j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《列子·仲尼》拼音版,可打印(列子)-j9九游会官方登录

《列子·仲尼》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liè

   
  ·
  zhòng

 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  liè

 • 
   
   
   

  liè


  shī

  qiū

  lín
   
  yǒu

  hūn
  mào
  rén
   
  nǎi

  nán
  guō
   
  cóng
  zhī
  chǔ
  zhě
   

  shǔ
  ér


   
  suī
  rán
   

  liè


  wēi
  yān
   
  zhāo
  zhāo
  xiāng

  biàn
   


  wén
   
  ér

  nán
  guō

  lián
  qiáng
  èr
  shí
  nián
   

  xiāng

  qǐng
   
  xiāng


  dào
   

  ruò

  xiāng
  jiàn
  zhě
   
  mén
  zhī  wéi

  liè


  nán
  guō

  yǒu   
 • 
   
   
   
  shāng
  tài
  zǎi
  jiàn
  kǒng

   
  yuē
   
   
  qiū
  shèng
  zhě

   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  shèng

  qiū

  gǎn
   
  rán

  qiū

  xué
  duō
  shí
  zhě

   
   
  shāng
  tài
  zǎi
  yuē
   
   
  sān
  wáng
  shèng
  zhě

   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  sān
  wáng
  shàn
  rèn
  zhì
  yǒng
  zhě
   
  shèng

  qiū

  zhī
   
   
  yuē
   
   


  shèng
  zhě

   
   
  kǒng

  yuē
   
   


  shàn
  rèn
  rén

  zhě
   
  shèng

  qiū

  zhī
   
   
  yuē
   
   
  sān
  huáng
  shèng
  zhě

   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  sān
  huáng
  shàn
  rèn
  yīn
  shí
  zhě
   
  shèng

  qiū

  zhī
   
   
  shāng
  tài
  zǎi

  hài
   
  yuē
   
   
  rán

  shú
  zhě
  wéi
  shèng
   
   
  kǒng

  dòng
  róng

  yǒu
  jiàn
   
  yuē
   
   

  西
  fāng
  zhī
  rén
  yǒu
  shèng
  zhě
  yān
   

  zhì
  ér

  luàn
   

  yán
  ér

  xìn
   

  huà
  ér

  xíng
   
  dàng
  dàng

  mín

  néng
  míng
  yān
   
  qiū


  wéi
  shèng
   

  zhī
  zhēn
  wéi
  shèng

   
  zhēn

  shèng

   
   
  shāng
  tài
  zǎi

  rán
  xīn

  yuē
   
   
  kǒng
  qiū


  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   


  wén
  zhī


  yuē
   

  tiān
  zhī
  mìng


  yōu
   
   
  huí
  suǒ   
   
 • 
   
   
   
  zhèng
  zhī


  duō
  xián
   
  dōng

  duō
  cái
   


  zhī

  yǒu

  fēng

  zhě
   
  xíng
  guò
  dōng

   

  dèng

   
  dèng
  ér
  xiào
  yuē
   
   
  wèi
  ruò


  lái
  zhě
   

  ruò
   
   


  yuē
   
   
  suǒ
  yuàn
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  chén


  pìn

   

  jiàn
  shū
  sūn
  shì
   
  shū
  sūn
  shì
  yuē
   
   

  guó
  yǒu
  shèng
  rén
   
   
  yuē
   
   
  fēi
  kǒng
  qiū

   
   
  yuē
   
   
  shì

   
   
