j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《列子·天瑞》拼音版,可打印(列子)-j9九游会官方登录

《列子·天瑞》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liè

   
  ·
  tiān
  ruì
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  liè

 • 
   
   
   
  guó
  shì
  gào
  zhī
  yuē
   
   

  shàn
  wéi
  dào
   
  shǐ

  wéi
  dào

   

  nián
  ér

   
  èr
  nián
  ér

   
  sān
  nián

  rǎng
     wǎng
   
  shī

  zhōu

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yóu

  tài
  shān
   
  jiàn
  róng


  xíng

  chéng
  zhī

   

  鹿
  qiú
  dài
  suǒ
   

  qín
  ér

   
 • 
   
   
   

  liè

  yuē
   
   
  tiān


  quán
  gōng
   
  shèng
  rén

  quán
  néng
   
  wàn


  quán
  yòng
   

  tiān
  zhí
  shēng

   

  zhí
  xíng
  zài
   
  shèng
  zhí
  jiào
  huà
   

  zhí
  suǒ

   
  rán

  tiān
  yǒu
  suǒ
  duǎn
   

  yǒu
  suǒ
  cháng
   
  shèng
  yǒu
  suǒ

   

  yǒu
  suǒ
  tōng
   


   
  shēng

  zhě

  néng
  xíng
  zài
   
  xíng
  zài
  zhě

  néng
  jiào
  huà
   
  jiào
  huà
  zhě

  néng
  wéi
  suǒ

   

  dìng
  zhě

  chū
  suǒ
  wèi
   

  tiān

  zhī
  dào
   
  fēi
  yīn

  yáng
   
  shèng
  rén
  zhī
  jiào
   
  fēi
  rén


   
  wàn

  zhī

   
  fēi
  róu

  gāng
   

  jiē
  suí
  suǒ

  ér

  néng
  chū
  suǒ
  wèi
  zhě

   

  yǒu
  shēng
  zhě
   
  yǒu
  shēng
  shēng
  zhě
   
  yǒu
  xíng
  zhě
   
  yǒu
  xíng
  xíng
  zhě
   
  yǒu
  shēng
  zhě
   
  yǒu
  shēng
  shēng
  zhě
   
  yǒu

  zhě
   
  yǒu


  zhě
   
  yǒu
  wèi
  zhě
   
  yǒu
  wèi
  wèi
  zhě
   
  shēng
  zhī
  suǒ
  shēng
  zhě


   
  ér
  shēng
  shēng
  zhě
  wèi
  cháng
  zhōng
   
  xíng
  zhī
  suǒ
  xíng
  zhě
  shí

   
  ér
  xíng
  xíng
  zhě
  wèi
  cháng
  yǒu
   
  shēng
  zhī
  suǒ
  shēng
  zhě
  wén

   
  ér
  shēng
  shēng
  zhě
  wèi
  cháng

   

  zhī
  suǒ

  zhě
  zhāng

   
  ér


  zhě
  wèi
  cháng
  xiǎn
   
  wèi
  zhī
  suǒ
  wèi
  zhě
  cháng

   
  ér
  wèi
  wèi
  zhě
  wèi
  cháng
  chéng
   
  jiē

  wéi
  zhī
  zhí

   
  néng
  yīn
  néng
  yáng
   
  néng
  róu
  néng
  gāng
   
  néng
  duǎn
  néng
  cháng
   
  néng
  yuán
  néng
  fāng
   
  néng
  shēng
  néng

   
  néng
  shǔ
  néng
  liáng
   
  néng

  néng
  chén
   
  néng
  gōng
  néng
  shāng
   
  néng
  chū
  néng

   
  néng
  xuán
  néng
  huáng
   
  néng
  gān
  néng

   
  néng
  shān
  néng
  xiāng
   

  zhī

   

  néng

   
  ér


  zhī

   
  ér


  néng

   
   
