j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜氏家训·归心篇》拼音版,可打印(颜之推)-j9九游会官方登录

《颜氏家训·归心篇》由颜之推创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  ·
  guī
  xīn
  piān
 • 
  [
  běi

   
  ]
  yán
  zhī
  tuī
 • 
   
   
   
  shì

  yuē
   
  xíng

  suī

   
  jīng
  shén
  yóu
  cún
   
  rén
  shēng
  zài
  shì
   
  wàng

  hòu
  shēn


  xiāng
  shǔ
     hòu
   


  qián
  shēn

  yóu
  lǎo
  shào
  zhāo

  ěr
   
  shì
  yǒu
  hún
  shén
   
  shì
  xiàn
  mèng
  xiǎng
   
  huò
  jiàng
  tóng
  qiè
   
  huò
  gǎn


   
  qiú
  suǒ
  yǐn
  shí
   
  zhēng


  yòu
   

  wéi

  shǎo

   
  jīn
  rén
  pín
  jiàn


   


  yuàn
  yóu
  qián
  shì

  xiū
  gōng

   


  ér
  lùn
   
  ān


  wéi
  zhī
  zuò


   

  yǒu

  sūn
   

  shì
  tiān

  jiān

  cāng
  shēng
  ěr
   


  shēn
  shì
   
  ér
  nǎi
  ài

     zhǐ
   
  kuàng


  zhī
  shén
  shuǎng
   
  dùn


  zhī
  zāi
   
  fán

  méng

   

  jiàn
  wèi
  lái
   

  yán

  shēng

  jīn
  fēi


  ěr
   
  ruò
  yǒu
  tiān
  yǎn
   
  jiàn

  niàn
  niàn
  suí
  miè
   
  shēng
  shēng

  duàn
   
  wèi

   
  yòu
  jūn

  chǔ
  shì
   
  guì
  néng
   

  shí


   
  zhì
  jiā
  zhě


  jiā
  zhī
  qìng
   
  zhì
  guó
  zhě


  guó
  zhī
  liáng
   

  qiè
  chén
  mín
   

  shēn
  jìng

  qīn

   
  ér
  wèi
  qín

  xiū


   

  shì
  yáo
   
  shùn
   
  zhōu
   
  kǒng

  shī


  ěr
   

  rén
  xiū
  dào
   
  cāng
  shēng
   
  miǎn
  tuō

  shēn
  zuì
  lèi
   
  xìng
  shú

  zhī
   

  cáo
  ruò
  guān


   
  shù

  mén

   
   
  wèi
  néng
  chū
  jiā
   
  dàn
  dāng
  jiān
  xiū
  jiè
  xíng
   
  liú
  xīn
  sòng

   

  wèi
  lái
  shì
  jīn
  liáng
   
  rén
  shēng
  nán

   


  guò

   
 • 
   
   
   
  yáng


  wéi

  西
  yáng
  jùn
  shǒu
   
  zhí
  hóu
  jǐng
  luàn
   
  shí

  hàn
  jiǎn
   

  mín
  dào
  tián
  zhōng
  mài
   


  qiǎn  shǒu
  shì
   
  suǒ

  dào
  zhě
   
  zhé
  jié
  shǒu
  wàn
   
  fán

  shí

  rén
   


  hòu
  shēng

  nán
   

  rán

  shǒu
   
 • 
   
   
   
  liáng
  shì
  yǒu
  rén
   
  cháng


  luǎn
  bái


   
  yún
  shǐ
  使

  guāng
   
  měi

  zhé
  èr
  sān
  shí
  méi
   
  lín

   

  zhōng
  dàn
  wén
  jiū
  jiū
  shù
  qiān

  chú
  shēng
   
 • 
   
   
   
  shì
  sān
  yuē
   
  kāi


  lái
   

  shàn
  rén
  duō
  ér
  shàn
  rén
  shǎo
   

  yóu  jīng
  jié

   
  jiàn
  yǒu
  míng
  sēng
  gāo
  xíng
   

  ér

  shuō
   
  ruò

  fán
  sēng
  liú

   
  biàn
  便
  shēng
  fēi
  huǐ
   
  qiě
  xué
  zhě
  zhī

  qín
   

  jiào
  zhě
  zhī
  wéi
  guò
   

  sēng
  zhī
  xué
  jīng

   


  shì
  rén
  zhī
  xué
   
  shī
   
   
   

