j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜氏家训·名实篇》拼音版,可打印(颜之推)-j9九游会官方登录

《颜氏家训·名实篇》由颜之推创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  ·
  míng
  shí
  piān
 • 
  [
  běi

   
  ]
  yán
  zhī
  tuī
  • 
    
    
    
   míng
   zhī

   shí
    
   yóu
   xíng
   zhī

   yǐng

    


   zhōu
   hòu
    

   míng

   shàn
   yān
    
   róng

   shū

    

   yǐng

   měi
   yān
    
   jīn

   xiū
   shēn
   ér
   qiú
   lìng
   míng

   shì
   zhě
    
   yóu
   mào
   shèn
   è
   ér

   yán
   yǐng

   jìng

    
   shàng
   shì
   wàng
   míng
    
   zhōng
   shì

   míng
    
   xià
   shì
   qiè
   míng
    
   wàng
   míng
   zhě
    

   dào


    
   xiǎng
   guǐ
   shén
   zhī


    
   fēi
   suǒ

   qiú
   míng

    

   míng
   zhě
    
   xiū
   shēn
   shèn
   xíng
    

   róng
   guān
   zhī

   xiǎn
    
   fēi
   suǒ

   ràng
   míng

    
   qiè
   míng
   zhě
    
   hòu
   mào
   shēn
   jiān
    


   huá
   zhī

   chēng
    
   fēi
   suǒ


   míng

    
  • 
    
    
    
   yǒu

   shì

    

   shū

   guò
   èr
   sān
   bǎi
   juàn
    
   tiān
   cái
   dùn
   zhuō
    
   ér
   jiā
   shì
   yīn
   hòu
    


   jīn
   chí
    
   duō

   jiǔ

   zhēn
   wán
    
   jiāo
   zhū
   míng
   shì
    
   gān

   ěr
   zhě
    

   gòng
   chuī

    
   cháo
   tíng

   wéi
   wén
   huá
    

   cháng
   chū
   jìng
   pìn
    
   dōng
   lái
   wáng
   hán
   jìn
   míng

   hào
   wén
   xué
    


   zhì
   zuò
    
   duō
   fēi

   zhù
    
   suì
   shè
   yàn
   yán
    
   miàn
   xiāng
   tǎo
   shì
    
   jìng

   huān
   xié
    

   rén
   mǎn

    
   zhǔ
   yīn

   yùn
    
   mìng

   wéi
   shī
    

   zào


   chéng
    
   liǎo
   fēi
   xiàng
   yùn
    
   zhòng   chén
   yín
    
   suì

   jué
   zhě
    
   hán
   tuì
   退
   tàn
   yuē
    
    
   guǒ

   suǒ
   liàng
    
    
  • 
    
    
    

   xià
   yǒu

   shào
   nián
    
   chū
   wéi
   xiāng
   guó
   jīn
    


   miǎn

    
   gōng
   shì
   jīng
   huái
   怀
    
   měi
   jiā


    

   qiú
   shēng

    
   fán
   qiǎn
   bīng

    

   shǒu
   sòng

    
   huò


   zǎo
   bǐng
   ěr
    
   rén
   rén
   zèng
   bié
    
   yún
    
    
   shàng
   mìng
   xiāng
   fán
    
   qíng
   suǒ

   rěn
    
   dào    


   jiàn

    
    
   mín
   shù
   chēng
   zhī
    

   róng

   kǒu
    

   qiān
   wéi

   zhōu
   bié
   jià
    

   fèi

   guǎng
   广
    


   cháng
   zhōu
    

   yǒu
   wěi
   qíng
    
   chù

   nán

    
   gōng

   suì
   sǔn
   bài

    
  • 
    
    
    

   jiàn
   shì
   rén
    
   qīng
   míng
   dēng
   ér
   jīn
   bèi

    
   xìn

   xiǎn
   ér
   rán
   nuò
   kuī
    

   zhī
   hòu
   zhī
   máo

    
   huǐ
   qián
   zhī
   gān


    


   jiàn
   yún
    
    
   chéng


   zhě
   xíng


    
    
   rén
   zhī

   shí
   zhēn
   wěi
   zài

   xīn
    


   jiàn
   píng

    
   dàn
   chá
   zhī
   wèi
   shú
   ěr
    

   wéi
   chá
   zhī
   suǒ
   jiàn
    
   qiǎo
   wěi


   zhuō
   chéng
    
   chéng
   zhī

   xiū


    

