j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《列子·汤问》拼音版,可打印(列子)-j9九游会官方登录

《列子·汤问》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liè

   
  ·
  tāng
  wèn
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  liè

 • 
   
   
   
  zào

  xué
  zhī
   
  sān

  jìn

  qiǎo
   
  tài
  dòu
  tàn
  yuē
   
     mǐn

   

  zhī
  jié

   
  fán
  suǒ

  zhě
   
   
  nǎng

  zhī
  xíng
   

  zhī


   
  yìng
  zhī

  xīn
   
  tuī     pèi
  xián
  zhī

   
  ér

  huǎn

  chún
  wěn
  zhī

   
  zhèng


  xiōng

  zhī
  zhōng
   
  ér
  zhí
  jié

  zhǎng

  zhī
  jiān
   
  nèi


  zhōng
  xīn
   
  ér
  wài  zhì
   
  shì

  néng
  jìn
  tuì
  退

  shéng
  ér
  xuán

  zhōng
  guī

   

  dào
  zhì
  yuǎn
  ér


  yǒu

   
  chéng


  shù

   

  zhī

  xián
   
  yìng
  zhī

  pèi
   

  zhī

  pèi
   
  yìng
  zhī

  shǒu
   

  zhī

  shǒu
   
  yìng
  zhī

  xīn
   
  shì
   
   
  xīn
  xián

  zhèng
   
  liù
  pèi

  luàn
   
  ér
  èr
  shí


  suǒ
  tóu

  chā
   
  huí
  xuán
  jìn
  tuì
  退
   


  zhōng
  jié
   
  rán
  hòu

  lún
  zhī
  wài

  shǐ
  使


  zhé
   


  zhī
  wài

  shǐ
  使   
  wèi
  cháng
  jué
  shān

  zhī
  xiǎn
   
  yuán

  zhī

   
  shì
  zhī


   

  shù
  qióng

   


  zhì
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  lái
  dān
  yuē
   
   
  suī
  rán
   


  qǐng

  xià
  zhě
   
   
  kǒng
  zhōu
  nǎi
  guī   

  zhāi


   
  yàn
  yīn
  zhī
  jiān
   
  guì
  ér
  shòu

  xià
  jiàn
   
  lái
  dān
  zài
  bài
  shòu
  zhī

  guī
   
  lái
  dān
  suì
  zhí
  jiàn
  cóng
  hēi
  luǎn
   
  shí
  hēi
  luǎn
  zhī
  zuì
  yǎn

  yǒu
  xià
   

  jǐng
  zhì
  yāo
  sān
  zhǎn
  zhī
   
  hēi
  luǎn

  jué
   
  lái
  dān

  hēi
  luǎn
  zhī

   

  ér
  tuì
  退
   

  hēi
  luǎn
  zhī


  mén
   

  zhī
  sān
  xià
   

  tóu

   
  hēi
  luǎn
  zhī

  fāng
  xiào
  yuē
   
   


  chī
  ér
  sān
  zhāo

   
   
  lái
  dān
  zhī
  jiàn
  zhī

  néng
  shā
  rén

   
  tàn
  ér
  guī
   
  hēi
  luǎn

  xǐng
     yuē
   
   
  zuì
  ér


   
  shǐ
  使  ér
  yāo

   
   


  yuē
   
   
  chóu

  lái
  dān
  zhī
  lái
     mén
   
  sān
  zhāo

   

  shǐ
  使  ér
  zhī
  jiāng
   
  zāi
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  hǎi
  zhī
  dōng

  zhī


  亿
  wàn

   
  yǒu


  yān
   
  shí
  wéi


  zhī

   

  xià


   
  míng
  yuē
  guī

   

  hóng
  jiǔ

  zhī
  shuǐ
   
  tiān
  hàn
  zhī
  liú
   


  zhù
  zhī
   
  ér

  zēng

  jiǎn
  yān
   

  zhōng
  yǒu

  shān
  yān
   

  yuē
  dài

   
  èr
  yuē
  yuán
  qiáo
   
  sān
  yuē
  fāng

   

  yuē
  yíng
  zhōu
   

  yuē
  péng
  lái
   

  shān
  gāo
  xià
  zhōu
  xuán
  sān
  wàn

   

  dǐng
  píng
  chù
  jiǔ
  qiān

   
  shān
  zhī
  zhōng
  jiān
  xiāng


  wàn

   

  wéi
  lín

  yān
   

  shàng
  tái
  guàn
  jiē
  jīn

   

  shàng
  qín
  shòu
  jiē
  chún
  gǎo
   
  zhū
  gān
  zhī
  shù
  jiē
  cóng
  shēng
   
  huá
  shí
  jiē
  yǒu

  wèi
   
  shí
  zhī
  jiē

  lǎo


   
  suǒ

  zhī
  rén
  jiē
  xiān
  shèng
  zhī
  zhǒng
   
  fēi
  xiāng
  wǎng
  lái
  zhě
   


  shǔ
  yān
   
  ér

  shān
  zhī
  gēn

  suǒ
  lián
  zhù
   
  cháng
  suí
  cháo

  shàng
  xià
  wǎng
  huán
   


  zàn
  zhì
  yān
   
  xiān
  shèng

  zhī
   

  zhī


   

  kǒng
  liú


  西

   
  shī
  qún
  xiān
  shèng
  zhī

   
  nǎi
  mìng

  qiáng
  shǐ
  使

  áo
  shí


  shǒu
  ér
  dài
  zhī
   
  dié
  wéi
  sān
  fān
   
  liù
  wàn
  suì

  jiāo
  yān
   

  shān
  shǐ
  zhì
  ér

  dòng
   
  ér
  lóng

  zhī
  guó
  yǒu

  rén
     yíng
  shù

  ér


  shān
  zhī
  suǒ
   

  diào
  ér
  lián
  liù
  áo
   


  ér

   
  guī

  guó
   
  zhuó  shǔ
  yān
   

  shì
  dài

   
  yuán
  qiáo
  èr
  shān
  liú

  běi

   
  chén


  hǎi
   
  xiān
  shèng
  zhī

  qiān
  zhě


  亿

   

