j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜氏家训·治家篇》拼音版,可打印(颜之推)-j9九游会官方登录

《颜氏家训·治家篇》由颜之推创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  ·
  zhì
  jiā
  piān
 • 
  [
  běi

   
  ]
  yán
  zhī
  tuī
  • 
    
    
    

   fēng
   huà
   zhě
    

   shàng
   ér
   xíng

   xià
   zhě

    

   xiān
   ér
   shī

   hòu
   zhě

    
   shì   xiào
    
   xiōng

   yǒu   gōng
    


   shùn

    


   ér


    
   xiōng
   yǒu
   ér

   ào
    


   ér

   líng
    

   tiān
   zhī
   xiōng
   mín
    
   nǎi
   xíng

   zhī
   suǒ
   shè
    
   fēi
   xùn
   dǎo
   zhī
   suǒ


    
  • 
    
    
    
   shì
   jiān
   míng
   shì
    
   dàn

   kuān
   rén
    
   zhì

   yǐn
   shí
   xiǎng
   kuì
    
   tóng

   jiǎn
   sǔn
    
   shī
   huì
   rán
   nuò
    


   jié
   liàng
    
   xiá

   bīn

    
   qīn
   hào
   xiāng
   dǎng
    


   wéi
   jiā
   zhī       shì
   láng
   fáng
   wén
   liè
    
   wèi
   cháng
   chēn

    
   jīng
   lín

   jué
   liáng
    
   qiǎn    
   yīn
   ěr
   táo
   cuàn
    
   sān    
   fāng

   qín
   zhī
    
   fáng

   yuē
    
    

   jiā

   shí
    


   chù
   lái
    
    
   jìng

   chuí

    
   cháng

   rén
   zhái
    


   chè

   wéi
   xīn
   lüè
   jìn
    
   wén
   zhī
   pín

       yán
    
  • 
    
    
    

   rén
   zhī
   xìng
    
   shuài
   chǒng


   婿
   ér
   nüè
   ér

    
   chǒng

   婿

   xiōng

   zhī
   yuàn
   shēng
   yān
    
   nüè   mèi
   zhī
   chán
   xíng
   yān
    
   rán


   zhī
   xíng
   liú
    
   jiē

   zuì


   jiā
   zhě
    

   shí
   wéi
   zhī
    
   zhì
   yǒu
   yàn
   yuē
    
    
   luò
   suǒ
   ā

   cān
    
    


   xiāng
   bào

    
   jiā
   zhī
   cháng

    


   jiè
   zāi
    
  • 
    
    
    
   chī

   fèi

   jiā
    

   shù

   zhī
   guò

   xiàn
    
   xíng


   zhòng
    

   mín

   suǒ
   cuò
   shǒu

    
   zhì
   jiā
   zhī
   kuān
   měng
    

   yóu
   guó
   yān
    
  • 
    
    
    
   jiāng
   dōng


    
   lüè

   jiāo
   yóu
    

   hūn
   yīn
   zhī
   jiā
    
   huò
   shí
   shù
   nián
   jiān
   lái
   xiāng
   shí
   zhě
    
   wéi

   xìn
   mìng
   zèng
   wèi
    
   zhì
   yīn
   qín
   yān
    

   xià
   fēng

    
   zhuān


   chí
   mén

    
   zhēng
   sòng

   zhí
    
   zào
   qǐng
   féng
   yíng
    
   chē
   shèng
   tián
   jiē

    

   luó
   yíng


    
   dài

   qiú
   guān
    
   wèi    

   nǎi
   héng
   dài
   zhī

   fēng

    
   nán
   jiān
   pín

    
   jiē
   shì
   wài
   shì
    
   chē
   shèng


    

   guì
   zhěng

    
   jiā
   rén


    

   miǎn

   hán
    

   běi
   rén
   shì
    
   duō
   yóu
   nèi
   zhèng
    

   luó
   jīn
   cuì
    


   fèi
   quē
    
   léi

   cuì

    
   jǐn
   chōng
   ér

    
   chàng

   zhī

    
   huò
   ěr

   zhī
    
  • 
    
    
    

   zhǔ
   zhōng
   kuì
    
   wéi
   shì
   jiǔ
   shí


   zhī

   ěr
    
   guó


   shǐ
   使

   zhèng
    
   jiā


   shǐ
   使
   gàn

    

