j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜氏家训·风操篇》拼音版,可打印(颜之推)-j9九游会官方登录

《颜氏家训·风操篇》由颜之推创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  ·
  fēng
  cāo
  piān
 • 
  [
  běi

   
  ]
  yán
  zhī
  tuī
 • 
   
   
   
   

   
  yuē
   
   
  jiàn   
  wén
  míng
  xīn

   
   
  yǒu
  suǒ
  gǎn
  chù
   

  chuàng
  xīn
  yǎn
   
  ruò
  zài
  cóng
  róng
  píng
  cháng
  zhī

   
  xìng

  shēn

  qíng
  ěr
   
   

  dāng
  rěn
  zhī
   
  yóu


  shū
   
  xiōng

   

  lèi
  xiān
  rén
   


  zhōng
  shēn
  cháng
  duàn

  zhī
  jué

   
  yòu
   
  lín
  wén

  huì
   
  miào
  zhōng

  huì
   
  jūn
  suǒ


  huì
   
   
  gài
  zhī
  wén
  míng

  yǒu
  xiāo

   
  diān
  pèi
  ér
  zǒu

   
  liáng
  shì
  xiè

   
   
  shèn
  yǒu
  shēng

   
  wén
  huì


   
  wéi
  shì
  suǒ

   
  yòu
  yǒu
  zāng
  féng
  shì
   
  zāng
  yán
  zhī


   

  xué
  xiū
  xíng
   

  zhuì
  mén
  fēng
   
  xiào
  yuán
  jīng

  jiāng
  zhōu
   
  qiǎn
  wǎng
  jiàn
  chāng

  shì
   
  jùn
  xiàn
  mín
  shù
   
  jìng
  xiū
  jiān
  shū
   
  zhāo


  còu
   

  àn
  yíng

   
  shū
  yǒu
  chēng
   
  yán
  hán
   
  zhě
   

  duì
  zhī
  liú

   

  xǐng


   
  duō
  fèi
  gōng
  shì
   

  qíng
  yuàn
  hài
   
   
  jìng


  bàn
  ér
  huán
   

  bìng
  guò
  shì

   
 • 
   
   
   
  rén

  huì
   
  gèng   
  fán
  míng

  zhě
   
  dāng
  wèi
  sūn

   

  qīn
  shí
  zhōng
  yǒu
  huì
  xiāng
   
  huì
  yǒu
   
  huì
  tóng
   
  huì
  qīng
   
  huì

   
  huì

   
  jiāo
  shū
  zào

   

  zuò
  bǎi
  fàn
   
  wén
  zhě
  xīn

   

  liáo
  lài
  yān
   
 • 
   
   
     zhǎng
  qīng

  lìn
  xiàng

   

  míng
  xiàng

   

  yuán
  tàn

  cài
  yōng
   

  míng
  yōng
   
  ér
  hòu
  hàn
  yǒu
  zhū
  chāng

  sūn
  qīng
   

  xiān

  yán
  huí
   
  liáng
  shì
  yǒu

  yàn
  yīng
   

  sūn
  dēng
   
  lián

  rén
  xìng
  wéi
  míng

   


  shì

   
 • 
   
   
   
  fán

  rén
  yán
   
  chēng
   
  shì


     zhǎng

   
  jiē
  jiā
  zūn

   

  shū  xià
   

  jiā
  xián

   
  zūn
  bēi
  zhī
  chā

   
  wáng

  zhī
  shū
   
  chēng

  zhī  chēng


  tóng
   

  yún
  zūn

   
  jīn
  suǒ
  fēi

   
 • 
   
   
   

  rén
  jiē   
  shū

   
  ér
  jīn
  shì
  duō
  dān


   
  shū
   
  cóng

  xiōng


  mèi


   
  ér
  duì

  qián  wéi

  shū

   

  wèi


  zhě

   
  xiōng

  zhī   


  rén
  yán
   
  duì

  zhě
  qián

  wéi
  xiōng

   


   

  wéi

  rěn
   
  běi

  rén
  duō

  wéi
  jiā
   
  àn
   
  ěr

   
   
   
  sāng

  jīng
   
   
   
  zuǒ
  zhuàn
   
   
  zhí
  suī
  míng
  tōng
  nán

   
  bìng
  shì
  duì

  zhī
  chēng
   
  jìn
  shì

  lái
   
  shǐ

  shū
  zhí
   
  jīn

  wéi
  zhí
   


  wéi
  shèng

   
 • 
   
   
   
  jìn
  zài

  cáo
   
  gòng
  píng
  zhāng
  bǎi
  guān
  zhì

   
  yǒu

  xiǎn
  guì
   
  dāng
  shì
  míng
  chén
   

  xián
  suǒ

  guò
  hòu
   

  cháo
  yǒu

  liǎng
  shì

  wén
  xué
  zhī
  rén
   
  wèi

  guì
  yuē
   
   
  jīn

  tiān
  xià

  tóng
   

  wèi
  bǎi
  dài
  diǎn
  shì
   


  shàng
  zuò
  guān
  zhōng
  jiù

   
  míng
  gōng
  dìng
  shì
  táo
  zhū
  gōng

  ér
  ěr
   
   


