j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《列子·杨朱》拼音版,可打印(列子)-j9九游会官方登录

《列子·杨朱》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liè

   
  ·
  yáng
  zhū
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  liè

 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   


  fēi


   
  jīn
  qīng
  zhī
  yóu
   

  fàng
  è
  饿

   
  zhǎn

  fēi

  qíng
   
  jīn
  zhēn
  zhī
  yóu
   

  fàng
  guǎ
  zōng
   
  qīng
  zhēn
  zhī

  shàn
  zhī
  ruò

   
   
 • 
   
   
   
  mèng
  sūn
  yáng
  wèn
  yáng

  yuē
   
   
  yǒu
  rén


   
  guì
  shēng
  ài
  shēn
   
   


   
   
  yuē
   
   
   
   
   


  jiǔ
  shēng
   


   
   
  yuē
   
   


  jiǔ
  shēng
   
  shēng
  fēi
  guì
  zhī
  suǒ
  néng
  cún
   
  shēn
  fēi
  ài
  zhī
  suǒ
  néng
  hòu
   
  qiě
  jiǔ
  shēng

  wéi
   

  qíng
  hào

   

  yóu
  jīn

   


  ān
  wēi
   

  yóu
  jīn

   
  shì
  shì


   

  yóu
  jīn

   
  biàn

  zhì
  luàn
   

  yóu
  jīn

   

  wén
  zhī

   

  jiàn
  zhī

   

  gēng
  zhī

   
  bǎi
  nián
  yóu
  yàn

  duō
   
  kuàng
  jiǔ
  shēng
  zhī   
   
  mèng
  sūn
  yáng
  yuē
   
   
  ruò
  rán
   

  wáng


  jiǔ
  shēng
   

  jiàn
  fēng
  rèn
   

  tāng
  huǒ
   

  suǒ
  zhì

   
   
  yáng

  yuē
   
   

  rán
   

  shēng
   

  fèi
  ér
  rèn
  zhī
   
  jiū

  suǒ

   
   
  jiāng

   

  fèi
  ér
  rèn
  zhī
   
  jiū

  suǒ
  zhī
   

  fàng

  jìn
   


  fèi
   


  rèn
   


  chí  jiān

   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   
  yuán
  xiàn   

  gòng
  zhí

  wèi
   
  yuán
  xiàn
  zhī

  sǔn
  shēng
   

  gòng
  zhī
  zhí
  lèi
  shēn
   
   
   
  rán

   
  zhí   


  yān
  zài
   
   
  yuē
   
   

  zài

  shēng
   

  zài

  shēn
   

  shàn

  shēng
  zhě


   
  shàn

  shēn
  zhě

  zhí
   
   
 • 
   
   
   
  cháo
   

  yuē
   
   

  zhī
  zhī
  jiǔ

   

  zhī

  jiǔ

   

  dài
  ruò
  yán
  ér
  hòu
  shí
  zhī
  zāi
   
  fán
  shēng
  zhī
  nán

  ér

  zhī


   

  nán

  zhī
  shēng
     zhī

   

  shú
  niàn
  zāi
   
  ér

  zūn  kuā
  rén
   
  jiǎo
  qíng
  xìng

  zhāo
  míng
     wéi

  ruò


   
  wèi

  jìn

  shēng
  zhī
  huān
   
  qióng
  dāng
  nián
  zhī

   
  wéi
  huàn


  ér  kǒu
  zhī
  yǐn
   

  bèi
  ér  qíng


   

  huáng
  yōu
  míng
  shēng
  zhī
  chǒu
   
  xìng
  mìng
  zhī
  wēi

   
  qiě
  ruò

  zhì
  guó
  zhī
  néng
  kuā

   


  shuō

  luàn

  zhī
  xīn
   
  róng  zhī

     ér

  lián
  zāi
   

  yòu


  ruò
  bié
  zhī
   

  shàn
  zhì
  wài
  zhě
   

  wèi

  zhì
   
  ér
  shēn
  jiāo

   
  shàn
  zhì
  nèi
  zhě
   

  wèi

  luàn
   
  ér
  xìng
  jiāo

   

  ruò
  zhī
  zhì
  wài
     zàn
  xíng


  guó
   
  wèi


  rén
  xīn
   


  zhī
  zhì
  nèi
   

  tuī
  zhī

  tiān
  xià
   
  jūn
  chén
  zhī
  dào


   