   shí
   ràng
   qīng
    
   wáng
   mǎng

   zhèng
    
   dāng

   ěr
   shí
    


   qiǎo

    
   hòu
   rén
   shū
   zhī
    
   liú
   chuán
   wàn
   dài
    

   wéi

   hán
   máo
   shù

    
   jìn
   yǒu

   guì
    

   xiào
   zhù
   shēng
    
   qián
   hòu

   sāng
    
   āi
   huǐ

   zhì
       gāo

   rén

    
   ér
   cháng

   shān
   kuài
   zhī
   zhōng
    


   dòu

   liǎn
    
   suì
   shǐ
   使
   chéng
   chuāng
    
   biǎo


   zhī
   guò
    
   zuǒ
   yòu
   tóng
   shù
    

   néng
   yǎn
   zhī
    

   shǐ
   使
   wài
   rén
   wèi


   chù
   yǐn
   shí
   jiē
   wéi

   xìn
    


   wěi
   sāng
   bǎi
   chéng
   zhě
    
   nǎi
   tān
   míng
    
  • 
    
    
    
   zhì
   diǎn


   wén
   zhāng
    

   wéi
   shēng
   jià
    


   shì

    
   cháng

    
   zhōng


   qíng
    
   èr

   xué
   zhě
   yǒu
   píng
    


   jīng

    
  • 
    
    
    
   rén

   suǒ

    

   guò
   shù
   cùn
    
   rán
   ér
   zhǐ
   chǐ
   zhī

    

   diān
   jué


   àn
    
   gǒng

   zhī
   liáng
    
   měi
   chén


   chuān

   zhě
    

   zāi
    
   wéi

   páng

    
   jūn

   zhī


       zhī
    
   zhì
   chéng
   zhī
   yán
    
   rén
   wèi
   néng
   xìn
    
   zhì
   jié
   zhī
   xíng
    

   huò
   zhì

    
   jiē
   yóu
   yán
   xíng
   shēng
   míng
    
    

   měi
   wèi
   rén
   suǒ
   huǐ
    
   cháng
    
   ruò
   néng
   kāi
   fāng
   guǐ
   zhī

    
   guǎng
   广
   zào
   zhōu
   zhī
   háng
    

   zhòng
   yóu
   zhī
   yán
   xìn
    
   zhòng

   dēng
   tán
   zhī
   méng
    
   zhào

   zhī
   xiáng
   chéng
    
   xián

   zhé
   chōng
   zhī
   jiàng

    
  • 
    
    
    
   huò
   wèn
   yuē
    
    

   shén
   miè
   xíng
   xiāo
    

   shēng

   jià
    

   yóu
   chán
   qiào
   shé

    
   shòu
   háng
   niǎo

   ěr
    
   zhě
    
   ér
   shèng
   rén

   wéi
   míng
   jiào

    
    
   duì
   yuē
    
    
   quàn

    
   quàn


   míng
    

   huò

   shí
    
   qiě
   quàn    
   ér
   qiān
   wàn
   rén

   qīng
   fēng

    
   quàn


   zhá
    
   ér
   qiān
   wàn
   rén

   rén
   fēng

    
   quàn

   liǔ
   xià
   huì
    
   ér
   qiān
   wàn
   rén

   zhēn
   fēng

    
   quàn

   shǐ

    
   ér
   qiān
   wàn
   rén

   zhí
   fēng

    

   shèng
   rén   lín
   fèng

    


   cēn

    

   jué

   shì
    


   hóng
   zāi
    

   hǎi
   yōu
   yōu
    
   jiē

   míng
   zhě
    
   gài
   yīn

   qíng
   ér
   zhì

   shàn
   ěr
    

   yòu
   lùn
   zhī
    

   kǎo
   zhī
   jiā
   míng
   měi

    


   sūn
   zhī
   miǎn

   qiáng


       jīn
    
   huò


   yìn
   zhě

   zhòng

    

   xiū
   shàn

   míng
   zhě
    

   yóu
   zhù
   shì
   shù
   guǒ
    
   shēng

   huò


    

    
   shì
   zhī


   zhě
    
    
   ruò


   hún
   shuǎng

   shēng
    
   sōng
   bǎi
   xié
   mào
   zhě
    
   huò

   zāi
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《颜氏家训·名实篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [觀](读音:guàn,guān)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [把](读音:bà,bǎ)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [石](读音:dàn,shí)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [能](读音:néng,nài)
  [處](读音:chú,chù)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [信 ](读音:xìn, )
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [過](读音:guò,guō)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [明](读音:míng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [露](读音:lòu,lù)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [可](读音:kè,kě)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [一](读音:yī)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [遝](读音:dá,tà,tɑ)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [夫](读音:fú,fū)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [若](读音:rě,ruò)
  [其](读音:jī,qí)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
颜之推作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图