j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《列子·黄帝》拼音版,可打印(列子)-j9九游会官方登录

《列子·黄帝》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liè

   
  ·
  huáng

 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  liè

 • 
   
   
   
  é
  ér
  fàn
  shì
  zhī
  cáng

  huǒ
   

  huá
  yuē
   
   
  ruò
  néng

  huǒ

  jǐn
  zhě
   
  cóng
  suǒ

  duō
  shǎo
  shǎng
  ruò
   
   
  shāng
  qiū
  kāi
  wǎng

  nán

   

  huǒ
  wǎng
  huán
   
  āi

  màn
   
  shēn

  jiāo
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
  zhì
  yán

  yán
   
  zhì
  wéi

  wéi
   

  zhì
  zhī
  suǒ
  zhī
   

  qiǎn

   
 • 
   
   
   
  kǒng

  cóng
  ér
  wèn
  zhī
   
  yuē
   
   

  liáng
  xuán
  shuǐ
  sān
  shí
  rèn
   
  liú

  sān
  shí

   
  yuán
  tuó

  biē
  suǒ

  néng
  yóu
   
  xiàng

  jiàn

  dào
  zhī
   

  wéi
  yǒu

  ér


  zhě
   
  shǐ
  使


  bìng
  liú
  jiāng
  chéng

   

  chū
  ér


  xíng

     wéi
  guǐ

   
  chá

   

  rén

   
  qǐng
  wèn
  dǎo
  shuǐ
  yǒu
  dào

   
   
 • 
   
   
   
  wén
  hóu

  yuè
   
 • 
   
   
   
  liè

  jiàn
  zhī
  ér
  xīn
  zuì
   
  ér
  guī

  gào

  qiū

   
  yuē
   
   
  shǐ
  zhī
  dào
  wéi
  zhì

   

  yòu
  yǒu
  zhì
  yān
  zhě

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   

  wèi
  shǐ


   
  zhǎng

  xìng
   
  chéng

  mìng

   
   
 • 
   
   
   
  wèi
  wén
  hóu
  wén
  zhī
   
  wèn

  xià
  yuē
   
   


  rén
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  fàn
  shì
  zhī
  dǎng

  wéi
  yǒu
  dào
   
  nǎi
  gòng
  xiè
  zhī
  yuē
   
   


  zhī

  zhī
  yǒu
  dào
  ér
  dàn

   


  zhī

  zhī
  shén
  rén
  ér


   

   


  lóng


   


  máng


   
  gǎn
  wèn

  dào
   
   
 • 
   
   
   
  zhòng

  shì
  chǔ
   
  chū

  lín
  zhōng
   
  jiàn
  gōu
  lóu
  zhě
  chéng
  tiáo
   
  yóu
  duō
  zhī

   
 • 
   
   
   
  zhàng
  rén
  yuē
   
   

  féng   


  zhī
  wèn
  shì

   
  xiū

  suǒ

   
  ér
  hòu
  zǎi
  yán

  shàng
   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  nán
  zhī
  pèi
   
  lǎo
  dān

  西
  yóu

  qín
   
  yāo

  jiāo
   
  zhì
  liáng
  ér

  lǎo

   
  lǎo

  zhōng
  dào
  yǎng
  tiān
  ér
  tàn
  yuē
   
   
  shǐ


  wéi

  jiào
   
  jīn


  jiào

   
   
  yáng
  zhū


   
  zhì
  shè
   
  jìn
  guān
  shù
  jīn
  zhì
   
  tuō


  wài
   

  xíng
  ér
  qián
   
  yuē
   
   
  xiàng
  zhě


  yǎng
  tiān
  ér
  tàn
  yuē
   
   
  shǐ


  wéi

  jiào
   
  jīn


  jiào
   
     qǐng   
  xíng

  xián
   
  shì


  gǎn
   
  jīn


  xián

   
  qǐng
  wèn

  guò
   
   
  lǎo

  yuē
   
   
  ér
  huī
  huī
   
  ér


   
  ér
  shuí


   

  bái
  ruò

   
  shèng

  ruò


   
   
  yáng
  zhū

  rán
  biàn
  róng
  yuē
   
   
  jìng
  wén
  mìng

   
   

  wǎng

   
  shè
  zhě
  yíng
  jiāng
  jiā
   
  gōng
  zhí

   

  zhí
  jīn
  zhì
   
  shè
  zhě


   
  yáng
  zhě

  zào
   

  fǎn

   
  shè
  zhě

  zhī
  zhēng


   
 • 
   
   
   
  kǒng

  guān


  liáng
   
  xuán
  shuǐ
  sān
  shí
  rèn
   
  liú

  sān
  shí

   
  yuán
  tuó

  biē
  zhī
  suǒ

  néng
  yóu

   
  jiàn

  zhàng

  yóu
  zhī
   

  wéi
  yǒu

  ér


  zhě

   
  shǐ
  使


  bìng
  liú
  ér
  chéng
  zhī
   
  shù
  bǎi

  ér
  chū
   


  xíng

  ér
  yóu

  táng
  háng
   
 • 
   
   
   
  fàn
  shì
  yǒu

  yuē

  huá
   
  shàn
  yǎng

  míng
   

  guó

  zhī
   
  yǒu
  chǒng

  jìn
  jūn
   

  shì
  ér

  sān
  qīng
  zhī
  yòu
   

  suǒ
  piān
  shì
   
  jìn
  guó
  jué
  zhī
   
  kǒu
  suǒ
  piān
  féi
   
  jìn
  guó
  chù
  zhī
   
  yóu

  tíng
  zhě
  móu

  cháo
   

  huá
  shǐ
  使

  xiá


  zhì

  xiāng
  gōng
   
  qiáng
  ruò
  xiāng
  líng
   
  suī
  shāng


  qián
   

  yòng
  jiè

   
  zhōng
  wéi


   
  guó
  dài
  chéng

   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   
  xiàng

  shì
  zhī

  wèi
  shǐ
  chū

  zōng
   


  zhī

  ér
  wēi

   

  zhī

  shuí

   
  yīn

  wéi
  máo

   
  yīn

  wéi

  liú
   

  táo

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng


  wèi


  yuē
   
   
  yòng
  zhì

  fēn
   
  nǎi
  níng

  shén
   

  gōu
  lóu
  zhàng
  rén
  zhī
  wèi

   
   