  cháng  shù
  ér

  zhī
   
  ruò
  fǎn


  shù
  ér
  jiào

  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  wèi
  duān

  shū
  zhě
   

  gòng
  zhī
  shì

   
  jiè

  xiān

   
  jiā
  lěi
  wàn
  jīn
   

  zhì
  shì

   
  fàng

  suǒ
  hào
   

  shēng
  mín
  zhī
  suǒ

  wéi
   
  rén

  zhī
  suǒ

  wán
  zhě
   


  wéi

   


  wán

   
  qiáng

  tái
  xiè
   
  yuán
  yòu
  chí
  zhǎo
   
  yǐn
  shí
  chē

   
  shēng
  yuè
  pín

   


  chǔ
  zhī
  jūn
  yān
   
  zhì

  qíng
  suǒ

  hào
   
  ěr
  suǒ

  tīng
   

  suǒ

  shì
   
  kǒu
  suǒ

  cháng
   
  suī
  shū
  fāng
  piān
  guó
   
  fēi


  zhī
  suǒ
  chǎn

  zhě
     zhì
  zhī
   
  yóu
  fān
  qiáng
  zhī


   


  yóu

   
  suī
  shān
  chuān

  xiǎn
   

  jìng
  xiū
  yuǎn
     zhī
   
  yóu
  rén
  zhī
  xíng
  zhǐ


   
  bīn

  zài
  tíng
  zhě

  bǎi
  zhù
   
  páo
  chú
  zhī
  xià

  jué
  yān
  huǒ
   
  táng

  zhī
  shàng

  jué
  shēng
  yuè
   
  fèng
  yǎng
  zhī

   
  xiān
  sàn
  zhī
  zōng

   
  zōng

  zhī

   

  sàn
  zhī


   


  zhī

   
  nǎi
  sàn
  zhī

  guó
   
  xíng
  nián
  liù
  shí
   

  gān
  jiāng
  shuāi
   


  jiā
  shì
   
  dōu
  sàn


  cáng
   
  zhēn
  bǎo
   
  chē

   
  qiè
  yìng
   

  nián
  zhī
  zhōng
  jìn
  yān
   

  wèi

  sūn
  liú
  cái
   


  bìng

   

  yào
  shí
  zhī
  chǔ
   
   


  mái
  zhī

   

  guó
  zhī
  rén
  shòu

  shī
  zhě
   
  xiāng


  ér
  zàng
  zhī
   
  fǎn


  sūn
  zhī
  cái
  yān
   
 • 
   
   
   
  qín


  wén
  zhī
   
  yuē
   
   
  duān

  shū
   
  kuáng
  rén

   
   
   
  duàn
  gān
  shēng
  wén
  zhī
   
  yuē
   
   
  duān

  shū
   

  rén

   

  guò   

  suǒ
  xíng

   

  suǒ
  wéi

   
  zhòng

  suǒ
  jīng
   
  ér
  chéng

  suǒ

   
  wèi
  zhī
  jūn

  duō


  jiào

  chí
   

  wèi
  rén
  zhī
  xīn

   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   
  wàn

  suǒ

  zhě
  shēng

   
  suǒ
  tóng
  zhě


   
  shēng

  yǒu
  xián

   
  guì
  jiàn
   
  shì
  suǒ


   


  yǒu
  chòu

   
  xiāo
  miè
   
  shì
  suǒ
  tóng

   
  suī
  rán
   
  xián

   
  guì
  jiàn
  fēi
  suǒ
  néng

   
  chòu

   
  xiāo
  miè

  fēi
  suǒ
  néng

   

  shēng
  fēi
  suǒ
  shēng
   

  fēi
  suǒ

   
  xián
  fēi
  suǒ
  xián
   

  fēi
  suǒ

   
  guì
  fēi
  suǒ
  guì
   
  jiàn
  fēi
  suǒ
  jiàn
   
  rán
  ér
  wàn


  shēng


   

  xián


   

  guì

  jiàn
   
  shí
  nián


   
  bǎi
  nián


   
  rén
  shèng


   
  xiōng   
  shēng

  yáo
  shùn
   
   
  shēng

  jié
  zhòu
   
   
   
  shú
  zhī


   
  qiě

  dāng
  shēng
   

  huáng

  hòu
   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  jiàn
  liáng
  wáng
   
  yán
  zhì
  tiān
  xià

  yùn
  zhū
  zhǎng
   
  liáng
  wáng
  yuē
   
   
  xiān
  shēng
  yǒu  qiè
  ér

  néng
  zhì
   
  sān

  zhī
  yuán
  ér

  néng
  yún
   
  ér
  yán
  zhì
  tiān
  xià

  yùn
  zhū
  zhǎng
   


   
   
