j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜氏家训·文章篇》拼音版,可打印(颜之推)-j9九游会官方登录

《颜氏家训·文章篇》由颜之推创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  ·
  wén
  zhāng
  piān
 • 
  [
  běi

   
  ]
  yán
  zhī
  tuī
 • 
   
   
   

  jiā
  shì
  wén
  zhāng
   
  shèn
  wéi
  diǎn
  zhèng
   

  cóng
  liú

   
  liáng
  xiào
  yuán
  zài
  fān

  shí
   
  zhuàn
   

  西

  xīn
  wén
   
     piān
  jiàn

  zhě
     ǒu

  shì
   

  zhèng
   
  wèi
  zhī
  yīn


   
  yǒu
  shī

  míng
  lěi
  shū
  biǎo

  shū
  èr
  shí
  juàn
   

  xiōng

  shǐ
  zài
  cǎo

   
  bìng
  wèi

  biān

   
  biàn
  便
  zāo
  huǒ
  dàng
  jìn
   
  jìng

  chuán

  shì
   
  xián


  hèn
   
  chè

  xīn
  suǐ
   
  cāo
  xíng
  jiàn

   
  liáng
  shǐ
   
  ·
  wén
  shì
  zhuàn
   

  xiào
  yuán
   
  huái
  怀
  jiù
  zhì
   
   
 • 
   
   
   
  xíng

  cái
   
  wèi
  shōu

  yǒu
  zhòng
  míng
   
  shí

  zhǔn

   

  wéi
  shī
  jiàng
   
  xíng
  shǎng

  shěn
  yuē
  ér
  qīng
  rén
  fǎng
   
  wèi
  ài

  rén
  fǎng
  ér
  huǐ
  shěn
  yuē
   
  měi

  tán
  yàn
     zhī
   

  xià
  fēn
  yún
   

  yǒu
  péng
  dǎng
   

  xiào
  zhēng
  cháng
  wèi

  yuē
   
   
  rén
   
  shěn
  zhī
  shì
  fēi
   
  nǎi
  xíng
   
  wèi
  zhī
  yōu
  liè

   
   
 • 
   
   
   
  shěn
  yǐn
  hóu
  yuē
   
   
  wén
  zhāng
  dāng
  cóng
  sān

   

  jiàn
  shì
   


   

  shí

   
  èr

   


  sòng
   
  sān

   
   
  xíng

  cái
  cháng
  yuē
   
   
  shěn
  hóu
  wén
  zhāng
   
  yòng
  shì

  shǐ
  使
  rén
  jué
   
  ruò
  xiōng   
   
  shēn  zhī
   

  xiào
  zhēng

  cháng
  wèi

  yuē
   
   
  shěn
  shī
  yún
   
   

  qīng

  shí
  suǐ
   
     yòng
  shì

   
   
 • 
   
   
   

  shì
  yǒu


  zhě
   
  qīng
  gàn
  zhī
  shì
   
  guān
  zhì
  xíng
  tái
  shàng
  shū
   
  chī

  wén
  xué
   
  cháo
  liú

  yún
   
   
  jūn
  bèi

  zǎo
   

  ruò
  róng
  huá
   


  zhī
  wán
   
  fēi
  hóng
  cái

   
  qiān
  zhàng
  sōng
  shù
   
  cháng
  yǒu
  fēng
  shuāng
   


  diāo
  cuì

   
   
  liú
  yìng
  zhī
  yuē
   
   

  yǒu
  hán

   
  yòu

  chūn
  huá
      
   

  xiào
  yuē
   
   

  zāi
   
   
 • 
   
   
   