  huān
  xiào
   


  wéi
  xián
   
 • 
   
   
   
  liáng
  shì
  bèi


  zhě
   

  sūn

  zhí
   
  jiē

  què
  sān

   

  xiǎn
  chén
  xiè
   

  sūn
  yǒu
  guān
   

  chén
  jiě
  zhí
   


  cǎo
  juē


   
  péng
  tóu
  gòu
  miàn
   
  zhōu
  zhāng
  dào

   
  yāo
  hòu
  zhí
  shì
   
  kòu
  tóu
  liú
  xuè
   
  shēn

  yuān
  wǎng
   
  ruò
  pèi


   
  zhū

  bìng

  cǎo
  ān

  suǒ
  shǔ
  mén
   

  gǎn
  níng
  zhái
   
  dòng
  jīng
  xún

   
  guān


  qiǎn
   
  rán
  hòu
  shǐ
  tuì
  退
   
  jiāng
  nán
  zhū
  xiàn

  tán
  rén
  shì
   
  shì
  suī

  zhòng
   
  ér

  jiào

  jiàn

  zhě
   
  huò
  bèi
  qīng

  ér
  shēn  zhě
   
  jiē
  wéi
  yuàn
  chóu
   

  sūn
  sān
  shì

  jiāo
  tōng

   
  dào
  qià
  wéi

  shǐ
  zhōng
  chéng
   
  chū

  tán
  liú
  xiào
  chāo
   

  xiōng
  gài
  xiān

  liú
  shàn
   

  jiàn


   
  nǎi

  liú


  gào
  bié
  ér

   
 • 
   
   
   
  fán

  huì
  zhě
   
  jiē  tóng
  xùn

  dài
  huàn
  zhī
   
  huán
  gōng
  míng
  bái
   

  yǒu

  hào
  zhī
  chēng
   

  wáng
  míng
  cháng
   
  qín
  yǒu
  xiū
  duǎn
  zhī

   

  wén
  wèi


  wéi

  hào
   

  shèn
  cháng
  wéi
  shèn
  xiū

   
  liáng

  xiǎo
  míng
  ā
  liàn
   

  sūn
  jiē

  liàn
  wéi
  juàn
   
  nǎi
  wèi
  xiāo
  liàn

  wéi
  xiāo
  juàn

   
  kǒng
  guāi


   
  huò
  yǒu
  huì
  yún
  zhě
   

  fēn
  yún
  wéi
  fēn
  yān
   
  yǒu
  huì
  tóng
  zhě
   


  tóng
  shù
  wéi
  bái
  tiě
  shù
   
  biàn
  便


  xiào
  ěr
   
 • 
   
   
   

  zhě
   
  wáng
  hóu

  chēng

   
  guǎ
   


     jiàng
   
  suī
  kǒng

  shèng
  shī
   

  zhá
  rén
  yán
  jiē
  chēng
  míng

   
  hòu
  suī
  yǒu
  chén
   

  zhī
  chēng
   
  xíng
  zhě
  gài

  guǎ
  yān
   
  jiāng
  nán
  qīng
  zhòng
   

  yǒu
  wèi
  hào
   

  zhū
   
  shū

   
   
  běi
  rén
  duō
  chēng
  míng
  zhě
   
  nǎi

  zhī

  fēng
   

  shàn

  chēng
  míng
  yān
   
 • 
   
   
   

  cháng
  wèn
  zhōu
  hóng
  ràng
  yuē
   
   


  zhōng
  wài

  mèi
   
   


  chēng
  zhī
   
   
  zhōu
  yuē
   
   


  wéi
  zhàng
  rén
   
   


  wèi
  jiàn
  zhàng
  rén
  zhī
  chēng
  shī


  rén

   

  qīn
  biǎo
  suǒ
  xíng
   
  ruò

  shǔ
  zhě
   
  wéi
  mǒu
  xìng

   

  shǔ
  zhě
   
  wéi
  mǒu
  xìng

   
  zhōng
  wài
  zhàng
  rén
  zhī

   
  wěi


  wéi
  zhàng

   
  shì


  wèi
  zhī
  wáng

   
  xiè

  yún
   
  ér
      
  yǒu
   

  cháng
  shā


  shū
   
   
  nǎi

  cóng
  shū


   
  jīn
  suǒ

  xíng
   
 • 
   
   
   