   yǒu
   cōng
   míng
   cái
   zhì
    
   shí


   jīn
    
   zhèng
   dāng

   zuǒ
   jūn

    
   zhù    


   pìn

   chén
   míng
    

   zhì
   huò

    
  • 
    
    
    
   hūn
   yīn

   duì
    
   jìng
   hòu
   chéng
   guī
    
   jìn
   shì
   jià

    
   suì
   yǒu
   mài


   cái
    
   mǎi

   shū
   juàn
    

   liàng


    

   jiào

   zhū
    

   duō
   huán
   shǎo
    
   shì
   jǐng


    
   huò
   wěi

   婿
   zài
   mén
    
   huò
   ào

   shàn
   shì
    
   tān
   róng
   qiú

    
   fǎn
   zhāo
   xiū
   chǐ
    


   shèn

    
  • 
    
    
    
   kǒng

   yuē
    
    
   shē


   xùn
    
   jiǎn


       xùn

    
   nìng

    
    
   yòu
   yún
    
    

   yǒu
   zhōu
   gōng
   zhī
   cái
   zhī
   měi
    
   shǐ
   使
   jiāo
   qiě
   lìn
    
   guān


    
    
   rán


   jiǎn
   ér


   lìn

    
   jiǎn
   zhě
    
   shěng
   yuē
   wéi

   zhī
   wèi

    
   lìn
   zhě
    
   qióng   zhī
   wèi

    
   jīn
   yǒu
   shī

   shē
    
   jiǎn

   lìn
    

   néng
   shī
   ér

   shē
    
   jiǎn
   ér

   lìn
    


    
  • 
    
    
    
   tài
   gōng
   yuē
    
    
   yǎng

   tài
   duō
    

   fèi

    
    
   chén
   fán
   yuē
    
    
   dào

   guò


   zhī
   mén
    
    

   zhī
   wéi
   lèi
    


   shēn

    
   rán
   tiān
   shēng
   zhēng
   mín
    
   xiān
   rén
   chuán

    


   zhī

    
   shì
   rén
   duō    
   zéi
   xíng

   ròu
    

   dāng


   ér
   wàng


   tiān

    

   yǒu
   shū
   qīn
    
   jiā
   ráo

   yìng
    
   dàn

   jiāng

    
   biàn
   便
   qiǎn
   hūn
   shù
   shǒu
   zhī
    

   yǒu

   ān
    
   kuī
   chuāng


    
   ruò
   shēng

   zhě
    
   zhé
   chí
   jiāng

    

   suí
   háo

    
   shǐ
   使
   rén

   rěn
   wén

    
  • 
    
    
    
   jiè
   rén
   diǎn

    
   jiē

   ài

    
   xiān
   yǒu
   quē
   huài
    
   jiù
   wéi

   zhì
    


   shì


   bǎi
   xíng
   zhī


    

   yáng
   jiāng

    

   shū
   wèi
   jìng
    
   suī
   yǒu


    

   dài
   juǎn
   shù
   zhěng

    
   rán
   hòu


    


   sǔn
   bài
    
   rén

   yàn

   qiú
   jiǎ
   yān
    
   huò
   yǒu
   láng


   àn
    
   fēn
   sàn

   zhì
    
   duō
   wéi
   tóng
   yòu

   qiè
   zhī
   suǒ
   diǎn

    
   fēng

   chóng
   shǔ
   zhī
   suǒ
   huǐ
   shāng
    
   shí
   wéi
   lèi

    

   měi

   shèng
   rén
   zhī
   shū
    
   wèi
   cháng


   jìng
   duì
   zhī
    


   zhǐ
   yǒu
    

   jīng
       xián

   xìng
   míng
    

   gǎn
   huì
   yòng

    
  • 
    
    
    