 • 
   
   
   

  hūn

  rén
  yuē
   
   
  shì
  shè
  zhī
  shè
   
  fēi

  shè
  zhī
  shè

   
  dāng


  dēng
  gāo
  shān
   

  wēi
  shí
   
  lín
  bǎi
  rèn
  zhī
  yuān
   
  ruò
  néng
  shè

   
   

  shì

  rén
  suì
  dēng
  gāo
  shān
   

  wēi
  shí
   
  lín
  bǎi
  rèn
  zhī
  yuān
   
  bèi
  qūn
  xún
   

  èr
  fēn
  chuí
  zài
  wài
   


  kòu
  ér
  jìn
  zhī
   

  kòu


   
  hàn
  liú
  zhì
  zhǒng
   
 • 
   
   
   
  hǎi
  shàng
  zhī
  rén
  yǒu
  hào
  ōu
  niǎo
  zhě
   
  měi
  dàn
  zhī
  hǎi
  shàng
   
  cóng
  ōu
  niǎo
  yóu
   
  ōu
  niǎo
  zhī
  zhì
  zhě
  bǎi
  zhù
  ér

  zhǐ
   


  yuē
   
   

  wén
  ōu
  niǎo
  jiē
  cóng

  yóu
   


  lái
   

  wán
  zhī
   
   
  míng

  zhī
  hǎi
  shàng
   
  ōu
  niǎo

  ér

  xià

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

   


  dào
   

  shǐ


   
  zhǎng

  xìng
   
  chéng

  mìng
   
   


  xié
  chū
   
  cóng
  shuǐ
  zhī
  dào
  ér

  wéi

  yān
   


  suǒ

  dào
  zhī

   
   
 • 
   
   
   

  huá
  zhī
  mén

  jiē
  shì


   
  gǎo

  chéng
  xuān
   
  huǎn

  kuò
  shì
   

  jiàn
  shāng
  qiū
  kāi
  nián
  lǎo

  ruò
   
  miàn


  hēi
   

  guān

  jiǎn
     zhī
   

  ér
  xiá   
  dǎng

  ái
  dǎn
   

  suǒ

  wéi
   
  shāng
  qiū
  kāi
  cháng

  yùn
  róng
   
  ér
  zhū

  zhī

  dān
   
  bèi


  xiào
   
 • 
   
   
   
  rán
  hòu
  liè  wèi
  wèi
  shǐ
  xué
  ér
  guī
   
  sān
  nián

  chū
   
  wèi


  cuàn
   
  shí


  shí
  rén
   

  shì

  qīn
   
  diāo
  zhuàn


   
  kuài
  rán  xíng

   
   
  rán
  ér
  fēng
  róng
   


  shì
  zhōng
   
 • 
   
   
   
  yán
  huí
  wèn

  zhòng

  yuē
   
   

  cháng


  shāng
  shēn
  zhī
  yuān

   
  jīn
  rén
  cāo
  zhōu
  ruò
  shén
   

  wèn
  yān
   
  yuē
   
   
  cāo
  zhōu

  xué

   
   
  yuē
   
   

   
  néng
  yóu
  zhě

  jiào

   
  shàn
  yóu
  zhě
  shuò
  néng
   
  nǎi
  ruò


  rén
   

  wèi
  cháng
  jiàn
  zhōu
  ér

  cāo
  zhī
  zhě

   
   

  wèn
  yān
   
  ér

  gào
   
  gǎn
  wèn

  wèi

   
   
 • 
   
   
   
  sòng
  yǒu

  gōng
  zhě
   
  ài

   
  yǎng
  zhī
  chéng
  qún
   
  néng
  jiě

  zhī

     gōng
  zhī
  xīn
   
  sǔn

  jiā
  kǒu
   
  chōng

  zhī

   
  é
  ér
  kuì
  yān
   
  jiāng
  xiàn

  shí
   
  kǒng
  zhòng

  zhī

  xùn   
  xiān
  kuáng
  zhī
  yuē
   
   

  ruò

   
  zhāo
  sān
  ér


   


   
   
  zhòng

  jiē

  ér

   
  é
  ér
  yuē
   
   

  ruò

   
  zhāo

  ér

  sān
   


   
   
  zhòng

  jiē

  ér

   

  zhī

  néng

  xiāng
  lǒng
   
  jiē
  yóu


   
  shèng
  rén

  zhì
  lǒng
  qún

   

  yóu

  gōng
  zhī

  zhì
  lǒng
  zhòng


   
  míng
  shí

  kuī
   
  shǐ
  使  zāi
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  shén  lái
  chù

  zhèng
   
  mìng
  yuē

  xián
   
  zhī
  rén

  shēng
  cún
  wáng
   
  huò

  shòu
  寿
  yāo
   


  suì

  yuè

  xún


   

  shén
   
  zhèng
  rén
  jiàn
  zhī
   
  jiē

  ér
  zǒu
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  yǒu
  dào

   

  liù
  yuè
   
  lěi
  huán
  èr
  ér

  zhuì
   

  shī
  zhě

  zhū
   
  lěi
  sān
  ér

  zhuì
   

  shī
  zhě
  shí

   
  lěi

  ér

  zhuì
   
  yóu
  duō
  zhī

   

  chù


  ruò
  jué
  zhū

   

  zhí

  ruò
  gǎo

  zhī
  zhī
   
  suī
  tiān

  zhī

   
  wàn

  zhī
  duō
   
  ér
  wéi
  tiáo

  zhī
  zhī
   


  fǎn


   


  wàn


  tiáo
  zhī

   

  wèi
  ér


   
   
 • 
   
   
   

  shēng
   


   
  fàn
  shì
  zhī
  shàng

   
  chū
  xíng
   
  jīng
  jiōng
  wài
   

  宿

  tián
  gēng
  shāng
  qiū
  kāi
  zhī
  shè
   
  zhōng

   

  shēng
   


  èr
  rén
  xiāng

  yán

  huá
  zhī
  míng
  shì
   
  néng
  shǐ
  使
  cún
  zhě
  wáng
   
  wáng
  zhě
  cún
   

  zhě
  pín
   
  pín
  zhě

   
  shāng
  qiū
  kāi
  xiān
  jiǒng


  hán
   
  qián

  yǒu
  běi
  tīng
  zhī
   
  yīn
  jiǎ
  liáng

  běn
  zhī

  huá
  zhī
  mén
   
 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   

  xīn

  zhì
   
  shāng
  wèi
  zhī
  néng
   
  suī
  rán
   
  shì

  zhī
  yǒu
  xiá

   
   