   


  zhī

  shèng

   
   
  shū
  sūn
  shì
  yuē
   
   

  cháng
  wén
  zhī
  yán
  huí
   
  yuē
   
   
  kǒng
  qiū
  néng
  fèi
  xīn
  ér
  yòng
  xíng
   
   
   
  chén


  yuē
   
   

  guó

  yǒu
  shèng
  rén
   


  zhī

   
   
  yuē
   
   
  shèng
  rén
  shú
  wèi
   
   
  yuē
   
   
  lǎo
  dān
  zhī


  yǒu
  kàng
  cāng

  zhě
   

  dān
  zhī
  dào
   
  néng

  ěr
  shì
  ér

  tīng
   
   

  hóu
  wén
  zhī

  jīng
   
  shǐ
  使
  shàng
  qīng
  hòu

  ér
  zhì
  zhī
   
  kàng
  cāng

  yìng
  pìn
  ér
  zhì
   

  hóu
  bēi

  qǐng
  wèn
  zhī
   
  kàng
  cāng

  yuē
   
   
  chuán
  zhī
  zhě
  wàng
   

  néng
  shì
  tīng

  yòng
  ěr

   

  néng

  ěr

  zhī
  yòng
   
   

  hóu
  yuē
   
   

  zēng


   

  dào
  nài

   
  guǎ
  rén
  zhōng
  yuàn
  wén
  zhī
   
   
  kàng
  cāng

  yuē
   
   
  xīn
   
  xīn     shén
   
  shén   

  yǒu
  jiè
  rán
  zhī
  yǒu
   
  wěi
  rán
  zhī
  yīn
   
  suī
  yuǎn
  zài

  huāng
  zhī
  wài
   
  jìn
  zài
  méi
  jié
  zhī
  nèi
   
  lái
  gān

  zhě
   


  zhī
  zhī
   
  nǎi

  zhī
  shì


  kǒng

  zhī
  zhī
  suǒ
  jué
   
  xīn

  liù
  zàng
  zhī
  suǒ
  zhī
   


  zhī
  ér


   
   

  hóu

  yuè
     gào
  zhòng

   
  zhòng

  xiào
  ér


   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  xiān
  yán
  ěr
  zhì
   
   
 • 
   
   
   
  yǒu

  chǔ
  lái
  zhě
   
  wèn

  liè

  yuē
   
   
  xiān
  shēng

  nán
  guō   
   
 • 
   
   
   

  liáng
  zhī

   
  yáng
  zhū
  wàng

  mén
  ér

   
  suí

  zhī

   
  yáng
  zhū


  shī
  ér

   

  rén
  zhī
  shēng
   

  rén
  zhī

   
  zhòng
  rén
  qiě

   
  zhòng
  rén
  qiě

   
 • 
   
   
   

  qiū

  yuē
   
   

  kòu
  zhī
  yóu


  rén
  tóng

   
  ér
  yuē


  rén


   
  fán
  suǒ
  jiàn
   

  héng
  jiàn

  biàn
   
  wán


  zhī


   

  zhī
   

  wài
  yóu
   

  zhī

  nèi
  guān
   
  wài
  yóu
  zhě
   
  qiú
  bèi


   
  nèi
  guān
  zhě
     shēn
     shēn
   
  yóu
  zhī
  zhì

   
  qiú
  bèi


   
  yóu
  zhī

  zhì

   
   
 • 
   
   
   
  lóng
  shū
  wèi
  wén
  zhì
  yuē
   
   

  zhī
  shù
  wēi

   

  yǒu

   

  néng


   
   
  wén
  zhì
  yuē
   
   
  wéi
  mìng
  suǒ
  tīng
   
  rán
  xiān
  yán

  suǒ
  bìng
  zhī
  zhèng
   
   
 • 
   
   
   

  shì
  liè

  zhōng
  shēn

  chū
   


  wéi

  zhī
  yóu
   
 • 
   
   
   
  yáo
  zhì
  tiān
  xià

  shí
  nián
   

  zhī
  tiān
  xià
  zhì

   

  zhì

   

  zhī

  亿
  zhào
  zhī
  yuàn
  dài


   

  yuàn
  dài


   