 • 
   
   
   
   
  huáng

  shū
   
  yuē
   
   
  xíng
  dòng

  shēng
  xíng
  ér
  shēng
  yǐng
   
  shēng
  dòng

  shēng
  shēng
  ér
  shēng
  xiǎng
   

  dòng

  shēng

  ér
  shēng
  yǒu
   
   
  xíng
   

  zhōng
  zhě

   
  tiān

  zhōng

   


  xié
  zhōng
   
  zhōng
  jìn

   

  zhī

   
  dào
  zhōng

  běn

  shǐ
   
  jìn

  běn

  jiǔ
   
  yǒu
  shēng
  shēng
   
  yǒu
  xíng
  xíng
   

  shēng
  zhě
   
  fēi
  běn

  shēng
  zhě

   

  xíng
  zhě
   
  fēi
  běn

  xíng
  zhě

   
  shēng
  zhě
   

  zhī

  zhōng
  zhě

   
  zhōng
  zhě  zhōng
   


  shēng
  zhě
  zhī  shēng
   
  ér

  héng

  shēng
   
  huà

  zhōng
   
  huò

  shù

   
  jīng
  shén
  zhě
   
  tiān
  zhī
  yǒu
   

  hái
  zhě
   

  zhī
  yǒu
   
  shǔ
  tiān
  qīng
  ér
  sǎn
   
  shǔ

  zhuó
  ér

   
  jīng
  shén

  xíng
   

  guī

  zhēn
   

  wèi
  zhī
  guǐ
   
  guǐ
   
  guī

   
  guī

  zhēn
  zhái
   
  huáng

  yuē
   
   
  jīng
  shén


  mén
   

  hái
  fǎn

  gēn
   

  shàng

  cún
   
   
 • 
   
   
   
  rén

  shēng
  zhì
  zhōng
   

  huà
  yǒu

   
  yīng
  hái

   
  shào
  zhuàng

   
  lǎo
  mào

   

  wáng

   

  zài
  yīng
  hái
   

  zhuān
  zhì

   

  zhī
  zhì

   


  shāng
  yān
   


  jiā
  yān
   

  zài
  shào
  zhuàng
   

  xuè

  piāo

   


  chōng

   

  suǒ
  gōng
  yān
   


  shuāi
  yān
   

  zài
  lǎo
  mào
     róu
  yān
   

  jiāng
  xiū
  yān
   


  xiān
  yān
   
  suī
  wèi

  yīng
  hái
  zhī
  quán
   
  fāng

  shào
  zhuàng
   
  xián

   

  zài

  wáng

   

  zhī


  yān
   
  fǎn   
 • 
   
   
   
  lín
  lèi
  yuē
   
   

  zhī

  shēng
   

  wǎng

  fǎn
     shì
  zhě
   
  ān
  zhī

  shēng


   


  zhī


  xiāng
  ruò

   

  yòu
  ān
  zhī
  yíng
  yíng
  ér
  qiú
  shēng
  fēi
  huò

   

  yòu
  ān
  zhī

  jīn
  zhī
  zhī
  shēng

   
   
 • 
   
   
   

  liè


  zhèng

   

  shí
  nián
  rén

  shí
  zhě
   
  guó
  jūn
  qīng


  shì
  zhī
   
  yóu
  zhòng
  shù

   
  guó


   
  jiāng
  jià

  wèi
   


  yuē
   
   
  xiān
  shēng
  wǎng

  fǎn

   


  gǎn
  yǒu
  suǒ

   
  xiān
  shēng
  jiāng


  jiào
   
  xiān
  shēng

  wén

  qiū

  lín
  zhī
  yán

   
   
 • 
   
   
   
  zhòng

  yuē
   
   
  shēng

  suǒ

   
   
 • 
   
   
   
  xiàng
  shì


   


  wéi
  dào
  zhī
  yán
   
  ér  wéi
  dào
  zhī
  dào
   
  suì

  yuán
  záo
  shì
   
  shǒu

  suǒ

   


  tàn

   
  wèi

  shí
   

  zāng
  huò
  zuì
   


  xiān

  zhī
  cái
   
 • 
   
   
   

  guó
  yǒu
  rén
  yōu
  tiān

  bēng
  zhuì
   
  shēn

  suǒ

   
  fèi
  qǐn
  shí
  zhě
   
  yòu
  yǒu
  yōu

  zhī
  suǒ
  yōu
  zhě
   
  yīn
  wǎng
  xiǎo
  zhī
   
  yuē
   
   
  tiān
   


  ěr
   

  chù


   
  ruò

  shēn


   
  zhōng

  zài
  tiān
  zhōng
  xíng
  zhǐ
   
  nài

  yōu
  bēng
  zhuì

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  shàn

   
  néng

  kuān
  zhě

   
   