  duì
  yuē
   
   
  jūn
  jiàn


  yáng
  zhě

   
  bǎi
  yáng
  ér
  qún
   
  shǐ
  使

  chǐ
  tóng


  chuí
  ér
  suí
  zhī
   

  dōng
  ér
  dōng
   


  西
  ér

  西
   
  shǐ
  使
  yáo
  qiān

  yáng
   
  shùn

  chuí
  ér
  suí
  zhī
   


  néng
  qián

   
  qiě
  chén
  wén
  zhī
   
  tūn
  zhōu
  zhī


  yóu
  zhī
  liú
   
  hóng
  鸿

  gāo
  fēi
     洿
  chí
   


   


  yuǎn

   
  huáng
  zhōng
  cóng
  fán
  zòu
  zhī

   


   

  yīn
  shū

   
  jiāng
  zhì

  zhě

  zhì

   
  chéng

  gōng
  zhě

  chéng
  xiǎo
   

  zhī
  wèi

   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yóu


   
  shè

  mèng
  shì
   
  mèng
  shì
  wèn
  yuē
   
   
  rén
  ér


   


  míng
  wéi
   
   
  yuē
   
   

  míng
  zhě
  wéi

   
   
        yān
   
   
  yuē
   
   
  wèi
  guì
   
   
   

  guì

     yān
   
   
  yuē
   
   
  wèi

   
   
      

  wéi
  yān
   
   
  yuē
   
   
  wèi

  sūn
   
   
   
  míng
  sūn
   
   
  yuē
   
   
  míng
  nǎi


  shēn
   
  jiāo

  xīn
   
  chéng

  míng
  zhě
   


  zōng

   

  jiān
  xiāng
  dǎng
   
  kuàng

  sūn

   
   
   
  fán
  wèi
  míng
  zhě

  lián
   
  lián

  pín
   
  wèi
  míng
  zhě

  ràng
   
  ràng

  jiàn
   
   
  yuē
   
   
  guǎn
  zhòng
  zhī
  xiāng


   
  jūn
  yín

  yín
   
  jūn
  shē

  shē
   
  zhì

  yán
  cóng
   
  dào
  xíng
  guó

   

  zhī
  hòu
   
  guǎn
  shì
  ér

   
  tián
  shì
  zhī
  xiāng


   
  jūn
  yíng


  jiàng
   
  jūn
  liǎn


  shī
   
  mín
  jiē
  guī
  zhī
   
  yīn
  yǒu

  guó
   

  sūn
  xiǎng
  zhī
   
  zhì
  jīn

  jué
   
   
   
  ruò
  shí
  míng
  pín
   
  wěi
  míng

   
   
  yuē
   
   
  shí

  míng
   
  míng

  shí
   
  míng
  zhě
   
  wěi
  ér


   

  zhě
  yáo
  shùn
  wěi

  tiān
  xià
  ràng

  yóu
   
  shàn
  juǎn
   
  ér

  shī
  tiān
  xià
   
  xiǎng
  zuò
  bǎi
  nián
   


   
  shū

  shí


  zhú
  jūn
  ràng

  ér
  zhōng
  wáng

  guó
   
  è
  饿


  shǒu
  yáng
  zhī
  shān
   
  shí
  wěi
  zhī
  biàn
     xǐng

   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   
  tài

  zhī
  shì
  miè

   
  shú
  zhì
  zhī
  zāi
   
  sān
  huáng
  zhī
  shì
  ruò
  cún
  ruò
  wáng
   


  zhī
  shì
  ruò
  jiào
  ruò
  mèng
   
  sān
  wáng
  zhī
  shì
  huò
  yǐn
  huò
  xiǎn
   

  亿

  shí

   
  dāng
  shēn
  zhī
  shì
  huò
  wén
  huò
  jiàn
   
  wàn

  shí

   

  qián
  zhī
  shì
  huò
  cún
  huò
  fèi
   
  qiān

  shí

   
  tài

  zhì

  jīn

   
  nián
  shù  shèng

   
  dàn  lái
  sān
  shí

  wàn
  suì
   
  xián

   
  hǎo
  chǒu
   
  chéng
  bài
   
  shì
  fēi
   


  xiāo
  miè
   
  dàn
  chí

  zhī
  jiān
  ěr
   
  jīn

  shí
  zhī
  huǐ

   

  jiāo


  shén
  xíng
   
  yào

  hòu
  shù
  bǎi
  nián
  zhōng

  míng
   


  rùn


   

  shēng
  zhī

  zāi
   
   
 • 
   
   
   

  chǎn
  máng
  rán


  yìng
  zhī
     gào
  dèng

   
  dèng

  yuē
   
   