  wèn
  zuǒ
  yòu
   
  zuǒ
  yòu

  zhī
   
  wèn
  wài
  cháo
   
  wài
  cháo

  zhī
   
  wèn
  zài

   
  zài


  zhī
   
  yáo
  nǎi
  wēi

  yóu

  kāng

   
  wén
  ér
  tóng
  yáo
  yuē
   
   


  zhēng
  mín
   

  fěi
  ěr

   

  shí

  zhī
   
  shùn

  zhī

   
   
  yáo

  wèn
  yuē
   
   
  shuí
  jiào
  ěr
  wéi

  yán
   
   
  tóng
  ér
  yuē
   
   

  wén
  zhī


   
   
  wèn


   


  yuē
   
   

  shī

   
   
  yáo
  huán
  gōng
   
  zhào
  shùn
   
  yīn
  shàn

  tiān
  xià
   
  shùn


  ér
  shòu
  zhī
   
 • 
   
   
   
  chū
   

  liè

  hào
  yóu
   

  qiū

  yuē
   
   

  kòu
  hào
  yóu
   
  yóu

  suǒ
  hào
   
   
  liè

  yuē
   
   
  yóu
  zhī

  suǒ
  wán


   
  rén
  zhī
  yóu

   
  guān

  suǒ
  jiàn
   

  zhī
  yóu

   
  guān

  suǒ
  biàn
   
  yóu

  yóu

   
  wèi
  yǒu
  néng
  biàn

  yóu
  zhě
   
   
 • 
   
   
   
  huí
  yuē
   
   
  yōu
   
   
 • 
   
   
   

  liè

  yuē
   
   


  zhě

  yán
   
  jìn
  zhī
  zhě


  yán
   
  yòng

  yán
  wèi
  yán

  yán
   

  zhī
  wèi
  zhī

  zhī
   

  yán


  yán
   

  zhī


  zhī
   

  yán

  zhī
   


  suǒ

  yán
   


  suǒ

  zhī
   


  suǒ
  yán
   


  suǒ
  zhī
   


  ér

   


  wàng
  hài
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  wén
  zhì
  nǎi
  mìng
  lóng
  shū
  bèi
  míng
  ér

   
  wén
  zhì

  hòu
  xiàng
  míng
  ér
  wàng
  zhī
   

  ér
  yuē
   
   

   

  jiàn

  zhī
  xīn

   
  fāng
  cùn
  zhī   

  shèng
  rén

   

  xīn
  liù
  kǒng
  liú
  tōng
   

  kǒng


   
  jīn

  shèng
  zhì
  wéi

  zhě
   
  huò
  yóu


   
  fēi

  qiǎn
  shù
  suǒ
  néng


   
   
 • 
   
   
   

  liè

  yuē
   
   
  nán
  guō

  mào
  chōng
  xīn

   
  ěr

  wén
   


  jiàn
   
  kǒu

  yán
   
  xīn

  zhī
   
  xíng


   
  wǎng
  jiāng

  wéi
   
  suī
  rán
   
  shì


  xié
  wǎng
   
   
 • 
   
   
   
  yuè  shí
  rén
  tóng
  xíng
   
  jiàn
  nán
  guō

   
  guǒ
  ruò


  yān
   
  ér  jiē
   

  shì

  liè

   
  xíng
  shén

  xiāng
  ǒu
   
  ér  qún
   
  nán
  guō

  é
  ér
  zhǐ

  liè

  zhī  xíng
  zhě

  yán
   
  kàn
  kàn
  rán
  ruò
  zhuān
  zhí
  ér
  zài
  xióng
  zhě
   

  liè

  zhī

  hài
  zhī
   
  fǎn
  shè
   
  xián
  yǒu


   
 • 
   
   
   

  xià
  wèn
  kǒng

  yuē
   
   
  yán
  huí
  zhī
  wéi
  rén

  ruò
   
   

  yuē
   
   
  huí
  zhī
  rén
  xián

  qiū

   
   
  yuē
   
   

  gòng
  zhī
  wéi
  rén

  ruò
   
   

  yuē
   
   

  zhī
  biàn
  xián

  qiū

   
   
  yuē
   
   


  zhī
  wéi
  rén

  ruò
   
   

  yuē
   
   
  yóu
  zhī
  yǒng
  xián

  qiū

   
   
  yuē
   
   

  zhāng
  zhī
  wéi
  rén

  ruò
   
   

  yuē
   
   
  shī
  zhī
  zhuāng
  xián

  qiū

   
   

  xià


  ér
  wèn
  yuē
   
   
  rán  zhě

  wèi
  shì


   
   
  yuē
   
   

