j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜氏家训·勉学篇》拼音版,可打印(颜之推)-j9九游会官方登录

《颜氏家训·勉学篇》由颜之推创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  ·
  miǎn
  xué
  piān
 • 
  [
  běi

   
  ]
  yán
  zhī
  tuī
 • 
   
   
   
  rén
  jiàn
  lín

  qīn

  yǒu
  jiā
  kuài
  zhě
   
  shǐ
  使  ér
  xué
  zhī
   

  zhī
  shǐ
  使
  xué

  rén
   
  zāi
   
  shì
  rén
  dàn
  zhī
  kuà


  jiǎ
   
  cháng
  shuò
  qiáng
  gōng
   
  biàn
  便
  yún

  néng
  wéi
  jiàng
   

  zhī
  míng

  tiān
  dào
   
  biàn   

  liàng

  shùn
   
  jiàn

  xīng
  wáng
  zhī
  miào

   
  dàn
  zhī
  chéng
  shàng
  jiē
  xià
   

  cái


   
  biàn
  便
  yún

  néng
  wéi
  xiàng
   

  zhī
  jìng
  guǐ
  shì
  shén
   

  fēng


   
  tiáo
  jié
  yīn
  yáng
   
  jiàn

  xián
  shèng
  zhī
  zhì

   
  dàn
  zhī

  cái


   
  gōng
  shì

  bàn
   
  biàn
  便
  yún

  néng
  zhì
  mín
   

  zhī
  chéng

  xíng

   
  zhí
  pèi


   
  fǎn
  fēng
  miè
  huǒ
   
  huà
  chī
  wéi
  fèng
  zhī
  shù

   
  dàn
  zhī
  bào
  lìng
  shǒu

   
  zǎo
  xíng
  wǎn
  shè
   
  biàn
  便
  yún

  néng
  píng

   

  zhī
  tóng
  yuán
  guān
  zuì
   
  fēn
  jiàn
  zhuī
  cái
   
  jiǎ
  yán
  ér
  jiān

   

  wèn
  ér
  qíng

  zhī
  chá

   
  biǎo

  nóng
  shāng
  gōng

   
   
  diào


  ròu
   
  fàn
  niú

  yáng
   
  jiē
  yǒu
  xiān

   

  wéi
  shī
  biǎo
   

  xué
  qiú
  zhī
   
  shì

   
 • 
   
   
   

  xiào
  zhāo

  shì
  lóu
  tài
  hòu

   
  róng

  qiáo
  cuì
   

  shàn
  jiǎn
  sǔn
   

  zhī
  cái
  wèi
  jiǔ
  liǎng
  xué
   


  quán
  dài
  tòng
   
  zhǎo

  zhǎng
  xīn
   
  xuè
  liú
  mǎn
  shǒu
   
  hòu

  quán

   

  xún

  bēng
   

  zhào
  hèn

  jiàn
  tài
  hòu
  shān
  líng
  zhī
  shì
   

  tiān
  xìng
  zhì
  xiào


   

  shí

  huì


   
  liáng
  yóu

  xué
  suǒ
  wéi
   
  ruò
  jiàn

  rén
  zhī  zǎo

  ér
  bēi

  zhī
   
  yán

   
  xiào
  wéi
  bǎi
  xíng
  zhī
  shǒu
   
  yóu

  xué

  xiū
  shì
  zhī
   
  kuàng

  shì

   
 • 
   
   
   
  rén
  shēng
  xiǎo
  yòu
   
  jīng
  shén
  zhuān

   
  zhǎng
  chéng

  hòu
   


  sǎn

   


  zǎo
  jiào
   

  shī


   


  suì
  shí
   
  sòng
   
  líng
  guāng
  diàn
  殿

   
   
  zhì

  jīn

   
  shí
  nián


   
  yóu


  wàng
   
  èr
  shí

  wài
   
  suǒ
  sòng
  jīng
  shū
   

  yuè
  fèi
  zhì
   
  biàn
  便
  zhì
  huāng


   
  rán
  rén
  yǒu
  kǎn
  lǎn
   
  shī

  shèng
  nián
   
  yóu
  dāng
  wǎn
  xué
   
   
  kǒng

  yuē
   
   

  shí

  xué
   

   
   