   
   

   
  shī
   
   
   

   
  zhī
  jiào
   

  cháo
  tíng
  zhī
  rén
   
  lüè

  quán
  xíng
  zhě
   

  jīng

  zhī
  jìn
   

  chū
  jiā
  zhī
  bèi
   
  ér  fàn
  zāi
   
  qiě
  quē
  xíng
  zhī
  chén
   
  yóu
  qiú

  wèi
   
  huǐ
  jìn
  zhī

   

  cán
  gòng
  yǎng

   


  jiè
  xíng
   

  dāng
  yǒu
  fàn
   
   

  duò
  sēng
  shù
   
  suì
  zhōng
  suǒ

   
  zhāi
  jiǎng
  sòng
  chí
   

  zhū
  bái

   
  yóu

  chì
  shān
  hǎi

   
 • 
   
   
   
  yuán


  chén

  yīn
   
  pōu

  xíng
  yǒu
   
  liù
  zhōu
  sān
  jià
   
  yùn
  zài
  qún
  shēng
   
  wàn
  xíng
  guī
  kōng
   
  qiān
  mén

  shàn
   
  biàn
  cái
  zhì
  huì
   


   

  jīng
   
   
  bǎi
  shì
  zhī

  zāi
   
  míng
  fēi
  yáo
   
  shùn
   
  zhōu
   
  kǒng
  suǒ


   
  nèi
  wài
  liǎng
  jiào
   
  běn
  wéi


   
  jiàn

  wéi

   
  shēn
  qiǎn

  tóng
   
  nèi
  diǎn
  chū
  mén
   
  shè

  zhǒng
  jìn
   
  wài
  diǎn
  rén


  zhì
  xìn
   
  jiē

  zhī

   
  rén
  zhě
   

  shā
  zhī
  jìn

   

  zhě
   

  dào
  zhī
  jìn

   

  zhě
   

  xié
  zhī
  jìn

   
  zhì
  zhě
   

  jiǔ
  zhī
  jìn

   
  xìn
  zhě
   

  wàng
  zhī
  jìn

   
  zhì

  tián
  shòu
  jūn

   
  yàn
  xiǎng
  xíng

   
  yīn
  mín
  zhī
  xìng
     chú
   
  jiù
  wèi
  zhī
  jié
   
  shǐ
  使

  yín
  làn
  ěr
   
  guī
  zhōu
   
  kǒng
  ér
  bèi
  shì
  zōng
   
   
 • 
   
   
   
  shì

  yuē
   

  yáo

  zhī

   
  nìng


  liàng
   
  jīn
  rén
  suǒ
  zhī
   

  ruò
  tiān

   
  tiān
  wéi


   

  wéi

  kuài
   

  wéi
  yáng
  jīng
   
  yuè
  wéi
  yīn
  jīng
   
  xīng
  wéi
  wàn

  zhī
  jīng
   

  jiā
  suǒ
  ān

   
  xīng
  yǒu
  zhuì
  luò
   
  nǎi
  wéi
  shí

   
  jīng
  ruò
  shì
  shí
   


  yǒu
  guāng
   
  xìng
  yòu
  zhì
  zhòng
   

  suǒ

  shǔ
   

  xīng
  zhī
  jìng
   

  zhě
  bǎi

   

  xiù
  宿
  shǒu
  wěi
   
  xiāng

  shù
  wàn
   
  bǎi

  zhī

   
  shù
  wàn
  xiāng
  lián
   
  kuò
  xiá
  zòng
  xié
   
  cháng

  yíng
  suō
   
  yòu
  xīng


  yuè
   
  xíng

  tóng
  ěr
   
  dàn


  xiǎo
  wéi

  děng
  chā
   
  rán
  ér

  yuè
  yòu
  dāng
  shí

   
  shí

  láo

   


  yān
  róng
   
  shí
  zài

  zhōng
   

  néng

  yùn
   

  yuè
  xīng
  chén
   
  ruò
  jiē
  shì

   