  jìn
  zài
  yáng

   
  yǒu

  shì
  rén
  huì
  shěn
   
  ér

  shěn
  shì
  jiāo
  jié
  zhōu
  hòu
   
  shěn


  shū
   
  míng
  ér

  xìng
   

  fēi
  rén
  qíng

   
 • 

   
  yún
   
   
   
   
  zhèng

  gǎn

  wǎng

   

  chuàng

  liáo
   


  jiē
  wài
  bīn
   


  zhòng

  ěr
   

  néng
  bēi
  cǎn


   

  xiàn

  shēn
  cáng

   
  shì
  rén
  huò
  duān
  zuò
  ào
  shì
   

  fáng
  yán
  xiào
   
  chéng
  yíng
  gān
  měi
   
  hòu
  gòng
  zhāi
  shí
   

  yǒu


   


  zhì
  jiāo
   
  jìn

  xiāng
  jiàn
  zhī

   
  gài

  zhī   
 • 
   
   
   
  rén
  yǒu
  yōu

   


  tiān   


  ér
  rán
   
  jīn
  shì
  huì

   
  chù


  qiè
   
  ér
  jiāng
  dōng
  shì
  shù
   
  tòng

  chēng

   

  shì

  zhī
  miào
  hào
   

  zài

  róng
  chēng
  miào
     róng
  zhé

   
   
  cāng
  jié
  piān
   
  yǒu
  yáo

   
   
  xùn

   
  yún
   
   
  tòng
  ér


   
  yīn

  zuì
  fǎn
   
   
  jīn
  běi
  rén
  tòng


  zhī
   
   
  shēng
  lèi
   
  yīn

  lěi
  fǎn
   
  jīn
  nán
  rén
  tòng
  huò

  zhī
   

  èr
  yīn
  suí

  xiāng

   
  bìng

  xíng

   
 • 
   
   
   

  zhě
   
  míng

  zhèng

   


  biǎo

   
  míng
  zhōng

  huì
  zhī
   

  nǎi


  wéi
  sūn
  shì
   
  kǒng
  shì
  zhě
   
  jiē
  chēng
  zhòng

   

  hòu
  wēi
  shí
   
  cháng

  gāo

  wéi

   
  zhì
  hàn
  yuán
  zhòng
   


  shū

  yuē

   
  wáng
  dān

  hóu   


  wéi
  jūn
  fáng
   
  jiāng
  nán
  zhì
  jīn

  huì


   

  běi
  rén
  shì
  quán

  biàn
  zhī
   
  míng


  wéi

     wéi

   
  shàng
  shū
  wáng
  yuán
  jǐng
  xiōng

   
  jiē
  hào
  míng
  rén
   


  míng
  yún
   

  luó
  hàn
   

  jiē
  huì
  zhī
   
  guài

   
 • 
   
   
   
  nán
  rén
  dōng
  zhì
  suì
  shǒu
   


  sāng
  jiā
   
  ruò

  xiū
  shū
   

  guò
  jié
  shù
  dài

  shēn
  wèi
   
  běi
  rén
  zhì
  suì
  zhī

   
  zhòng
  xíng
  diào

   


  míng
  wén
   
   
  nán
  rén
  bīn
  zhì

  yíng
   
  xiāng
  jiàn
  pěng
  shǒu
  ér


   
  sòng

  xià

  ér

   
  běi
  rén
  yíng
  sòng
  bìng
  zhì
  mén
   
  xiāng
  jiàn


   
  jiē

  zhī
  dào

   

  shàn

  yíng

   
 • 
   
   
   
  yán

  xiān
  rén
   

  dāng
  gǎn

   

  zhě
  zhī
  suǒ

   
  jīn
  rén
  zhī
  suǒ
  nán
   
  jiāng
  nán
  rén
  shì

  huò

   

  yán

  yuè
   


  wén
  hàn
   
  hǎn
  yǒu
  miàn
  lùn
  zhě
   
  běi
  rén


  biàn
  便
  ěr
  huà
  shuō
   

  xiāng
  fǎng
  访
  wèn
   


  zhī
  shì
   


  jiā

  rén

   
  rén
  jiā
  zhū

   

  dāng

  zhī
   
  míng
  wèi
  wèi
  gāo
   

  wéi
  xūn
  guì
  suǒ

   
  yǐn
  rěn
  fāng
  biàn
  便
   

  bào

  liǎo
   

  shǐ
  使
  fán
  zhòng
   
  gǎn   
  ruò

   
  yán


  zhě
   

  liǎn
  róng

  zuò
   
  chēng

  mén
  zhōng
   
  shì

   
  shū


  chēng
  cóng
  xiōng

  mén
  zhōng
   
  xiōng


  chēng
  wáng
  zhě

  mǒu
  mén
  zhōng
     zūn
  bēi
  qīng
  zhòng
  wéi
  róng

  zhī
  jié
   
  jiē
  biàn

  cháng
   
  ruò

  jūn
  yán
   
  suī
  biàn


   
  yóu
  yún
  wáng

  wáng

  wáng
  shū

   