   shēng
   mín
   zhī
   běn
    
   yào
   dāng
   jià

   ér
   shí
    
   sāng    
   shū
   guǒ
   zhī

    
   yuán
   chǎng
   zhī
   suǒ
   chǎn
    

   tún
   zhī
   shàn
    
   shí
   juàn
   zhī
   suǒ
   shēng
    


   dòng


   xiè
    
   qiáo

   zhī
   zhú
    

   fēi
   zhòng
   zhí
   zhī


    
   zhì
   néng
   shǒu


   zhě
    

   mén
   ér
   wéi
   shēng
   zhī    
   dàn
   jiā

   yán
   jǐng
   ěr
    
   lìng
   běi

   fēng

    
   shuài
   néng
   gōng
   jiǎn
   jié
   yòng
    

   shàn

   shí
    
   jiāng
   nán
   shē
   chǐ
    
   duō

   dǎi
   yān
    
  • 
    
    
    
   péi


   yǒu
   shū
   qīn

   shǔ

   hán

   néng


   zhě
    
   jiē
   shōu
   yǎng
   zhī
    
   jiā

   qīng
   pín
    
   shí
   féng
   shuǐ
   hàn
    
   èr
   shí

   wéi

   zhōu
    
   jǐn

   biàn
   yān
    
   gōng

   tóng
   zhī
    
   cháng

   yàn

    

   xià
   yǒu

   lǐng
   jūn
    
   tān


   shèn
    
   jiā
   tóng

   bǎi
    
   shì
   mǎn

   qiān
    
   zhāo

   měi
   rén
   yáo
   shàn
    

   shí

   qián
   wéi

    

   yǒu


    
   gèng


   jiān
    
   hòu
   zuò
   shì


    


   jiā
   chǎn
    

   xié


    


   shù

    


   cái
   bǎo
    


   shèng
   yán
    
   nán
   yáng
   yǒu
   rén
    
   wéi
   shēng
   ào

    
   xìng
   shū
   jiǎn
   lìn
    
   dōng
   zhì
   hòu


   婿

   zhī
    
   nǎi
   shè

   tóng
   ōu
   jiǔ
    
   shuò
   luán
   zhāng
   ròu
    

   婿
   hèn

   dān

    


   jìn
   zhī
    
   zhǔ
   rén
   è
   rán
    

   yǎng
   mìng

    


   zhě
   zài
    
   tuì
   退
   ér   yuē
    
    
   mǒu
   láng
   hào
   jiǔ
    


   cháng
   pín
    
       hòu
    
   zhū

   zhēng
   cái
    
   xiōng
   suì
   shā

    
  • 
    
    
    

   běi

   rén
    
   zhī
   rèn

   xùn
   zhī
   shì
    


   jǐn
   xiù
   luó

   zhī
   gōng
    

   yōu

   jiāng
   dōng

    
  • 
    
    
    
   liáng
   xiào
   yuán
   shì
    
   yǒu
   zhōng
   shū
   shè
   rén
    
   zhì
   jiā
   shī

    
   ér
   guò
   yán

    

   qiè
   suì
   gòng
   huò


    

   zuì
   ér
   shā
   zhī
    
  • 
    
    
    

   jiā


   dǎo
   qǐng
    
   jué

   yán

    

   shū
   zhāng
   suān
       yān
    
   bìng

   cáo
   suǒ
   jiàn

    

   wéi
   yāo
   wàng
   zhī
   fèi
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《颜氏家训·治家篇》全文注音版,可直接打印

