j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《范氏有子曰子华》拼音版,可打印(列子)-j9九游会官方登录

《范氏有子曰子华》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • fàn
  shì
  yǒu

  yuē

  huá
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  liè

 • 
   
   
   

  shēng
   


   
  fàn
  shì
  zhī
  shàng

   
  chū
  xíng
   
  jīng
  jiōng
  wài
   

  宿

  tián
  gēng
  shāng
  qiū
  kāi
  zhī
  shè
   
  zhōng

   

  shēng
   


  èr
  rén
  xiāng

  yán

  huá
  zhī
  míng
  shì
   
  néng
  shǐ
  使
  cún
  zhě
  wáng
   
  wáng
  zhě
  cún
   

  zhě
  pín
   
  pín
  zhě

   
  shāng
  qiū
  kāi
  xiān
  jiǒng


  hán
   
  qián

  yǒu
  běi
  tīng
  zhī
   
  yīn
  jiǎ
  liáng

  běn
  zhī

  huá
  zhī
  mén
   
 • 
   
   
   


  zhī
  hòu
   
  fàn
  shì
  mén
  ér


   

  gǎn


   

  xià
  chē
  ér

  zhī
   
 • 
   
   
   
  shāng
  qiū
  kāi
  yuē
   
   


  dào
   
  suī

  zhī
  xīn
   


  zhī
  suǒ

   
  suī
  rán
   
  yǒu   
  shì


  yán
  zhī
   
  nǎng

  èr

  zhī

  宿

  shè

   
  wén

  fàn
  shì
  zhī
  shì
   
  néng
  shǐ
  使
  cún
  zhě
  wáng
   
  wáng
  zhě
  cún
   

  zhě
  pín
   
  pín
  zhě

   

  chéng
  zhī

  èr
  xīn
   


  yuǎn
  ér
  lái
   

  lái
   


  dǎng
  zhī
  yán
  jiē
  shí

   
  wéi
  kǒng
  chéng
  zhī
  zhī

  zhì
   
  xíng
  zhī
  zhī


   

  zhī
  xíng

  zhī
  suǒ
  cuò
   

  hài
  zhī
  suǒ
  cún

   
  xīn

  ér

     zhě
   


  ér

   
  jīn
  fāng
  zhī

  dǎng
  zhī
  dàn

   

  nèi
  cáng
  cāi

   
  wài
  jīn
  guān
  tīng
   
  zhuī
  xìng


  zhī

  jiāo


   

  rán
  nèi

   

  rán
  zhèn


   
  shuǐ
  huǒ  jìn
  zāi
   
   
 • 
   
   
   

  huá
  zhī
  mén

  jiē
  shì


   
  gǎo

  chéng
  xuān
   
  huǎn

  kuò
  shì
   

  jiàn
  shāng
  qiū
  kāi
  nián
  lǎo

  ruò
   
  miàn


  hēi
   

  guān

  jiǎn
     zhī
   

  ér
  xiá   
  dǎng

  ái
  dǎn
   

  suǒ

  wéi
   
  shāng
  qiū
  kāi
  cháng

  yùn
  róng
   
  ér
  zhū

  zhī

  dān
   
  bèi


  xiào
   
 • 
   
   
   
  suì

  shāng
  qiū
  kāi

  chéng
  gāo
  tái
   

  zhòng
  zhōng
  màn
  yán
  yuē
   
   
  yǒu
  néng

  tóu
  xià
  zhě
   
  shǎng
  bǎi
  jīn
   
   
  zhòng
  jiē
  jìng
  yīng
   
  shāng
  qiū
  kāi

  wéi
  xìn
  rán
   
  suì
  xiān
  tóu
  xià
   
  xíng
  ruò
  fēi
  niǎo
   
  yáng


     huǐ
   
  fàn
  shì
  zhī
  dǎng

  wéi
  ǒu
  rán
   
  wèi

  guài

   
 • 
   
   
   
  fàn
  shì
  yǒu

  yuē

  huá
   
  shàn
  yǎng

  míng
   

  guó

  zhī
   
  yǒu
  chǒng

  jìn
  jūn
   

  shì
  ér

  sān
  qīng
  zhī
  yòu
   

  suǒ
  piān
  shì
   
  jìn
  guó
  jué
  zhī
   
  kǒu
  suǒ
  piān
  féi
   
  jìn
  guó
  chù
  zhī
   
  yóu

  tíng
  zhě
  móu

  cháo
   

  huá
  shǐ
  使

  xiá


  zhì

  xiāng
  gōng
   
  qiáng
  ruò
  xiāng
  líng
   
  suī
  shāng


  qián
   

  yòng
  jiè

   
  zhōng
  wéi


   
  guó
  dài
  chéng

   
 • 
   
   
   
  fàn
  shì
  zhī
  dǎng

  wéi
  yǒu
  dào
   
  nǎi
  gòng
  xiè
  zhī
  yuē
   
   


  zhī

  zhī
  yǒu
  dào
  ér
  dàn

   


  zhī

  zhī
  shén
  rén
  ér


   

   


  lóng


   


  máng


   
  gǎn
  wèn

  dào
   
   
 • 
   
   
   
  yīn

  zhǐ


  zhī
  yín
  wēi
  yuē
   
   

  zhōng
  yǒu
  bǎo
  zhū
   
  yǒng   
   
  shāng
  qiū
  kāi

  cóng
  ér
  yǒng
  zhī
   

  chū
   
  guǒ

  zhū
  yān
   
  zhòng
  fǎng
  tóng

   

  huá
  fǎng
  lìng

  ròu
  shí


  zhī

   
 • 
   
   
   
  é
  ér
  fàn
  shì
  zhī
  cáng

  huǒ
   

  huá
  yuē
   
   
  ruò
  néng

  huǒ

  jǐn
  zhě
   
  cóng
  suǒ

  duō
  shǎo
  shǎng
  ruò
   
   
  shāng
  qiū
  kāi
  wǎng

  nán

   

  huǒ
  wǎng
  huán
   
  āi

  màn
   
  shēn

  jiāo
   
 • 
   
   
   
  zǎi

  wén
  zhī
   

  gào
  zhòng

   
  zhòng

  yuē
   
   


  zhī

   

  zhì
  xìn
  zhī
  rén
   


  gǎn


   
  dòng
  tiān

   
  gǎn
  guǐ
  shén
   
  héng
  liù

   
  ér


  zhě
   

  dàn

  wēi
  xiǎn
   

  shuǐ
  huǒ
  ér

  zāi
   
  shāng
  qiū
  kāi
  xìn
  wěi

  yóu


   
  kuàng


  jiē
  chéng
  zāi
   
  xiǎo

  zhì
  zhī
   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《范氏有子曰子华》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [荷](读音:hé,hè)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [衣](读音:yī,yì)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [從](读音:cóng,zòng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [若](读音:rě,ruò)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [其](读音:jī,qí)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [能](读音:néng,nài)
  [吾](读音:wú,yù)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [一](读音:yī)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [車](读音:chē,jū)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [夫](读音:fú,fū)
  [可](读音:kè,kě)
  [六](读音:liù,lù)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [信 ](读音:xìn, )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
列子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图