j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜氏家训·省事篇》拼音版,可打印(颜之推)-j9九游会官方登录

《颜氏家训·省事篇》由颜之推创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  ·
  shěng
  shì
  piān
 • 
  [
  běi

   
  ]
  yán
  zhī
  tuī
 • 
   
   
   
  shàng
  shū
  chén
  shì
   


  zhàn
  guó
   
  dài

  liǎng
  hàn
   
  fēng
  liú

  guǎng
  广
   
  yuán   
  gōng
  rén
  zhǔ
  zhī
  cháng
  duǎn
   
  jiàn
  zhèng
  zhī


   
  jié
  qún
  chén
  zhī

  shī
   
  sòng

  zhī
  lèi

   
  chén
  guó
  jiā
  zhī

  hài
   
  duì

  zhī


   
  dài

  qíng
  zhī

  duó
   
  yóu
  shuì
  zhī
  chóu

   
  zǒng   

  chéng

  qiú
  wèi
   

  yán

  gān

   
  huò


  háo
  zhī

   
  ér
  yǒu

  xǐng
  zhī
  kùn
   
  xìng
  ér
  gǎn

  rén
  zhǔ
   
  wéi
  shí
  suǒ

   
  chū
  huò


  zhī
  shǎng
   
  zhōng
  xiàn


  zhī
  zhū
   

  yán
  zhù
   
  zhū
  mǎi
  chén
   

  qiū
  shòu
  寿
  wáng
   
  zhǔ

  yǎn
  zhī
  lèi
  shèn
  zhòng
   
  liáng
  shǐ
  suǒ
  shū
   
  gài


  kuáng
  juàn

  jiè
   
  lùn
  zhèng

  shī
  ěr
   
  fēi
  shì
  jūn

  shǒu


  zhě
  suǒ
  wéi

   
  jīn
  shì
  suǒ

   
  huái
  怀
  jǐn

  ér

  lán
  guì
  zhě
   

  chǐ
  wéi
  zhī
   
  shǒu
  mén

  què
   
  xiàn
  shū
  yán

   
  shuài
  duō
  kōng

   
  gāo

  jīn
  kuā
   

  jīng
  lüè
  zhī


   
  xián

  kāng
  zhī
  wēi
  shì
   
  shí
  tiáo
  zhī
  zhōng
     cǎi
   
  zòng

  shí

   

  lòu
  xiān
  jué
   
  fēi
  wèi

  zhī
   
  dàn
  huàn
  zhī
  ér

  xíng
  ěr
   
  huò
  bèi

  jiān

   
  miàn
  xiāng
  chóu
  zhèng
   
  shì

  huí
  xué
   
  fān

  qiān
  yóu
   
  rén
  zhǔ
  wài

  shēng
  jiào
   
  tuō
  jiā
  hán
  yǎng
   

  nǎi
  jiǎo
  xìng
  zhī

   
  jiān

   
 • 
   
   
   
  jūn

  dāng
  shǒu
  dào
  chóng

   

  jià
  dài
  shí
   
  jué


  dēng
   
  xìn
  yóu
  tiān
  mìng
   

  qiú

  jìng
   


  xiū
  cán
   

  jiào
  cái
  néng
   
  zhēn
  liáng
  gōng

   


  yáng
  shēng
   
  dōng
  yuàn

  西

   
  huò
  yǒu
  jié
  chí
  zǎi
  xiàng
  xiá

   
  ér
  huò
  chóu
  xiè
   
  huò
  yǒu
  guō
  shí
  rén
  shì
  tīng
   
  qiú
  jiàn

  qiǎn
     guān
   
  wèi
  wéi
  cái

   


  dào
  shí
  zhì
  bǎo
   
  qiè


  wēn
  zāi
   
  shì
  jiàn
  zào
  jìng

  guān
  zhě
   
  biàn
  便
  wèi
   

  suǒ

  huò
   
   

  zhī
  shí
  yùn
  zhī
  lái
   

  qiú

  zhì

   
  jiàn
  jìng
  tuì
  退
  wèi

  zhě
   
  biàn
  便
  wèi
   

  wéi

  chéng
   
   

  zhī
  fēng
  yún


   

  qiú   
  fán

  qiú
  ér


   
  qiú
  ér


  zhě
   
  yān

  shèng
  suàn

   
  • 
    
    
    