  píng

   
  qīn
  jiǎn
  lóng

  zhī
  guó
  shǐ
  使
  è
   
  qīn
  xiǎo
  lóng

  zhī
  mín
  shǐ
  使
  duǎn
   
  zhì


  shén
  nóng
  shí
   

  guó
  rén
  yóu
  shù
  shí
  zhàng
   
  cóng
  zhōng
  zhōu

  dōng

  shí
  wàn


  jiāo
  yáo
  guó
   
  rén
  cháng

  chǐ

  cùn
   
  dōng
  běi

  yǒu
  rén
  míng
  yuē
  zhèng
  rén
   
  cháng
  jiǔ
  cùn
   
  jīng
  zhī
  nán
  yǒu
  míng
  líng
  zhě
   


  bǎi
  suì
  wéi
  chūn
   

  bǎi
  suì
  wéi
  qiū
   
  shàng

  yǒu

  chūn
  椿
  zhě
   


  qiān
  suì
  wéi
  chūn
   

  qiān
  suì
  wéi
  qiū
   
  xiǔ
  rǎng
  zhī
  shàng
  yǒu
  jūn
  zhī
  zhě
   
  shēng

  zhāo
   


  huì
   
  chūn
  xià
  zhī
  yuè
  yǒu
  měng
  ruì
  zhě
   
  yīn

  ér
  shēng
   
  jiàn
  yáng
  ér

   
  zhōng
  běi
  zhī
  běi
  yǒu
  míng
  hǎi
  zhě
   
  tiān
  chí

   
  yǒu

  yān
   

  guǎng
  广
  shù
  qiān

   

  cháng
  chèn
  yān
   

  míng
  wéi
  kūn
   
  yǒu
  niǎo
  yān
   

  míng
  wéi
  péng
   

  ruò
  chuí
  tiān
  zhī
  yún
   


  chèn
  yān
   
  shì

  zhī
  yǒu


  zāi
   


  xíng
  ér
  jiàn
  zhī
   


  zhī
  ér
  míng
  zhī
   

  jiān
  wén
  ér
  zhì
  zhī
   
  jiāng

  zhī
  jiān
  shēng

  chóng
   

  míng
  yuē
  jiāo
  míng
   
  qún
  fēi
  ér


  wén
  jié
   

  xiāng
  chù

   


  宿

  lái
   
  wén

  jué

   

  zhū
   


  fāng
  zhòu
  shì

  yáng
  méi
  ér
  wàng
  zhī
   

  jiàn

  xíng
   
  zhì

   
  shī
  kuàng
  fāng

  zhì
  ěr

  shǒu
  ér
  tīng
  zhī
   

  wén

  shēng
   
  wéi
  huáng


  róng
  chéng


  kōng
  dòng
  zhī
  shàng
   
  tóng
  zhāi
  sān
  yuè
   
  xīn

  xíng
  fèi
   


  shén
  shì
   
  kuài
  rán
  jiàn
  zhī
   
  ruò
  sōng
  shān
  zhī
  ē
     tīng
   
  pēng
  rán
  wén
  zhī
   
  ruò
  léi
  tíng
  zhī
  shēng
   

  chǔ
  zhī
  guó
  yǒu


  yān
   

  míng
  wéi
  yòu
   

  shù
  ér
  dōng
  shēng
   
  shí
  dān
  ér
  wèi
  suān
   
  shí


  zhī
   

  fèn
  jué
  zhī

   

  zhōu
  zhēn
  zhī
   

  huái
  ér
  běi
  ér
  huà
  wéi
  zhǐ
  yān
   

   


  wèn   


  rán

   
  suī
  rán
   
  xíng   
  xìng
  jūn

   

  xiāng


   
  shēng
  jiē
  quán

   
  fèn
  jiē


     shí   


  shí

  xiū
  duǎn
   


  shí

  tóng

  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  kǒng
  zhōu
  yuē
   
   

  yǒu
  sān
  jiàn
   
  wéi

  suǒ

   
  jiē

  néng
  shā
  rén
   
  qiě
  xiān
  yán

  zhuàng
   

  yuē
  hán
  guāng
   
  shì
  zhī


  jiàn
   
  yùn
  zhī

  zhī
  yǒu
   

  suǒ
  chù

   
  mǐn
  rán


   
  jīng

  ér


  jué
   
  èr
  yuē
  chéng
  yǐng
   
  jiāng
  dàn
  mèi
  shuǎng
  zhī
  jiāo
   


  hūn
  míng
  zhī

   
  běi
  miàn
  ér
  chá
  zhī
   
  dàn
  dàn
  yān
  ruò
  yǒu

  cún
   

  shí

  zhuàng
   

  suǒ
  chù

   
  qiè
  qiè
  rán
  yǒu
  shēng
   
  jīng

  ér
   
  sān
  yuē
  xiāo
  liàn
   
  fāng
  zhòu

  jiàn
  yǐng
  ér

  jiàn
  guāng
   
  fāng

  jiàn
  guāng
  ér

  jiàn
  xíng
   

  chù


   
  áo
  rán
  ér
  guò
   
  suí
  guò
  suí

   
  jué

  ér

  xuè
  rèn
  yān
   

  sān
  bǎo
  zhě
   
  chuán
  zhī
  shí
  sān
  shì

   
  ér

  shī

  shì
   
  xiá
  ér
  cáng
  zhī
   
  wèi
  cháng

  fēng
   
   
 • 
   
   
   