全文详解
   夫风化者,自上而行于下者也,自先而施于后者也。
   教育感化这件事,是从上向下推行的,是从先向后施行影响的。
  是以父不慈则子不孝,兄不友则弟不恭,夫不义则妇不顺矣。
  所以父亲不慈爱,子女就不会孝顺,兄长不友爱,弟弟就不会恭敬,丈夫不仁义,妻子就不会温顺了。
  父慈而子逆,兄友而弟傲,夫义而妇陵,则天之凶民,乃刑戮之所摄,非训导之所移也。
  至于父亲慈爱而子女忤逆,哥哥友爱而弟弟倨傲,丈夫仁义而妻凶悍,那就是天生的凶暴之民,要用刑罚杀戮来使他畏惧,而不是用训诲诱导能改变的了。
   笞怒废于家,则竖子之过立见;
   家庭内部如果取消体罚,那童仆的过错就会马上出现;
  刑罚不中,则民无所措手足。
  刑罚施用如果不当,那老百姓就会手足无措;
  治家之宽猛,亦犹国焉。
  治家的宽仁和严格,也好比治国一样。
   孔子曰:“
   孔子说:“
  奢则不孙,俭则固。
  奢侈了就不恭顺,俭朴则显得鄙陋。
  与其不孙也,宁固。”
  与其不恭顺,宁可固陋。”
  又云:“
  又说:“
  如有周公之才之美,使骄且吝,其余不足观也已。”
  假如有一个人有周公那样的才能,但只要他既骄傲又吝啬,余下的也就不值得称道了。”
  然则可俭而不可吝已。
  这样说来是可以俭省而不可以吝啬了。
  俭者,省约为礼之谓也;
  节俭,是合乎礼的节省;
  吝者,穷急不恤之谓也。
  吝啬,是面对困难危急也不救济。
  今有施则奢,俭则吝;
  现在肯施舍的人常常奢侈无度,奉行节俭的人却又吝啬小气。
  如能施而不奢,俭而不吝,可矣。
  如果能做到肯施舍而不奢侈,能节俭而不吝啬,那就最好了。
   生民之本,要当稼穑而食,桑麻以衣。
   老百姓生活最根本的事情,是要春天播种秋天收获粮食,种植桑麻得到衣服。
  蔬果之畜,园场之所产;
  所贮藏的蔬菜果品,是果园菜圃的出产;
  鸡豚之善,埘圈之所生。
  所食用的鸡肉猪肉,是鸡窝猪圈之所畜养。
  复及栋宇器械,樵苏脂烛,莫非种殖之物也。
  还有那房屋器具,柴草蜡烛,没有一样不是通过耕种养殖获得的。
  至能守其业者,闭门而为生之具以足,但家无盐井耳。
  那种善于打理家业的人,不出门都能保证生活必需品的充足,只是家里没有口盐井而已。
  令北土风俗,率能躬俭节用,以赡衣食。
  如今北方地区的家庭都能做到省俭节用,能够保证温饱就满意了。
  江南奢侈,多不逮焉。
  江南一带的风气奢侈,在节省方面多数比不上北方。
   梁孝元世,有中书舍人,治家失度,而过严刻。
   梁朝孝元帝的时候,有一位中书舍人,治家没有法度,待家人过于严苛。
  妻妾遂共货刺客,伺醉而杀之。
  妻妾就买通刺客,乘他喝醉时杀了他。
   世间名士,但务宽仁,至于饮食饷馈,僮仆减损,施惠然诺,妻子节量,狎侮宾客,侵耗乡党,此亦为家之巨蠹矣。
   世上的一部分名士,只求宽厚仁爱,以致款待客人馈赠的食品,僮仆都敢私下减损,承诺接济亲友的东西,都由妻子把持控制,甚至发生狎弄侮辱宾客、侵犯乡里的事,这也是治家的一大弊端啊。
  齐吏部侍郎房文烈,未尝嗔怒,经霖雨绝粮,遣婢籴米,因尔逃窜,三四许日,方复擒之。
  齐国的吏部侍郎房文烈生性宽厚,从来不发怒,经过很多天的下雨之后,家里没有粮食了,派遗了他家的婢女去市场上买米,但是这个婢女就趁机逃跑了,大约过了三四天,才将地擒拿回来。
  房徐曰:“
  房文烈慢慢地说:“
  举家无食,汝何处来?”
  全家人都没有粮食吃了,你到哪里去了,从哪里来?
  竟无捶挞。
  最后竟然都没有惩罚婢女。
  尝寄人宅,奴婢彻屋为薪略尽,闻之颦蹙,卒无一言。
  房文烈曾经把自己的房子借给别人住,这人家的奴婢竟把房家的房子拆掉当柴烧,他听了以后就皱皱眉,却什么都没有说。
   裴子野有疏亲故属饥寒不能自济者。
   裴子野有远亲故旧饥寒不能自救的。
  皆收养之。
  他全部都收养了下来。
  家素清贫,时逢水旱,二石米为薄粥,仅得遍焉,躬自同之,常无厌色。
  他的家里本来就贫困,有时遇上水灾旱灾,用二石米煮成稀粥,才能勉强让大家都吃上,他也和大家一起吃,从没有厌倦。
  邺下有一领军,贪积已甚,家童八百,誓满一千,朝夕每人肴膳,以十五钱为率,遇有客旅,更无以兼。
  京城邺下有个大将军,非常贪财,家中僮仆已有了八百人,还发誓要凑满一千,早晚每人的饭菜,以十五文钱为标准,遇到客人来,也不会增加。
  后坐事伏法,籍其家产,麻鞋一屋,弊衣数库,其余财宝,不可胜言。
  后来犯事被处死,朝廷派人没收他的家产时,发现他有一屋子的麻鞋,几库房的烂衣服,其余的财宝多不胜数。
  南阳有人,为生奥博,性殊俭吝。
