j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜氏家训·终制篇》拼音版,可打印(颜之推)-j9九游会官方登录

《颜氏家训·终制篇》由颜之推创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  ·
  zhōng
  zhì
  piān
 • 
  [
  běi

   
  ]
  yán
  zhī
  tuī
  • 
    
    
    

   zhě
    
   rén
   zhī
   cháng
   fèn
    


   miǎn

    

   nián
   shí
   jiǔ
    
   zhí
   liáng
   jiā
   sāng
   luàn
    

   jiān

   bái
   rèn
   wéi

   zhě
    

   cháng
   shù
   bèi
    
   xìng
   chéng


    

   zhì

   jīn
    

   rén
   yún
    
    

   shí

   wéi
   yāo
    
    


   liù
   shí

    

   xīn
   tǎn
   rán
    


   cán
   nián
   wéi
   niàn
    
   xiān
   yǒu
   fēng

   zhī

    
   cháng

   yǎn
   rán
    
   liáo
   shū

   huái
   怀
    

   wéi

   jiè
    
  • 
    
    
    
   jīn
   nián
   lǎo

   qīn
    
   tǎng
   rán
   yǎn

    

   qiú
   bèi


    


   fàng

    


   ér

    

   láo


    
   liàn

   cháng

    
   xiān

   rén

   bèi
   zhī
   shí
    
   zhǔ
   shì
   huāng
   jǐn
    
   jiā

   kōng

    
   xiōng

   yòu
   ruò
    
   guān

   shuài

    
   zàng
   nèi

   zhuān
    

   dāng
   sōng
   guān
   èr
   cùn
    

   mào

   wài
    
   suí
    
   chuáng
   shàng
   wéi
   shī

   xīng
   bǎn
    
   zhì
    

   tún
    

   rén
   zhī
   shǔ
    
   bìng

   tíng
   shěng
    
   liáng
   yīng
   míng

       yíng
    
   bēi
   zhì
   liú
   zhào
    

   zài
   yán
   wài
    
   zài

   biē
   jiǎ
   chē
    
   chèn

   ér
   xià
    
   píng


   fén
    
   ruò

   bài
   sǎo

   zhī
   zhào

    
   dāng
   zhù   qiáng

   zuǒ
   yòu
   qián
   hòu
    
   suí
   wéi


   ěr
    
   líng
   yán

   shè
   zhěn

    
   shuò
   wàng
   xiáng
   dàn
    
   wéi
   xià
   bái
   zhōu
   qīng
   shuǐ
   gān
   zǎo
    


   yǒu
   jiǔ
   ròu
   bǐng
   guǒ
   zhī

    
   qīn
   yǒu
   lái
   lèi
   zhě
    

   jiē

   zhī
    

   cáo
   ruò
   wéi

   xīn
    
   yǒu
   jiā
   xiān

    

   xiàn


   xiào
    
   zài

   ān

    

   nèi
   diǎn
   gōng

    
   suí

   suǒ
   zhì
    


   jié
   shēng

    
   shǐ
   使
   dòng
   něi

    

   shí


    
   zhōu
    
   kǒng
   suǒ
   jiào
    

   rén   qīn
    

   wàng
   xiào
   dào

    
   qiú
   zhū
   nèi
   diǎn
       yān
    
   shā
   shēng
   wéi
   zhī
    
   fān
   zēng
   zuì
   lèi
    
   ruò
   bào
   wǎng

   zhī

    
   shuāng

   zhī
   bēi
    
   yǒu
   shí
   zhāi
   gòng
    


   yuè
   bàn

   lán
   pén
    
   wàng    
  • 
    
    
    
   xiān
   jūn
   xiān

   rén
   jiē
   wèi
   huán
   jiàn

   jiù
   shān
    

   zàng
   jiāng
   líng
   dōng
   guō
    
   chéng
   shèng

    


   qiú
   yáng

    

   yíng
   qiān
   cuò
    
   méng
   zhào

   yín
   bǎi
   liǎng
    


   yáng
   zhōu
   xiǎo
   jiāo
   běi

   shāo
   zhuān
    
   biàn
   便
   zhí
   běn
   cháo
   lún

    
   liú    
   shù
   shí
   nián
   jiān
    
   jué

   huán
   wàng
    
   jīn
   suī
   hùn

    
   jiā
   dào
   qìng
   qióng
    

   yóu
   bàn

   fèng
   yíng

   fèi
    
   qiě
   yáng


   huǐ
    


   jié

    
   huán
   bèi
   xià
   shī
   湿
    
   wèi
   wéi


    

   jiù


    
   guàn
   xīn

   suǐ
    


   xiōng

    

   dāng
   shì
   jìn
    
   dàn

   mén
   shuāi
    

   ròu
   dān
   ruò
    


   zhī
   nèi
    
   páng


   rén
    

   yuè

   xiāng
       yìn
    
   shǐ
   使

   děng
   chén
   lún


    

   wéi
   xiān
   shì
   zhī
   chǐ
    

   tiǎn
   mào
   rén
   jiān
    

   gǎn
   zhuì
   shī
    
   jiān

   běi
   fāng
   zhèng
   jiào
   yán
   qiè
    
   quán

   yǐn
   tuì
   退
   zhě


    
  • 
    
    
    
   kǒng

   zhī
   zàng
   qīn

    
   yún
    
    

   zhě

   ér

   fén
    
   qiū
   dōng

   西
   nán
   běi
   zhī
   rén

    
   shí

    
    

   shì
   fēng
   zhī
   chóng

   chǐ
    
   rán

   jūn

   yīng
   shì
   xíng
   dào
    

   yǒu

   shǒu
   fén

   zhī
   shí
    
   kuàng
   wéi
   shì

   suǒ


    

   jīn


    
   shēn
   ruò

   yún
    
   jìng
   wèi
   zhī

   xiāng
   shì

   zàng

    
   wéi
   dāng

   jué
   biàn
   便
   mái
   zhī
   ěr
    

   cáo


   chuán

   yáng
   míng
   wéi

       liàn
   xiǔ
   rǎng
    


   yīn


    
展开剩余的(50%)
原文版本差异备注:

恬帽:应该为“(面见)冒”,因前一字无法输入,暂以恬字代替。

注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《颜氏家训·终制篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [六](读音:liù,lù)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [蒙](读音:)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [都](读音:dōu,dū)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [夫](读音:fú,fū)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [衣](读音:yī,yì)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [明](读音:míng)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [車](读音:chē,jū)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [一](读音:yī)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [其](读音:jī,qí)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [露](读音:lòu,lù)
  [南](读音:nā,nán)
  [識](读音:shí,zhì)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [](读音:yìng,yīng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [若](读音:rě,ruò)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [吾](读音:wú,yù)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [埋](读音:mái,mán)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
颜之推作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图