  lái
  dān
  zhī
  yǒu
  shēn

  yuē
   
   

  yuàn
  hēi
  luǎn
  zhì

   
  hēi
  luǎn
  zhī


  guò

   
  jiāng

  móu
  yān
   
   
  lái
  dān
  chuí

  yuē
   
   
  yuàn

  wèi

  móu
   
   
  shēn

  yuē
   
   

  wén
  wèi
  kǒng
  zhōu  yīn

  zhī
  bǎo
  jiàn
   

  tóng


  zhī
   
  què
  sān
  jūn
  zhī
  zhòng
   


  qǐng
  yān
   
   
  lái
  dān
  suì
  shì
  wèi
   
  jiàn
  kǒng
  zhōu
   
  zhí


  zhī

   
  qǐng
  xiān   
  hòu
  yán
  suǒ

   
 • 
   
   
   
  zào

  zhī
  shī
  yuē
  tài
  dòu
  shì
   
  zào

  zhī
  shǐ
  cóng   
  zhí

  shèn
  bēi
   
  tài
  dòu
  sān
  nián

  gào
   
  zào

  zhí


  jǐn
   
  nǎi
  gào
  zhī
  yuē
   
   

  shī
  yán
   
   
  liáng
  gōng
  zhī

   

  xiān
  wéi

   
  liáng

  zhī

   

  xiān
  wéi
  qiú
   
   

  xiān
  guān


      
  rán
  hòu
  liù
  pèi

  chí
   
  liù   
   
  zào

  yuē
   
   
  wéi
  mìng
  suǒ
  cóng
   
   
  tài
  dòu
  nǎi


  wéi

   
  jǐn

  róng

   


  ér
  zhì
   

  zhī
  ér
  xíng
   

  zǒu
  wǎng
  huán
   

  diē
  shī

   
 • 
   
   
   


  shàn

  qín
   
  zhōng


  shàn
  tīng
     qín
   
  zhì
  zài
  dēng
  gāo
  shān
   
  zhōng


  yuē
   
   
  shàn
  zāi
   
  é
  é

  ruò
  tài
  shān
   
   
  zhì
  zài
  liú
  shuǐ
   
  zhōng


  yuē
   
   
  shàn
  zāi
   
  yáng
  yáng

  ruò
  jiāng

   
   


  suǒ
  niàn
   
  zhōng
  zhī
   


  yóu

  tài
  shān
  zhī
  yīn
   

  féng
  bào

   
  zhǐ

  yán
  xià
   
  xīn
  bēi
   
  nǎi
  yuán
  qín
  ér

  zhī
   
  chū
  wéi
  lín

  zhī
  cāo
   
  gèng
  zào
  bēng
  shān
  zhī
  yīn
   

  měi
  zòu
   
  zhōng


  zhé
  qióng


   


  nǎi
  shě
  qín
  ér
  tàn
  yuē
   
   
  shàn
  zāi
   
  shàn
  zāi
   

  zhī
  tīng

   
  zhì
  xiǎng
  xiàng
  yóu

  xīn

     táo
  shēng
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  tāng
  yòu
  wèn
   
   

  yǒu   
  yǒu
  xiū
  duǎn

   
  yǒu
  tóng


   
   
 • 
   
   
   
  kuā


  liàng

   

  zhuī

  yǐng
   
  zhú
  zhī  zhī

     yǐn
   

  yǐn

   
  wèi
   

  wèi


   
  jiāng
  zǒu
  běi
  yǐn


   
  wèi
  zhì
   
  dào

  ér

   


  zhàng
   
  shī
  gāo
  ròu
  suǒ
  jìn
   
  shēng
  dèng
  lín
   
  dèng
  lín

  guǎng
  广
  shù
  qiān

  yān
   
 • 
   
   
   
  cāo
  shé
  zhī
  shén
  wén
  zhī
   

   
  gào
  zhī


   

  gǎn

  chéng
   
  mìng
  kuā
  é
  shì
  èr


  èr
  shān
   

  cuò
  shuò
  dōng
   

  cuò
  yōng
  nán
   


   

  zhī
  nán
   
  hàn
  zhī
  yīn

  lǒng
  duàn
  yān
   
 • 
   
   
   
  guǎn
  zhòng
  miǎn

  huán
  gōng
  yīn
  yóu
  liáo
  kǒu
   

  zhī

  guó
      

  péng
  jiàn
  yuē
   
   
  jūn
  shě

  guó
  zhī
  guǎng
  广
   
  rén
  mín
  zhī
  zhòng
   
  shān
  chuān
  zhī
  guān
   
  zhí

  zhī

   


  zhī
  shèng
   
  zhāng

  zhī
  měi
   
  yāo

  yíng
  tíng
   
  zhōng
  liáng
  mǎn
  cháo
   

  zhà  bǎi
  wàn
   
  shì
  huī

  zhū
  hóu
  cóng
  mìng
   


  xiàn


  ér


  guó
  zhī
  shè

   
  cóng
  róng

  zhī
  guó

   

  zhòng

  zhī
  mào
   
  nài

  cóng
  zhī
   
   
  huán
  gōng
  nǎi
  zhǐ
   


  péng
  zhī
  yán
  gào
  guǎn
  zhòng
   
  zhòng
  yuē
   
   


  fēi
  péng
  zhī
  suǒ


   
  chén
  kǒng

  guó
  zhī


  zhī
  zhī

   

  guó
  zhī


  liàn
   

  péng
  zhī
  yán


   
   
