


  wáng
  zhī
  gōng
   
  nǎng
  zhī
  suǒ
  yóu
   


  wáng
  zhī

   
  wáng
  xián
  héng
  yǒu
   

  zàn

   
  biàn
  huà
  zhī

   


  zhī
  jiān
   

  jìn

  zāi
   
   
  wáng

  yuè
   


  guó
  shì
   


  chén
  qiè
   


  yuǎn
  yóu
   
  mìng
  jià

  jùn
  zhī
  shèng
   
  yòu

  huá
  liú
  ér
  zuǒ

  绿
  ěr
   
  yòu
  cān
  chì

  ér
  zuǒ
  bái

   
  zhǔ
  chē

  zào

  wéi

   


  wéi
  yòu
   

  chē
  zhī
  shèng
   
  yòu


  huáng
  ér
  zuǒ

  lún
   
  zuǒ
  cān
  dào

  ér
  yòu
  shān

   
  bǎi
  yāo
  zhǔ
  chē
   
  cān
  bǎi
  wéi

   
  bēn
  róng
  wéi
  yòu
   
  chí

  qiān

   
  zhì


  sōu
  shì
  zhī
  guó
   

  sōu
  shì
  nǎi
  xiàn
  bái

  zhī
  xuè

  yǐn
  wáng
   

  niú

  zhī
  dòng


  wáng
  zhī

   

  èr
  shèng
  zhī
  rén
   

  yǐn
  ér
  xíng
   
  suì

  宿

  kūn
  lún
  zhī
  ē
   
  chì
  shuǐ
  zhī
  yáng
   
  bié

  shēng

  kūn
  lún
  zhī
  qiū
   

  guān
  huáng

  zhī
  gōng
   
  ér
  fēng
  zhī


  hòu
  shì
   
  suì
  bīn


  西
  wáng

   
  shāng

  yáo
  chí
  zhī
  shàng
   

  西
  wáng

  wéi
  wáng
  yáo
   
  wáng

  zhī
   


  āi
  yān
   
  nǎi
  guān

  zhī
  suǒ

   


  xíng
  wàn

   
  wáng
  nǎi
  tàn
  yuē
   
   


   


  rén

  yíng


  ér
  xié


   
  hòu
  shì

  zhuī
  shǔ

  guò

   
   
 • 
   
   
   
  zhōu

  wáng
  shí
   

  西

  zhī
  guó
  yǒu
  huà
  rén
  lái
   

  shuǐ
  huǒ
   
  guàn
  jīn
  shí
   
  fǎn
  shān
  chuān
   

  chéng

   
  chéng


  zhuì
   
  chù
  shí

  ài
   
  qiān
  biàn
  wàn
  huà
   


  qióng

   


  biàn

  zhī
  xíng
   
  yòu
  qiě

  rén
  zhī

   

  wáng
  jìng
  zhī
  ruò
  shén
   
  shì
  zhī
  ruò
  jūn
   
  tuī

  qǐn


  zhī
   
  yǐn
  sān
  shēng

  jìn
  zhī
   
  xuǎn

  yuè


  zhī
   
  huà
  rén

  wéi
  wáng
  zhī
  gōng
  shì
  bēi
  lòu
  ér


  chǔ
   
  wáng
  zhī
  chú
  zhuàn
  xīng
  lóu
  ér


  xiǎng
   
  wáng
  zhī
  pín

  shān
  è
  ér


  qīn
   

  wáng
  nǎi
  wèi
  zhī
  gǎi
  zhù
   


  zhī
  gōng
   
  zhě
  è
  zhī

   


  qiǎo
  yān
   


  wèi

   
  ér
  tái
  shǐ
  chéng
   

  gāo
  qiān
  rèn
   
  lín
  zhōng
  nán
  zhī
  shàng
   
  hào
  yuē
  zhōng
  tiān
  zhī
  tái
   
  jiǎn
  zhèng
   
  wèi
  zhī
  chù

  é
  miáo

  màn
  zhě
   
  shī
  fāng

   
  zhèng
  é
  méi
   
  shè

  ěr
   

  ā

   