  南阳地方有个人,家中财务丰厚,但是非常吝啬。
  冬至后女婿谒之,乃设一铜瓯酒,数脔獐肉,婿恨其单率,一举尽之,主人愕然,俯仰命益,如此者再,退而责其女曰:“
  冬至后女婿来看他,他只给准备了一铜瓯的酒,还有几块獐子肉,女婿嫌太简单,一下子就吃尽喝光了,这个人很吃惊,只好勉强应付添上一点,这样添过几次,回头责怪女儿说:“
  某郎好酒,故汝常贫。”
  你丈夫太爱喝酒,才弄得你如此贫穷。”
  及其死后,诸子争财,兄遂杀弟。
  等到他死后,几个儿子为争夺遗产,竟发生了兄杀弟的事情。
   妇主中馈,惟事酒食衣服之礼耳,国不可使预政,家不可使干蛊。
   妇女主持家中饮食之事,就是操办一些有关酒食、衣服等礼仪方面的事罢了,国家层面不能让她们过问大政,家庭层面不能让她们主持家政。
  如有聪明才智,识达古今,正当辅佐君子,助其不足。
  如果真有聪明才智,见识通达古今,也只应辅佐丈夫,对他达不到的做点帮助。
  必无牝鸡晨鸣,以致祸也。
  一定不要母鸡晨鸣,招致祸殃。
   江东妇女,略无交游,其婚姻之家,或十数年间来相识者,惟以信命赠遗,致殷勤焉。
   江东的妇女,很少对外交往,在结成婚姻的辛家中,有十几年还不相识的,只派人传达音信或送礼品,来表示殷勤。
  邺下风俗,专以妇持门户,争讼曲直,造请逢迎,车乘填街衢,绮罗盈府寺,代子求官,为夫诉屈,此乃恒代之遗风乎?
  邺城的风俗,专门让妇女当家,争讼曲直,谒见迎候,驾车乘的填塞道路,穿给罗的挤满官署,替儿子乞求官职,给丈夫诉说冤屈,这应是恒代的遗风吧?
  南间贫素,皆事外饰,车乘衣服,必贵整齐,家人妻子,不免饥寒。
  南方的贫素人家,都注意修饰外表,车马、衣服,一定讲究整齐,而家人妻子,反不免饥寒。
  河北人事,多由内政,绮罗金翠,不可废阙,羸马悴奴,仅充而已,倡和之礼,或尔汝之。
  河黄河以北一带的交际应酬,多凭妇女,绮罗金翠,不能短少,而马匹瘦弱奴仆憔悴,勉强充数而已,夫妇之间交谈,有时“尔”“汝”,相称,用词并不拘泥于此。
   河北妇人,织任组训之事,黼黻锦绣罗绮之工,大优于江东也。
   黄河以北一带的妇女,论纺织、刺绣一类的手艺,要比江东的妇女强得多。
   太公曰:“
   姜太公说:“
  养女太多,一费也。”
  养女儿太多,是一种耗费。”
  陈蕃曰:“
  后汉大臣陈蕃说过:“
  盗不过五女之门。”
  盗贼都不愿偷窃有五个女儿的家庭。”
  女之为累,亦以深矣。
  女儿办嫁妆使人耗资、受害也够深重了。
  然天生烝民,先人传体,其如之何?
  但天生芸芸众生,又是先人的遗体,能对她怎么样呢?
  世人多不举女,贼行骨肉,岂当如此而望福于天乎?
  世人多有生了女儿不养育,残害亲生骨肉,这样岂能盼望上天降福吗?
  吾有疏亲,家饶妓媵,诞育将及,便遣阍竖守之,体有不安,窥窗倚户,若生女者,辄持将去,母随号泣,使人不忍闻也。
  我有个远亲,家里有许多妓妾,将要生育,就派童仆守候着,临产时,看着窗户靠着门柱,如果生了女婴,马上拿走弄死,产妇随即哭号,真叫人不忍心听。
   妇人之性,率宠子婿而虐儿妇,宠婿则兄弟之怨生焉,虐妇则姊妹之谗行焉。
   妇女的习性,大多宠爱女婿而虐待儿媳妇,宠爱女婿,儿子心中就会产生怨恨,虐待儿媳妇,那女儿的谗言就随之而来。
  然则女之行留,皆得罪于其家者,母实为之。
  这样看来女的不论出嫁还是娶进都会得罪家人,这其实都是母亲造成的。
  至有谚曰:“
  以至俗话谚语有道:“
  落索阿姑餐。”
  阿姑吃饭好冷清。”
  此其相报也。
  说做儿媳妇的以此冷落来相报复婆婆。
  家之常弊,可不诫哉!
  这是家庭里经常出现的弊端,能不警戒吗?
   婚姻素对,靖候成规。
   婚姻要找家世清白、贫寒的人家,这是当年先祖靖侯立下的规矩。
  近世嫁娶,遂有卖女纳财,买妇输绢,比量父祖,计较锱铢,责多还少,市井无异。
  最近的嫁娶风气,就有接受财礼出卖女儿的,运送绢帛买进儿媳妇的,为子女选配偶时,比量算计对方父辈祖辈的权势地位,计较锱铢钱财、索取多而回报少,这和做买卖没有区别。
  或猥婿在门,或傲妇擅室,贪荣求利,反招羞耻,可不慎欤?
  以至于有的门庭里弄来个下流女婿,有的屋里娶来媳妇则凶悍擅权,他们贪荣求利,反而给家庭招来耻辱,这样的事能不审慎吗?
   借人典籍,皆须爱护,先有缺坏,就为科治,此亦士大夫百行之一也。
   借别人的书籍,一定要好好爱护,如果本来就有缺失损坏卷页,要替他人修补完好,这也是士大夫百种善行之一。
  济阳江禄,读书未竟,虽有急速,必待卷束整齐,然后得起,故无损败,人不厌其求假焉。
  济阳人江禄,每当读书未读完时,即使有很紧急的事情,也一定要把书本卷整齐,然后才起身,所以他借的书都不会有损坏,人家对他来求借不感到厌烦。