  hóng
  cái

  xué
   
  yòng
  shì

  zhě
  yǒu

   
  bǎi
  jiā

  shuō
   
  huò
  yǒu

  tóng
   
  shū
  tǎng
  yān
  miè
   
  hòu
  rén

  jiàn
   

  wèi
  gǎn
  qīng

  zhī
   
  jīn
  zhǐ
  zhī
  jué

  miù
  zhě
   
  lüè


  liǎng
  duān

  wéi
  jiè
   
   
  shī
   
  yún
   
   
  yǒu
  zhì
  míng
   
   
  yòu
  yuē
   
   
  zhì
  míng
  qiú


   
   
  máo
   
  zhuàn
   

  yuē
   
   
   

  zhì
  shēng
   
   
  yòu
  yún
   
   
  zhì
  zhī
  zhāo
  gòu
   
  shàng
  qiú


   
   
  zhèng
  xuán
  zhù
   
  yuè
  lìng
   

  yún
   
   
  gòu
   
  xióng
  zhì
  míng
   
   
  pān
  yuè

  yuē
   
   
  zhì

  zhāo
  gòu
   
   
  shì

  hùn


  xióng


   
   
  shī
   
  yún
   
   
  kǒng
  huái
  怀
  xiōng

   
   
  kǒng
   
  shèn

   
  huái
  怀
   


   
  yán
  shèn   


   

  cháng
  shā


  shū
   
   
  shù
  cóng


  shì
  huáng

   
  nǎi
  yán
   
   
  tòng
  xīn

  nǎo
   
  yǒu

  kǒng
  huái
  怀
   
   
  xīn

  tòng

   

  wéi
  shèn

   


  fāng
  yán
  yǒu


   
  guān   
  dāng
  wèi
  qīn
  xiōng

  wéi
  kǒng
  huái
  怀
   
   
  shī
   
  yún
   
   


  kǒng
  ěr
   
   
  ér

  èr
  qīn
  wéi
  kǒng
  ěr
   


  tōng

   
   


  zhì
   
  yún
   
   
  yōng
  jiàn
  zhuàng

  xiè
   
  dàn

  áo
  piān

  ěr
   
   

  xùn
  shī
  yún
   
   
  yuè


  yōng
  jiàn
   
   
  shì

  fēn

  xiè

   
   
  hàn
  shū
   
   
   

  shǐ

  zhōng
  liè
  bǎi
  shù
   
  cháng
  yǒu

  niǎo
  shù
  qiān
   


  宿

  shàng
   
  chén


  lái
   
  hào
  zhāo

  niǎo
   
   
  ér
  wén
  shì
  wǎng
  wǎng

  zuò

  yuān
  yòng
  zhī
   
   
  bào


   
  shuō
  xiàng
  màn

  zhà
  chēng

  xiān
   

  yún
   
   
  xiān
  rén

  liú
  xiá

  bēi


  yǐn
  zhī
   
  zhé   
   
  ér
  jiǎn
  wén
  shī
  yún
   
   
  xiá
  liú
  bào

  wǎn
   
   

  yóu
  guō
  xiàng

  huì
  shī
  zhī
  biàn
  wéi
  zhuāng
  zhōu
  yán

   
   
  hòu
  hàn
  shū
   
   
   
  qiú


  cuī
  liè

  láng
  dāng
  suǒ
   
   
  láng
  dāng
   

  suǒ

   
  shì
  jiān
  duō

  zuò
  jīn
  yín

   

  liè
  tài


  shì
  shù
  qiān
  juàn
  xué
  shì
   
  cháng
  zuò
  shī
  yún
   
   
  yín
  suǒ
  sān
  gōng
  jiǎo
   
  dāo
  zhuàng


  tóu
   
   
  wéi

  suǒ

   
 • 
   
   
   

  rén
  zhī
  wén
   
  hóng
  cái


   


  fēng

   

  jīn
  shí
  yuǎn
   
  dàn

  zhuì
  shū

   
  wèi
  wéi

  zhì
  ěr
   
  jīn
  shì
  yīn

  xié

   
  zhāng

  ǒu
  duì
   
  huì

  jīng
  xiáng
   
  xián

  wǎng

  duō

     zhī
  zhì
  cái
  wéi
  běn
   
  jīn
  zhī

  diào
  wéi

   
  bìng

  liǎng
  cún
   


  piān


   
 • 
   
   
   