 • 
   
   
   

  liè

  yuē
   
   
  fēi

  míng

   


  jìng
      
  jìng   
   
   
  shī

  suǒ

   
  shì
  zhī

  huǐ
  ér
  hòu
  yǒu

  rén

  zhě
   

  néng


   
   
 • 
   
   
   

  liè

  shì
  wèi
   
  shí

  dào
   
  cóng
  zhě
  jiàn
  bǎi
  suì

  lóu
   
  qiān
  péng
  ér
  zhǐ
   

  wèi


  bǎi
  fēng
  yuē
   
   
  wéi  zhī
  ér
  wèi
  cháng
  shēng
  wèi
  cháng


   

  guǒ
  yǎng

   

  guǒ
  huān

   
  zhǒng
  yǒu

   
  ruò

  wéi
  chún
   

  shuǐ
  wéi

   

  shuǐ

  zhī

   

  wéi

  pín
  zhī

   
  shēng

  líng
  tún
   

  wéi
  líng

   
  líng
   

  wéi


   


  zhī
  gēn
  wéi

  cáo
   


  wéi

  dié
   

  dié


  huà
  ér
  wéi
  chóng
   
  shēng
  zào
  xià
   

  zhuàng
  ruò
  tuì
   

  míng
  yuē

  duō
   

  duō
  qiān

  huà
  ér
  wéi
  niǎo
   

  míng
  yuē
  qián


   
  qián


  zhī

  wéi


   


  wéi
  shí   
  shí  shēng

  shí

  huáng
  kuàng
   
  shí

  huáng
  kuàng
  shēng

  jiǔ
  yóu
   
  jiǔ
  yóu
  shēng

  mào
  ruì
   
  mào
  ruì
  shēng


  quán
   
  yáng
  gān
  huā
  wéi

  gāo
   

  xuè
  zhī
  wéi
  zhuǎn
  lín

   
  rén
  xuè
  zhī
  wéi

  huǒ

   
  yào
  zhī
  wéi
  zhān
   
  zhān
  zhī
  wéi


   


  jiǔ

  wéi
  yào

   
  yàn
  zhī
  wéi


   
  tián
  shǔ
  zhī
  wéi
  chún

   
  xiǔ
  guā
  zhī
  wéi


   
  lǎo
  jiǔ
  zhī
  wéi
  xiàn

   
  lǎo

  zhī
  wéi
  yuán

   

  luǎn
  zhī
  wéi
  chóng
   
  chán
  yuán
  zhī
  shòu


  yùn
  ér
  shēng

  yuē
  lèi
   


  zhī
  niǎo

  shì
  ér
  shēng

  yuē

   
  chún


  míng

  yāo
   
  chún
  xióng

  míng
  zhì
  fēng
   

  shì


  ér
  gǎn
   
  ér
  yùn
   
  hòu

  shēng   

  yǐn
  shēng

  kōng
  sāng
   
  jué
  zhāo
  shēng

  shī
  湿
   


  shēng

  jiǔ
   
  yáng
  sǔn
   
  jiǔ
  zhú
  shēng
  qīng
  níng
   
  qīng
  níng
  shēng
  chéng
   
  chéng
  shēng

   

  shēng
  rén
   
  rén
  jiǔ   
  wàn

  jiē
  chū


   
  jiē   
   
 • 
   
   
   
  zhòng

  yuē
   
   