 • 
   
   
   
  zhān

  yuē
   
   
  chén
  wén
  xiān


  zhī
  yán
     zhī


   
  ruò
  gōng
  xiān
  zhuó
   
  chéng
  fēng
  zhèn
  zhī
   
  lián
  shuāng
  cāng

  qīng
  yún
  zhī

   
  yòng
  xīn
  zhuān
   
  dòng
  shǒu
  jūn

   
  chén
  yīn

  shì
   
  fàng
  ér
  xué
  diào
   

  nián
  shǐ
  jìn

  dào
   
  dāng
  chén
  zhī
  lín

  chí
  gān
  竿
   
  xīn   
  wéi

  zhī
  niàn
   
  tóu
  lún
  chén
  gōu
   
  shǒu

  qīng
  zhòng
   


  néng
  luàn
   

  jiàn
  chén
  zhī
  gōu
  ěr
   
  yóu
  chén
  āi


   
  tūn
  zhī


   
  suǒ

  néng

  ruò
  zhì
  qiáng
   

  qīng
  zhì
  zhòng

   

  wáng
  zhì
  guó
  chéng
  néng
  ruò

   

  tiān
  xià

  yùn   
  jiāng


  shì
  zāi
   
   
  chǔ
  wáng
  yuē
   
   
  shàn
   
   
 • 
   
   
   

  wáng
  jīng
  shì
  zhī
     yǎng
   
  xìn
  rén

   
  qiǎo

  qīn


   
   
  pěng

  shǒu
   


  yìng
  jié
   
  qiān
  biàn
  wàn
  huà
   
  wéi

  suǒ
  shì
   
  wáng

  wéi
  shí
  rén

   

  shèng

  nèi

  bìng
  guān
  zhī
   

  jiāng
  zhōng
   
  chàng
  zhě
  shùn


  ér
  zhāo
  wáng
  zhī
  zuǒ
  yòu
  shì
  qiè
   
  wáng


   


  zhū
  yǎn
  shī
   
  yǎn
  shī

  shè
   

  pōu
  sǎn
  chàng
  zhě

  shì
  wáng
   
  jiē

  huì

   

   
  jiāo
   

   
  bái
   
  hēi
   
  dān
   
  qīng
  zhī
  suǒ
  wéi
   
  wáng

  liào
  zhī
   
  nèi

  gān
   
  dǎn
   
  xīn
   
  fèi
   

   
  shèn
   
  cháng
   
  wèi
   
  wài

  jīn

   
  zhī
  jié
   

  máo
   
  chǐ
  齿

   
  jiē
  jiǎ


   
  ér
  zhě
   

  huì


  chū
  jiàn
   
  wáng
  shì
  fèi

  xīn
   

  kǒu

  néng
  yán
   
  fèi

  gān
     néng
  shì
   
  fèi

  shèn
     néng

   
 • 
   
   
   
  wèi
  hēi
  luǎn


  xián
  shā
  qiū
  bǐng
  zhāng
   
  qiū
  bǐng
  zhāng
  zhī

  lái
  dān
  móu
  bào

  zhī
  chóu
   
  dān

  shèn
  měng
   
  xíng
  shèn

   


  ér
  shí
   
  shùn
  fēng
  ér

   
  suī

   

  néng
  chèng
  bīng

  bào
  zhī
   
  chǐ
  jiǎ


  rén
   
  shì
  shǒu
  jiàn


  hēi
  luǎn
   
  hēi
  luǎn
  hàn
  zhì
  jué
  zhòng
   

  kàng
  bǎi

   
  jīn


  ròu
   
  fēi
  rén
  lèi

   
  yán
  jǐng
  chéng
  dāo
   

  xiōng
  shòu
  shǐ
   
  máng
  è
  cuī

   
  ér


  hén

   


  cái

   
  shì
  lái
  dān
  yóu
  chú
  kòu

   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  zhèn
  dōng
  xíng
  zhì
  yíng
   
  rén
  mín
  yóu
  shì

   
  wèn
  yíng
  zhī
  dōng
   

  yóu
  yíng

   

  西
  xíng
  zhì
  bīn
   
  rén
  mín
  yóu
  shì

   
  wèn
  bīn
  zhī

  西
   

  yóu
  bīn

   
  zhèn

  shì
  zhī

  hǎi
   

  huāng
   


  zhī


  shì

   


  xiǎo
  xiāng
  hán
   

  qióng


   
  hán
  wàn

  zhě
   


  hán
  tiān

   
  hán
  wàn
  qióng
   
  hán
  tiān

   
  zhèn

  yān
  zhī
  tiān

  zhī
  biǎo

  yǒu

  tiān

  zhě

   


  suǒ

  zhī

   
  rán

  tiān
   

  yǒu


   


  zhě


  shì
  liàn


  shí  quē
   
  duàn
  áo
  zhī

   

  hòu
  gòng
  gōng
  shì

  zhuān

  zhēng
  wéi

   

  ér
  chù

  zhōu
  zhī
  shān
   
  zhé
  tiān
  zhù
   
  jué

  wéi
   

  tiān
  qīng

  西
  běi
   

  yuè
  chén
  xīng
  jiù
  yān
   


  mǎn
  dōng
  nán
   

  bǎi
  chuān
  shuǐ
  lǎo
  guī
  yān
   
   
 • 
   
   
   

  zhī
  zhì
  shuǐ


   