      

  huí
  néng
  rén
  ér

  néng
  fǎn
   

  néng
  biàn
  ér

  néng

   
  yóu
  néng
  yǒng
  ér

  néng
  qiè
   
  shī
  néng
  zhuāng
  ér

  néng
  tóng
   
  jiān


  zhī
  yǒu   
   


  suǒ

  shì

  ér

  èr

   
   
 • 
   
   
   
  chū
  gào

  gòng
   

  gòng
  máng
  rán

  shī
   
  guī
  jiā
  yín   

  qǐn

  shí
   

  zhì


   
  yán
  huí
  chóng
  wǎng

  zhī
   
  nǎi
  fǎn
  qiū
  mén
   
  xián

  sòng
  shū
   
  zhōng
  shēn

  chuò
   
 • 
   
   
   

  qiū

  yuē
   
   
  yóu

  zhì

   
  zhì
  yóu
  zhě
   

  zhī
  suǒ
  shì
   
  zhì
  guān
  zhě
   

  zhī
  suǒ
  shì
   


  jiē
  yóu

   


  jiē
  guān

   
  shì

  zhī
  suǒ
  wèi
  yóu
   
  shì

  zhī
  suǒ
  wèi
  guān

   

  yuē
   
  yóu

  zhì


   
  yóu

  zhì


   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  qiǎo
  rán
  yǒu
  jiàn
  yuē
   
   
  yǒu
  shì
  yán
  zāi
   

  zhī

  shī

   
  zhī
  yán
  ěr
   
  qǐng

  jīn
  yán
  wéi
  zhèng

   


  zhī

  tiān
  zhī
  mìng
  zhī

  yōu
   
  wèi
  zhī

  tiān
  zhī
  mìng
  yǒu
  yōu
  zhī


   
  jīn
  gào
  ruò

  shí
   
  xiū

  shēn
   
  rèn
  qióng

   
  zhī

  lái
  zhī
  fēi

   

  biàn
  luàn

  xīn

   
  ěr
  zhī
  suǒ
  wèi

  tiān
  zhī
  mìng
  zhī

  yōu

   
  nǎng

  xiū
   
  shī
   
   
   
  shū
   
   
  zhèng

  yuè
   
  jiāng

  zhì
  tiān
  xià
   

  lái
  shì
   
  fēi
  dàn
  xiū

  shēn
   
  zhì

  guó
  ér

   
  ér

  zhī
  jūn
  chén

  shī


   
  rén


  shuāi
   
  qíng
  xìng


   

  dào

  xíng

  guó

  dāng
  nián
   


  tiān
  xià

  lái
  shì

   

  shǐ
  zhī
   
  shī
   
   
   
  shū
   
   

  yuè

  jiù

  zhì
  luàn
   
  ér
  wèi
  zhī
  suǒ


  zhī
  zhī
  fāng
   


  tiān
  zhī
  mìng
  zhě
  zhī
  suǒ
  yōu
   
  suī
  rán
   


  zhī

   