  guò

   
   
  wèi

   
  yuán

   
  lǎo
  ér


   

  jiē
  shǎo
  xué
  ér
  zhì
  lǎo

  juàn

   
  zēng

  shí

  nǎi
  xué
   
  míng
  wén
  tiān
  xià
   
  xún
  qīng

  shí
  shǐ
  lái
  yóu
  xué
   
  yóu
  wéi
  shuò

   
  gōng
  sūn
  hóng

  shí

  fāng

   
  chūn
  qiū
   
   


  suì
  dēng
  chéng
  xiàng
   
  zhū
  yún


  shí
  shǐ
  xué
   

   
   
   
  lún

   
   
  huáng


  èr
  shí
  shǐ
  shòu
   
  xiào
  jīng
   
   
   
  lún

   
   
  jiē
  zhōng
  chéng


   

  bìng
  zǎo

  ér
  wǎn


   
  shì
  rén
  hūn
  guàn
  wèi
  xué
   
  biàn
  便
  chēng
  chí

   
  yīn
  xún
  miàn
  qiáng
   

  wéi

  ěr
   
  yòu
  ér
  xué
  zhě
   


  chū
  zhī
  guāng
   
  lǎo
  ér
  xué
  zhě
   

  bǐng
  zhú

  xíng
   
  yóu
  xián

  míng

  ér

  jiàn
  zhě

   
 • 
   
   
   

  cháng
  cóng

  zhǔ
  xìng
  bīng
  zhōu
   

  jǐng
  xíng
  guān

  shàng
  ài
  xiàn
   
  dōng
  shù
  shí

   
  yǒu
  liè

  cūn
   
  hòu
  bǎi
  guān
  shòu

  liáng
  zài
  jìn
  yáng
  dōng
  bǎi


  kàng
  chóu
  chéng

   
  bìng

  shí
  èr
  suǒ
  běn
  shì


   

  qiú

  jīn
   
  jiē
  wèi
  néng
  xiǎo
   

  jiǎn
   

  lín
   
   
   
  yùn

   
   
  nǎi
  zhī
  liè

  shì
  jiù


   
  kàng
  chóu
  jiù
  shì
  tíng
   

  shǔ
  shàng
  ài
   
  shí
  tài
  yuán
  wáng
  shào

  zhuàn
  xiāng


  zhù
   
  yīn

  èr
  míng
  wén
  zhī
   


   
 • 
   
   
   
  tán
  shuō
  zhì
  wén
   
  yuán
  yǐn


   


  yǎn
  xué
   

  xìn
  ěr
  shòu
   
  jiāng
  nán


  jiān
   
  shì


  huò

  xué
  wèn
   
  xiū
  wéi


   
  dào
  tīng

  shuō
   
  qiǎng
  shì
  shì

   

  zhēng
  zhì
  wéi
  zhōu
   
  zhèng
   
  wèi
  huò
  luàn
  wéi


   
  shàng
  jīng
  zhōu

  chēng
  shǎn

  西
   
  xià
  yáng

  yán

  hǎi
  jùn
   
  yán
  shí

  kǒu
   
  dào
  qián

  kǒng
  fāng
   
  wèn


  chǔ
  qiū
   
  lùn
  hūn

  yàn
  ěr
   

  wáng  zhòng
  xuān
   

  liú  gōng
  gàn
   
  fán
  yǒu

  èr
  bǎi
  jiàn
   
  chuán
  xiāng

  shù
   
  xún
  wèn

  zhī
  yuán
  yóu
   
  shī
  ān
  shí

  shī
  suǒ
   
  zhuāng
  shēng
  yǒu
  chéng
  shí
  què

  zhī
  shuō
   

  xiè
  tiǎo
  shī
  yuē
   
   
  què

  dēng

  tái
   
   

  yǒu

  qīn
  biǎo
   
  zuò
   


   
  shī
  yún
   
   
  jīn


  tái
  què
   

  gòng
  wǎng
  tián

   
   
   
  luó

  shān

   
  yún
   
   
  wàng
  píng

  shù


   
   

  dài
  hào
  shī
  yún
   
   
  cháng
  ān
  shù


   
   