 • 
   
   
   

  hūn

  rén
  yuē
   
   

  zhì
  rén
  zhě
   
  shàng
  kuī
  qīng
  tiān
   
  xià
  qián
  huáng
  quán
   
  huī
  chì


   
  shén


  biàn
   
  jīn

  chù
  rán
  yǒu
  xún

  zhī
  zhì
   
  ěr

  zhōng

  dài


   
   
 • 
   
   
   
  liè

  kòu
  wèi

  hūn

  rén
  shè
   
  yǐn
  zhī
  yíng
  guàn
   
  cuò
  bēi
  shuǐ

  zhǒu
  shàng
   

  zhī
   

  shǐ


   
  fāng
  shǐ


   
  dāng
  shì
  shí

   
  yóu
  xiàng
  rén

   
 • 
   
   
   

  rén
  yuē
   
   


  ér
  wèi
  shí
   


  ér
  wèi
  huǒ
   
   
 • 
   
   
   
  wén
  hóu
  yuē
   
   
  wéi
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  shēng

  líng
  ér
  ān

  líng
   


   
  cháng

  shuǐ
  ér
  ān

  shuǐ
   
  xìng

   

  zhī

  suǒ

  rán
  ér
  rán
   
  mìng

   
   
 • 
   
   
   
  zhuàng


  tóng
   
  ér
  zhì
  tóng
   
  zhì


  tóng
   
  ér
  zhuàng
  tóng
   
  shèng
  rén

  tóng
  zhì
  ér

  tóng
  zhuàng
   
  zhòng
  rén
  jìn
  tóng
  zhuàng
  ér
  shū
  tóng
  zhì
   
  zhuàng


  tóng
  zhě
   
  jìn
  ér
  ài
  zhī
   
  zhuàng  zhě
   
  shū
  ér
  wèi
  zhī
   
  yǒu

  chǐ
  zhī
  hái
   
  shǒu

  zhī

   
  dài

  hán
  chǐ
  齿
   

  ér

  zhě
   
  wèi
  zhī
  rén
   
  ér
  rén
  wèi


  shòu
  xīn
   
  suī
  yǒu
  shòu
  xīn
   

  zhuàng
  ér
  jiàn
  qīn

   


  dài
  jiǎo
   
  fēn


  zhǎo
   
  yǎng
  fēi

  zǒu
   
  wèi
  zhī
  qín
  shòu
   
  ér
  qín
  shòu
  wèi


  rén
  xīn
   
  suī
  yǒu
  rén
  xīn
   

  zhuàng
  ér
  jiàn
  shū

   
  páo

  shì
   


  shì
   
  shén
  nóng
  shì
   
  xià
  hòu
  shì
   
  shé
  shēn
  rén
  miàn
   
  niú
  shǒu


   

  yǒu
  fēi
  rén
  zhī
  zhuàng
   
  ér
  yǒu

  shèng
  zhī

   
  xià
  jié
   
  yīn
  zhòu
   

  huán
   
  chǔ

   
  zhuàng
  mào

  qiào
   
  jiē
  tóng

  rén
   
  ér
  yǒu
  qín
  shòu
  zhī
  xīn
   
  ér
  zhòng
  rén
  shǒu

  zhuàng

  qiú
  zhì
  zhì
   
  wèi   
  huáng


  yán

  zhàn

  bǎn
  quán
  zhī

   
  shuài
  xióng
   

   
  láng
   
  bào
   
  chū
   

  wéi
  qián

   
  diāo
   

   
  yīng
   
  yuān
  wéi

  zhì
     shǐ
  使
  qín
  shòu
  zhě

   
  yáo
  shǐ
  使
  kuí
  diǎn
  yuè
   

  shí

  shí
   
  bǎi
  shòu
  shuài

   
   
  xiāo
  sháo
   
  jiǔ
  chéng
   
  fèng
  huáng
  lái

   


  shēng
  zhì
  qín
  shòu
  zhě

   
  rán

  qín
  shòu
  zhī
  xīn
   

  wéi

  rén
   
  xíng
  yīn

  rén

   
  ér

  zhī
  jiē
  zhī
  zhī
  dào
  yān
   
  shèng
  rén

  suǒ

  zhī
   

  suǒ

  tōng
   


  yǐn
  ér
  shǐ
  使
  zhī
  yān
   
  qín
  shòu
  zhī
  zhì
  yǒu

  rán

  rén
  tóng
  zhě
     shè
  shēng
   


  xià
  zhì

  rén

   
  pìn

  xiāng
  ǒu
   


  xiāng
  qīn
   

  píng

  xiǎn
   
  wéi
  hán
  jiù
  wēn
   


  yǒu
  qún
   
  xíng

  yǒu
  liè
   
  xiǎo
  zhě

  nèi
   
  zhuàng
  zhě

  wài
   
  yǐn

  xiāng
  xié
   
  shí

  míng
  qún
   
  tài

  zhī
  shí
   


  rén
  tóng
  chǔ
   

  rén
  bìng
  xíng
   

  wáng
  zhī
  shí
   
  shǐ
  jīng
  hài
  sǎn
  luàn

   
  dài


  shì
   
  yǐn

  táo
  cuàn
   


  huàn
  hài
   
  jīn
  dōng
  fāng
  jiè
  shì
  zhī
  guó
   

  guó
  rén
  shuò
  shuò
  jiě
  liù
  chù
  zhī

  zhě
   
  gài
  piān
  zhī
  zhī
  suǒ

   
  tài

  shén
  shèng
  zhī
  rén
   
  bèi
  zhī
  wàn

  qíng
  tài
   

  jiě

  lèi
  yīn
  shēng
   
  huì
  ér

  zhī
   
  xùn
  ér
  shòu
  zhī
   
  tóng

  rén
  mín
   

  xiān
  huì
  guǐ
  shén
  chī
  mèi
     fāng
  rén
  mín
   


  qín
  shòu
  chóng
  é
   
  yán
  xuè

  zhī
  lèi
   
  xīn
  zhì

  shū
  yuǎn

   
  shén
  shèng
  zhī   


  suǒ
  jiào
  xùn
  zhě

  suǒ


  yān
   
 • 
   
   
   