  ér
  zhī
  zhě
   
  fēi

  rén
  zhī
  suǒ
  wèi

  zhī

     zhī
   
  shì
  zhēn

  zhēn
  zhī
   


  suǒ


   

  suǒ

  zhī
   

  suǒ

  yōu
   

  suǒ

  wéi
   
   
  shī
   
   
   
  shū
   
   

  yuè
   


  zhī
  yǒu
   

  zhī

  wéi
   
   
 • 
   
   
   
  yán
  huí
  běi
  miàn
  bài
  shǒu
   
  yuē
   
   
  huí


  zhī

   
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   

  xiào
  lóng
  zhī
  dài
  kǒng
  chuān
  穿
   
  yán
   
  shàn
  shè
  zhě
  néng
  lìng
  hòu

  zhōng
  qián
  kuò
   


  xiāng

   
  shǐ
  shǐ
  xiāng
  zhǔ
   
  qián
  shǐ
  zào
  zhǔn
  ér

  jué
  luò
   
  hòu
  shǐ
  zhī
  kuò
  yóu
  xián
  xián
   
  shì
  zhī
  ruò

  yān
   
   
  kǒng
  chuān
  穿
  hài
  zhī
   
  lóng
  yuē
   
   

  wèi

  miào
  zhě
   
  páng
  méng
  zhī


  yuē
  hóng
  鸿
  chāo
     ér

  zhī
   
  yǐn

  hào
  zhī
  gōng
   

  wèi
  zhī
  jiàn
   
  shè


   
  shǐ
  lái
  zhù
  móu

  ér
  kuàng

  jié
   
  shǐ
  suì

  ér
  chén

  yáng
   
   
  shì

  zhì
  zhě
  zhī
  yán

   
   
 • 
   
   
   

  liè

  xué

   
  sān
  nián
  zhī
  hòu
   
  xīn

  gǎn
  niàn
  shì
  fēi
   
  kǒu

  gǎn
  yán

  hài
   
  shǐ

  lǎo
  shāng

  miǎn
  ér

   

  nián
  zhī
  hòu
   
  xīn
  gèng
  niàn
  shì
  fēi
   
  kǒu
  gèng
  yán

  hài
   
  lǎo
  shāng
  shǐ

  jiě
  yán
  ér
  xiào
   

  nián
  zhī
  hòu
   
  cóng
  xīn
  zhī
  suǒ
  niàn
   
  gèng

  shì
  fēi
   
  cóng
  kǒu
  zhī
  suǒ
  yán
   
  gèng


  hài
   


  shǐ

  yǐn

  bìng

  ér
  zuò
   
  jiǔ
  nián
  zhī
  hòu
   
  héng
  xīn
  zhī
  suǒ
  niàn
   
  héng
  kǒu
  zhī
  suǒ
  yán
   


  zhī

  zhī
  shì
  fēi

  hài

   


  zhī

  zhī
  shì
  fēi

  hài

   
  wài
  nèi
  jìn

   
  ér
  hòu
  yǎn

  ěr
   
  ěr


   


  kǒu
   
  kǒu


  tóng
   
  xīn
  níng
  xíng
  shì
   

  ròu
  dōu
  róng
   

  jué
  xíng
  zhī
  suǒ

   

  zhī
  suǒ

   
  xīn
  zhī
  suǒ
  niàn
   
  yán
  zhī
  suǒ
  cáng
   


  ér

     suǒ
  yǐn

   
 • 
   
   
   
  dèng

  wèi

  fēng

  yuē
   
   

  zhī
  yǎng
  yǎng
  zhī


   
  shòu
  rén
  yǎng
  ér

  néng

  yǎng
  zhě
   
  quǎn
  shǐ
  zhī
  lèi

   
  yǎng

  ér

  wéi

  yòng
  zhě
   
  rén
  zhī


   
  shǐ
  使

  zhī

  shí
  ér
  bǎo
   

  ér

   
  zhí
  zhèng
  zhī
  gōng

   
  zhǎng
  yòu
  qún

  ér
  wéi
  láo
  jiè
  páo
  chú
  zhī

   


  quǎn
  shǐ
  zhī
  lèi

   
   

  fēng


  yìng
   
 • 
   
   
   