   míng
   jīn
   rén
   yún
    
    

   duō
   yán
    
   duō
   yán
   duō
   bài
    

   duō
   shì
    
   duō
   shì
   duō
   huàn
    
    
   zhì
   zāi

   jiè

    
   néng
   zǒu
   zhě
   duó


    
   shàn
   fēi
   zhě
   jiǎn

   zhǐ
    
   yǒu
   jiǎo
   zhě

   shàng
   chǐ
   齿
    
   fēng
   hòu
   zhě

   qián

    
   gài
   tiān
   dào

   shǐ
   使

   yǒu
   jiān
   yān

    

   rén
   yún
    
    
   duō
   wéi
   shǎo
   shàn
    


   zhí

    
   shí
   shǔ

   néng
    

   chéng

   shù
    
    
   jìn
   shì
   yǒu
   liǎng
   rén
    
   lǎng

   shì

    
   xìng
   duō
   yíng
   zōng
    
   lüè

   chéng
   míng
    
   jīng   dài
   wèn
    
   shǐ   tǎo
   lùn
    
   wén
   zhāng


   chuán    
   shū

   wèi
   kān

   liú
   ài
   wán
    

   shì
   shè
   liù

   sān
    

   yào
   zhì
   shí
   chài

    
   yīn
   yuè
   zài
   shù
   shí
   rén
   xià
    
   gōng
   shǐ
   zài
   qiān
   bǎi
   rén
   zhōng
    
   tiān
   wén
    
   huà
   huì
    


    
   xiān
   bēi

    

   shū
    
   jiān

   táo
   yóu
    
   liàn

   wéi
   yín
    


   zhī
   lèi
    
   lüè

   gěng
   gài
    
   jiē

   tōng
   shú
    


    


   shén
   míng
    
   ruò
   shěng


   duān
    
   dāng
   jīng
   miào

    
  • 
    
    
    
   jiàn
   zhèng
   zhī

    

   zhèng
   rén
   jūn
   zhī
   shī
   ěr
    

   zài

   yán
   zhī

    
   dāng
   jìn
   kuāng
   zàn
   zhī
   guī
    

   róng
   gǒu
   miǎn
   tōu
   ān
    
   chuí
   tóu

   ěr
    
   zhì

   jiù
   yǎng
   yǒu
   fāng
    


   chū
   wèi
    
   gàn
   fēi

   rèn
    


   zuì
   rén
    

    
   biǎo

    
   yún
    
    
   shì
   jūn
    
   yuǎn
   ér
   jiàn
    

   chǎn

    
   jìn
   ér

   jiàn
    

   shī


    
    
    
   lún

    
   yuē
    
    
   wèi
   xìn
   ér
   jiàn
    
   rén

   wéi
   bàng


    
    
  • 
    
    
    
   wáng

   jìn
   yún
    
    
   zuǒ
   yōng

   cháng
    
   zuǒ
   dòu

   shāng
    
    

   yán
   wéi
   shàn


    
   wéi
   è


    


   dǎng
   rén
   fēi

   zhī
   shì

    
   fán
   sǔn


    
   jiē


   yān
    
   rán
   ér
   qióng
   niǎo

   huái
   怀
    
   rén
   rén
   suǒ
   mǐn
    
   kuàng

   shì
   guī

    
   dāng

   zhī

    

   yún
   zhī
   tuō

   zhōu
    


   zhī

   guǎng
   广
   liǔ
    
   kǒng
   róng
   zhī
   cáng
   zhāng
   jiǎn
    
   sūn
   sōng
   zhī

   zhào

    
   qián
   dài
   zhī
   suǒ
   guì
    
   ér

   zhī
   suǒ
   xíng

       zuì
    
   gān
   xīn
   míng

    
   zhì

   guō
   jiě
   zhī
   dài
   rén
   bào
   chóu
    
   guàn

   zhī
   héng

   qiú

    
   yóu
   xiá
   zhī

    
   fēi
   jūn

   zhī
   suǒ
   wéi

    

   yǒu

   luàn
   zhī
   xíng
    

   zuì

   jūn
   qīn
   zhě
    
   yòu   yān
    
   qīn
   yǒu
   zhī

   wēi
   nàn

    
   jiā
   cái


    
   dāng

   suǒ
   lìn
    
   ruò
   héng
   shēng


    