  zhào
  xiāng

  shuài

  shí
  wàn
   
  shòu

  zhōng
  shān
   

  rèng
  fán
  lín
   
  shàn

  bǎi

   
  yǒu

  rén
  cóng
  shí

  zhōng
  chū
   
  suí
  yān
  jìn
  shàng
  xià
   
  zhòng
  wèi
  guǐ

   
  huǒ
  guò
   

  xíng
  ér
  chū
   
  ruò

  suǒ
  jīng
  shè
  zhě
   
  xiāng

  guài
  ér
  liú
  zhī
   

  ér
  chá
  zhī
   
  xíng


  qiào
   
  rén

   


  yīn
  shēng
   
  rén

   
  wèn

  dào
  ér
  chǔ
  shí
   

  dào
  ér

  huǒ
   
 • 
   
   
   
  yīn

  zhǐ


  zhī
  yín
  wēi
  yuē
   
   

  zhōng
  yǒu
  bǎo
  zhū
   
  yǒng   
   
  shāng
  qiū
  kāi

  cóng
  ér
  yǒng
  zhī
   

  chū
   
  guǒ

  zhū
  yān
   
  zhòng
  fǎng
  tóng

   

  huá
  fǎng
  lìng

  ròu
  shí


  zhī

   
 • 
   
   
   

  shěng

  wèi
  zhōu
  xuān
  wáng
  yǎng
  dòu

   
  shí

  ér
  wèn
   
   


  dòu


   
   
  yuē
   
   
  wèi

   
  fāng

  jiāo
  ér
  shì

   
   
  shí

  yòu
  wèn
   
  yuē
   
   
  wèi

   
  yóu
  yìng
  yǐng
  xiǎng
   
   
  shí

  yòu
  wèn
   
  yuē
   
   
  wèi

   
  yóu

  shì
  ér
  shèng

   
   
  shí

  yòu
  wèn
   
  yuē
   
   


   

  suī
  yǒu
  míng
  zhě
   


  biàn

   
  wàng
  zhī
   


  quán

     gǎn
  yìng
  zhě
   
  fǎn
  zǒu
  ěr
   
   
 • 
   
   
   
  míng

   
  yòu

  zhī
  jiàn


   
  chū
  ér
  wèi
  liè

  yuē
   
   

  zhī
  xiān
  shēng
  zuò

  zhāi
     ér
  xiàng
  yān
   
  shì
  zhāi
   
  jiāng
  qiě

  xiàng
  zhī
   
   
  liè


  gào


   
 • 
   
   
   
  liè

  shī
  lǎo
  shāng
  shì
   
  yǒu

  gāo

   
  jìn
  èr

  zhī
  dào
   
  chéng
  fēng
  ér
  guī
   
  yǐn
  shēng
  wén
  zhī
   
  cóng
  liè


   
  shù
  yuè

  xǐng
  shè
   
  yīn
  jiàn
  qǐng


  shù
  zhě
   
  shí
  fǎn
  ér
  shí

  gào
   
  yǐn
  shēng
  duì
  ér
  qǐng

   
  liè

  yòu

  mìng
   
  yǐn
  shēng
  tuì
  退
   
  shù
  yuè
      
  yòu
  wǎng
  cóng
  zhī
   
  liè

  yuē
   
     lái
  zhī
  pín
   
   
  yǐn
  shēng
  yuē
   
   
  nǎng
  zhāng
  dài
  yǒu
  qǐng


     gào
   

  yǒu
  hàn


   
  jīn

  tuō
  rán
   
  shì

  yòu
  lái
   
   
  liè

  yuē
   
   
  nǎng  wéi

   
  jīn

  zhī

  zhì


   

   
  jiāng
  gào

  suǒ
  xué  zhě

   


  zhī
  shì


   
  yǒu
  ruò
  rén

   
  sān
  nián
  zhī
  hòu
   
  xīn

  gǎn
  niàn
  shì
  fēi
   
  kǒu

  gǎn
  yán

  hài
   
  shǐ
  miǎn
  ér

   

  nián
  zhī
  hòu
   
  xīn
  gēng
  niàn
  shì
  fēi
   
  kǒu
  gēng
  yán

  hài
   


  shǐ

  jiě
  yán
  ér
  xiào
   

  nián
  zhī
  hòu
   
  cóng
  xīn
  zhī
  suǒ
  niàn
   
  gēng

  shì
  fēi
   
  cóng
  kǒu
  zhī
  suǒ
  yán
   
  gēng


  hài
   


  shǐ

  yǐn

  bìng

  ér
  zuò
   
  jiǔ
  nián
  zhī
  hòu
   
  hèng
  xīn
  zhī
  suǒ
  niàn
   
  hèng
  kǒu
  zhī
  suǒ
  yán
   


  zhī

  zhī
  shì
  fēi

  hài

   


  zhī

  zhī
  shì
  fēi

  hài

   


  zhī


  zhī
  wéi

  shī
   
  ruò
  rén
  zhī
  wéi

  yǒu
   
  nèi
  wài
  jìn

   
  ér
  hòu
  yǎn

  ěr
   
  ěr


   


  kǒu
   


  tóng

   
  xīn
  níng
  xíng
  shì
   

  ròu
  dōu
  róng
   

  jué
  xíng
  zhī
  suǒ

   

  zhī
  suǒ

   
  suí
  fēng
  dōng

  西
   
  yóu


  gān
  qiào
   
  jìng

  zhī
  fēng
  chéng


   

  chéng
  fēng

   
  jīn


  xiān
  shēng
  zhī
  mén
   
  céng
  wèi
  jiā
  shí
   
  ér
  duì
  hàn
  zhě
  zài
  sān
   

  zhī
  piàn

  jiāng

  suǒ

  shòu
   

  zhī

  jié
  jiāng

  suǒ

  zài
   


  chéng
  fēng
   
   
   
  yǐn
  shēng
  shèn
  zuò
   
  bǐng

  liáng
  jiǔ
   

  gǎn

  yán
   
 • 
   
   
   
  zhòng

  yuē
   
   

  qiǎo

   
  yǒu
  dào

   
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   

  wén
   
  wèi


  shí
   
  ér


  dào

   
  zhòng

  ér

  xióng
   
  ér
  yòu

  luǎn
  yān
   
  ér

  dào

  shì
  kàng
   

  xìn

   


  shǐ
  使
  rén

  ér
  xiàng

   
  cháng
  shì

  lái
   


  shì
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  míng

   
  liè


  zhī
  jiàn


   
  chū
  ér
  wèi
  liè

  yuē
   
   