  jiàn
  míng
  shì
   

  yǒu


  wáng
  xiōng

  wéi
  xiōng  mén
  zhōng
  zhě
   

  wèi
  wéi
  ān
  tiē

   
  běi

  fēng

   
  dōu

  xíng

   
  tài
  shān
  yáng
  kǎn
   
  liáng
  chū

  nán
   

  jìn
  zhì

   

  xiōng


  fǎng
  访
  kǎn
  wěi

   


  zhī
  yún
   
   
  qīng
  cóng
  mén
  zhōng
  zài
  liáng
   
   
   

  yuē
   
   
  shì

  qīn


  wáng
  shū
   
  fēi
  cóng

   
   

  xiào
  zhēng
  zài
  zuò
   
  xiān
  zhī
  jiāng
  nán
  fēng

   
  nǎi
  wèi
  zhī
  yún
   
   
  xián
  cóng

  mén
  zhōng
     jiě
   
   
  • 
    
    
    

   guān
    

   jīng
    
    
   shèng
   rén
   zhī
   jiào
    

   zhǒu

   zhù
    

   tuò
   wěi
   nuò
    
   zhí
   zhú

   guàn
    
   jiē
   yǒu
   jié
   wén
    

   wéi
   zhì

    
   dàn

   cán
   quē
    
   fēi

   quán
   shū
    

   yǒu
   suǒ

   zǎi
    

   shì
   shì
   biàn
   gǎi
   zhě
    
   xué

   jūn

    

   wéi
   jié

    
   xiāng
   chéng
   xíng
   zhī
    

   shì
   hào
   shì


   fēng
   cāo
    
   ér
   jiā
   mén

   yǒu

   tóng
    
   suǒ
   jiàn

   chēng
   cháng
   duǎn
    
   rán

   qiān

       zhī
    

   zài
   jiāng
   nán
    

   néng
   shì
   ér
   jiàn
   zhī
    
   ěr
   néng
   tīng
   ér
   wén
   zhī
    
   péng
   shēng

   zhōng
    

   láo
   hàn

    
  • 
    
    
    

   liú
   wén
   ráo

   rěn


   wéi

   chǎn
    
   jīn
   shì

   rén
   suì

   xiāng

    
   huò
   yǒu
   zhǐ
   míng
   wéi
   tún

   zhě
    
   yǒu
   shí
   páng
   guān
    
   yóu

   yǎn
   ěr
    
   kuàng
   dāng
   zhī
   zhě

    
  • 
    
    
    
    

   jīng
    
    
    

   zhī

   shū
    

   zhī
   bēi
   quān
    
   gǎn

   shǒu
   kǒu
   zhī

    

   rěn

   yòng
    
    
   zhèng
   wéi
   cháng
   suǒ
   jiǎng

    
   chóu
   jiào
   shàn
   xiě
    

   piān


   yòng
    
   yǒu   zhě
   ěr
    
   ruò
   xún
   cháng
   fén
   diǎn
    
   wéi
   shēng
   shí

    
   ān


   fèi
   zhī

       yòng
    

   róng
   sǎn

    
   wéi
   dāng
   jiān
   bǎo
    

   liú
   hòu
   shì
   ěr
    
  • 
    
    
    
   piān
   páng
   zhī
   shū
    

   yǒu
   guī
   shā
    

   sūn
   táo
   cuàn
    

   kěn
   zài
   jiā
    
   huà

   shū

    
   zuò
   zhū

   shèng
    
   sāng
   chū
   zhī

    
   mén
   qián
   rán
   huǒ
    

   wài
   liè
   huī
    

   sòng
   jiā
   guǐ
    
   zhāng
   duàn
   zhù
   lián
    
   fán    

   jìn
   yǒu
   qíng
    
   nǎi


   zhī
   zuì
   rén
    
   tán

   suǒ
   dāng
   jiā

    
  • 
    
    
    

   hóu

   zhī

   sūn
    
   chēng   yuē
   jiā
   gōng
    
   chén

   wáng
   chēng


   wéi
   jiā

    

   wéi
   jiā

    
   pān

   chēng


   yuē
   jiā

    

   rén
   zhī
   suǒ
   xíng
    
   jīn
   rén
   zhī
   suǒ
   xiào

    
   jīn
   nán
   běi
   fēng

    
   yán   èr
   qīn
    

   yún
   jiā
   zhě
    
   tián

   wěi
   rén
    
   fāng
   yǒu

   yán
   ěr
    
   fán

   rén
   yán
    
   yán

   shì

       chēng
   zhī
    

   yún
   jiā
   zhě
    

   zūn


    

   gǎn
   jiā

    
   fán
   yán


   mèi    

   jià
       shì
   chēng
   zhī
    
   zài
   shì
    
   chēng
   zhī
    
   yán

   chéng


    


   yún
   jiā

    

   sūn


   chēng
   jiā
   zhě
    
   qīng
   lüè
   zhī

    
   cài
   yōng
   shū

    
   wéi
   jiā

   jiā

    
   bān

   shū

    

   yún
   jiā
   sūn
    
   jīn
   bìng

   xíng

    