   qǐng

    
   fēi

   jiào

    


   zhī

    
   shì
   wèi


    
   yáng
   zhū
   zhī

    
   shì
   wèi
   lěng
   cháng
    
   cháng


   lěng
    
    
   dāng

   rén

   wéi
   jié
   wén
   ěr
    
  • 
    
    
    

   zhī

   shì
    
   duō

   cái
   huò
   tuō

   wài
   jiā
    
   dòng


    
   bài
   shǒu
   zǎi
   zhě
    
   yìn

   guāng
   huá
    
   chē

   huī

    
   róng
   jiān
   jiǔ

    

   guì

   shí
    
   ér
   wéi
   zhí
   zhèng
   suǒ
   huàn
    
   suí
   ér

   chá
    
       dài
    
   wēi
   rǎn
   fēng
   chén
    
   biàn
   便
   guāi

   zhèng
    
   kēng
   jǐng
   shū
   shēn
    
   chuāng
   wěi
   wèi

    
   zòng

   miǎn

       jiā
    
   rán
   hòu
   shì

    
    


   nán

   běi
    
   wèi
   cháng

   yán

   shí
   rén
   lùn
   shēn
   fèn

    

   néng
   tōng

    


   yóu
   yān
    
  • 
    
    
    
   zài
   xiū
   wén
   lìng
   cáo
    
   yǒu
   shān
   dōng
   xué
   shì

   guān
   zhōng
   tài
   shǐ
   jìng

    
   fán
   shí

   rén
    
   fēn
   yún
   lěi
   suì
    
   nèi
   shǐ
   dié


   guān
   píng
   zhī
    

   zhí
   lùn
   yuē
    
    


   zhū

   suǒ
   zhēng
    

   fēn
   bìng
   jiǎn
   fēn
   liǎng
   jiā
   ěr
    

   xiàng
   zhī
   yào
    


   guǐ
   yǐng

   zhī
    
   jīn
   yàn

   fēn
   zhì

   shí
    


   fēn
   shū
   ér
   jiǎn
   fēn

    
   shū
   zhě

   chēng
   zhèng
   lìng
   yǒu
   kuān
   měng
    
   yùn
   xíng
   zhì
   yíng
   suō
    
   fēi
   suàn
   zhī
   shī

    

   zhě

   yún

   yuè
   yǒu
   chí

    

   shù
   qiú
   zhī
    

   zhī


    

   zāi
   xiáng

    
   yòng
   shū

   cáng
   jiān
   ér

   xìn
    
   yòng


   rèn
   shù
   ér
   wéi
   jīng
    
   qiě

   guān
   suǒ
   zhī
    

   néng
   jīng

   sòng
   zhě
    

   qiǎn
   cái
   shēn
    
   ān
   yǒu
   kěn

    

   fēi

   lìng
   suǒ

    
   xìng

   dāng

    
    

   cáo
   guì
   jiàn
    
   xián

   wéi
   rán
    
   yǒu


   guān
    
   chǐ
   wéi

   ràng
    


   liú
   lián
    
   qiǎng
   jiā
   kǎo

    

   zhù


       liáng
    
   huán

   cǎi
   fǎng
   访
   sòng
   rén
    
   kuī
   wàng
   cháng
   duǎn
    
   zhāo    
   hán
   shǔ
   fán
   láo
    
   bèi
   chūn
   shè
   dōng
    
   jìng


   duó
    
   yuàn
   qiào

   shēng
    
   nǎn
   rán
   ér
   tuì
   退
    
   zhōng
   wéi
   nèi
   shǐ
   suǒ

    

   hào
   míng
   zhī


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《颜氏家训·省事篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [六](读音:liù,lù)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [明](读音:míng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [逮](读音:dài,dǎi,dì)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [覺](读音:jiào,jué)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [厲](读音:lì,lài)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [衣](读音:yī,yì)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [車](读音:chē,jū)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [伺](读音:cì,sì)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [南](读音:nā,nán)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [員](读音:yuán,yún,yùn)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [夫](读音:fú,fū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [若](读音:rě,ruò)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [節](读音:jié,jiē)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [可](读音:kè,kě)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [其](读音:jī,qí)
  [度](读音:dù,duó)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [信 ](读音:xìn, )
  [數](读音:shù,shǔ)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [能](读音:néng,nài)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [一](读音:yī)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
颜之推作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图