  zhēn
  rén

  ér

  zhī

   
  shú
  wèi

  zhì
  zhě

   
  zhèng
  guó
  zhī
  zhì
  ǒu
  ěr
   
  fēi

  zhī
  gōng

   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   
  bǎi
  nián
   
  shòu
  寿
  zhī


   

  bǎi
  nián
  zhě
  qiān


  yān
   
  shè
  yǒu

  zhě
   
  hái
  bào

  dài
  hūn
  lǎo
     bàn

   

  mián
  zhī
  suǒ

   
  zhòu
  jiào
  zhī
  suǒ

   
  yòu  bàn

   
  tòng

  āi

   
  wáng
  shī
  yōu

   
  yòu  bàn

   
  liàng
  shí
  shù
  nián
  zhī
  zhōng
   
  yōu
  rán
  ér  wáng
  jiè
  yān
  zhī

  zhě
   

  wáng

  shí
  zhī
  zhōng
  ěr
   

  rén
  zhī
  shēng


  wèi
  zāi
   


  zāi
   
  wèi
  měi
  hòu
  ěr
   
  wèi
  shēng

  ěr
   
  ér
  měi
  hòu  cháng
  yàn

   
  shēng  cháng
  wán
  wén
   
  nǎi

  wéi
  xíng
  shǎng
  zhī
  suǒ
  jìn
  quàn
   
  míng

  zhī
  suǒ
  jìn
  tuì
  退
   
  huáng
  huáng
  ěr
  jìng

  shí
  zhī


   
  guī

  hòu
  zhī

  róng
   


  ěr
  shùn
  ěr

  zhī
  guān
  tīng
   

  shēn

  zhī
  shì
  fēi
   

  shī
  dāng
  nián
  zhī
  zhì

   

  néng
  shí
   
  zhòng
  qiú
  lěi

     zāi
   
  tài

  zhī
  rén
  zhī
  shēng
  zhī
  zàn
  lái
   
  zhī

  zhī
  zàn
  wǎng
   

  cóng
  xīn
  ér
  dòng
   

  wéi

  rán
  suǒ
  hào
   
  dāng
  shēn
  zhī

  fēi
  suǒ


   


  wéi
  míng
  suǒ
  quàn
   
  zòng
  xìng
  ér
  yóu
   


  wàn

  suǒ
  hào
   

  hòu
  zhī
  míng
  fēi
  suǒ


   


  wéi
  xíng
  suǒ

   
  míng

  xiān
  hòu
   
  nián
  mìng
  duō
  shǎo
   
  fēi
  suǒ
  liàng

   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   


  yǒu
  zhī
   
   
  shēng
  xiāng
  lián
   

  xiāng
  juān
   
   


  zhì

   
  xiāng
  lián
  zhī
  dào
   
  fēi
  wéi
  qíng

   
  qín
  néng
  shǐ
  使

   

  néng
  shǐ
  使
  bǎo
   
  hán
  néng
  shǐ
  使
  wēn
   
  qióng
  néng
  shǐ
  使


   
  xiāng
  juān
  zhī
  dào
   
  fēi

  xiāng
  āi

   

  hán
  zhū

   


  wén
  jǐn
   

  chén

  shēng
   

  shè
  míng


   
  yàn
  píng
  zhòng
  wèn
  yǎng
  shēng

  guǎn


   
  guǎn


  yuē
   
   

  zhī
  ér

   

  yōng

  è
   
   
  yàn
  píng
  zhòng
  yuē
   
   


  nài

   
   


  yuē
   
   

  ěr
  zhī
  suǒ

  tīng
   


  zhī
  suǒ

  shì
   


  zhī
  suǒ

  xiàng
   

  kǒu
  zhī
  suǒ

  yán
   


  zhī
  suǒ

  ān
   


  zhī
  suǒ

  xíng
   

  ěr
  zhī
  suǒ

  wén
  zhě
  yīn
  shēng
   
  ér


  tīng
   
  wèi
  zhī
  è
  cōng
   

  zhī
  suǒ

  jiàn
  zhě
  měi

   
  ér


  shì
   
  wèi
  zhī
  è
  míng
   

  zhī
  suǒ

  xiàng
  zhě
  jiāo
  lán
   
  ér


  xiù
   
  wèi
  zhī
  è
  chàn
   
  kǒu
  zhī
  suǒ

  dào
  zhě
  shì
  fēi
   
  ér


  yán
   
  wèi
  zhī
  è
  zhì
   

  zhī
  suǒ

  ān
  zhě
  měi
  hòu
   
  ér


  cóng
   
  wèi
  zhī
  è
  shì
   

  zhī
  suǒ

  wéi
  zhě
  fàng

   
  ér


  xíng
   
  wèi
  zhī
  è
  xìng
   
  fán

  zhū
  è
   
  fèi
  nüè
  zhī
  zhǔ
   

  fèi
  nüè
  zhī
  zhǔ
   


  rán   


   