  qīng

   
  dāng

  tiān

   
  wǎng
  lái
  huán
  zhuǎn
   


  cuò
  wéi
   

  jiān
  chí

     děng
     yuè

  xīng
  èr
  shí

  xiù
  宿
   

  yǒu

  shù
   

  dòng

  jūn
   
  nìng
  dāng

  zhuì
   

  biàn
  wéi
  shí
     zhuó
   

  yīng
  chén
  hòu
   
  záo


  quán
   
  nǎi

  shuǐ
  shàng
   

  shuǐ
  zhī
  xià
   

  yǒu


   
  jiāng

  bǎi

   
  cóng

  chù
  shēng
   
  dōng
  liú
  dào
  hǎi
   

  wéi


   
  guī
  táng
  wěi

   
  xiè

  suǒ
  dào
   

  jiāo
  zhī
  shí
   


  suǒ
  rán
   
  cháo


  huán
   
  shuí
  suǒ
  jié

   
  tiān
  hàn
  xuán
  zhǐ
   


  sǎn
  luò
   
  shuǐ
  xìng
  jiù
  xià
   


  shàng
  téng
   
  tiān

  chū
  kāi
   
  biàn
  便
  yǒu
  xīng
  xiù
  宿
   
  jiǔ
  zhōu
  wèi
  huà
   
  liè
  guó
  wèi
  fēn
   
  jiǎn
  jiāng


   
  ruò
  wéi
  chán

   
  fēng
  jiàn

  lái
   
  shuí
  suǒ
  zhì

   
  guó
  yǒu
  zēng
  jiǎn
   
  xīng

  jìn
  tuì
  退
   
  zāi
  xiáng
  huò

   
  jiù
  zhōng

  chā
   
  qián
  xiàng
  zhī

   
  liè
  xīng
  zhī
  huǒ
   

  wéi
  fēn

   
  zhǐ

  zhōng
  guó
   
  mǎo
  wéi
  máo
  tóu
   
  xiōng

  zhī

   

  西

   
  dōng
  yuè
   
  diāo

   
  jiāo
  zhǐ
   


  zhī

   


  ér
  qiú
   


  liǎo
  zhě
     rén
  shì
  xún
  cháng
     zhòu
  wài

   
 • 
   
   
   
  liáng
  xiào
  yuán
  zài
  jiāng
  zhōu
  shí
   
  yǒu
  rén
  wéi
  wàng
  cài
  xiàn
  lìng
   
  jīng
  liú
  jìng
  gōng
  luàn
   
  xiàn
  xiè
  bèi
  fén
   


  ér
  zhù
   
  mín
  jiāng
  niú
  jiǔ
  zuò

   
  xiàn
  lìng

  niú

  chà
  zhù
   
  bǐng
  chú
  xíng
  xiàng
   

  shè
  chuáng
  zuò
   

  táng
  shàng
  jiē
  bīn
   
  wèi
  shā
  zhī
  qǐng
   
  niú
  jiě
   
  jìng
  lái
  zhì
  jiē
  ér
  bài
   
  xiàn
  lìng

  xiào
   
  mìng
  zuǒ
  yòu
  zǎi
  zhī
   
  yǐn
  dàn
  zuì
  bǎo
   
  biàn
  便

  yán
  xià
   
  shāo
  xǐng
  ér
  jué

  yáng
   

  sāo
  yǐn
  zhěn
   
  yīn
  ěr
  chéng
  lài
   
  shí

  nián

   
 • 
   
   
   

  jiā
  jūn

   
  shàng

  páo
  chú
   
  jiàn

  shēng

  rěn


   
  wén

  shēng

  shí

  ròu
   
  gāo
  chái
   
  zhé
  xiàng
   
  wèi
  zhī
  nèi
  jiào
   
  jiē
  néng

  shā
   

  nǎi
  rén
  zhě

  rán
  yòng
  xīn
   
  hán
  shēng
  zhī

   


  ài
  mìng
   

  shā
  zhī
  shì
   

  miǎn
  xíng
  zhī
   
  hào
  shā
  zhī
  rén
   
  lín

  bào
  yàn
   

  sūn
  yāng
  huò
   

  shù
  shèn
  duō
   

  néng


  ěr
   
  qiě
  shì
  shù
  tiáo


   
 • 
   
   
   
  wáng

  wéi
  yǒng
  jiā
  jùn
  shǒu
   
  yǒu
  rén
  xiǎng
  yáng
   

  bīn

  yàn
   
  ér
  yáng
  shéng
  jiě
   
  lái
  tóu


   
  xiān
  guì
  liǎng
  bài
   
  biàn
  便


  zhōng
   


  jìng

  yán
  zhī
   


  jiù
  qǐng
   


   
  zǎi
  yáng
  wéi
  gēng
   
  xiān
  xíng
  zhì

   

  luán

  kǒu
   
  biàn
  便
  xià

  nèi
   
  zhōu
  xíng
  biàn

   
  tòng
  chǔ
  háo
  jiào
   
  fāng

  shuō
  zhī
   
  suì
  zuò
  yáng
  míng
  ér

   
  • 
    
    
    
   sān
   shì
   zhī
   shì
    
   xìn
   ér
   yǒu
   zhēng
    
   jiā
   shì
   guī
   xīn
    

   qīng
   màn

    