   

  zhī
  zhī

   
  rén

  zhī
  shēng
  zhī

   
  wèi
  zhī
  shēng
  zhī

   
  zhī
  lǎo
  zhī
  bèi
   
  wèi
  zhī
  lǎo
  zhī

   
  zhī

  zhī

   
  wèi
  zhī

  zhī


   
  yàn

  yuē
   
   
  shàn
  zāi
   

  zhī
  yǒu


   
  rén
  zhě

  yān
   

  rén
  zhě

  yān
   
   


  zhě
   

  zhī
  jiào

   

  zhě
  wèi

  rén
  wéi
  guī
  rén
   

  yán

  rén
  wéi
  guī
  rén
   

  shēng
  rén
  wéi
  xíng
  rén

   
  xíng
  ér

  zhī
  guī
   
  shī
  jiā
  zhě

   

  rén
  shī
  jiā
   

  shì
  fēi
  zhī
   
  tiān
  xià
  shī
  jiā
   

  zhī
  fēi
  yān
   
  yǒu
  rén

  xiāng

   

  liù
  qīn
   
  fèi
  jiā

   
  yóu


  fāng
  ér

  guī
  zhě
   

  rén
  zāi
   
  shì

  wèi
  zhī
  wéi
  kuáng
  dàng
  zhī
  rén

   
  yòu
  yǒu
  rén
  zhōng
  xián
  shì
   
  jīn
  qiǎo
  néng
   
  xiū
  míng

   
  kuā
  zhāng

  shì
  ér

  zhī

  zhě
   


  rén
  zāi
   
  shì


  wéi
  zhì
  móu
  zhī
  shì
   

  èr
  zhě
   

  shī
  zhě

   
  ér
  shì

   
  wéi
  shèng
  rén
  zhī
  suǒ

   
  zhī
  suǒ

   
   
 • 
   
   
   

  liè

  wén
  ér
  xiào
  yuē
   
   
  yán
  tiān

  huài
  zhě

  miù
   
  yán
  tiān


  huài
  zhě

  miù
   
  huài


  huài
   

  suǒ

  néng
  zhī

   
  suī
  rán
         

  shēng

  zhī

   


  zhī
  shēng
   
  lái

  zhī

   


  zhī
  lái
   
  huài


  huài
   


  róng
  xīn
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  xiǎo
  zhě
  yuē
   
   


  kuài
  ěr
   
  chōng   

  chù

  kuài
   
  ruò
  chú


  dǎo
   
  zhōng

  zài

  shàng
  xíng
  zhǐ
   
  nài

  yōu

  huài
   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  juàn

  xué
   
  gào
  zhòng

  yuē
   
   
  yuàn
  yǒu
  suǒ

   
   
 • 
   
   
   

  rén
  shì
  rán


   
  xiǎo
  zhī
  zhě

  shì
  rán


   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  shēn
  fēi

  yǒu

     yǒu

  dào
   
   
 • 
   
   
   

  rén
  yuē
   
   
  nài

  huài

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  shì
  tiān

  zhī
  wěi
  xíng

   
  shēng
  fēi

  yǒu
   
  shì
  tiān

  zhī
  wěi


   
  xìng
  mìng
  fēi

  yǒu
   
  shì
  tiān

  zhī
  wěi
  shùn

   
  sūn

  fēi

  yǒu
   
  shì
  tiān

  zhī
  wěi
  tuì

   

  xíng

  zhī
  suǒ
  wǎng
   
  chǔ

  zhī
  suǒ
  chí
   
  shí

  zhī
  suǒ

   
  tiān

  qiáng
  yáng
   


   
  yòu  ér
  yǒu

   
   
 • 
   
   
   
  xiǎo
  zhī
  zhě
  yuē
   
   

  yuè
  xīng
  xiù
  宿
     zhōng
  zhī
  yǒu
  guāng
  yào
  耀
  zhě
   
  zhǐ
  shǐ
  使
  zhuì
   


  néng
  yǒu
  suǒ
  zhòng
  shāng
   
   
 • 
   
   
   
  shùn
  wèn

  zhēng
  yuē
   
   
  dào


  ér
  yǒu

   
   