  èr
  xìng
   

   

  zhī
  jié

   

  shì
  fēi
  jūn
   

   

  zhī


   

  chūn
  qiū

  lái
   
  jiā
  yǒu
  bēn
  wáng
   
  guó
  yǒu
  tūn
  miè
   
  jūn
  chén


  cháng
  fèn

   
  rán
  ér
  jūn

  zhī
  jiāo
  jué

  è
  shēng
   

  dàn


  ér
  shì
  rén
   


  cún
  wáng
  ér
  gǎi

   
  chén
  kǒng
  zhāng

  yuán
  cái
  shū
   


  cāo
  wéi
  chái
  láng
   
  zài
  wèi
  zhì

   


  shào
  wéi
  shé
  huǐ
   
  zài
  shí
  jūn
  suǒ
  mìng
     zhuān
   
  rán

  wén
  rén
  zhī

  huàn

   
  dāng

  cóng
  róng
  xiāo

  zhī
   
 • 
   
   
   
  jiāng
  nán
  wén
  zhì
   

  rén
  tán
  shè
   
  zhī
  yǒu
  bìng
  lèi
   
  suí

  gǎi
  zhī
   
  chén
  wáng

  zhī

  dīng


   
  shān
  dōng
  fēng

   

  tōng

  nàn
   

  chū


   
  suì
  cháng  rén
   
  zhì
  jīn
  wéi
  huǐ
   

  cáo


  qīng


   
 • 
   
   
   
   

  jūn

   
  yǒu
   

  jìng

   
   

  zhě
   

  hào
  zhāo

   
  yán
  yuān

  shě
   

  míng
  shèng

   
  zēng

  liǎn
  jīn
   
  gài


  è
  míng
  zhī
  shāng
  shí

   

  jìng
  nǎi
  xiōng

  zhī
  shòu
   
  shì
  jiàn
   
  hàn
  shū
   
   
  wéi
  wén
  xìng


  míng

   

  shì
  wǎng
  wǎng
  jiàn
  yǒu

  rén
  shī
  zhě
   

  yún
  jìng
  tóng
   
   
  xiào
  jīng
   
  yún
   
   


  shì


  shì
  jūn
  ér
  jìng
  tóng
   
   


  qīng
  yán

   
  liáng
  shì
  fèi

  shī
  yún
   
   

  zhī
  shì

  fēi
   
   
  yīn
  yún
  shī
  yún
   
   
  yáo
  yáng
  yún

  zhōu
   
   
  jiǎn
  wén
  yuē
   
     shí


   
  yún
  yòu
  yáo
  yáng


   
   

  suī


  shì
   


  yòng

   
  shì
  rén
  huò
  yǒu
  wén
  zhāng
  yǐn
   
  shī
   
   


  yuān
  yuān
   
  zhě
   
   
  sòng
  shū
   

  yǒu

  yóu
  zhī
  qiào
   


  liú

   
  xìng


  zhī
   
  běi
  miàn
  shì
  qīn
   
  bié
  jiù
  chī
   
  wèi
  yáng
   
  zhī
  yǒng
   
  táng
  shàng
  yǎng
  lǎo
   
  sòng
  xiōng

  huán
  shān
  zhī
  bēi
   
  jiē

  shī

   
   
  chù


  shèn
   
  • 
    
    
    

   wén
   zhāng
   zhě
    
   yuán
   chū
    

   jīng
    
    
   zhào
   mìng


    
   shēng

    
   shū
    
   zhě

    

   shù
   lùn

    
   shēng

    

    
   zhě

    

   yǒng

   sòng
    
   shēng

    
   shī
    
   zhě

    