   

  zhī
  xiān
  shēng


   

  huó

     xún
  shǔ

   

  jiàn
  guài
  yān
   
  jiàn
  shī
  湿
  huī
  yān
   
   
  liè


   


  zhān
  jīn
   

  gào


   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   
  xiàng

  shì
  zhī

  tài
  chōng

  zhèn
   
  shì
  dài
  jiàn

  héng   

  xuán
  zhī
  pān
  wéi
  yuān
   
  zhǐ
  shuǐ
  zhī
  pān
  wéi
  yuān
   
  liú
  shuǐ
  zhī
  pān
  wéi
  yuān
   
  làn
  shuǐ
  zhī
  pān
  wéi
  yuān
   

  shuǐ
  zhī
  pān
  wéi
  yuān
   
  guǐ
  氿
  shuǐ
  zhī
  pān
  wéi
  yuān
   
  yōng
  shuǐ
  zhī
  pān
  wéi
  yuān
   
  qiān
  shuǐ
  zhī
  pān
  wéi
  yuān
   
  féi
  shuǐ
  zhī
  pān
  wéi
  yuān
   
  shì
  wéi
  jiǔ
  yuān
  yān
   
  cháng
  yòu

  lái
   
   
 • 
   
   
   
  guān
  yǐn
  yuē
   
   
  shì
  chún

  zhī
  shǒu

   
  fēi
  zhì
  qiǎo
  guǒ
  gǎn
  zhī
  liè
   

      
  fán
  yǒu
  mào
  xiàng
  shēng

  zhě
   
  jiē


   

  xiāng
  yuǎn

   
  zhì

  xiān
   
  shì

  ér

   


  zhī
  zào


  xíng
   
  ér
  zhǐ


  suǒ
  huà
   


  shì
  ér
  qióng
  zhī
  zhě
   
  yān

  ér
  zhèng
  yān
   

  jiāng
  chǔ


  shēn
  zhī

   
  ér
  cáng


  duān
  zhī

   
  yóu

  wàn

  zhī
  suǒ
  zhōng
  shǐ
   


  xìng
   
  yǎng


   
  hán


   

  tōng


  zhī
  suǒ
  zào
   

  ruò
  shì
  zhě
   

  tiān
  shǒu
  quán
   

  shén


   
  yān
   

  zuì
  zhě
  zhī
  zhuì

  chē

   
  suī   

  jié

  rén
  tóng
   
  ér
  fàn
  hài

  rén

   

  shén
  quán

   
  chéng


  zhī

   
  zhuì


  zhī

   

  shēng
  jīng

  xiōng
   
  shì

  è

  ér

  shè
   


  quán

  jiǔ
  ér
  yóu
  ruò
  shì
   
  ér
  kuàng

  quán

  tiān

   
  shèng
  rén
  cáng

  tiān
     zhī
  néng
  shāng

   
   
 • 
   
   
   
  wén
  hóu
  yuē
   
   
  wéi
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  zhòu
  qǐn
  ér
  mèng
   
  yóu

  huá

  shì
  zhī
  guó
   
  huá

  shì
  zhī
  guó
  zài
  yǎn
  zhōu
  zhī

  西
   
  tái
  zhōu
  zhī
  běi
   

  zhī


  guó

  qiān
  wàn

   
  gài
  fēi
  zhōu
  chē


  zhī
  suǒ

   
  shén
  yóu
  ér

   

  guó

  shuài
  zhǎng
   

  rán
  ér

   

  mín

  shì

   

  rán
  ér

   

  zhī

  shēng
   

  zhī


   


  yāo
  shāng
   

  zhī
  qīn

   

  zhī
  shū

   


  ài
  zēng
   

  zhī
  bèi

   

  zhī
  xiàng
  shùn
     hài
   
  dōu

  suǒ
  ài

   
  dōu

  suǒ
  wèi

   

  shuǐ


   

  huǒ


   
  zhuó


  shāng
  tòng
   
  zhǐ
  zhì

  xiāo
  yǎng
   
  chéng
  kōng


  shí
   
  qǐn

  ruò
  chǔ
  chuáng
   
  yún


  ài

  shì
   
  léi
  tíng

  luàn

  tīng
   
  měi
  è  xīn
   
  shān


  zhì


   
  shén
  xíng
  ér

   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  guò
  sòng
   
  dōng
  zhī   


  rén
  yǒu
  qiè
  èr
  rén
   


  rén
  měi
   


  rén
  è
   
  è
  zhě
  guì
  ér
  měi
  zhě
  jiàn
   
  yáng
  zhū
  wèn


   


  xiǎo

  duì
  yuē
   
   

  měi
  zhě

  měi
   


  zhī

  měi

   

  è
  zhě

  è
   


  zhī

  è

   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
     zhī
   
  xíng
  xián
  ér


  xián
  zhī
  xíng
   
  ān
  wǎng
  ér

  ài
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  liè

  wèn
  guān
  yǐn
  yuē
   
   
  zhì
  rén
  qián
  xíng

  kōng
   
  dǎo
  huǒ


   
  xíng

  wàn

  zhī
  shàng
  ér


   
  qǐng
  wèn


  zhì


   
   
 • 
   
   
   
  huáng   

  rán


   
  zhào
  tiān
  lǎo
   


   
  tài
  shān

   
  gào
  zhī
   
  yuē
   
   
  zhèn
  xián

  sān
  yuè
   
  zhāi
  xīn

  xíng
   

  yǒu

  yǎng
  shēn
  zhì

  zhī
  dào
   

  huò

  shù
   

  ér
  shuì
   
  suǒ
  mèng
  ruò

   
  jīn
  zhī
  zhì
  dào  qíng
  qiú

   
  zhèn
  zhī
  zhī

   
  zhèn

  zhī

   
  ér

  néng

  gào
  ruò

   
   