  wán
   
  fěn
  bái
  dài
  hēi
   
  pèi

  huán
   

  zhǐ
  ruò

  mǎn
  zhī
   
  zòu
   
  chéng
  yún
   
   
   
  liù
  yíng
   
   
   
  jiǔ
  sháo
   
   
   
  chén

   


  zhī
   
  yuè
  yuè
  xiàn


   
  dàn
  dàn
  jiàn

  shí
   
  huà
  rén
  yóu

  shě
  rán
     ér
  lín
  zhī
   
 • 
   
   
   

  wén
  zhèng
  jūn
   
  zhèng
  jūn
  yuē
   
   

   
  shì
  shī
  jiāng

  mèng
  fēn
  rén

  鹿

   
   
  fǎng
  访
  zhī
  guó
  xiàng
   
  guó
  xiàng
  yuē
   
   
  mèng


  mèng
   
  chén
  suǒ

  néng
  biàn

   

  biàn
  jiào
  mèng
   
  wéi
  huáng

   
  kǒng
  qiū
   
  jīn

  huáng

   
  kǒng
  qiū
   
  shú
  biàn
  zhī
  zāi
   
  qiě
  xún
  shì
  shī
  zhī
  yán


   
   
 • 
   
   
   
  lǎo
  chéng

  xué
  huàn

  yǐn
  wén
  xiān
  shēng
   
  sān
  nián

  gào
   
  lǎo
  chéng

  qǐng

  guò
  ér
  qiú
  tuì
  退
   
  yǐn
  wén
  xiān
  shēng

  ér
  jìn
  zhī

  shì
   
  píng
  zuǒ
  yòu
  ér

  zhī
  yán
  yuē
   
   

  lǎo
  dān
  zhī


  西

   

  ér
  gào

  yuē
   
  yǒu
  shēng
  zhī

   
  yǒu
  xíng
  zhī
  zhuàng
   
  jìn
  huàn

   
  zào
  huà
  zhī
  suǒ
  shǐ
   
  yīn
  yáng
  zhī
  suǒ
  biàn
  zhě
   
  wèi
  zhī
  shēng
   
  wèi
  zhī

   
  qióng
  shù

  biàn
   
  yīn
  xíng


  zhě
   
  wèi
  zhī
  huà
   
  wèi
  zhī
  huàn
   
  zào

  zhě

  qiǎo
  miào
   

  gōng
  shēn
   

  nán
  qióng
  nán
  zhōng
   
  yīn
  xíng
  zhě

  qiǎo
  xiǎn
   

  gōng
  qiǎn
   

  suí

  suí
  miè
   
  zhī
  huàn
  huà
  zhī


  shēng


   
  shǐ


  xué
  huàn

   
  huàn

   


  xué
  zāi
   
   
  lǎo
  chéng

  guī
   
  yòng
  yǐn
  wén
  xiān
  shēng
  zhī
  yán
  shēn

  sān
  yuè
   
  suì
  néng
  cún
  wáng

  zài
   
  fān
  jiào

  shí
   
  dōng

  léi
   
  xià
  zào
  bīng
   
  fēi
  zhě
  zǒu
   
  zǒu
  zhě
  fēi
   
  zhōng
  shēn

  zhù

  shù
   

  shì

  chuán
  yān
   

  liè

  yuē
   
   
  shàn
  wéi
  huà
  zhě
   

  dào

  yōng
   

  gōng
  tóng
  rén
   


  zhī

   
  sān
  wáng
  zhī
  gōng
   
  wèi

  jìn
  zhì
  yǒng
  zhī

   
  huò
  yóu
  huà
  ér
  chéng
   
  shú

  zhī
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  zhōu
  zhī
  yǐn
  shì

  zhì
  chǎn
   

  xià


  zhě
  qīn
  chén
  hūn
  ér


   
  yǒu
  lǎo


   
  jīn

  jié

   
  ér
  shǐ
  使
  zhī

  qín
   
  zhòu

  shēn

  ér

  shì
   


  hūn
  bèi
  ér
  shú
  mèi
   
  jīng
  shén
  huāng
  sǎn
   


  mèng
  wéi
  guó
  jūn
   

  rén
  mín
  zhī
  shàng
   
  zǒng

  guó
  zhī
  shì
   
  yóu
  yàn
  gōng
  guàn
   


  suǒ

   
   