  ér
  shī

   
  miù
  zhī

  guó
   
  bīn
  běi
  hǎi
  zhī
  běi
   

  zhī


  zhōu

  qiān
  wàn

   

  guó
  míng
  yuē
  zhōng
  běi
   

  zhī

  pàn
  zhī
  suǒ

  xiàn
   

  fēng

  shuāng

   

  shēng
  niǎo
  shòu
   
  chóng

   
  cǎo

  zhī
  lèi
   

  fāng

  píng
   
  zhōu

  qiáo
  zhì
   
  dāng
  guó
  zhī
  zhōng
  yǒu
  shān
   
  shān
  míng

  lǐng
   
  zhuàng
  ruò
  dān
  zhuì
   
  dǐng
  yǒu
  kǒu
   
  zhuàng
  ruò
  yuán
  huán
   
  míng
  yuē

  xué
   
  yǒu
  shuǐ
  yǒng
  chū
   
  míng
  yuē
  shén
  fèn
   
  xiù
  guò
  lán
  jiāo
   
  wèi
  guò
  láo

   

  yuán
  fēn
  wéi

  liè
   
  zhù

  shān
  xià
   
  jīng
  yíng

  guó
     biàn
      

  zhá

   
  rén
  xìng
  wǎn
  ér
  cóng

   

  jìng

  zhēng
   
  róu
  xīn
  ér
  ruò

   

  jiāo


   
  zhǎng
  yòu
  chái

   

  jūn

  chén
   
  nán


  yóu
   

  méi

  pìn
   
  yuán
  shuǐ
  ér

   

  gēng

  jià
   


  wēn
  shì
   

  zhī


   
  bǎi
  nián
  ér

   

  yāo

  bìng
   

  mín  shù
   
  yǒu


   

  shuāi
  lǎo
  āi

   


  hào
  shēng
   
  xiāng
  xié
  ér
  dié
  yáo
   
  zhōng


  chuò
  yīn
   

  juàn

  yǐn
  shén
  fèn
   

  zhì

  píng
   
  guò

  zuì
   
  jīng
  xún
  nǎi
  xǐng
   


  shén
  fèn
   


  zhī

   
  xiāng

  jīng
  xún
  nǎi
  xiē
   
 • 
   
   
   
  biǎn
  què
  suì
  yǐn
  èr
  rén

  jiǔ
   


  sān

   
  pōu
  xiōng
  tàn
  xīn
   

  ér
  zhì
  zhī
   
  tóu

  shén
  yào
     chū
   
  èr
  rén

  guī
   

  shì
  gōng

  fǎn

  yīng
  zhī
  shì
   
  ér
  yǒu     shí
   

  yīng

  fǎn
  gōng

  zhī
  shì
   
  yǒu   
  shí
   
  èr
  shì
  yīn
  xiāng

  sòng
   
  qiú
  biàn

  biǎn
  què
   
  biǎn
  què
  biàn

  suǒ
  yóu
   
  sòng
  nǎi

   
 • 
   
   
   
  páo


  qín
  ér
  niǎo


  yuè
   
  zhèng
  shī
  wén
  wén
  zhī
   

  jiā
  cóng
  shī
  xiāng
  yóu
   
  zhù
  zhǐ
  jūn
  xián
   
  sān
  nián

  chéng
  zhāng
   
  shī
  xiāng
  yuē
   
     guī

   
   
  shī
  wén
  shě

  qín
   
  tàn
  yuē
   
   
  wén
  fēi
  xián
  zhī

  néng
  jūn
   
  fēi
  zhāng
  zhī

  néng
  chéng
   
  wén
  suǒ
  cún
  zhě

  zài
  xián
   
  suǒ
  zhì
  zhě

  zài
  shēng
   
  nèi  xīn
   
  wài

  yìng


   


  gǎn

  shǒu
  ér
  dòng
  xián
   
  qiě
  xiǎo
  jiǎ
  zhī
   

  guān

  hòu
   
   
 • 
   
   
   


  zhì
  sǒu
  xiào
  ér
  zhǐ
  zhī
   
  yuē
   
   
  shèn


  zhī

  huì
   

  cán
  nián


   
  zēng

  néng
  huǐ
  shān
  zhī

  máo
     shí

   
   
  běi
  shān

  gōng
  cháng

  yuē
   
   

  xīn
  zhī

     chè
   
  zēng

  ruò
  shuāng

  ruò

   
  suī

  zhī

   
  yǒu

  cún
  yān
   

  yòu
  shēng
  sūn
   
  sūn
  yòu
  shēng

   

  yòu
  yǒu

   

  yòu
  yǒu
  sūn
   


  sūn
  sūn
   

  qióng
  kuì

   
  ér
  shān

  jiā
  zēng
   


  ér

  píng
   
   


  zhì
  sǒu


  yìng
   
 • 
   
   
   

  gōng

   
  zhào

  yīng
  èr
  rén
  yǒu

   
  tóng
  qǐng
  biǎn
  què
  qiú
  zhì
   
  biǎn
  què
  zhì
  zhī
   

  tóng

   
  wèi
  gōng

   

  yīng
  yuē
   
   

  nǎng
  zhī
  suǒ

   

  wài
  ér
  gān

  zàng
  zhě
   

  yào
  shí
  zhī
  suǒ

   
  jīn
  yǒu
  xié
  shēng
  zhī

   


  xié
  zhǎng
   
  jīn
  wèi

  gōng
  zhī
   


   
   
  èr
  rén
  yuē
   
   
  yuàn
  xiān
  wén

  yàn
   
   
  biǎn
  què
  wèi
  gōng

  yuē
   
   

  zhì
  qiáng
  ér

  ruò
     móu
  ér
  guǎ

  duàn
   

  yīng
  zhì
  ruò
  ér

  qiáng
   

  shǎo


  ér
  shāng

  zhuān
   
  ruò
  huàn

  zhī
  xīn
   

  jūn

  shàn

   
   