 • 
   
   
   
  huáng


  wèi
  shí
  yòu

  nián
   

  tiān
  xià
  dài

   
  yǎng
  zhèng
  mìng
   

  ěr

   
  gòng

  kǒu
   
  jiāo
  rán


  gǎn
  měi
   
  hūn
  rán

  qíng
  shuǎng
  huò
   
  yòu
  shí
  yòu

  nián
   
  yōu
  tiān
  xià
  zhī

  zhì
   
  jié
  cōng
  míng
   
  jìn
  zhì

   
  yíng
  bǎi
  xìng
   
  jiāo
  rán


  gǎn
  měi
   
  hūn
  rán

  qíng
  shuǎng
  huò
   
  huáng

  nǎi
  kuì
  rán
  zàn
  yuē
   
   
  zhèn
  zhī
  guò
  yín

   
  yǎng  huàn


   
  zhì
  wàn


  huàn


   
   

  shì
  fàng
  wàn

   
  shě
  gōng
  qǐn
   

  zhí
  shì
   
  chè
  zhōng
  xuán
   
  jiǎn
  chú
  shàn
   
  tuì
  退
  ér
  xián


  tíng
  zhī
  guǎn
   
  zhāi
  xīn

  xíng
   
  sān
  yuè

  qīn
  zhèng
  shì
   
 • 
   
   
   
  zǎi

  wén
  zhī
   

  gào
  zhòng

   
  zhòng

  yuē
   
   


  zhī

   

  zhì
  xìn
  zhī
  rén
   


  gǎn


   
  dòng
  tiān

   
  gǎn
  guǐ
  shén
   
  héng
  liù

   
  ér


  zhě
   

  dàn

  wēi
  xiǎn
   

  shuǐ
  huǒ
  ér

  zāi
   
  shāng
  qiū
  kāi
  xìn
  wěi

  yóu


   
  kuàng


  jiē
  chéng
  zāi
   
  xiǎo

  zhì
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  zhōu
  xuān
  wáng
  zhī

  zhèng

  yǒu

  rén
  liáng
  yāng
  zhě
   
  néng
  yǎng

  qín
  shòu
   
  wěi
  shí

  yuán
  tíng
  zhī
  nèi
   
  suī

  láng
  diāo
  è
  zhī
  lèi
   


  róu
  xùn
  zhě
   
  xióng

  zài
  qián
   

  wěi
  chéng
  qún
   

  lèi


   

  xiāng

  shì

   
  wáng


  shù
  zhōng


  shēn
   
  lìng
  máo
  qiū
  yuán
  chuán
  zhī
   
 • 
   
   
   

  rén
  yuē
   
   

  zhī

   
   
 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   


  néng
  zhī
  ér
  néng

  wéi
  zhě

   
   
 • 
   
   
   
  liè


  shān
  zài
  hǎi

  zhōu
  zhōng
   
  shān
  shàng
  yǒu
  shén
  rén
  yān
   

  fēng
  yǐn

   

  shí


   
  xīn

  yuān
  quán
   
  xíng

  chǔ

   

  wēi

  ài
   
  xiān
  shèng
  wéi
  zhī
  chén
   

  wèi


   
  yuàn
  què
  wéi
  zhī
  shǐ
  使
   

  shī

  huì
   
  ér     liǎn
   
  ér


  qiān
   
  yīn
  yáng
  cháng
  tiáo
   

  yuè
  cháng
  míng
   

  shí
  cháng
  ruò
   
  fēng

  cháng
  jūn
   


  cháng
  shí
   
  nián

  cháng
  fēng
   
  ér


  zhá
  shāng
   
  rén

  yāo
  è
   
   
  guǐ

  líng
  xiǎng
  yān
   
 • 
   
   
   
  liáng
  yāng
  yuē
   
   
  yāng
   
  jiàn


   

  shù

  gào
  ěr
   

  wáng
  zhī
  wèi
  yǐn

  ěr

   
  qiě

  yán

  yǎng

  zhī

   
  fán
  shùn
  zhī


   

  zhī


   

  yǒu
  xuè

  zhě
  zhī
  xìng

   
  rán  wàng

  zāi
   
  jiē

  zhī
  suǒ
  fàn

   

  shí

  zhě
   

  gǎn

  shēng


  zhī
   
  wèi

  shā
  zhī
  zhī


   

  gǎn

  quán


  zhī
   
  wèi

  suì
  zhī
  zhī


   
  shí


  bǎo
     xīn
   

  zhī

  rén

  lèi
   
  ér
  mèi
  yǎng

  zhě
   
  shùn

   


  shā
  zhī
   


   
  rán  gǎn

  zhī
  shǐ
  使

  zāi
   


  shùn
  zhī
  shǐ
  使


   


  zhī
   

  zhī


  cháng

   
  jiē

  zhōng

   
  jīn

  xīn


  shùn
  zhě

   

  niǎo
  shòu
  zhī
  shì

   
  yóu

  chái

   

  yóu

  yuán
  zhě
   


  gāo
  lín
  kuàng

   
  qǐn

  tíng
  zhě
   

  yuàn
  shēn
  shān
  yōu

   

  shǐ
  使
  rán

   
   
 • 
   
   
   


  zhī
  hòu
   
  fàn
  shì
  mén
  ér


   

  gǎn


   

  xià
  chē
  ér

  zhī
   
 • 
   
   
   
  míng

   
  yòu

  zhī
  jiàn


   

  wèi
  dìng
   

  shī
  ér
  zǒu
   


  yuē
   
   
  zhuī
  zhī
   
   
  liè

  zhuī
  zhī
  ér


   
  fǎn

  bào


   
  yuē
   
   

  miè

   

  shī

   
   