  fēng

  zhī
  cóng
  zhě
  yuè

  ér
  jìn
  yuē
   
     wén


  zhī
  duō


   
  yǒu
  shàn
  zhì


  zhě
   
  yǒu
  shàn
  zhì
  jīn

  zhě
   
  yǒu
  shàn
  zhì
  shēng

  zhě
   
  yǒu
  shàn
  zhì
  shū
  shù
  zhě
   
  yǒu
  shàn
  zhì
  jūn

  zhě
   
  yǒu
  shàn
  zhì
  zōng
  miào
  zhě
   
  qún
  cái
  bèi

   
  ér

  xiàng
  wèi
  zhě
   

  néng
  xiāng
  shǐ
  使
  zhě
   
  ér
  wèi
  zhī
  zhě

  zhī
   
  shǐ
  使
  zhī
  zhě

  néng
   
  ér
  zhī
  zhī

  néng
  wéi
  zhī
  shǐ
  使
  yān
   
  zhí
  zhèng
  zhě
   
  nǎi

  zhī
  suǒ
  shǐ
  使
   


  jīn
  yān
   
   
  dèng  yìng
     ér
  tuì
  退
   
 • 
   
   
   

  suǒ
  yóu
  ér
  cháng
  shēng
  zhě
   
  dào

   
  yóu
  shēng
  ér
  shēng
   

  suī
  zhōng
  ér

  wáng
   
  cháng

   
  yóu
  shēng
  ér
  wáng
   

  xìng

   
  yǒu
  suǒ
  yóu
  ér
  cháng

  zhě
   

  dào

   
  yóu

  ér

   

  suī
  wèi
  zhōng
  ér

  wáng
  zhě
   

  cháng

   
  yóu

  ér
  shēng
   
  xìng

   


  yòng
  ér
  shēng
  wèi
  zhī
  dào
   
  yòng
  dào

  zhōng
  wèi
  zhī
  cháng
   
  yǒu
  suǒ
  yòng
  ér

  zhě

  wèi
  zhī
  dào
   
  yòng
  dào
  ér


  zhě

  wèi
  zhī
  cháng
   
 • 
   
   
   
  zhōng
  shān
  gōng

  móu
  zhě
   
  wèi
  guó
  zhī
  xián
  gōng


   
  hào

  xián
  rén
  yóu
   


  guó
  shì
   
  ér
  yuè
  zhào
  rén
  gōng
  sūn
  lóng
   
  yuè
  zhèng


  zhī

  xiào
  zhī
   
  gōng

  móu
  yuē
   
   


  xiào
  móu
  zhī
  yuè
  gōng
  sūn
  lóng

   
   


  yuē
   
   
  gōng
  sūn
  lóng
  zhī
  wéi
  rén

   
  xíng

  shī
   
  xué

  yǒu
   
  nìng

  ér

  zhōng
   
  màn
  yǎn
  ér

  jiā
   
  hào
  guài
  ér
  wàng
  yán
   

  huò
  rén
  zhī
  xīn
   

  rén
  zhī
  kǒu
   

  hán
  tán
  děng

  zhī
   
   
  gōng

  móu
  biàn
  róng
  yuē
   
   


  zhuàng
  gōng
  sūn
  lóng
  zhī
  guò

   
  qǐng
  wén

  shí
   
   
 • 
   
   
   