   jiān
   miào
   zhǐ
    

   zhū
   jīng
   lùn
    
    
   shǎo
   néng
   zàn
   shù
    
   dàn


   cáo
   yóu
   wèi
   láo

    
   lüè
   zhòng
   quàn
   yòu
   ěr
    
  • 
    
    
    
   jiāng
   líng
   gāo
   wěi
    
   suí    
   fán
   shù
   nián
    
   xiàng
   yōu
   zhōu
   diàn
   zhōng


    
   hòu
   bìng
    
   měi
   jiàn
   qún

   niè
   zhī
   ér

    
  • 
    
    
    

   yǒu

   fèng
   cháo
   qǐng
    
   jiā
   shèn
   háo
   chǐ
    
   fēi
   shǒu
   shā
   niú
    
   dàn
   zhī

   měi
    
   nián
   sān
   shí

    
   bìng

    

   jiàn
   niú
   lái
       bèi
   dāo

    
   jiào

   ér
   zhōng
    
  • 
    
    
    

   zhī
   bàng
   zhě
    


   yǒu

    


    

   shì
   jiè
   wài
   shì

   shén
   huà

   fāng
   wéi

   dàn

    

   èr
    


   xiōng
   huò

   huò
   wèi
   bào
   yìng
   wéi

   kuáng

    

   sān
    

   sēng

   háng

   duō

   jīng
   chún
   wéi
   jiān


    


    


   fèi
   jīn
   bǎo
   jiǎn
   hào


   wéi
   sǔn
   guó

    


    

   zòng
   yǒu
   yīn
   yuán

   bào
   shàn
   è
    
   ān
   néng
   xīn

   jīn

   zhī
   jiǎ
    


   hòu
   shì
   zhī


    
   wéi

   rén

    
   jīn
   bìng
   shì
   zhī

   xià
   yún
    
  • 
    
    
    
   shì

   yuē
    
   nèi
   jiào
   duō

    
   chū
   jiā

   shì   ěr
    
   ruò
   néng
   chéng
   xiào
   zài
   xīn
    
   rén
   huì
   wéi
   běn
    


    
   liú
   shuǐ
       luò


    

   lìng
   qìng
   jǐng
   tián
   ér


   miào
    
   qióng
   biān


   wéi
   sēng


    
   jiē
   yóu
   wéi
   zhèng

   néng
   jié
   zhī
    
   suì
   shǐ
   使
   fēi

   zhī

    
   fáng
   mín
   jià

    


   zhī
   sēng
    
   kōng
   guó

   suàn
    
   fēi

   jué
   zhī
   běn
   zhǐ

    

   yòu
   lùn
   zhī
    
   qiú
   dào
   zhě
    
   shēn


    

   fèi
   zhě
    
   guó
   móu

    
   shēn

   guó
   móu
    


   liǎng
   suì
    
   chéng
   chén
   xùn
   zhǔ
   ér

   qīn
    
   xiào

   ān
   jiā
   ér
   wàng
   guó
    

   yǒu
   xíng

    

   yǒu


   wáng
   hóu
   gāo
   shàng

   shì
    
   yǐn
   yǒu
   ràng
   wáng

   xiàng

   shì
   shān
   lín
    
   ān

    

   wéi
   zuì
   rén
    
   ruò
   néng
   xié
   huà
   qián
   shǒu
    


   dào
   cháng
    

   miào

   zhī
   shì
    
   ráng

   zhī
   guó
    

   yǒu

   rán
   dào

    

   jìn
   bǎo
   zàng
    
   ān
   qiú
   tián
   cán
   zhī


    
  • 
    
    
    
   shì
   èr
   yuē
    

   xìn
   bàng
   zhī
   zhēng
    
   yǒu

   yǐng
   xiǎng
    
   ěr
   wén

   jiàn
    

   shì

   duō
    
   huò
   nǎi
   jīng
   chéng

   shēn
    

   yuán
   wèi
   gǎn
    
   shí
   tǎng
   chā
   lán
    
   zhōng
   dāng
   huò
   bào
   ěr
    
   shàn
   è
   zhī
   xíng
    
   huò

   suǒ
   guī
    
   jiǔ
   liú
   bǎi
   shì
    
   jiē
   tóng

   lùn
    


   shì
   diǎn
   wéi

   wàng

    
   xiàng
   tuó
    
   yán
   huí
   zhī
   duǎn
   zhé
    


    
   yuán
   xiàn
   zhī
   dòng
   něi
    
   dào
   zhí
    
   zhuāng
   zhī

   shòu
   寿
    

   jǐng
    
   huán
   tuí
   zhī

   qiáng
    
   ruò
   yǐn
   zhī
   xiān

    