   
 • 
   
   
   

  liè

  zhī

   
  zhōng
  dào
  ér
  fǎn
   


  hūn
  mào
  rén
   

  hūn
  mào
  rén
  yuē
   
   

  fāng
  ér
  fǎn
   
   
  yuē
   
   

  jīng
  yān
   
   
   


  jīng
   
   
   

  shí

  shí
  jiāng
   
  ér

  jiāng
  xiān
  kuì
   
   

  hūn
  mào
  rén
  yuē
   
   
  ruò
  shì
     wéi
  jīng

   
   
  yuē
   
   

  nèi
  chéng

  jiě
   
  xíng
  dié
  chéng
  guāng
   

  wài
  zhèn
  rén
  xīn
   
  shǐ
  使
  rén
  qīng

  guì
  lǎo
   
  ér


  suǒ
  huàn
   

  jiāng
  rén

  wéi
  shí
  gēng
  zhī
  huò
   
  duō

  zhī
  yíng
   

  wéi   

  wéi
  quán

  qīng
   
  ér
  yóu
  ruò
  shì
   
  ér
  kuàng
  wàn
  shèng
  zhī
  zhǔ
   
  shēn
  láo

  guó
   
  ér
  zhì
  jìn

  shì
   

  jiāng
  rèn


  shì
   
  ér
  xiào


  gōng
   

  shì

  jīng
   
   

  hūn
  mào
  rén
  yuē
   
   
  shàn
  zāi
  guān

   

  chǔ

   
  rén
  jiāng
  bǎo


   
     ér
  wǎng
   


  wài
  zhī

  mǎn

   

  hūn
  mào
  rén
  běi
  miàn
  ér

   
  dūn
  zhàng

  zhī


   

  yǒu
  jiàn
   

  yán
  ér
  chū
   
  bīn
  zhě

  gào
  liè

   
  liè
  xiǎn
  ér
  zǒu
   


  mén
   
  wèn
  yuē
   
   
  xiān
  shēng

  lái
   
  céng


  yào

   
   
  yuē
   
   


   


  gào

  yuē
   
  rén
  jiāng
  bǎo

   
  guǒ
  bǎo


   
  fēi

  néng
  shǐ
  使
  rén
  bǎo

   
  ér


  néng
  shǐ
  使
  rén


  bǎo

   
  ér
  yān
  yòng
  zhī
  gǎn

   
  gǎn

  chū

   
  qiě

  yǒu
  gǎn

   
  yáo
  ér
  běn
  shēn
   
  yòu

  wèi

   


  yóu
  zhě
   


  gào

   

  suǒ
  xiǎo
  yán
   
  jìn
  rén


   

  jué


   

  xiāng
  shú

   
   
 • 
   
   
   
  yòu
  èr
  shí
  yòu

  nián
   
  tiān
  xià

  zhì
   

  ruò
  huá

  shì
  zhī
  guó
   
  ér

  dēng
  xià
   
  bǎi
  xìng
  háo
  zhī
   
  èr
  bǎi

  nián

  chuò
   
 • 
   
   
   
  míng

   
  yòu

  zhī
  jiàn


   
  chū
  ér
  wèi
  liè

  yuē
   
   
  xìng

   

  zhī
  xiān
  shēng   
  yǒu
  chōu

   
  huī
  rán
  yǒu
  shēng

   

  jiàn

  quán

   
   
  liè


  gào


   
 • 
   
   
   
  zhòng

  yuē
   
   

   


  ruò
  wán

  wén

  jiǔ

   
  ér
  wèi


  shí
   
  ér

  qiě
  dào

   
  néng
  yóu
  zhě

  jiào

   
  qīng
  shuǐ

   
  shàn
  yóu
  zhě
  zhī
  shuò
  néng

   
  wàng
  shuǐ

   
  nǎi
  ruò


  rén
  zhī
  wèi
  cháng
  jiàn
  zhōu

  ér

  cāo
  zhī

   

  shì
  yuān
  ruò
  líng
   
  shì
  zhōu
  zhī

  yóu

  chē
  què

   

  què
  wàn

  fāng
  chén

  qián

  ér
  shè
   

  wǎng
  ér

  xiá
   


  kōu
  zhě
  qiǎo
   

  gōu
  kōu
  zhě
  dàn
   

  huáng
  jīn
  kōu
  zhě
  hūn
   
  qiǎo


   
  ér
  yǒu
  suǒ
  jīn
   

  zhòng
  wài

   
  fán
  zhòng
  wài
  zhě
  zhuō
  nèi
   
   
 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   

  shāng
  suǒ
  wén


  zhī
  yán
   

  zhě

  tóng


     shāng

  zhě
   
  yóu
  jīn
  shí
   
  dǎo
  shuǐ
  huǒ
   
  jiē


   
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   
  xiàng

  shì
  zhī

  tiān
  rǎng
   
  míng
  shí


   
  ér  zhǒng
   

  wèi

  quán
   
  shì
  dài
  jiàn

  shàn
  zhě


   
  cháng
  yòu

  lái
   
   
 • 
   
   
   
  shāng
  qiū
  kāi
  yuē
   
   


  dào
   
  suī

  zhī
  xīn
   


  zhī
  suǒ

   
  suī
  rán
   
  yǒu   
  shì


  yán
  zhī
   
  nǎng

  èr

  zhī

  宿

  shè

   
  wén

  fàn
  shì
  zhī
  shì
   
  néng
  shǐ
  使
  cún
  zhě
  wáng
   
  wáng
  zhě
  cún
   

  zhě
  pín
   
  pín
  zhě

   

  chéng
  zhī

  èr
  xīn
   


  yuǎn
  ér
  lái
   

  lái
   


  dǎng
  zhī
  yán
  jiē
  shí

   
  wéi
  kǒng
  chéng
  zhī
  zhī

  zhì
   
  xíng
  zhī
  zhī


   

  zhī
  xíng

  zhī
  suǒ
  cuò
   

  hài
  zhī
  suǒ
  cún

   
  xīn

  ér

     zhě
   


  ér

   
  jīn
  fāng
  zhī

  dǎng
  zhī
  dàn

   

  nèi
  cáng
  cāi

   
  wài
  jīn
  guān
  tīng
   
  zhuī
  xìng


  zhī

  jiāo


   

  rán
  nèi

   

  rán
  zhèn


   
  shuǐ
  huǒ  jìn
  zāi
   
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   
  xiàng

  shì
  zhī


  wén
   
  zuì


  zhèn

  zhǐ
   
  shì
  dài
  jiàn

   
  cháng
  yòu

  lái
   
   
 • 
   
   
   