   āi
   lěi
    
   shēng

    

    
   zhě

    
   shū
   zòu
   zhēn
   míng
    
   shēng

    
   chūn
   qiū
    
   zhě

    
   cháo
   tíng
   xiàn
   zhāng
    
   jūn

   shì
   gào
    

   xiǎn
   rén

    

   míng
   gōng

    

   mín
   jiàn
   guó
    
   shī
   yòng
   duō

    
   zhì

   táo

   xìng
   líng
    
   cóng
   róng
   fěng
   jiàn
       wèi
    


   shì

    
   xíng
   yǒu


       zhī
    
   rán
   ér


   wén
   rén
    
   duō
   xiàn
   qīng

    

   yuán

   cái
   yáng

    
   xiǎn
   bào
   jūn
   guò
    
   sòng


   mào
   róng

    
   jiàn

   pái
   yōu
    
   dōng
   fāng
   màn
   qiàn
    
   huá    


   zhǎng
   qīng
    
   qiè


   cāo
    
   wáng
   bāo
   guò
   zhāng
    
   tóng
   yuē
    
    
   yáng
   xióng

   bài
    
   měi
   xīn
    
    

   líng
   xiáng    
   liú
   xīn
   fǎn

   mǎng
   shì
    


   dǎng

   quán
   mén
    
   bān

   dào
   qiè

   shǐ
    
   zhào
   yuán
   shū
   kàng
   sǒng
   guò

    
   féng
   jìng
   tōng

   huá
   bìn

    


   cháng
   nìng
   mèi
   huò
   qiào
    
   cài

   jiē
   tóng
   è
   shòu
   zhū
    

   zhì


   xiāng

    
   cáo
   zhí
   bèi
   màn
   fàn

       jiǎ

   yàn
    

   cuì
   ài
   xiá

   shèn
    
   chén
   lín
   shí
   hào

   shū
    
   fán
   qīn
   xìng

   jiǎn

    
   liú
   zhēn

   jiàng
   shū
   zuò
    
   wáng
   càn
   shuài
   zào
   jiàn
   xián
    
   kǒng
   róng
    

   héng
    
   dàn
   ào
   zhì
   yǔn
    
   yáng
   xiū
    
   dīng

    
   shàn
   dòng


    
   ruǎn   bài

    

   kāng
   líng

   xiōng
   zhōng
    

   xuán
   fèn
   忿
   dòu
   miǎn
   guān
    
   sūn
   chǔ
   jīn
   kuā
   líng
   shàng
    


   fàn
   shùn

   xiǎn
    
   pān
   yuè
   gān


   wēi
    
   yán
   yán
   nián


   cuī
   chù
    
   xiè
   líng
   yùn
   kōng
   shū
   luàn

    
   wáng
   yuán
   cháng
   xiōng
   zéi


    
   xiè
   xuán
   huī

   màn
   jiàn

    
   fán

   zhū
   rén
    
   jiē

   qiáo
   xiù
   zhě
    

   néng


    

   jiào


    
   zhì


   wáng
    

   huò
   wèi
   miǎn
    


   tiān

   ér
   yǒu
   cái
   huá
   zhě
    
   wéi
   hàn

    
   wèi
   tài

    
   wén

    
   míng

    
   sòng
   xiào


    
   jiē

   shì

    
   fēi


   zhī
   jūn

    


   yóu
    

   xià
    
   xún
   kuàng
    
   mèng

    
   méi
   chéng
    
   jiǎ

    


