j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《状不必童》拼音版,可打印(列子)-j9九游会官方登录

《状不必童》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • zhuàng


  tóng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  liè

 • 
   
   
   
  zhuàng


  tóng
   
  ér
  zhì
  tóng
   
  zhì


  tóng
   
  ér
  zhuàng
  tóng
   
  shèng
  rén

  tóng
  zhì
  ér

  tóng
  zhuàng
   
  zhòng
  rén
  jìn
  tóng
  zhuàng
  ér
  shū
  tóng
  zhì
   
  zhuàng


  tóng
  zhě
   
  jìn
  ér
  ài
  zhī
   
  zhuàng  zhě
   
  shū
  ér
  wèi
  zhī
   
  yǒu

  chǐ
  zhī
  hái
   
  shǒu

  zhī

   
  dài

  hán
  chǐ
  齿
   

  ér

  zhě
   
  wèi
  zhī
  rén
   
  ér
  rén
  wèi


  shòu
  xīn
   
  suī
  yǒu
  shòu
  xīn
   

  zhuàng
  ér
  jiàn
  qīn

   


  dài
  jiǎo
   
  fēn


  zhǎo
   
  yǎng
  fēi

  zǒu
   
  wèi
  zhī
  qín
  shòu
   
  ér
  qín
  shòu
  wèi


  rén
  xīn
   
  suī
  yǒu
  rén
  xīn
   

  zhuàng
  ér
  jiàn
  shū

   
  páo

  shì
   


  shì
   
  shén
  nóng
  shì
   
  xià
  hòu
  shì
   
  shé
  shēn
  rén
  miàn
   
  niú
  shǒu


   

  yǒu
  fēi
  rén
  zhī
  zhuàng
   
  ér
  yǒu

  shèng
  zhī

   
  xià
  jié
   
  yīn
  zhòu
   

  huán
   
  chǔ

   
  zhuàng
  mào

  qiào
   
  jiē
  tóng

  rén
   
  ér
  yǒu
  qín
  shòu
  zhī
  xīn
   
  ér
  zhòng
  rén
  shǒu

  zhuàng

  qiú
  zhì
  zhì
   
  wèi   
  huáng


  yán

  zhàn

  bǎn
  quán
  zhī

   
  shuài
  xióng
   

   
  láng
   
  bào
   
  chū
   

  wéi
  qián

   
  diāo
   

   
  yīng
   
  yuān
  wéi

  zhì
     shǐ
  使
  qín
  shòu
  zhě

   
  yáo
  shǐ
  使
  kuí
  diǎn
  yuè
   

  shí

  shí
   
  bǎi
  shòu
  shuài

   
   
  xiāo
  sháo
   
  jiǔ
  chéng
   
  fèng
  huáng
  lái

   


  shēng
  zhì
  qín
  shòu
  zhě

   
  rán

  qín
  shòu
  zhī
  xīn
   

  wéi

  rén
   
  xíng
  yīn

  rén

   
  ér

  zhī
  jiē
  zhī
  zhī
  dào
  yān
   
  shèng
  rén

  suǒ

  zhī
   

  suǒ

  tōng
   


  yǐn
  ér
  shǐ
  使
  zhī
  yān
   
  qín
  shòu
  zhī
  zhì
  yǒu

  rán

  rén
  tóng
  zhě
     shè
  shēng
   


  xià
  zhì

  rén

   
  pìn

  xiāng
  ǒu
   


  xiāng
  qīn
   

  píng

  xiǎn
   
  wéi
  hán
  jiù
  wēn
   


  yǒu
  qún
   
  xíng

  yǒu
  liè
   
  xiǎo
  zhě

  nèi
   
  zhuàng
  zhě

  wài
   
  yǐn

  xiāng
  xié
   
  shí

  míng
  qún
   
  tài

  zhī
  shí
   


  rén
  tóng
  chǔ
   

  rén
  bìng
  xíng
   

  wáng
  zhī
  shí
   
  shǐ
  jīng
  hài
  sǎn
  luàn

   
  dài


  shì
   
  yǐn

  táo
  cuàn
   


  huàn
  hài
   
  jīn
  dōng
  fāng
  jiè
  shì
  zhī
  guó
   

  guó
  rén
  shuò
  shuò
  jiě
  liù
  chù
  zhī

  zhě
   
  gài
  piān
  zhī
  zhī
  suǒ

   
  tài

  shén
  shèng
  zhī
  rén
   
  bèi
  zhī
  wàn

  qíng
  tài
   

  jiě

  lèi
  yīn
  shēng
   
  huì
  ér

  zhī
   
  xùn
  ér
  shòu
  zhī
   
  tóng

  rén
  mín
   

  xiān
  huì
  guǐ
  shén
  chī
  mèi
     fāng
  rén
  mín
   


  qín
  shòu
  chóng
  é
   
  yán
  xuè

  zhī
  lèi
   
  xīn
  zhì

  shū
  yuǎn

   
  shén
  shèng
  zhī   


  suǒ
  jiào
  xùn
  zhě

  suǒ


  yān
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《状不必童》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [一](读音:yī)
  [可](读音:kè,kě)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [石](读音:dàn,shí)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [儀](读音:yí)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [處](读音:chú,chù)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [逮](读音:dài,dǎi,dì)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [六](读音:liù,lù)
  [畜](读音:xù,chù)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [其](读音:jī,qí)
  [教](读音:jiào,jiāo)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
列子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图