  tiān
  xià
  yǒu
  cháng
  shèng
  zhī
  dào
   
  yǒu

  cháng
  shèng
  zhī
  dào
   
  cháng
  shèng
  zhī
  dào
  yuē
  róu
   
  cháng

  shèng
  zhī
  dào
  yuē
  qiáng
   
  èr
  zhě

  zhī
   
  ér
  rén
  wèi
  zhī
  zhī
   

  shàng

  zhī
  yán
   
  qiáng
   
  xiān


  ruò
  zhě
   
  róu
   
  xiān
  chū


  zhě
   
  xiān


  ruò
  zhě
   
  zhì

  ruò

   

  dài

   
  xiān
  chū


  zhě
   

  suǒ
  dài

   


  shèng

  shēn
  ruò

   


  rèn
  tiān
  xià
  ruò

   
  wèi

  shèng
  ér

  shèng
   

  rèn
  ér

  rèn

   


  yuē
   
   

  gāng
   


  róu
  shǒu
  zhī
   

  qiáng
   


  ruò
  bǎo
  zhī
   


  róu

  gāng
   


  ruò

  qiáng
   
  guān

  suǒ

   

  zhī
  huò

  zhī
  xiàng
   
  qiáng
  shèng

  ruò

   
  zhì

  ruò

  zhě
  gāng
   
  róu
  shèng
  chū


  zhě
   
  liàng
   
   
  lǎo
  dān
  yuē
   
   
  bīng
  qiáng

  miè
   

  qiáng

  zhé
   
  róu
  ruò
  zhě
  shēng
  zhī

   
  jiān
  qiáng
  zhě

  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  suì

  shāng
  qiū
  kāi

  chéng
  gāo
  tái
   

  zhòng
  zhōng
  màn
  yán
  yuē
   
   
  yǒu
  néng

  tóu
  xià
  zhě
   
  shǎng
  bǎi
  jīn
   
   
  zhòng
  jiē
  jìng
  yīng
   
  shāng
  qiū
  kāi

  wéi
  xìn
  rán
   
  suì
  xiān
  tóu
  xià
   
  xíng
  ruò
  fēi
  niǎo
   
  yáng


     huǐ
   
  fàn
  shì
  zhī
  dǎng

  wéi
  ǒu
  rán
   
  wèi

  guài

   
 • 
   
   
   
  xiāng

  yuē
   
   
  ér
  xiàng
  zhī
  suǒ
  chū
  zhě
   
  shí

   
  ér
  xiàng
  zhī
  suǒ
  shè
  zhě
   
  huǒ

   
   
 • 
   
   
   
  huì
  àng
  jiàn
  sòng
  kāng
  wáng
   
  kāng
  wáng
  dié

  qǐng
  kài
   

  yán
  yuē
   
   
  guǎ
  rén
  zhī
  suǒ
  yuè
  zhě
   
  yǒng
  yǒu


   

  yuè
  wéi
  rén

  zhě

   

  jiāng


  jiào
  guǎ
  rén
   
   
  huì
  àng
  duì
  yuē
   
   
  chén
  yǒu
  dào


   
  shǐ
  使
  rén
  suī
  yǒng
   

  zhī


   
  suī
  yǒu

   

  zhī

  zhòng
   

  wáng
   
   
  sòng
  wáng
  yuē
   
   
  shàn
   

  guǎ
  rén
  zhī
  suǒ

  wén

   
   
  huì
  àng
  yuē
   
   


  zhī


   

  zhī

  zhòng
   

  yóu


   
  chén
  yǒu
  dào


   
  shǐ
  使
  rén
  suī
  yǒu
  yǒng
   

  gǎn

   
  suī
  yǒu

   

  gǎn

   


  gǎn
   
  fēi


  zhì

   
  chén
  yǒu
  dào


   
  shǐ
  使
  rén
  běn


  zhì

     zhì

   
  wèi
  yǒu
  ài

  zhī
  xīn

   
  chén
  yǒu
  dào


   
  shǐ
  使
  tiān
  xià
  zhàng   


  huān
  rán
  jiē

  ài

  zhī
   


  xián

  yǒng
  yǒu


   

  lěi
  zhī
  shàng

   

  wáng
   
   
  sòng
  wáng
  yuē
   
   

  guǎ
  rén
  zhī
  suǒ   
   
  huì
  àng
  duì
  yuē
   
   
  kǒng
   

  shì

   
  kǒng
  qiū
   


   


  ér
  wéi
  jūn
   

  guān
  ér
  wéi
  zhǎng
   
  tiān
  xià
  zhàng

  yán
  jǐng

  zhǒng
  ér
  yuàn
  ān

  zhī
   
  jīn

  wáng
   
  wàn
  shèng
  zhī
  zhǔ

   
  chéng
  yǒu

  zhì
   


  jìng
  zhī
  nèi
  jiē
   

  xián

  kǒng
   


  yuǎn

   
   
  sòng
  wáng


  yìng
   
  huì
  àng

  ér
  chū
   
  sòng
  wáng
  wèi
  zuǒ
  yòu
  yuē
   
   
  biàn

   

  zhī

  shuō

  guǎ
  rén

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《列子·黄帝》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [露](读音:lòu,lù)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [都](读音:dōu,dū)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [度](读音:dù,duó)
  [節](读音:jié,jiē)
  [遝](读音:dá,tà,tɑ)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [荷](读音:hé,hè)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [識](读音:shí,zhì)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [冇](读音:méi,mò)
  [車](读音:chē,jū)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [衣](读音:yī,yì)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [扇](读音:shàn,shān)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [期](读音:qī,jī)
  [信 ](读音:xìn, )
  [活](读音:huó,guō)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [明](读音:míng)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [南](读音:nā,nán)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [過](读音:guò,guō)
  [吾](读音:wú,yù)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [殷](读音:yān,yīn)
  [一](读音:yī)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [石](读音:dàn,shí)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [儀](读音:yí)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [處](读音:chú,chù)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [逮](读音:dài,dǎi,dì)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [六](读音:liù,lù)
  [畜](读音:xù,chù)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [會](读音:huì,kuài,)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [若](读音:rě,ruò)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [能](读音:néng,nài)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [籠](读音:lóng,lǒng)
  [可](读音:kè,kě)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [夫](读音:fú,fū)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [其](读音:jī,qí)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [](读音:yìng,yīng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
列子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图