    
   zhāng
   héng
    
   zuǒ

   zhī
   chóu
    
   yǒu
   shèng
   míng
   ér
   miǎn
   guò
   huàn
   zhě
    
   shí

   wén
   zhī
    
   dàn

   sǔn
   bài

   duō
   ěr
    
   měi
   cháng

   zhī
    
   yuán

   suǒ

    
   wén
   zhāng
   zhī

    
   biāo

   xìng
   huì
    

   yǐn
   xìng
   líng
    
   shǐ
   使
   rén
   jīn

       chí
   cāo
    
   guǒ

   jìn

    
   jīn
   shì
   wén
   shì
    

   huàn

   qiè
    

   shì
   qiè
   dàng
    


   qīng
   qiǎo
    
   shén

   jiǔ
   xiāo
    
   zhì
   líng
   qiān
   zǎi
    

   yín

   shǎng
    

   jué
   gèng
   yǒu
   páng
   rén
    
   jiā

   shā

   suǒ
   shāng
    
   cǎn

   máo

    
   fěng

   zhī
   huò
    


   fēng
   chén
    
   shēn

   fáng

    

   bǎo
   yuán

    
  • 
    
    
    
   fán
   dài
   rén
   wéi
   wén
    
   jiē
   zuò


    


   rán

    
   zhì

   āi
   shāng
   xiōng
   huò
   zhī

    


   zhé
   dài
    
   cài
   yōng
   wéi

   jīn
   yíng
   zuò
    

   líng
   biǎo
   sòng
    
   yuē
    
    
   bēi

   shì
   zhī

   yǒng
    
   rán
   wěi

   ér

   sàng
    
    
   yòu
   wéi

   hào
   zuò


   míng
   yuē
    
    
   zàng

   kǎo

   láng
   jūn
    
    
    
   yuán
   sān
   gōng
   sòng
    
   yuē
    
    
    
   chū

   yǒu
   guī
    
    
   wáng
   càn
   wéi
   pān
   wén

    

   qīn
   shī
    
   yún
    
    
   gōng

   láo
   cuì
    


   xiǎo
   rén
    
   shù

   xiǎn

    

   bǎo
   xiá
   nián
    
    
   ér
   bìng
   zǎi

   yōng
    
   càn
   zhī

    


   shèn
   zhòng
    

   rén
   zhī
   suǒ
   xíng
    
   jīn
   shì

   wéi
   huì
    
   chén

   wáng
    


   lěi
    
    
   suì
   shēn
   yǒng
   zhé
   zhī

    
   pān
   yuè
    
   dào
   wáng

    
    
   nǎi
   chuàng
   shǒu

   zhī

    
   shì
   fāng


   chóng
       kǎo

    
   cài
   yōng
    
   yáng
   bǐng
   bēi
    
   yún
    
    
   tǒng


   zhī
   zhòng
    
    
   pān

    
   zèng

   jǐng
   xuān
   shī
    
   yún
    
    
   jiǔ


   fēi
   lóng
    
    
   sūn
   chǔ
    
   wáng
   piào

   lěi
    
   yún
    
    
   yǎn

   dēng
   xiá
    
    


    

   lěi
    
   yún
    
    

   亿
   zhào
   zhái
   xīn
    
   dūn

   bǎi
   kuí
    
    
    

   lěi
    
   yún
    
    
   qiàn
   tiān
   zhī

    
    
   jīn
   wèi

   yán
    

   cháo
   tíng
   zhī
   zuì
   rén

    
   wáng
   càn
    
   zèng
   yáng


   shī
    
   yún
    
    

   jūn
   jiàn
   zhī
    

   yuè


    
    


   wàng
   shī
   rén

    
   kuàng
   chǔ
   jūn

    
  • 
    
    
    
   lán
   líng
   xiāo
   què
    
   liáng
   shì
   shàng
   huáng
   hóu
   zhī

    
   gōng

   piān
   shí
    
   cháng
   yǒu
    
   qiū
   shī
    
   yún
    
    

   róng

   xià
   luò
    
   yáng
   liǔ
   yuè
   zhōng
   shū
    
    
   shí
   rén
   wèi
   zhī
   shǎng

    