  yuè
   

  nián
   
  shí
  nián
   

  suǒ
  wèi
  yǎng
   


  fèi
  nüè
  zhī
  zhǔ
   

  ér

  shě
   


  rán

  zhì
  jiǔ
  shēng
   
  bǎi
  nián
   
  qiān
  nián
   
  wàn
  nián
   
  fēi

  suǒ
  wèi
  yǎng
   
   
  guǎn


  yuē
   
   


  gào

  yǎng
  shēng

   
  sòng

  nài

   
   
  yàn
  píng
  zhòng
  yuē
   
   
  sòng

  lüè

   
  jiāng


  gào
  yān
   
   
  guǎn


  yuē
   
     wén
  zhī
   
   
  píng
  zhòng
  yuē
   
   


   

  zài

  zāi
   
  fén
  zhī


   
  chén
  zhī


   

  zhī


   

  zhī


   

  xīn
  ér

  zhū
  gōu   
  gǔn

  xiù
  cháng
  ér

  zhū
  shí
  guǒ


   
  wéi
  suǒ

  yān
   
   
  guǎn  wèi
  bào
  shū
   
  huáng

  yuē
   
   
  shēng

  zhī
  dào
   

  èr
  rén
  jìn
  zhī

   
   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   
  shēng
  mín
  zhī


  xiū

   
  wèi

  shì

   

  wèi
  shòu
  寿
   
  èr
  wèi
  míng
   
  sān
  wèi
  wèi
   

  wèi
  huò
   
  yǒu


  zhě
   
  wèi
  guǐ
   
  wèi
  rén
   
  wèi
  wēi
   
  wèi
  xíng
   

  wèi
  zhī
  dùn
  mín

   

  shā

  huó
   
  zhì
  mìng
  zài
  wài
   


  mìng
   

  xiàn
  shòu
  寿
   

  jīn
  guì
   

  xiàn
  míng
   

  yào
  shì
   

  xiàn
  wèi
   

  tān

   

  xiàn
  huò
   

  zhī
  wèi
  shùn
  mín

   
  tiān
  xià

  duì
   
  zhì
  mìng
  zài
  nèi
   


  yǒu
  zhī
  yuē
   
   
  rén

  hūn
  huàn
   
  qíng

  shī
  bàn
   
  rén


  shí
   
  jūn
  chén
  dào

   
   
  zhōu
  yàn
  yuē
   
   
  tián


  zuò
  shā
   
   
  chén
  chū


   


  xìng
  zhī
  héng
   
  chuò
  shū

  huò
   


  wèi
  zhī

   

  ròu

  hòu
   
  jīn
  jié
  juàn

   

  zhāo
  chǔ

  róu
  máo


   
  jiàn

  liáng
  ròu
  lán

   
  xīn


  fán
   
  nèi

  shēng
  bìng

   
  shāng

  zhī
  jūn

  tián

  móu

     yíng

  shí
  ér
  bèi

   


  rén
  zhī
  suǒ
  ān
   

  rén
  zhī
  suǒ
  měi
   
  wèi
  tiān
  xià

  guò
  zhě
   

  zhě
  sòng
  guó
  yǒu
  tián

   
  cháng

  yùn
  fén
   
  jǐn

  guò
  dōng
   

  chūn
  dōng
  zuò
   
   

  zhī
  tiān
  xià
  zhī
  yǒu
  guǎng
  广
  shà

  shì
   
  mián
  kuàng


   

  wèi


  yuē
   
   


  zhī
  xuān
   
  rén

  zhī
  zhě
   

  xiàn

  jūn
   
  jiāng
  yǒu
  zhòng
  shǎng
   
   

  zhī

  shì
  gào
  zhī
  yuē
   
   

  rén
  yǒu
  měi
  róng
  shū
   
  gān

  jīng
  qín
  píng

  zhě
   
  duì
  xiāng
  háo
  chēng
  zhī
   
  xiāng
  háo

  ér
  cháng
  zhī
   
  zhé

  kǒu
   
  cǎn


   
  zhòng
  shěn
  ér
  yuàn
  zhī
   

  rén

  cán
   


  lèi

   
   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   

  chéng

  gāo  háo


   
  shě
  guó
  ér
  yǐn
  gēng
   

  shēn


   