 • 
   
   
   
  běi
  shān

  gōng
  zhě
   
  nián
  qiě
  jiǔ
  shí
   
  miàn
  shān
  ér

   
  chéng
  shān
  běi
  zhī
  sài
   
  chū

  zhī


   

  shì
  ér
  móu
   
  yuē
   
   

  píng
  xiǎn
   
  zhǐ
  tōng

  nán
   


  hàn
  yīn
   


   
   

  rán
  xiāng

   


  xiàn

  yuē
   
   

  jūn
  zhī

   
  zēng

  néng
  sǔn
  kuí

  zhī
  qiū
   

  tài
  xíng
   
  wáng


   
  qiě
  yān
  zhì

  shí
   
   

  yuē
   
   
  tóu
  zhū

  hǎi
  zhī
  wěi
   
  yǐn

  zhī
  běi
   
   
  suì
  shuài

  sūn

  dàn
  zhě
  sān

   
  kòu
  shí
  kěn
  rǎng
   

  běn
  yùn


  hǎi
  zhī
  wěi
   
  lín
  rén
  jīng
  chéng
  shì
  zhī
  shuāng

  yǒu

  nán
   
  shǐ
  chèn
   
  tiào
  wǎng
  zhù
  zhī
   
  hán
  shǔ

  jié
   
  shǐ

  fǎn
  yān
   
 • 
   
   
   
  zhōu

  wáng

  西
  xún
  shòu
   
  yuè
  kūn
  lún
   

  zhì
  yǎn
  shān
   
  fǎn
  huán
   
  wèi

  zhōng
  guó
   
  dào
  yǒu
  xiàn
  gōng
  rén
  míng
  yǎn
  shī
   

  wáng
  jiàn
  zhī
   
  wèn
  yuē
   
   
  ruò
  yǒu

  néng
   
   
  yǎn
  shī
  yuē
   
   
  chén
  wéi
  mìng
  suǒ
  shì
   
  rán
  chén

  yǒu
  suǒ
  zào
   
  yuàn
  wáng
  xiān
  guān
  zhī
   
   

  wáng
  yuē
   
     lái
   


  ruò

  guān
  zhī
   
   
  yuè

  yǎn
  shī

  jiàn
  wáng
   
  wáng
  jiàn
  zhī
   
  yuē
   
   
  ruò

  xié
  lái
  zhě

  rén

   
   
  duì
  yuē
   
   
  chén
  zhī
  suǒ
  zào
  néng
  chàng
  zhě
   
   
 • 
   
   
   

  wáng
  shǐ
  yuè
  ér
  tàn
  yuē
   
   
  rén
  zhī
  qiǎo
  nǎi


  zào
  huà
  zhě
  tóng
  gōng

   
   
  zhào
  èr
  chē
  zǎi
  zhī

  guī
   

  bān
  shū
  zhī
  yún

   


  zhī
  fēi
  yuān
   

  wèi
  néng
  zhī


   


  dōng
  mén

   
  qín


  wén
  yǎn
  shī
  zhī
  qiǎo

  gào
  èr

   
  èr

  zhōng
  shēn

  gǎn


   
  ér
  shí
  zhí
  guī

   
 • 
   
   
   
  tài
  xíng
   
  wáng

  èr
  shān
   
  fāng

  bǎi

   
  gāo
  wàn
  rèn
   
  běn
  zài

  zhōu
  zhī
  nán
   

  yáng
  zhī
  běi
   
 • 
   
   
   

  chāng

  jìn
  wèi
  zhī
  shù
   

  tiān
  xià
  zhī


  zhě
   

  rén
  ér

   
  nǎi
  móu
  shā
  fēi
  wèi
   
  xiāng   
  èr
  rén
  jiāo
  shè
   
  zhōng

  shǐ
  fēng
  xiāng
  chù
   
  ér
  zhuì


   
  ér
  chén

  yáng
   
  fēi
  wèi
  zhī
  shǐ
  xiān
  qióng
   

  chāng


  shǐ
   


   
  fēi
  wèi  zhī
  duān
  hàn
  zhī
   
  ér

  chà
  yān
   

  shì
  èr


  ér
  tóu
  gōng
   
  xiāng
  bài


   
  qǐng
  wéi


     shì
   


  gào
  shù

  rén
   
 • 
   
   
   
  nán
  guó
  zhī
  rén
  zhù

  ér
  luǒ
   
  běi
  guó
  zhī
  rén

  jīn
  ér
  qiú
   
  zhōng
  guó
  zhī
  rén
  guān
  miǎn
  ér
  cháng
   
  jiǔ

  suǒ

   
  huò
  nóng
  huò
  shāng
   
  huò
  tián
  huò

   

  dōng
  qiú
  xià

   
  shuǐ
  zhōu

  chē
   

  ér

  zhī
   
  xìng
  ér
  chéng
  zhī
   
  yuè
  zhī
  dōng
  yǒu
  zhé

  zhī
  guó
   

  zhǎng

  shēng
   

  xiān
  ér
  shí
  zhī
   
  wèi
  zhī


   
   
  ér

  zhī
   
  yuē
   
  guǐ
  tóng

  chǔ
   
  chǔ
  zhī
  nán
  yǒu
  yán
  rén
  zhī
  guó
   

  qīn


   
  guǎ

  ròu
  ér

  zhī
   
  rán
  hòu
  mái


   
  nǎi
  chéng
  wéi
  xiào

   
  qín
  zhī

  西
  yǒu


  zhī
  guó
  zhě
   

  qīn


   

  chái

  ér
  fén
  zhī
   
  xūn

  yān
  shàng
   
  wèi
  zhī
  dēng
  xiá
   
  rán
  hòu
  chéng
  wéi
  xiào

   

  shàng

  wéi
  zhèng
   
  xià

  wéi

   
  ér
  wèi

  wéi


   
 • 
   
   
   
  xuē
  tán
  xué
  ōu

  qín
  qīng
   
  wèi
  qióng
  qīng
  zhī

   

  wèi
  jìn
  zhī
   
  suì

  guī
   
  qín
  qīng

  zhǐ
   
  jiàn

  jiāo

   

  jié
  bēi

   
  shēng
  zhèn
  lín

   
  xiǎng
  è
  xíng
  yún
   
  xuē
  tán
  nǎi
  xiè
  qiú
  fǎn
   
  zhōng
  shēn

  gǎn
  yán
  guī
   
  qín
  qīng

  wèi

  yǒu
  yuē
   
   