  jué   
  rén
  yǒu
  wèi


  qín
  zhě
   


  yuē
   
   
  rén
  shēng
  bǎi
  nián
   
  zhòu


  fēn
   

  zhòu
  wéi


   
   

  wéi
  rén
  jūn
   
   

  suǒ
  yuàn
  zāi
   
   
 • 
   
   
   

  shí
  gǎn
  biàn
  zhī
  suǒ

  zhě
   
  shì
  zhì

  huò

  suǒ
  yóu
  rán
   
  shí
  gǎn
  biàn
  zhī
  suǒ

  zhě
   
  shì
  zhì

  zhī

  suǒ
  yóu
  rán
   
  zhī

  suǒ
  yóu
  rán
   


  suǒ

   


  zhī
  yíng

  xiāo

   
  jiē
  tōng

  tiān

   
  yìng


  lèi
   

  yīn

  zhuàng
   

  mèng
  shè

  shuǐ
  ér
  kǒng

   
  yáng

  zhuàng
   

  mèng
  shè

  huǒ
  ér
  fán
  ruò
   
  yīn
  yáng

  zhuàng
   

  mèng
  shēng
  shā
   
  shèn
  bǎo

  mèng

   
  shèn


  mèng

   
  shì
  wéi

  zhě
   

  mèng
  yáng
   

  chén
  shí
  wéi

  zhě
   

  mèng

   
  jiè
  dài
  ér
  qǐn
   

  mèng
  shé
   
  fēi
  niǎo
  xián

   

  mèng
  fēi
   
  jiāng
  yīn
  mèng
  huǒ
   
  jiāng

  mèng
  shí
   
  yǐn
  jiǔ
  zhě
  yōu
   


  zhě

   
 • 
   
   
   
  yān
  rén
  shēng

  yān
   
  zhǎng

  chǔ
   

  lǎo
  ér
  huán
  běn
  guó
   
  guò
  jìn
  guó
   
  tóng
  xíng
  zhě
  kuáng
  zhī
   
  zhǐ
  chéng
  yuē
   
   

  yān
  guó
  zhī
  chéng
   
   

  rén
  qiǎo
  rán
  biàn
  róng
   
  zhǐ
  shè
  yuē
   
   

  ruò

  zhī
  shè
   
   
  nǎi
  kuì
  rán
  ér
  tàn
   
  zhǐ
  shè
  yuē
   
   

  ruò
  xiān
  rén
  zhī

   
   
  nǎi
  juān
  rán
  ér

   
  zhǐ
  lǒng
  yuē
   
   

  ruò
  xiān
  rén
  zhī
  zhǒng
   
   

  rén  jīn
   
  tóng
  xíng
  zhě

  rán

  xiào
   
  yuē
   
   


  dài
  ruò
   

  jìn
  guó
  ěr
   
   

  rén

  cán
   

  zhì
  yān
   
  zhēn
  jiàn
  yān
  guó
  zhī
  chéng
  shè
   
  zhēn
  jiàn
  xiān
  rén
  zhī

  zhǒng
   
  bēi
  xīn
  gèng
  wēi
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《列子·周穆王》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [模](读音:mó,mú)
  [儀](读音:yí)
  [車](读音:chē,jū)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [洗](读音:xǐ,xiǎn)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [校](读音:jiào,xiào)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [六](读音:liù,lù)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [](读音:yìng,yīng)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [信 ](读音:xìn, )
  [語](读音:yù,yǔ)
  [南](读音:nā,nán)
  [度](读音:dù,duó)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [處](读音:chú,chù)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [石](读音:dàn,shí)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [露](读音:lòu,lù)
  [衣](读音:yī,yì)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [明](读音:míng)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [從](读音:cóng,zòng)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [都](读音:dōu,dū)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [識](读音:shí,zhì)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [可](读音:kè,kě)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [一](读音:yī)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [臭](读音:chòu,xiù)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [吾](读音:wú,yù)
  [能](读音:néng,nài)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [過](读音:guò,guō)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [其](读音:jī,qí)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
列子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图