  piān

   

  zhī
  rén
  sǔn

  háo

  tiān
  xià   

  tiān
  xià
  fèng

  shēn   
  rén
  rén

  sǔn

  háo
   
  rén
  rén


  tiān
  xià
   
  tiān
  xià
  zhì

   
   
  qín

  wèn
  yáng
  zhū
  yuē
   
     zhī

  máo  shì
   

  wéi
  zhī

   
   
  yáng

  yuē
   
   
  shì

  fēi

  máo
  zhī
  suǒ

   
   
  qín

  yuē
   
   
  jiǎ

   
  wéi
  zhī

   
   
  yáng


  yìng
   
  qín

  chū

  mèng
  sūn
  yáng
   
  mèng
  sūn
  yáng
  yuē
   
   

  zhī
  xīn
   

  qǐng
  yán
  zhī
   
  yǒu
  qīn
  ruò


  huò
  wàn
  jīn
  zhě
   
  ruò
  wéi
  zhī

   
   
  yuē
   
   
  wéi
  zhī
   
   
  mèng
  sūn
  yáng
  yuē
   
   
  yǒu
  duàn
  ruò

  jié


  guó
   

  wéi
  zhī

   
   
  qín


  rán
  yǒu
  jiàn
   
  mèng
  sūn
  yáng
  yuē
   
   

  máo
  wēi   


  wēi


  jié
   
  xǐng

   
  rán  máo

  chéng


   
  chéng

  jié
   

  máo  wàn
  fēn
  zhōng
  zhī


   
  nài

  qīng
  zhī

   
   
  qín

  yuē
   
   


  néng
  suǒ   
  rán  zhī
  yán
  wèn
  lǎo
  dān
   
  guān
  yǐn
   


  yán
  dàng

   


  yán
  wèn


   


   


  yán
  dàng

   
   
  mèng
  sūn
  yáng
  yīn
  shuō

  shì
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   
  rén
  xiào
  tiān

  zhī
  lèi
   
  huái
  怀

  cháng
  zhī
  xìng
   
  yǒu
  shēng
  zhī
  zuì
  líng
  zhě

   
  rén
  zhě
   
  zhǎo
  gòng
  shǒu
  wèi
   


  hàn

   

  zǒu  cóng

  táo
  hài
   

  máo  hán
  shǔ
   

  jiāng  wéi
  yǎng
   
  rèn
  zhì
  ér

  shì

   

  zhì
  zhī
  suǒ
  guì
   
  cún

  wéi
  guì
   

  zhī
  suǒ
  jiàn
   
  qīn

  wéi
  jiàn
   
  rán
  shēn
  fēi

  yǒu

   

  shēng
     quán
  zhī
   

  fēi

  yǒu

   

  yǒu
   


  ér

  zhī
   
  shēn

  shēng
  zhī
  zhǔ
   


  yǎng
  zhī
  zhǔ
   
  suī
  quán
  shēng
   


  yǒu

  shēn
   
  suī   


  yǒu


   
  yǒu


   
  yǒu

  shēn
   
  shì
  hèng

  tiān
  xià
  zhī
  shēn
   
  hèng

  tiān
  xià
  zhī

   

  hèng

  tiān
  xià
  zhī
  shēn
   

  hèng

  tiān
  xià

  zhě
   

  wéi
  shèng
  rén

   
  gōng
  tiān
  xià
  zhī
  shēn
   
  gōng
  tiān
  xià
  zhī

   

  wéi
  zhì
  rén

   

  zhī
  wèi
  zhì
  zhì
  zhě

   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   
  tiān
  xià
  zhī
  měi
  guī
  zhī
  shùn
   

   
  zhōu
   
  kǒng
   
  tiān
  xià
  zhī
  è
  guī
  zhī
  jié
   
  zhòu
   
  rán
  ér
  shùn
  gēng


  yáng
   
  táo

  léi

   
  zàn
  ān
   
  kǒu  měi
  hòu
   


  zhī
  suǒ

  ài
   

  mèi
  zhī
  suǒ

  qīn
   
  xíng
  nián
  sān
  shí
   

  gào
  ér

   

  shòu
  yáo
  zhī
  shàn
   
  nián

  zhǎng
   
  zhì

  shuāi
   
  shāng
  jūn

  cái
   
  shàn
  wèi


   


  rán

  zhì


   

  tiān
  rén
  zhī
  qióng

  zhě

   
  gǔn
  zhì
  shuǐ

   