  • děng


   jiù

    
   qīn

   jùn
   zhāng
   jiàn


    
   yǒu


   mèi
    
   sān
   suì
   sàng

    
   líng
   chuáng
   shàng
   píng
   fēng
    
   píng
   shēng
   jiù

    

   lòu
   zhān
   shī
   湿
    
   chū

   shài
   zhī
       jiàn
    

   chuáng
   liú

    
   jiā
   rén
   guài    
   nǎi
   wǎng
   bào
   chí
    
   jiàn

   yān

    
   jīng
   shén
   shāng

    

   néng
   yǐn
   shí
    
   jiāng

   wèn

    

   zhěn
   mài
   yún
    
    
   cháng
   duàn

    
    
   yīn
   ěr
   biàn
   便

   xuè
    
   shù

   ér
   wáng
    
   zhōng
   wài
   lián
   zhī
    


   bēi
   tàn
    
  • cháng
   yǒu
   jiǎ
   shè
   yàn

    
   qǐng

   wéi
   bīn
    
   ér
   dàn

   gōng
   tíng
   jiàn

   zhī

    
   wèn
   zhī
   yuē
    
    
   zūn
   hóu
   zǎo
   wǎn

   zhái
    
    


   chēng   wǎng
    
   shí

   wéi
   xiào
    
    
   chù
   lèi
   shèn
   zhī
    


   xiàn

   qīng
   tuō
    
  • 
    
    
    
   fán
   qīn
   shǔ
   míng
   chēng
    
   jiē

   fěn

    


   làn

    

   fēng
   jiào
   zhě
    
    

   wài   tóng
    
   shǐ
   使
   rén
   wéi   wén

    
   suī
   zhì

   miàn
    
   jiē
   dāng
   jiā
   wài

   bié
   zhī
    


   zhī
   shì
   shū

    
   jiē
   dāng
   jiā
   bié
   zhī
    


   zhī
   shì
   shū

    
   jiē
   dāng
   jiā

   xìng

   bié
   zhī
    


   zhī
   qún
   cóng
   shì
   shū   cóng    
   jiē
   dāng
   jiā

   jué
   wèi
   ruò
   xìng

   bié
   zhī
    

   běi
   shì
   rén
    
   jiē

   wài   wéi
   jiā
   gōng
   jiā

    
   jiāng
   nán
   tián

   jiān

   yán
   zhī
    

   jiā
   dài
   wài
    
   fēi

   suǒ
   shí
    
  • wèi
   shì
   wáng
   xiū
    


   shè

   wáng
    
   lái
   suì
   shè

    
   xiū
   gǎn
   niàn
   āi
   shèn
    
   lín

   wén
   zhī
    
   wéi
   zhī

   shè
    
   jīn
   èr
   qīn
   sàng
   wáng
    
   ǒu
   zhí


   fēn
   zhì
   zhī
   jié
    

   yuè
   xiǎo
   huì
   hòu
    

   zhī
   wài
    
   suǒ
   jīng


    
   yóu
   yīng
   gǎn

       chén
    


   yǐn
   yàn
    
   wén
   shēng
   yuè

   xíng
   yóu

    
  • èr
   qīn


    
   suǒ

   zhāi
   qǐn
    
   rěn

   yān
    
   běi
   cháo
   dùn
   qiū

   gòu
    

   liú
   shì
    

   rén
   wáng
   hòu
    
   suǒ
   zhù
   zhī
   táng
    
   zhōng
   shēn
   suǒ

    

   rěn
   kāi


    

   rén
    
   sòng
   guǎng
   广
   zhōu

   shǐ
   zuǎn
   zhī
   sūn

    

   gòu
   yóu
   rǎn
   jiāng
   nán
   fēng
   jiào
    


   jiǎng
    
   wéi
   yáng
   zhōu

   shǐ
    
   zhèn
   shòu
   寿
   chūn
    

   hài
    
   gòu
   cháng

   wáng
   sōng
   nián
    

   xiào
   zhēng
   shù
   rén
   tóng

   tán
   yàn
    
   xiào
   zhēng
   shàn
   huà
    

   yǒu
   zhǐ

    

   xiě
   wéi
   rén
    
   qǐng
   zhī
    
   yīn


   鹿
   wěi
    

   jié
   huà
   rén

   shì
   gòu
    
   ér    
   gòu
   chuàng
   rán
   dòng

    
   biàn
   便

   jiù

   ér

    