   hòu
   shēng
    
   gèng
   wéi
   tōng
   ěr
    


   xíng
   shàn
   ér
   ǒu
   zhōng
   huò
   bào
    
   wéi
   è
   ér
   tǎng
   zhí

   zhēng
    
   biàn
   便
   shēng
   yuàn
   yóu
    

   wéi

   guǐ
    


   yáo
    
   shùn
   zhī
   yún

    
   zhōu
    
   kǒng
   zhī

   shí

    
   yòu

   ān
   suǒ

   xìn
   ér

   shēn

    
  • 
    
    
    
   shì
   yǒu
   zhù
   shī

   zhū
   huàn
   shù
    
   yóu
   néng

   huǒ
   dǎo
   rèn
    
   zhòng
   guā

   jǐng
    
   shū

   zhī
   jiān
    
   shí
   biàn

   huà
    
   rén

   suǒ
   wéi
    
   shàng
   néng


    

   kuàng
   shén
   tōng
   gǎn
   yìng
       liáng
    
   qiān

   bǎo
   zhuàng
    
   bǎi
   yóu
   xún
   zuò
    
   huà
   chéng
   jìng

    
   yǒng
   chū
   miào


    
  • 
    
    
    
   fán
   rén
   zhī
   xìn
    
   wéi
   ěr


    
   ěr

   zhī
   wài
    
   xián
   zhì

   yān
    

   jiā
   shuō
   tiān
    

   yǒu
   shù

    
   huò
   hún
   huò
   gài
    
   zhà
   xuān
   zhà
   ān
    
   dǒu

   suǒ
   zhōu
    
   guǎn
   wéi
   suǒ
   shǔ
    
   ruò
   suǒ
   qīn
   jiàn
    

   róng

   tóng
    
   ruò
   suǒ

   liáng
    
   nìng    


   xìn
   fán
   rén
   zhī

   shuō
    


   shèng
   zhī
   miào
   zhǐ
    
   ér   héng
   shā
   shì
   jiè
    
   wēi
   chén
   shuò
   jié

    
   ér
   zōu
   yǎn

   yǒu
   jiǔ
   zhōu
   zhī
   tán
    
   shān
   zhōng
   rén

   xìn
   yǒu
    
   hǎi
   shàng
   rén

   xìn
   yǒu
    
   hàn


   xìn
   xián
   jiāo
    
   wèi
   wén

   xìn
   huǒ

    

   rén
   jiàn
   jǐn
    

   xìn
   yǒu
   chóng
   shí
   shù


   suǒ
   chéng
    

   zài
   jiāng
   nán
    

   xìn
   yǒu
   qiān
   rén
   zhān
   zhàng
    

   lái

   běi
    

   xìn
   yǒu
   èr
   wàn

   chuán
    
   jiē
   shí
   yàn

    
  • 
    
    
    
   jiāng
   líng
   liú
   shì
    

   mài
   shàn
   gēng
   wéi

    
   hòu
   shēng

   ér
   tóu
   shì
   shàn
    

   jǐng

   xià
    
   fāng
   wéi
   rén
   ěr
    
  • 
    
    
    
   shì
   yǒu
   chī
   rén
    

   shí
   rén

    

   zhī

   guì
   bìng
   yóu
   tiān
   mìng
    
   wèi    
   hèn

   shēng    

   zuò
   jiù

   zhī
   zūn
    
   shé
   huǐ

   xìng
    

   kǒu
   jiā

    

   shí

   huì
       zhī


    
   què
   chéng
   jiào


   xiào

   shēn
       hèn
    
   dàn
   lián

   zhī


    

   ài

   zhī
   ér

    


   zhī
   rén
    
   yīn


   guò
    
   guǐ
   duó

   suàn
    
   shèn   wéi
   lín
    

   kuàng
   jiāo
   jié

    

   zhī
   zāi
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《颜氏家训·归心篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [六](读音:liù,lù)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [明](读音:míng)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [石](读音:dàn,shí)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [南](读音:nā,nán)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [信 ](读音:xìn, )
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [節](读音:jié,jiē)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [夫](读音:fú,fū)
  [蒙](读音:)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [處](读音:chú,chù)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [度](读音:dù,duó)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [若](读音:rě,ruò)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [能](读音:néng,nài)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [衣](读音:yī,yì)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  便[便](读音:biàn,pián)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [一](读音:yī)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [吾](读音:wú,yù)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [識](读音:shí,zhì)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [過](读音:guò,guō)
  [其](读音:jī,qí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [何](读音:hé,hè,hē)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
颜之推作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图