  yòng

  jiù
   

  zhū

  shān
   

  zuǎn

  shì
  chóu
   
  wéi
  huāng

  gōng
   

  chǎn


   
  guò
  mén


   
  shēn

  piān

   
  shǒu

  pián
  zhī
   

  shòu
  shùn
  shàn
   
  bēi
  gōng
  shì
   
  měi

  miǎn
   


  rán

  zhì


   

  tiān
  rén
  zhī
  yōu

  zhě

   

  wáng

  zhōng
   
  chéng
  wáng
  yòu
  ruò
   
  zhōu
  gōng
  shè
  tiān

  zhī
  zhèng
   
  shào
  gōng

  yuè
   

  guó
  liú
  yán
   

  dōng
  sān
  nián
   
  zhū
  xiōng
  fàng

   
  jǐn
  miǎn

  shēn
   


  rán

  zhì


   

  tiān
  rén
  zhī
  wēi

  zhě

   
  kǒng

  míng

  wáng
  zhī
  dào
   
  yìng
  shí
  jūn
  zhī
  pìn
   

  shù

  sòng
   
  xiāo


  wèi
   
  qióng

  shāng
  zhōu
   
  wéi

  chén
   
  cài
   
  shòu  shì
   
  jiàn


  yáng

   


  rán

  zhì


   

  tiān
  mín
  zhī
  huáng

  zhě

   
  fán


  shèng
  zhě
   
  shēng  zhī
  huān
   

  yǒu
  wàn
  shì
  zhī
  míng
   
  míng
  zhě
   

  fēi
  shí
  zhī
  suǒ


   
  suī
  chēng
  zhī

  zhī
   
  suī
  shǎng
  zhī

  zhī
   

  zhū
  kuài
   
  jié
  jiè
  lěi
  shì
  zhī

   

  nán
  miàn
  zhī
  zūn
   
  zhì  qún
  xià
   
  wēi


  zhèn
  hǎi
  nèi
   

  ěr

  zhī
  suǒ

   
  qióng


  zhī
  suǒ
  wéi
   


  rán

  zhì


   

  tiān
  mín
  zhī

  dàng
  zhě

   
  zhòu

  jiè
  lěi
  shì
  zhī

   

  nán
  miàn
  zhī
  zūn
   
  wēi


  xíng
   
  zhì


  cóng
   

  qíng

  qīng
  gōng
   
  zòng


  cháng

   


   


  rán

  zhì

  zhū
   

  tiān
  mín
  zhī
  fàng
  zòng
  zhě

   

  èr
  xiōng

   
  shēng
  yǒu
  zòng

  zhī
  huān
   

  bèi

  bào
  zhī
  míng
   
  shí
  zhě
   

  fēi
  míng
  zhī
  suǒ


   
  suī
  huǐ
  zhī

  zhī
   
  suī
  chēng
  zhī

  zhī
   


  zhū
  kuài
   


  shèng
  suī
  měi
  zhī
  suǒ
  guī
   


  zhì
  zhōng
   
  tóng
  guī   

  èr
  xiōng
  suī
  è
  zhī
  suǒ
  guī
   


  zhì
  zhōng
   

  tóng
  guī   
   
 • 
   
   
   

  chǎn  wéi

   

  zào
  dèng

  ér
  móu
  zhī
   
  yuē
   
   
  qiáo
  wén
  zhì
  shēn


  jiā
   
  zhì
  jiā


  guó
   

  yán


  jìn
  zhì

  yuǎn

   
  qiáo
  wéi
  guó

  zhì

   
  ér
  jiā

  luàn

   

  dào


   
  jiāng

  fāng

  jiù
  èr

   


  zhào
  zhī
   
   
  dèng

  yuē
   
   

  guài
  zhī
  jiǔ

   
  wèi
  gǎn
  xiān
  yán
     shí

  zhì

   


  xìng
  mìng
  zhī
  zhòng
   
  yòu  zhī
  zūn

   
   

  chǎn
  yòng
  dèng

  zhī
  yán
   
  yīn
  jiàn  xiōng

   
  ér
  gào
  zhī
  yuē
   
   
  rén
  zhī
  suǒ

  guì

  qín
  shòu
  zhě
   
  zhì

   
  zhì

  zhī
  suǒ
  jiāng
  zhě
   


   


  chéng
   

  míng
  wèi
  zhì

   
  ruò
  chù
  qíng
  ér
  dòng
   
  dān

  shì

   

  xìng
  mìng
  wēi

   


  qiáo
  zhī
  yán
   

  zhāo

  huǐ
  ér

  shí


   
   