   ài

   xiāo
   sǎn
    
   wǎn
   rán
   zài

    
   yǐng
   chuān
   xún
   zhòng

    
   láng

   zhū

   hàn
    


   wéi
   ěr
    
   ér


   dào
   zhī

    

   suǒ

   qiè
    
  • 
    
    
    
   wáng

    

   ruò


    
   shī
   yún
    
    
   chán
   zào
   lín

   jìng
    
   niǎo
   míng
   shān
   gèng
   yōu
    
    
   jiāng
   nán

   wéi
   wén
   wài
   duàn
   jué
    
    
   jiǎn
   wén
   yín
   yǒng
    

   néng
   wàng
   zhī
    
   xiào
   yuán
   fěng
   wèi
    

   wéi
    
   zhì
    
   huái
   怀
   jiù
   zhì
    
   zǎi

    

   zhuàn
    
    
   fàn
   yáng

   xún

    

   xià
   cái
   jùn
    
   nǎi
   yán
    
    


   chéng

    

   shì

   néng
    
    
   wèi
   shōu

   rán

   lùn
    
    
   shī
    
   yún
    
    
   xiāo
   xiāo

   míng
    
   yōu
   yōu
   pèi
   jīng
    
    
    
   máo
   zhuàn
    
   yuē
    
    
   yán

   huá

    
    

   měi
   tàn

   jiě
   yǒu
   qíng
   zhì
    

   shī
   shēng


   ěr
    
  • 
    
    
    
   wén
   zhāng


    


   qiè
   dàng
    
   liáng
   jiǎn
   wén
    
   yàn
   mén
   tài
   shǒu
   xíng
    
   nǎi
   yún
    
    
   é
   jūn
   gōng

   zhú
    
   yān

   dàng
   kāng

    

   yuān
   guī
   shàn

    
   xiǎo
   yuè
   sòng
   xiáng
   shū
    
    
   xiāo

   huī
    
   lǒng
   tóu
   shuǐ
    
   yún
    
    
   tiān
   hán
   lǒng
   shuǐ

    
   sǎn
   màn

   fēn
   xiè
    
   běi
   zhù

   huáng
   lóng
    
   dōng
   liú
   huì
   bái

    
    


   míng
   zhū
   zhī
   lèi
    
   měi

   zhī
   xiá
    

   shèn
   zhī
    
  • 
    
    
    
   fán
   wéi
   wén
   zhāng
    
   yóu
   rén
   chéng


    
   suī
   yǒu


    
   dāng

   xián

   zhì
   zhī
    

   shǐ
   使
   liú
   luàn
   guǐ
   zhú
    
   fàng

   tián
   kēng
   àn

    
  • 
    
    
    
   shī
   rén
   zhī
   zuò
    

   zhēn
   měi
   sòng
    

   yǒu
   yuán
   liú
    
   wèi
   cháng
   hùn

    
   shàn
   è
   tóng
   piān

    


   wéi
    

   ōu
   piān
    
    
   qián

   shān
   chuān

   chǎn
   fēng
   jiào
   zhī
   shèng
    
   hòu
   zhāng


   shān
   chuān
   zhī
   qíng
    
   shū
   shī
   jué

    

   wéi
    


   xíng
    
    


   chén

   guāng
    

   chāi

    
    
   jīng
   luò
   xíng
    
    


   shù
   nǎn
   wáng
    
   líng


    
  • 
    
    
    
   xué
   wéi
   wén
   zhāng
    
   xiān
   móu
   qīn
   yǒu
    


   píng
   cái
    
   zhī

   shī
   xíng
    
   rán
   hòu
   chū
   shǒu
    
   shèn

   shī
   xīn

   rèn
    

   xiào
   páng
   rén

    


   zhí

   wéi
   wén
   zhě
    


   shèng
   yán
    
   rán
   zhì

   hóng

   jīng
   huá
    

   guò
   shù
   shí
   piān
   ěr
    
   dàn
   shǐ
   使

   shī

   cái
       guān
    
   biàn
   便
   chēng
   cái
   shì
    
   yào

   dòng

   gài
   shì
       zhī
   qīng

    
  • 
    
    
    
   huò
   wèn
   yáng
   xióng
   yuē
    
    


   shào
   ér
   hào

    
    
   xióng
   yuē
    
    
   rán
    
   tóng

   diāo
   chóng
   zhuàn

    
   zhuàng


   wéi

    
    

   qiè
   fēi
   zhī
   yuē
    

   shùn

    
   nán
   fēng
    
   zhī
   shī
    
   zhōu
   gōng
   zuò
    
   chī
   xiāo
    
   zhī
   yǒng
    


    
   shǐ

    