  gōng


  cháng

  tuì
  退

   
  yuē
   
   
  shàn
  zāi
  wáng
  zhī
  wèn

   
  chén
  gǎn

  shí
  duì
   
  chén
  zhī
  shī
  yǒu
  shāng
  qiū

  zhě
   
  tiān
  xià
   
  ér
  liù
  qīn

  zhī
   

  wèi
  cháng
  yòng
   
  chén


  shì
  zhī
   
  nǎi
  gào
  chén
  yuē
   
   
  rén

  jiàn

  suǒ

  jiàn
   
  shì
  rén
  suǒ

  kuī
     suǒ


   
  xiū
  rén
  suǒ

  wéi
   

  xué
  shì
  zhě
  xiān
  jiàn

  xīn
   
  xué
  tīng
  zhě
  xiān
  wén
  zhuàng
  zhōng
   

  yǒu


  nèi
  zhě

  nán

  wài
   

  wài

  nán
   

  míng

  chū


  jiā
   
   
  jīn
  chén
  zhī
  míng
  wén

  zhū
  hóu
   
  shì
  chén
  wéi
  shī
  zhī
  jiào
   
  xiǎn
  chén
  zhī
  néng
  zhě

   
  rán

  chén
  zhī
  míng

  zhě

   

  néng
  yòng


  zhě

   

  yóu

  zhě

   
   
 • 
   
   
   

  jiāng
  miǎo
  zhě
   
  xiān

  qiū
  háo
   
  ěr
  jiāng
  lóng
  zhě
   
  xiān
  wén
  ruì
  fēi
   
  kǒu
  jiāng
  shuǎng
  zhě
   
  xiān
  biàn

   
  miǎn
   

  jiāng
  zhì
  zhě
   
  xiān
  jué
  jiāo
  xiǔ
   

  jiāng
  jiāng
  zhě
   
  xiān

  bēn

   
  xīn
  jiāng

  zhě
   
  xiān
  shí
  shì
  fēi
     zhì
  zhě


  fǎn
   
 • 
   
   
   
  yán
  huí
  yuán
  qín
  ér

   
  kǒng

  wén
  zhī
   
  guǒ
  zhào
  huí

   
  wèn
  yuē
   
   
  ruò   
   
 • 
   
   
   
  zhòng

  xián

   

  gòng

  shì
   
  ér
  yǒu
  yōu

   

  gòng

  gǎn
  wèn
   
  chū
  gào
  yán
  huí
   
 • 
   
   
   
  gōng

  móu
  yuē
   
   
  zhì
  zhě
  zhī
  yán

  fēi

  zhě
  zhī
  suǒ
  xiǎo
   
  hòu

  zhòng
  qián
  kuò
   
  jūn
  hòu

  qián
   
  shǐ
  zhù
  móu

  ér
  kuàng

  jié
   
  jìn
  shǐ
  zhī
  shì

     yān
   
   
  yuè
  zhèng


  yuē
   
   

   
  lóng
  zhī

   
  yān


  shì

  quē
   

  yòu
  yán

  yóu
  zhě
   
  lóng
  kuáng
  wèi
  wáng
  yuē
   
   
  yǒu


  xīn
   
  yǒu
  zhǐ

  zhì
   
  yǒu


  jìn
   
  yǒu
  yǐng


   

  yǐn
  qiān
  jūn
   
  bái

  fēi

   


  wèi
  cháng
  yǒu

   
   


  lèi
  fǎn
  lún
   


  shèng
  yán

   
   
  gōng

  móu
  yuē
   
     zhì
  yán
  ér

  wéi
  yóu

   
  yóu

  zài


   
  xīn
  tóng
   

  zhǐ

  jiē
  zhì
   
  jìn

  zhě
  cháng
  yǒu
   
  yǐng


  zhě
   
  shuō
  zài
  gǎi

   

  yǐn
  qiān
  jūn
   
  shì
  zhì
  děng

   
  bái

  fēi

   
  xíng
  míng


   


  wèi
  cháng
  yǒu

   
  fēi   
   
  yuè
  zhèng


  yuē
   
   


  gōng
  sūn
  lóng
  zhī
  míng
  jiē
  tiáo

   
  shè
  lìng  qiào
   


  jiāng
  chéng
  zhī
   
   
  gōng

  móu

  rán
  liáng
  jiǔ
   
  gào
  tuì
  退
   
  yuē
   
   
  qǐng
  dài


   
  gèng


  lùn
   
   
 • 
   
   
   
  lóng
  shū
  yuē
   
   

  xiāng  wéi
  róng
   
  guó
  huǐ


  wéi

   

