j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《孔子游于太山》拼音版,可打印(列子)-j9九游会官方登录

《孔子游于太山》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • kǒng

  yóu

  tài
  shān
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  liè

 • 
   
   
   
  kǒng

  yóu

  tài
  shān
   
  jiàn
  róng


  xíng

  chéng
  zhī

   

  鹿
  qiú
  dài
  suǒ
   

  qín
  ér

   
 • 
   
   
   
  duì
  yuē
   
   


  shèn
  duō
   
  tiān
  shēng
  wàn

   
  wéi
  rén
  wéi
  guì
   
  ér


  wéi
  rén
   
  shì   
  nán

  zhī
  bié
   
  nán
  zūn

  bēi
   


  nán
  wéi
  guì
     wéi
  nán

   
  shì
  èr


   
  rén
  shēng
  yǒu

  jiàn

  yuè
   

  miǎn
  qiǎng
  bǎo
  zhě
     xíng
  nián
  jiǔ
  shí

   
  shì
  sān


   
  pín
  zhě
   
  shì
  zhī
  cháng

   

  zhě
   
  rén
  zhī
  zhōng

   
  chǔ
  cháng

  zhōng
   
  dāng

  yōu
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  wèn
  yuē
   
   
  xiān
  shēng
  suǒ


   


   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  shàn

   
  néng

  kuān
  zhě

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《孔子游于太山》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [期](读音:qī,jī)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [一](读音:yī)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [吾](读音:wú,yù)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [處](读音:chú,chù)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [何](读音:hé,hè,hē)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
列子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图