    
    
    
   sòng
    
   zhī
   měi
   zhě
    
   wèi
   wén
   jiē
   zài
   yòu
   nián
   lěi


    
   kǒng

   yuē
    
    

   xué
    
   shī
    
    


   yán
    
    
    

   wèi
   fǎn

    
   yuè
   zhèng
    

    
   sòng   suǒ
    
    

   míng
   xiào
   dào
    
   yǐn
    
   shī
    
   zhèng
   zhī
    
   yáng
   xióng
   ān
   gǎn

   zhī

    
   ruò
   lùn
    
   shī
   rén
   zhī
    

   rén
   zhī   yín
    
    
   dàn
   zhī
   biàn
   zhī
   ér

    
   yòu
   wèi
   zhī
   xióng

   wéi
   zhuàng
    
   zhù
    

   qín
   měi
   xīn
    
    
   wàng
   tóu


    
   zhōu
   zhāng

   shè
    


   tiān
   mìng
    
   tóng

   zhī
   wéi
   ěr
    
   huán
   tán

   shèng
   lǎo

    

   hóng

   fāng
   zhòng

    
   shǐ
   使
   rén
   tàn

    

   rén
   zhí

   xiǎo
   suàn
   shù
    
   jiě
   yīn
   yáng
    

   zhù
    
   tài
   xuán
   jīng
    
    
   shù

   wéi
   suǒ
   huò
   ěr
    


   yán

   xíng
    
   sūn
   qīng
    

   yuán
   zhī


    
   ān
   gǎn
   wàng

   shèng
   zhī
   qīng
   chén
    
   qiě
    
   tài
   xuán
    
   jīn
   jìng

   yòng

    

   chì

   jiàng

   ér

    
  • 
    
    
    
   wèn
   yǒu

   dùn
    
   wén
   zhāng
   yǒu
   qiǎo
   zhuō
    
   dùn
   xué
   lěi
   gōng
    

   fáng
   jīng
   shú
    
   zhuō
   wén
   yán

    
   zhōng
   guī
   chī

    
   dàn
   chéng
   xué
   shì
    


   wéi
   rén
    


   tiān
   cái
    

   qiǎng
   cāo

    

   jiàn
   shì
   rén
    
   zhì

   cái

    

   wèi
   qīng
   huá
    
   liú

   chǒu
   zhuō
    


   zhòng

    
   jiāng
   nán
   hào
   wéi
   chī

    
   jìn
   zài
   bīng
   zhōu
    
   yǒu

   shì

    
   hào
   wéi

   xiào
   shī

    
   piē
   xíng
    
   wèi
   zhū
   gōng
    
   zhòng
   gòng
   cháo
   nòng
    

   xiāng
   zàn
   shuō
    
   biàn
   便

   niú
   shī
   jiǔ
    
   zhāo
   yán
   shēng

    


    
   míng
   jiàn

   rén

    