 • 
   
   
   

  chǎn
  xiāng
  zhèng
   
  zhuān
  guó
  zhī
  zhèng
   
  sān
  nián
   
  shàn
  zhě


  huà
   
  è
  zhě
  wèi

  jìn
   
  zhèng
  guó

  zhì
   
  zhū
  hóu
  dàn
  zhī
   
  ér
  yǒu
  xiōng
  yuē
  gōng
  sūn
  cháo
   
  yǒu

  yuē
  gōng
  sūn

   
  cháo
  hào
  jiǔ
   

  hào

   
  cháo
  zhī
  shì


  jiǔ
  qiān
  zhōng
   


  chéng
  fēng
   
  wàng
  mén
  bǎi

   
  zāo
  jiāng
  zhī  rén

   
  fāng

  huāng

  jiǔ

   

  zhī
  shì
  dào
  zhī
  ān
  wēi
   
  rén

  zhī
  huǐ
  lìn
   
  shì
  nèi
  zhī
  yǒu

   
  jiǔ

  zhī
  qīn
  shū
   
  cún
  wáng
  zhī
  āi


   
  suī
  shuǐ
  huǒ
  bīng
  rèn
  jiāo

  qián
   

  zhī

   

  zhī
  hòu
  tíng

  fáng
  shù
  shí
   
  jiē

  zhì
  chǐ
  齿

  tuó
  zhě

  yíng
  zhī
   
  fāng

  dān   
  bǐng
  qīn

   
  jué
  jiāo
  yóu
   
  táo

  hòu
  tíng
   

  zhòu


   
  sān
  yuè

  chū
   

  yóu
  wèi
  qiè
   
  xiāng
  yǒu
  chǔ

  zhī
  é
  jiāo
  zhě
   

  huì
  贿
  ér
  zhāo
  zhī
   
  méi
  ér
  tiǎo
  zhī
   

  huò
  ér
  hòu

   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   
  fēng

  měi

   
  hòu
  wèi
  jiāo

   
  yǒu


  zhě
   

  qiú

  wài
   
  yǒu

  ér
  qiú
  wài
  zhě
   

  yàn
  zhī
  xìng
   

  yàn
  zhī
  xìng
   
  yīn
  yáng
  zhī


   
  zhōng  ān
  jūn
   
  shì


  wēi
  shēn
   


   
  shì


  hài
  shēng
   
  ān
  shàng

  yóu

  zhōng
   
  ér
  zhōng
  míng
  miè
  yān
     yóu


   
  ér

  míng
  jué
  yān
   
  jūn
  chén
  jiē
  ān
   


  jiān

   

  zhī
  dào

   


  yuē
   
   

  míng
  zhě

  yōu
   
   
  lǎo

  yuē
   
   
  míng
  zhě
  shí
  zhī
  bīn
   
   
  ér
  yōu
  yōu
  zhě

  míng


   
  míng
   
  míng  bīn

   
  jīn
  yǒu
  míng

  zūn
  róng
   

  míng

  bēi

   
  zūn
  róng   
  bēi


  yōu

   
  yōu

   
  fàn
  xìng
  zhě

   


   
  shùn
  xìng
  zhě

   

  shí
  zhī
  suǒ


   
  míng   
  míng


  bīn
   
  dàn


  shǒu
  míng
  ér
  lèi
  shí
   
  shǒu
  míng
  ér
  lèi
  shí
   
  jiāng

  wēi
  wáng
  zhī

  jiù
   
  yōu

  zhī
  jiān
  zāi
   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《列子·杨朱》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [逮](读音:dài,dǎi,dì)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [臭](读音:chòu,xiù)
  [顫](读音:chàn,zhàn)
  [露](读音:lòu,lù)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [六](读音:liù,lù)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [都](读音:dōu,dū)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [車](读音:chē,jū)
  [石](读音:dàn,shí)
  [埋](读音:mái,mán)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [明](读音:míng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [南](读音:nā,nán)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [歸](读音:guī,kuì)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [荷](读音:hé,hè)
  [能](读音:néng,nài)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [若](读音:rě,ruò)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [識](读音:shí,zhì)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [活](读音:huó,guō)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [節](读音:jié,jiē)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [處](读音:chú,chù)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [一](读音:yī)
  [衣](读音:yī,yì)
  [過](读音:guò,guō)
  [曝](读音:bào,pù)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [知](读音:zhī,zhì)
  [吾](读音:wú,yù)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [其](读音:jī,qí)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [可](读音:kè,kě)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [夫](读音:fú,fū)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [樂](读音:lè,yuè,)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
列子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图