 • 
   
   
   

  liè

  yuē
   
   

  zhě
  shèng
  rén
  yīn
  yīn
  yáng

  tǒng
  tiān

   

  yǒu
  xíng
  zhě
  shēng


  xíng
   

  tiān

  ān
  cóng
  shēng
   

  yuē
   
  yǒu
  tài

   
  yǒu
  tài
  chū
   
  yǒu
  tài
  shǐ
   
  yǒu
  tài

   
  tài

  zhě
   
  wèi
  jiàn


   
  tài
  chū
  zhě
   

  zhī
  shǐ

   
  tài
  shǐ
  zhě
   
  xíng
  zhī
  shǐ

   
  tài

  zhě
   
  zhì
  zhī
  shǐ

   

  xíng
  zhì

  ér
  wèi
  xiāng

   

  yuē
  hún
  lún
   
  hún
  lún
  zhě
   
  yán
  wàn

  xiāng
  hún
  lún
  ér
  wèi
  xiāng


   
  shì
  zhī

  jiàn
   
  tīng
  zhī

  wén
   
  xún
  zhī


   

  yuē


   


  xíng
  liè
   

  biàn
  ér
  wéi

   

  biàn
  ér
  wéi

   

  biàn
  ér
  wéi
  jiǔ
   
  jiǔ
  biàn
  zhě
   
  jiū

   
  nǎi

  biàn
  ér
  wéi

   

  zhě
   
  xíng
  biàn
  zhī
  shǐ

   
  qīng
  qīng
  zhě
  shàng
  wéi
  tiān
   
  zhuó
  zhòng
  zhě
  xià
  wéi

   
  chōng


  zhě
  wéi
  rén
   

  tiān

  hán
  jīng
   
  wàn

  huà
  shēng
   
   
 • 
   
   
   
  huò
  wèi

  liè

  yuē
   
   


  guì

   
   
 • 
   
   
   
  lín
  lèi
  nián
  qiě
  bǎi
  suì
   

  chūn

  qiú
   
  shí

  suì   
  bìng

  bìng
  jìn
   
 • 
   
   
   
  guó
  shì
  yuē
   
   

   
  ruò
  shī
  wéi
  dào
  zhī
  dào
  zhì


   
  jīn
  jiāng
  gào
  ruò

   

  wén
  tiān
  yǒu
  shí
   

  yǒu

   

  dào
  tiān

  zhī
  shí

   
  yún

  zhī
  pāng
  rùn
   
  shān

  zhī
  chǎn

   

  shēng


   
  zhí

  jià
   
  zhù

  yuán
   
  jiàn

  shè
   

  dào
  qín
  shòu
   
  shuǐ
  dào

  biē
   

  fēi
  dào

   


  jià
   


   
  qín
  shòu
   

  biē
   
  jiē
  tiān
  zhī
  suǒ
  shēng
   


  zhī
  suǒ
  yǒu
   
  rán

  dào
  tiān
  ér

  yāng
   

  jīn

  zhēn
  bǎo
   


  cái
  huò
   
  rén
  zhī
  suǒ

   

  tiān
  zhī
  suǒ

   
  ruò
  dào
  zhī
  ér
  huò
  zuì
   
  shú
  yuàn
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  lín
  lèi
  xiào
  yuē
   
   

  zhī
  suǒ

  wéi

   
  rén
  jiē
  yǒu
  zhī
   
  ér
  fǎn

  wéi
  yōu
   
  shào

  qín
  xíng
   
  zhǎng

  jìng
  shí
   

  néng
  shòu
  寿
  ruò

   
  lǎo   


  jiāng
  zhì
   

  néng

  ruò

   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
   
  shòu
  寿
  zhě
  rén
  zhī
  qíng
   

  zhě
  rén
  zhī

     wéi

   


   
   