   zuò
   jīng
   hài
       qíng
    

   jūn
   xún

    
   fāng
   shēn
   fǎn

    
   dāng
   shí
   hǎn
   yǒu
   néng
   gǎn

   zhě
    

   jùn

   xiāng
    

   xián
   bèi
   xíng
    
   xiāng
   zhōng
   shēn


   shū
   fàn
    
   suī
   jiāng
   cài
   yǒu
   qiē

    
   jiē

   rěn
   shí
    

   jiā
   wéi

   qiā
   zhāi
   gòng
   chú
    
   jiāng
   níng
   yáo


    


   shāo

    
   zhōng
   shēn

   rěn
   dàn
   zhì
    

   zhāng
   xióng
   kāng
    


   zuì
   ér
   wéi

   suǒ
   shā
    
   zhōng
   shēn


   cháng
   jiǔ
    
   rán

   yuán
   rén
   qíng
    
   ēn
   yóu

   duàn
    
   qīn    

   dāng


   jué
   shí

    
  • yīn
   yáng
   shuō
   yún
    
    
   chén
   wéi
   shuǐ

    
   yòu
   wéi


    
    
    
   wáng
   chōng
    
   lùn
   héng
    
   yún
    
    
   chén    


   zhòng
   sāng
    
    
   jīn

   jiào
   zhě
    
   chén

   yǒu
   sāng
    

   wèn
   qīng
   zhòng
    

   jiā
   qīng

    

   gǎn

   shēng
    


   diào

    
   dào
   shū
   yòu
   yuē
    
    
   huì

   shuò

    
   jiē
   dāng
   yǒu
   zuì
    
   tiān
   duó

   suàn
    
    
   sāng
   jiā
   shuò
   wàng
    
   āi
   gǎn

   shēn
    
   nìng
   dāng

   shòu
   寿
    
   yòu        
  • 
    
    
    


    
   ·
   jiān
   chuán
    
   yún
    
    
   zhǎn
   cuī
   zhī

    
   ruò
   wǎng
   ér

   fǎn
    

   cuī
   zhī

    
   ruò
   wǎng
   ér
   fǎn
    

   gōng
   zhī

    
   sān

   ér

    
   xiǎo
   gōng


    
   āi
   róng


    

   āi
   zhī


   shēng
   yīn

    
    
    
   xiào
   jīng
    
   yún
    
        
    
   jiē
   lùn

   yǒu
   qīng
   zhòng
   zhì
   wén
   zhī
   shēng

       yǒu
   yán
   zhě
   wéi
   háo
    
   rán   yǒu


    
   jiāng
   nán
   sāng

    
   shí
   yǒu
   āi

   zhī
   yán
   ěr
    
   shān
   dōng
   zhòng
   sāng
    

   wéi

   cāng
   tiān
    

   gōng

   xià
    

   wéi

   tòng
   shēn
    
   biàn
   便
   shì
   háo
   ér


    


  • 
   ér

   suì

   cháng
   zhì
   zhī
   jié
    


    
   bài

        
   shì
   shū


    

    
   xiōng
    

    

   jiē

    


    
   bài

    
   wài    
   jiù
    

    
   xiōng
    

    


   zhī
    

   rén
   qíng

    
  • 
    
    
    
   zhōu
   gōng
   míng

   yuē
   qín
    
   kǒng

   míng
   ér
   yuē

    
   zhǐ
   zài

   shēn
       jìn
    
   zhì
   ruò
   wèi
   hóu
    
   wèi
   gōng

    
   chǔ
   tài

    
   jiē
   míng

   shī
    
   zhǎng
   qīng
   míng
   quǎn

    
   wáng
   xiū
   míng
   gǒu

    
   shàng
   yǒu
   lián

    

   wèi
   wéi
   tōng
    

   zhī
   suǒ
   xíng
    
   jīn
   zhī
   suǒ
   xiào

    
   běi

   duō
   yǒu
   míng
   ér
   wéi


    
   tún

   zhě
    
   shǐ
   使


   chēng

   xiōng

   suǒ
   míng
    


   rěn
   zāi
    
   qián
   hàn
   yǒu
   yǐn
   wēng
   guī
    
   hòu
   hàn
   yǒu
   zhèng
   wēng
   guī
    
   liáng
   jiā

   yǒu
   kǒng
   wēng
   guī
    
   yòu
   yǒu

   wēng
   chǒng
    
   jìn
   dài
   yǒu    
   mèng
   shào

    


   míng

    
   xìng
   dāng

   zhī
    
  • liú
   tāo
    
   huǎn
    
   suí
    
   xiōng

   bìng
   wéi
   míng

    