  hán
  é
  dōng
  zhī

   
  kuì
  liáng
   
  guò
  yōng
  mén
   


  jiǎ
  shí
   


  ér

  yīn
  rào
  liáng

   
  sān


  jué
   
  zuǒ
  yòu


  rén


   
  guò


   


  rén

  zhī
   
  hán
  é
  yīn
  màn
  shēng
  āi

   


  lǎo
  yòu
  bēi
  chóu
   
  chuí

  xiāng
  duì
   
  sān


  shí
   

  ér
  zhuī
  zhī
   
  é
  huán
   

  wèi
  màn
  shēng
  cháng

   


  lǎo
  yòu

  yuè
  biàn

   

  néng

  jìn
   
  wàng
  xiàng
  zhī
  bēi

   
  nǎi
  hòu


  zhī
   

  yōng
  mén
  zhī
  rén
  zhì
  jīn
  shàn


   
  hán
  é
  zhī

  shēng
   
   
 • 
   
   
   
  jūn
   
  tiān
  xià
  zhī
  zhì


   
  lián

  xíng


  rán
   
  jūn

  jūn
  xuán
   
  qīng
  zhòng
  ér

  jué
   


  jūn

   
  jūn

   

  jué


  jué
   
  rén

  wéi

  rán
   

  yǒu
  zhī

  rán
  zhě

   
  zhān  jiǎn

  wéi
  lún
   
  máng
  zhēn
  wéi
  gōu
   
  jīng
  xiǎo
  wéi
  gān
  竿
   
  pōu

  wéi
  ěr
   
  yǐn
  yíng
  chē
  zhī


  bǎi
  rèn
  zhī
  yuān
   

  liú
  zhī
  zhōng
   
  lún

  jué
   
  gōu

  shēn
   
  gān
  竿

  náo
   
  chǔ
  wáng
  wén
  ér

  zhī
   
  zhào
  wèn


   
 • 
   
   
   
  yīn
  tāng
  wèn

  xià

   
  yuē
   
   

  chū
  yǒu


   
   
  xià

  yuē
   
   

  chū


   
  jīn   
  hòu
  zhī
  rén
  jiāng
  wèi
  jīn
  zhī


   


   
   
  yīn
  tāng
  yuē
   
   
  rán  xiān
  hòu

   
   
  xià

  yuē
   
   

  zhī
  zhōng
  shǐ
   
  chū   
  shǐ
  huò
  wéi
  zhōng
   
  zhōng
  huò
  wéi
  shǐ
   

  zhī


   
  rán


  zhī
  wài
   

  shì
  zhī
  xiān
   
  zhèn
  suǒ

  zhī

   
   
  yīn
  tāng
  yuē
   
   
  rán

  shàng
  xià

  fāng
  yǒu

  jìn

   
   

  yuē
   
   

  zhī

   
   
  tāng

  wèn
   

  yuē
   
   
   
  yǒu

  yǒu
  jìn
   
  zhèn


  zhī
  zhī
   
  rán


  zhī
  wài
   

  jìn
  zhī
  zhōng  jìn
   


   

  jìn  jìn
   
  zhèn

  shì
  zhī
  jìn

   
  ér

  zhī

  yǒu

  yǒu
  jìn

   
   
  tāng
  yòu
  wèn
  yuē
   
   

  hǎi
  zhī
  wài

  yǒu
   
   

  yuē
   
   
  yóu

  zhōu

   
   
  tāng
  yuē
   
     shí
  zhī
   
   
 • 
   
   
   

  shì
  dāng
  chūn
  ér
  kòu
  shāng
  xián

  zhào
  nán

   
  liáng
  fēng

  zhì
   
  cǎo

  chéng
  shí
   

  qiū
  ér
  kòu
  jiǎo
  xián


  jiā
  zhōng
   
  wēn
  fēng

  huí
   
  cǎo


  róng
   
  dāng
  xià
  ér
  kòu

  xián

  zhào
  huáng
  zhōng
   
  shuāng
  xuě
  jiāo
  xià
   
  chuān
  chí
  bào

   

  dōng
  ér
  kòu
  zhǐ
  xián


  ruí
  bīn
   
  yáng
  guāng
  chì
  liè
   
  jiān
  bīng

  sàn
   
  jiāng
  zhōng
   
  mìng
  gōng
  ér
  zǒng

  xián
   

  jǐng
  fēng
  xiáng
   
  qìng
  yún

   
  gān

  jiàng
   

  quán
  yǒng
   
  shī
  xiāng
  nǎi

  xīn
  gāo
  dǎo
  yuē
   
   
  wēi


  zhī
  tán

   
  suī
  shī
  kuàng
  zhī
  qīng
  jiǎo
   
  zōu
  yǎn
  zhī
  chuī

   


  jiā
  zhī
   

  jiāng
  xié
  qín
  zhí
  guǎn
  ér
  cóng

  zhī
  hòu
  ěr
   
   
 • 
   
   
   
  chāng

  máo
  xuán
  shī

  yǒu
   
  nán
  miàn
  ér
  wàng
  zhī
   
  xún

  zhī
  jiān
   
  jìn


   
  sān
  nián
  zhī
  hòu
   

  chē
  lún
  yān
   
   
  jiē
  qiū
  shān

   
  nǎi

  yàn
  jiǎo
  zhī

   
  shuò
  péng
  zhī
  gǎn
  shè
  zhī
   
  guàn
  shī
  zhī
  xīn
   
  ér
  xuán

  jué
   

  gào
  fēi
  wèi
   
  fēi
  wèi
  gāo
  dǎo

  yīng
  yuē
   
   