 • 
   
   
   

  liè

  xiào
  yuē
   
     yán
  zāi
   
  suī
  rán
   


  cháng


  hūn
  mào
  rén
   


  wén
  zhī
   
  shì

  gào

   

  yán
  yuē
   
  yǒu
  shēng

  shēng
   
  yǒu
  huà

  huà
   

  shēng
  zhě
  néng
  shēng
  shēng
   

  huà
  zhě
  néng
  huà
  huà
   
  shēng
  zhě

  néng

  shēng
   
  huà
  zhě

  néng

  huà
   

  cháng
  shēng
  cháng
  huà
   
  cháng
  shēng
  cháng
  huà
  zhě
   

  shí

  shēng
   

  shí

  huà
   
  yīn
  yáng
  ěr
   

  shí
  ěr
   

  shēng
  zhě


   

  huà
  zhě
  wǎng

   
  wǎng

   
  zhōng
   


   

  dào


  qióng
   
   
  huáng

  shū
   
  yuē
   

  shén


   
  shì
  wèi
  xuán
  pìn
   
  xuán
  pìn
  zhī
  mén
   
  shì
  wèi
  tiān

  zhī
  gēn
   
  mián
  mián
  ruò
  cún
   
  yòng
  zhī

  qín
   

  shēng

  zhě

  shēng
   
  huà

  zhě

  huà
   

  shēng

  huà
   

  xíng


   

  zhì


   

  xiāo


   
  wèi
  zhī
  shēng
  huà
   
  xíng

   
  zhì

   
  xiāo

  zhě
   
  fēi

   
   
 • 
   
   
   

  zhī
  guó
  shì


   
  sòng
  zhī
  xiàng
  shì

  pín
   

  sòng
  zhī

   
  qǐng

  shù
   
 • 
   
   
   

  rén
  yuē
   
   
  tiān
  guǒ


   

  yuè
  xīng
  xiù
  宿
   

  dāng
  zhuì

   
   
 • 
   
   
   
  zhòng

  yuē
   
   
  yǒu
  yān
  ěr
   
  wàng

  kuàng
   
  gāo


   
  zǎi


   
  fén


      

  zhī
  suǒ


   
   
 • 
   
   
   
  guó
  shì
  yuē
   
   
  ruò
  wéi
  dào
  ruò

   
   
  xiàng
  shì
  yán

  zhuàng
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   

  zhī  yán
   
  guǒ
  rán
   
  rán


  zhī
  ér

  jìn
  zhě

   
   
 • 
   
   
   
  shùn
  yuē
   
   

  shēn
  fēi

  yǒu
   
  shú
  yǒu
  zhī
  zāi
   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
   

  zāi


   
  jūn


  yān
   
  xiǎo
  rén

  yān
   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
   
  xiān
  shēng
  shào

  qín
  xíng
   
  zhǎng

  jìng
  shí
   
  lǎo   


  jiāng
  zhì
   

  yǒu


  ér
  shí
  suì
  xíng


   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  wèn
  yuē
   
   
  xiān
  shēng
  suǒ


   


   
   
 • 
   
   
   
  lín
  lèi
  xíng

  liú
   


  chuò
   

  gòng
  kòu
  zhī


   
  nǎi
  yǎng
  ér
  yìng
  yuē
   
   


  huǐ

   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
   
  rán
  suǒ

   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  wén
  zhī
   
   
  huán

  gào


   
 • 
   
   
   
  duì
  yuē
   
   


  shèn
  duō
   
  tiān
  shēng
  wàn

   
  wéi
  rén
  wéi
  guì
   
  ér


  wéi
  rén
   
  shì   
  nán

  zhī
  bié
   
  nán
  zūn

  bēi
   


  nán
  wéi
  guì
     wéi
  nán

   
  shì
  èr


   
  rén
  shēng
  yǒu

  jiàn

  yuè
   

  miǎn
  qiǎng
  bǎo
  zhě
     xíng
  nián
  jiǔ
  shí

   
  shì
  sān


   
  pín
  zhě
   
  shì
  zhī
  cháng

   

  zhě
   
  rén
  zhī
  zhōng

   
  chǔ
  cháng

  zhōng
   
  dāng

  yōu
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  xiàng
  shì

  guó
  shì
  zhī
  miù


   
  wǎng
  ér
  yuàn
  zhī
   
 • 
   
   
   