   míng
   zhāo
    

   shēng

   wéi
   zhào

    
   wéi

    
   ěr

    
   huǒ
   páng
   zuò
   zhào
   ěr
    
   rán
   fán
   wén

   zhèng
   huì
   xiāng
   fàn
    
   dāng    

   yǒu
   tóng
   yīn


       rán
    
   liú

   zhī
   xià
    

   yǒu
   zhāo
   yīn
    

   shàng
   zhī
   ér
    


   wéi
   shàng
    
   zhào

   zhī

    
   tǎng

   zuò

    
   biàn
   便
   shì
   xià


   fáng
    
   shì
   shū
   jiē
   chù

    
  • 
    
    
    
   jiāng
   nán
   fēng

    
   ér
   shēng


    
   wéi
   zhì
   xīn

    
   guàn

   zhuāng
   shì
    
   nán

   yòng
   gōng
   shǐ
   zhǐ

    


   dāo
   chǐ
   zhēn

    
   bìng
   jiā
   yǐn
   shí
   zhī

    

   zhēn
   bǎo

   wán
    
   zhì
   zhī
   ér
   qián
    
   guān   suǒ

    

   yàn
   tān
   lián

   zhì
    
   míng
   zhī
   wéi
   shì
   ér
    
   qīn
   biǎo


    
   zhì
   yàn
   xiǎng
   yān
       hòu
    
   èr
   qīn
   ruò
   zài
    
   měi
   zhì


    
   cháng
   yǒu
   jiǔ
   shí
   zhī
   shì
   ěr
    

   jiào
   zhī

    
   suī    


   jiē
   wéi
   gōng
   dùn
    
   hān
   chàng
   shēng
   yuè
    

   zhī
   yǒu
   suǒ
   gǎn
   shāng
    
   liáng
   xiào
   yuán
   nián
   shào
   zhī
   shí
    
   měi

   yuè
   liù

   zǎi
   dàn
   zhī
   chén
    
   cháng
   shè
   zhāi
   jiǎng
    

   ruǎn
   xiū
   róng
   hōng

   zhī
   hòu
    

   shì

   jué
    
  • 
    
    
    
   fán
   zōng
   qīn
   shì
   shù
    
   yǒu
   cóng

    
   yǒu
   cóng

    
   yǒu


    
   jiāng
   nán
   fēng

       wǎng
    
   gāo
   zhì
   zhě
    
   tōng

   wéi
   zūn
    
   tóng
   zhāo

   zhě
    
   suī
   bǎi
   shì
   yóu
   chēng
   xiōng

    
   ruò
   duì

   rén
   chēng
   zhī
    
   jiē
   yún

   rén
    

   běi
   shì
   rén
    
   suī
   sān
   èr
   shí
   shì
    
   yóu

   wéi
   cóng

   cóng
   shū
    
   liáng


   cháng
   wèn

   zhōng

   rén
   yuē
    
    
   qīng
   běi
   rén
       zhī
   yǒu

    
    

   yún
    
    

   ròu

   shū
    

   rěn
   yán

   ěr
    
    
   dāng
   shí
   suī
   wéi
   mǐn
   duì
    


   wèi
   tōng
    
  • 
    
    
    

   cáo
   shēng

   róng

   zhī
   jiān
    
   shì
   tīng
   zhī
   suǒ

   xiǎo
    

   liáo


    

   chuán
   shì

   sūn
    
  • bīng
   xiōng
   zhàn
   wēi
    
   fēi
   ān
   quán
   zhī
   dào
    

   zhě
    
   tiān

   sāng


   lín
   shī
    
   jiāng
   jūn
   záo
   xiōng
   mén
   ér
   chū
       shū
    
   ruò
   zài
   jūn
   zhèn
    
   biǎn
   sǔn


    


   zòu
   yuè
   yàn
   huì

   hūn
   guàn

   qìng
   shì

    
   ruò

   wéi
   chéng
   zhī
   zhōng
    
   qiáo
   cuì
   róng

    
   chú

   shì
   wán
    
   cháng
   wéi
   lín
   shēn


   zhī
   zhuàng
   yān
    
    

   suī
   jiàn
   suī
   shǎo
       ér
   bài
   zhī
    

   qiú
   āi

    
   liáng
   xiào
   yuán
   zài
   jiāng
   zhōu
    
   cháng
   yǒu


    
   shì

   fāng
   děng
   qīn
   bài
   zhōng
   bīng
   cān
   jūn

   yóu
   yān
    
  • jiāng
   nán
   fán
   zāo
   zhòng
   sāng
    
   ruò
   xiāng
   zhī
   zhě
    
   tóng
   zài
   chéng

    
   sān


   diào

   jué
   zhī
    
   chú
   sāng
    
   suī
   xiāng   zhī
    
   yuàn   mǐn

    
   yǒu


   dào
   yáo
   zhě
    
   zhì
   shū


    