  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  gān
  yíng
   

  zhī
  shàn
  shè
  zhě
   
  gòu
  gōng
  ér
  shòu

  niǎo
  xià
   


  míng
  fēi
  wèi
   
  xué
  shè

  gān
  yíng
   
  ér
  qiǎo
  guò

  shī
   

  chāng
  zhě
   
  yòu
  xué
  shè

  fēi
  wèi
   
  fēi
  wèi
  yuē
   
   
  ěr
  xiān
  xué

  shùn
   
  ér
  hòu

  yán
  shè

   
   

  chāng
  guī
   
  yǎn  zhī

  xià
   


  chéng
  qiān
  tǐng
   
  èr
  nián
  zhī
  hòu
   
  suī
  zhuī

  dào

   
  ér

  shùn

   

  gào
  fēi
  wèi
   
  fēi
  wèi
  yuē
   
   
  wèi

   

  xué
  shì
  ér
  hòu

   
  shì
  xiǎo


   
  shì
  wēi

  zhù
   
  ér
  hòu
  gào

   
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   
  liù

  zhī
  jiān
   

  hǎi
  zhī
  nèi
   
  zhào
  zhī


  yuè
   
  jīng
  zhī

  xīng
  chén
   

  zhī


  shí
   
  yāo
  zhī

  tài
  suì
   
  shén
  líng
  suǒ
  shēng
     xíng
   
  huò
  yāo
  huò
  shòu
  寿
   
  wéi
  shèng
  rén
  néng
  tōng

  dào
   
   
  xià

  yuē
   
   
  rán


  yǒu

  dài
  shén
  líng
  ér
  shēng
   

  dài
  yīn
  yáng
  ér
  xíng
   

  dài

  yuè
  ér
  míng
   

  dài
  shā

  ér
  yāo
   

  dài
  jiāng
  yíng
  ér
  shòu
  寿
   

  dài


  ér
  shí
   

  dài
  zēng
  kuàng
  ér

   

  dài
  zhōu
  chē
  ér
  xíng
   

  dào

  rán
   
  fēi
  shèng
  rén
  zhī
  suǒ
  tōng

   
   
 • 
   
   
   
  zhōu

  wáng
  běi
  yóu
  guò

  guó
   
  sān
  nián
  wàng
  guī
   

  fǎn
  zhōu
  shì
   


  guó
   
  chǎng
  rán

  shī
   

  jìn
  jiǔ
  ròu
   

  zhào
  pín

  zhě
   
  shù
  yuè
  nǎi

   
 • 
   
   
      

  jiàn
  shī
  xiāng
   
  shī
  xiāng
  yuē
   
   

  zhī
  qín


   
   
  shī
  wén
  yuē
   
   

  zhī

   
  qǐng
  cháng
  shì
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  dōng
  yóu
   
  jiàn
  liǎng
  xiǎo
  ér
  biàn
  dòu
   
  wèn


   

  ér
  yuē
   
     shǐ
  chū
  shí

  rén
  jìn
   
  ér

  zhōng
  shí
  yuǎn

   
   

  ér
   


  chū
  chū
  yuǎn
   
  ér

  zhōng
  shí
  jìn

   
   

  ér
  yuē
   
   

  chū
  chū


  chē
  gài
   


  zhōng
   


  pán

   


  wéi
  yuǎn
  zhě
  xiǎo
  ér
  jìn
  zhě


   
   

  ér
  yuē
   
   

  chū
  chū
  cāng
  cāng
  liáng
  liáng
     zhōng

  tàn
  tāng
   


  wéi
  jìn
  zhě

  ér
  yuǎn
  zhě
  liáng

   
   
  kǒng


  néng
  jué

   
  liǎng
  xiǎo
  ér
  xiào
  yuē
   
   
  shú
  wéi

  duō
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  zhōu

  wáng

  zhēng

  西
  róng
   

  西
  róng
  xiàn
  kūn

  zhī
  jiàn
   
  huǒ
  huàn
  zhī

   

  jiàn
  cháng
  chǐ
  yǒu
  zhǐ
   
  liàn
  gāng
  chì
  rèn
   
  yòng
  zhī
  qiē


  qiē

  yān
   
  huǒ
  huàn
  zhī

   
  huàn
  zhī

  tóu

  huǒ
   


  huǒ

   
  gòu   
  chū
  huǒ
  ér
  zhèn
  zhī
   
  hào
  rán


  xuě
   
  huáng


  wéi   
  chuán
  zhī
  zhě
  wàng
   
  xiāo
  shū
  yuē
   
   
  huáng

  guǒ


  xìn
   
  guǒ  zāi
   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《列子·汤问》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [荷](读音:hé,hè)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [員](读音:yuán,yún,yùn)
  [臭](读音:chòu,xiù)
  [厲](读音:lì,lài)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [織](读音:zhì,zhī)
  [衣](读音:yī,yì)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [處](读音:chú,chù)
  [埋](读音:mái,mán)
  [儀](读音:yí)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [纖](读音:qiàn,xiān,jiān)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [石](读音:dàn,shí)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [扁](读音:biǎn,piān)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [彈](读音:dàn,tán)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [期](读音:qī,jī)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [倡](读音:chàng,chāng)
  [革](读音:gé,jí)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [載](读音:zài,zǎi)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [南](读音:nā,nán)
  [車](读音:chē,jū)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [度](读音:dù,duó)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [](读音:yìng,yīng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [六](读音:liù,lù)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [節](读音:jié,jiē)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [夫](读音:fú,fū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [一](读音:yī)
  [可](读音:kè,kě)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [明](读音:míng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [識](读音:shí,zhì)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [過](读音:guò,guō)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [能](读音:néng,nài)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [露](读音:lòu,lù)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [其](读音:jī,qí)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [信 ](读音:xìn, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
列子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图