  ér


   
  shī
  ér

  yōu
   
  shì
  shēng


   
  shì


  pín
   
  shì
  rén

  shǐ
   
  shì


  rén
   
  chǔ

  zhī
  jiā
     zhī
  shè
   
  guān

  zhī
  xiāng
   

  róng
  mán
  zhī
  guó
   
  fán

  zhòng

   
  jué
  shǎng

  néng
  quàn
   
  xíng


  néng
  wēi
   
  shèng
  shuāi
   

  hài

  néng

   
  āi


  néng

     shì
  guó
  jūn
   
  jiāo
  qīn
  yǒu
      
  zhì


     zāi
   

  fāng
  néng

  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  gōng
  wén
  zhū
  hóu
   
  táng

  谿
  gōng
  yán
  zhī

  zhōu
  xuān
  wáng
   
  wáng
  bèi


  pìn
  zhī
   
  gōng


  zhì
   
  guān
  xíng
   
  nuò


   
  xuān
  wáng
  xīn
  huò
  ér

  yuē
   
   

  zhī   
   
  gōng


  yuē
   
   
  chén
  zhī

  néng
  zhé
  chūn
  zhōng
  zhī

   
  kān
  qiū
  chán
  zhī

   
   
  wáng
  zuò

  yuē
   
   

  zhī

  néng
  liè


  zhī

   

  jiǔ
  niú
  zhī
  wěi
   
  yóu
  hàn

  ruò
   

  zhé
  chūn
  zhōng
  zhī

   
  kān
  qiū
  chán
  zhī

   
  ér

  wén
  tiān
  xià
   


   
   
 • 
   
   
   
  guān
  yǐn

  yuē
   
   
  zài   
  xíng


  zhù
   

  dòng
  ruò
  shuǐ
   

  jìng
  ruò
  jìng
   

  yīng
  ruò
  xiǎng
   


  dào
  ruò

  zhě

   


  wéi
  dào
   
  dào

  wéi

   
  shàn
  ruò
  dào
  zhě
   


  yòng
  ěr
   


  yòng

   


  yòng

   


  yòng
  xīn
   

  ruò
  dào
  ér
  yòng
  shì
  tīng
  xíng
  zhì

  qiú
  zhī
   

  dàng

   
  zhān
  zhī
  zài
  qián
   

  yān
  zài
  hòu
   
  yòng
  zhī

  mǎn
  liù

   
  fèi
  zhī

  zhī

  suǒ
   

  fēi
  yǒu
  xīn
  zhě
  suǒ
  néng

  yuǎn
   

  fēi

  xīn
  zhě
  suǒ
  néng

  jìn
   
  wéi

  ér

  zhī
  ér
  xìng
  chéng
  zhī
  zhě

  zhī
   
  zhī
  ér
  wàng
  qíng
   
  néng
  ér

  wéi
   
  zhēn
  zhī
  zhēn
  néng

   


  zhī
   

  néng
  qíng
   


  néng
   

  néng
  wéi
   

  kuài

   

  chén

   
  suī

  wéi
  ér
  fēi


   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《列子·仲尼》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [信 ](读音:xìn, )
  [語](读音:yù,yǔ)
  [南](读音:nā,nán)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [都](读音:dōu,dū)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [處](读音:chú,chù)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [明](读音:míng)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [衣](读音:yī,yì)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [革](读音:gé,jí)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [儀](读音:yí)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [過](读音:guò,guō)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [一](读音:yī)
  [蒙](读音:)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [吾](读音:wú,yù)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [可](读音:kè,kě)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [識](读音:shí,zhì)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [夫](读音:fú,fū)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [](读音:yìng,yīng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [六](读音:liù,lù)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [其](读音:jī,qí)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [能](读音:néng,nài)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
列子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图