  xióng
  yuē
   
   
  yùn
  zhuǎn


   
  tiān   
  chóu
  jué
  zhī
  zāi
   


  sǔn


  zhě
  yíng


   
  chéng


  zhě
  kuī


   
  sǔn
  yíng
  chéng
  kuī
   
  suí
  shì
  suí

   
  wǎng
  lái
  xiāng
  jiē
   
  jiàn


  xǐng
   
  chóu
  jué
  zhī
  zāi
   
  fán  dùn
  jìn
   

  xíng

  dùn
  kuī
   


  jué

  chéng
   


  jué

  kuī
   


  rén

  shì
  zhì
  lǎo
   
  mào

  zhì
  tài
   
   


  zhǎo

   
  suí
  shì
  suí
  luò
   
  fēi
  yīng
  hái
  shí
  yǒu
  tíng
  ér   
  jiàn


  jué
   

  zhì
  hòu
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  cháng


  wén
  ér
  xiào
  zhī
  yuē
   
   
  hóng


   
  yún


   
  fēng


   

  shí

     zhī
  chéng

  tiān
  zhě

   
  shān
  yuè

   

  hǎi

   
  jīn
  shí

   
  huǒ


   


  xíng
  zhī
  chéng


  zhě

   
  zhī   
  zhī

  kuài

   

  wèi

  huài
   

  tiān

   
  kōng
  zhōng
  zhī   
  yǒu
  zhōng
  zhī
  zuì

  zhě
   
  nán
  zhōng
  nán
  qióng
   


  rán

   
  nán

  nán
  shí
   


  rán

   
  yōu

  huài
  zhě
   
  chéng
  wéi

  yuǎn
   
  yán


  huài
  zhě
   

  wèi
  wèi
  shì
   
  tiān
  huài
   

  huì
  guī

  huài
   


  huài
  shí
   

  wèi

  yōu
  zāi
   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  qǐng
  xíng
   
 • 
   
   
   
  xiàng
  shì

  huò
   

  wéi
  guó
  shì
  zhī
  chóng
  wǎng


   
  guò
  dōng
  guō
  xiān
  shēng
  wèn
  yān
   
 • 
   
   
   

  zhī
  lǒng
  duān
   
  miàn
  zhī
  ér
  tàn
  yuē
   
   
  xiān
  shēng
  zēng

  huǐ

   
  ér
  xíng

  shí
  suì
   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  shì
  wèi
   
  wàng
  zhī


   

  wèi


  yuē
   
   

  sǒu


  yán
  zhě
   
  shì
  wǎng
  xùn
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  liè

  yuē
   
   

  zhě

  guì

   
   
 • 
   
   
   
  dōng
  guō
  xiān
  shēng
  yuē
   
   
  ruò

  shēn
  yōng
  fēi
  dào

   
  dào
  yīn
  yáng
  zhī


  chéng
  ruò
  shēng
   
  zài
  ruò
  xíng
   
  kuàng
  wài

  ér
  fēi
  dào
  zāi
   
  chéng
  rán
   
  tiān

  wàn


  xiāng


   
  rèn
  ér
  yǒu
  zhī
   
  jiē
  huò

   
  guó
  shì
  zhī
  dào
   
  gōng
  dào

   


  yāng
   
  ruò
  zhī
  dào
   

  xīn

   


  zuì
   
  yǒu
  gōng

  zhě
   

  dào

   

  gōng

  zhě
   

  dào

   
  gōng
  gōng


   
  tiān

  zhī

   
  zhī
  tiān

  zhī

  zhě
   
  shú
  wéi
  dào

   
  shú
  wéi

  dào

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《列子·天瑞》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [語](读音:yù,yǔ)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [員](读音:yuán,yún,yùn)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [衣](读音:yī,yì)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [甚](读音:shén,shèn)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [](读音:yìng,yīng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [期](读音:qī,jī)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [六](读音:liù,lù)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [石](读音:dàn,shí)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [識](读音:shí,zhì)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [能](读音:néng,nài)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [處](读音:chú,chù)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [可](读音:kè,kě)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [冇](读音:méi,mò)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [其](读音:jī,qí)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [吾](读音:wú,yù)
  [夫](读音:fú,fū)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [過](读音:guò,guō)
  [一](读音:yī)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
列子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图