  或有狼藉几案,分散部帙,多为童幼婢妾之所点污。
  有的人把书籍胡乱堆放在桌上,以致书卷分散,很多被小孩婢妾弄脏。
  风雨虫鼠之所毁伤,实为累德。
  或被风雨虫鼠毁伤,这真是有损道德。
  吾每读圣人之书,未尝不肃敬对之。
  我每读圣人写的书,从没有不严肃恭敬地相对。
  其故纸有《五经》词义及贤达姓名,不敢秽用也。
  废旧纸上有《五经》文义和贤达人的姓名,也不敢用在污秽之处。
   吾家巫觋祷请,绝于言议;
   我们家里从来不讲巫婆或道僧祈祷神鬼之事;
  符书章酸,亦无祈焉。
  也没有用符书设道场去祈求之举。
  并汝曹所见也,勿为妖妄之费。
  这都是你们看到的,切记不要把钱花费在这些巫妖虚妄的事情上。
多音字参考列表
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [畜](读音:xù,chù)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [逮](读音:dài,dǎi,dì)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [度](读音:dù,duó)
  [伺](读音:cì,sì)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [節](读音:jié,jiē)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [處](读音:chú,chù)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [能](读音:néng,nài)
  [石](读音:dàn,shí)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [甚](读音:shén,shèn)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [明](读音:míng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [識](读音:shí,zhì)
  [信 ](读音:xìn, )
  [殷](读音:yān,yīn)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [南](读音:nā,nán)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [車](读音:chē,jū)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [衣](读音:yī,yì)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [倡](读音:chàng,chāng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [織](读音:zhì,zhī)
  [蕃](读音:fān,fán,bō)
  [過](读音:guò,guō)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [若](读音:rě,ruò)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [可](读音:kè,kě)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [夫](读音:fú,fū)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [一](读音:yī)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [其](读音:jī,qí)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [吾](读音:wú,yù)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [為](读音:wéi,wèi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
颜之推作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图