   ér
   jiàn
   zhī
    

   rén
   tàn
   yuē
    
    
   cái
   huá

   wéi


   suǒ
   róng
    

   kuàng
   xíng

    
    
   zhì


   jué
    

   jiàn
   zhī
   wèi
   míng
    

   chéng
   nán

    
  • 
    
    
    
   wén
   zhāng
   dāng


   zhì
   wéi
   xīn
   shèn
    

   diào
   wéi
   jīn

    
   shì

   wéi


    
   huá

   wéi
   guān
   miǎn
    
   jīn
   shì
   xiāng
   chéng
       běn
    
   shuài
   duō

   yàn
       jìng
    

   shèng
   ér


    
   shì

   cái
   zhēng
    
   shì
   fán
   ér
   cái
   sǔn
    
   fàng

   zhě
   liú
   dàng
   ér
   wàng
   guī
    
   chuān
   穿
   záo
   zhě

   zhuì
   ér


    
   shí    
   ān
   néng

   wéi
    
   dàn


   tài

   shèn
   ěr
    

   yǒu
   shèng
   cái
   zhòng

    
   gǎi


   cái
   zhě
    
   shí

   suǒ

    
  • 
    
    
    
   wǎn


   zhě
    
   huò
   yún

   zhě
    

   bìn
    
   zhī

    
   huò
   yún
   chū

   tián
   héng
   zhī

    
   jiē
   wéi
   shēng
   zhě
   dào
   wǎng
   gào
   āi
   zhī

    

   píng
   yuán
   duō
   wèi

   rén

   tàn
   zhī
   yán
    
   shī

    
   yòu
   guāi
   zhì
   zuò
   běn

    
  • 
    
    
    

   xùn
   shī
   shí
   wéi
   qīng
   qiǎo
    
   duō
   xíng

   zhī
   yán
    
   yáng

   lùn
   zhě
    
   hèn

   měi
   bìng

   xīn
    
   ráo
   pín
   hán

    


   liú
   xiào
   chuò
   zhī
   yōng
   róng

    
   suī
   rán
    
   liú
   shèn

   zhī
    
   píng
   shēng
   sòng

   shī
    
   cháng
   yún
    
    
    

   chē
   xiǎng
   běi
   què
    
    

   dào
   chē
    
    
   yòu
   zhuàn
    
   shī
   yuàn
    
    
   zhǐ


   liǎng
   piān
    
   shí
   rén   guǎng
   广
    
   liú
   xiào
   chuò
   dāng
   shí

   yǒu
   zhòng
   míng
    

   suǒ

   ràng
    
   wéi

   xiè
   tiǎo
    
   cháng

   xiè
   shī
   zhì

   àn
   jiān
    
   dòng
   jìng
   zhé
   fěng
   wèi
    
   jiǎn
   wén
   ài
   táo
   yuān
   míng
   wén
    
    
   jiāng
   nán

   yuē
    
    
   liáng
   yǒu
   sān

    

   lǎng
   zuì
   duō
    
    
   sān

   zhě
    
   xùn


   chéng
    

   lǎng

    

   lǎng
   xìn
   ráo
   qīng
   qiǎo
    

   chéng
   yóu

   shān
    
   měi
   yǒu
   jiā
   piān
    

   wéi
   guàn
   jué
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《颜氏家训·文章篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [祭](读音:jì,zhài)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [扇](读音:shàn,shān)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [冇](读音:méi,mò)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [厲](读音:lì,lài)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [弄](读音:lòng,nòng)
  [過](读音:guò,guō)
  [節](读音:jié,jiē)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [好](读音:hào,hǎo)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [](读音:yìng,yīng)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [革](读音:gé,jí)
  [度](读音:dù,duó)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [蕃](读音:fān,fán,bō)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [石](读音:dàn,shí)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [識](读音:shí,zhì)
  [彈](读音:dàn,tán)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [夫](读音:fú,fū)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [從](读音:cóng,zòng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [一](读音:yī)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [數](读音:shù,shǔ)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [若](读音:rě,ruò)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [可](读音:kè,kě)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [能](读音:néng,nài)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [露](读音:lòu,lù)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [都](读音:dōu,dū)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [車](读音:chē,jū)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [其](读音:jī,qí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [明](读音:míng)
  [南](读音:nā,nán)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [信 ](读音:xìn, )
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [為](读音:wéi,wèi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
颜之推作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图