   shū


   zhī
    
   běi   ěr
    
   jiāng
   nán
   fán
   diào
   zhě
    
   zhǔ
   rén
   zhī
   wài
    

   shí
   zhě

   zhí
   shǒu
    
   shí
   qīng

   ér

   shí
   zhǔ
   rén
       huì
   suǒ
   ér
   diào
    


   xiū
   míng


   jiā
    
  • 
    
    
    

   hǎi
   zhī
   rén
    
   jié
   wéi
   xiōng

    


   róng

    

   yǒu
   zhì
   jūn


    
   lìng
   zhōng

   shǐ
   zhě
    
   fāng


   zhī
    

   ěr
   zhī
   hòu
    
   mìng

   bài

    

   wéi
   zhàng
   rén
    
   shēn

   jiāo
   zhī
   jìng
    
   shēn
   shì

   qīn
    


   jiā

    

   jiàn
   běi
   rén
   shèn
   qīng

   jié
    
   xíng

   xiāng
   féng
    
   biàn
   便
   dìng
   kūn

    
   wàng
   nián
   guān
   mào
    


   shì
   fēi
    
   zhì
   yǒu
   jié

   wéi
   xiōng
    
   tuō

   wéi

   zhě
    
  • 
    
    
    
   bié

   huì
   nán
    

   rén
   suǒ
   zhòng
    
   jiāng
   nán
   jiàn
   sòng
    
   xià

   yán

    
   yǒu
   wáng

   hóu
    
   liáng    
   chū
   wéi
   dōng
   jùn
       bié
    

   yuē
    
    

   nián

   lǎo
    


   fēn
   zhāng
    
   shèn


   chuàng
    
    
   shù
   háng
   lèi
   xià
    
   hóu
   suì

   yún
    
   nǎn
   rán
   ér
   chū
    
   zuò

   bèi

    
   piāo
   piāo
   zhōu
   zhǔ
    

   bǎi


    
    
   běi
   jiān
   fēng

    

   xiè

   shì
    


   yán

    
   huān
   xiào
   fēn
   shǒu
    
   rán
   rén
   xìng

   yǒu
   shǎo

   lèi
   zhě
    
   cháng
   suī

   jué
    

   yóu
   làn
   rán
    


   zhī
   rén
    


   qiáng

    
  • jiāng
   zuǒ
   cháo
   chén
    

   sūn
   chū
   shì

    
   cháo
   jiàn
   èr
   gōng
    
   jiē
   dāng


    
   èr
   gōng
   wèi
   zhī
   gǎi
   róng
    

   yǒu


   chōng

    

   āi
   gǎn
   zhě
    
   liáng   wéi
   rén
    
   duō
   bèi

   tuì
   退
    
   péi
   zhèng
   chū

    
   wèn
   xùn


    
   biǎn
   shòu

   gǎo
    


   pāng
   tuó
       sòng
   zhī
   yuē
    
    
   péi
   zhī
    
    
  • 
    
    
    

   zhě
    
   zhōu
   gōng


   sān


    

   fàn
   sān

   cān
    

   jiē
   bái

   zhī
   shì
    


   suǒ
   jiàn
   zhě

   shí

   rén
    
   jìn
   wén
   gōng   shù
   tóu

    
   zhì
   yǒu

   fǎn
   zhī
   qiào
    
   mén

   tíng
   bīn
    

   suǒ
   guì

    
   shī
   jiào
   zhī
   jiā
    
   hūn    
   huò

   zhǔ
   jūn
   qǐn
   shí
   chēn

    


   wèi
   tōng
    
   jiāng
   nán
   shēn

   wéi
   chǐ
    
   huáng
   mén
   shì
   láng
   péi
   zhī

    
   hào
   shàn
   wéi
   shì


    
   yǒu


   bèi
    
   duì
   bīn
   zhàng
   zhī
    

   mén
   shēng
   tóng

    
   jiē


   rén
    
   zhé
   xuán

   yǎng
    


   yìng
   duì
       jìng
    

   zhǔ

   bié

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《颜氏家训·风操篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [咳](读音:ké,hāi,hái)
  [度](读音:dù,duó)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [厲](读音:lì,lài)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [畜](读音:xù,chù)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [過](读音:guò,guō)
  [明](读音:míng)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [儀](读音:yí)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [都](读音:dōu,dū)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [識](读音:shí,zhì)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [冇](读音:méi,mò)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [校](读音:jiào,xiào)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [曝](读音:bào,pù)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [能](读音:néng,nài)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [期](读音:qī,jī)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [茲](读音:cí,zī)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [六](读音:liù,lù)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [頡](读音:jié,jiá,xié)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [露](读音:lòu,lù)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [衣](读音:yī,yì)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [彈](读音:dàn,tán)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [若](读音:rě,ruò)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [可](读音:kè,kě)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [節](读音:jié,jiē)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [一](读音:yī)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [南](读音:nā,nán)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [夫](读音:fú,fū)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [其](读音:jī,qí)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [](读音:yìng,yīng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
颜之推作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图