  yòu

  xià
  yǒu

  rén
   
  yǒng
  shù
   
  shī
  yún
   
   
  yáo
  wàng
  cháng
  ān

   
   
  yòu
  cháng
  jiàn
  wèi
  jīn
  dàn
  wéi
  kuā

   

  gāo
  nián
  wéi

  yǒu
  chūn
  qiū
   
  jiē
  ěr
  xué
  zhī
  guò

   
 • 
   
   
   
  cháng
  yóu
  zhào
  zhōu
   
  jiàn

  rén
  chéng
  běi
  yǒu

  xiǎo
  shuǐ
   

  rén


  zhī
  míng
   
  hòu

  chéng

  西
  mén

  zhěng
  bēi
  yún
   
   

  liú
  dōng
  zhǐ
   
   
  zhòng
  jiē

  shí
   

  àn
   
  shuō
  wén
   
   


   

   
  qiǎn
  shuǐ
  mào
   

  shuǐ
  hàn
  lái
  běn

  míng

   
  zhí

  qiǎn
  mào

  zhī
   
  huò
  dāng  wéi
  míng

   
 • 
   
   
   


  děng


  péng
  chéng
  liú
  líng
   
  cháng


  zuò
   
  zhū

  shì
  yān
   

  wèn

  xíng
   
  mǐn
  xíng
  yuē
   
   
  fán
  míng
  tóng
  yīn
  zhě
   

  shù
  duō
  shǎo
   
  néng
  jìn
  shí

   
   

  yuē
   
   
  wèi
  zhī
  jiū

   
  qǐng
  dǎo
  shì
  zhī
   
   

  yuē
   
   
  fán   


  yán
  jiǎn
   

  jiàn

  shí
   


  wèn
  rén
   
  fǎn
  wéi

  lài
  suǒ

   

  róng


   
   
  yīn
  wèi
  shuō
  zhī
   


  shí


   
  zhū
  liú
  tàn
  yuē
   
   


  nǎi
  ěr
   
   
  ruò
  suì

  zhī
   

  wéi

  shì
   
 • 
   
   
   

  rén
  qín
  xué
   
  yǒu

  zhuī
  tóu

   
  zhào
  xuě

  yíng
   
  chú

  dài
  jīng
   


  biān
  jiǎn
   

  wéi
  qín

   
  liáng
  shì
  péng
  chéng
  liú

   
  jiāo
  zhōu

  shǐ

  zhī
  sūn
   
  zǎo

  jiā
  pín
   
  dēng
  zhú
  nán
  bàn
   
  cháng
  mǎi

  chǐ
  cùn
  zhé
  zhī
   
  rán
  míng


   
  xiào
  yuán
  chū
  chū
  kuài

   
  jīng
  xuǎn
  liáo
  cǎi
   


  cái
  huá
   
  wéi
  guó
  cháng
  shì
  jiān

  shì
   
  shū
  méng


   
  zhōng

  jīn

  guāng

   

  yáng
  zhū
  zhān
   
  shì

  jiāng
  líng
   
  hòu
  chū
  yáng

   
  hào
  xué
   
  jiā
  pín


   
  lěi


  cuàn
   
  nǎi
  shí
  tūn
  zhǐ

  shí

   
  hán

  zhān
  bèi
   
  bào
  quǎn
  ér

   
  quǎn   

  xíng
  dào
  shí
   

  zhī

  zhì
   
  āi
  shēng
  dòng
  lín
   
  yóu

  fèi

   

  chéng
  xué
  shì
   
  guān
  zhì
  zhèn
  nán

  shì
  cān
  jūn
   
  wéi
  xiào
  yuán
  suǒ

   

  nǎi


  wéi
  zhī
  shì
   

  shì
  qín
  xué
  zhī

  rén
   
  dōng
  guǎn
  zāng
  féng
  shì
   
  nián
  èr
  shí

   


  bān

   
  hàn
  shū
   
   

  jiǎ
  jiè

  jiǔ
   
  nǎi
  jiù


  liú
  huǎn

  gài


  shū
  hàn
  zhǐ

   
  shǒu
  xiě

  běn
   
  jūn  zhì
  shàng
   


   
  hàn
  shū
   
  wén
   
 • 
   
   
   

  suǒ


  shū
  xué
  wèn
   
  běn

  kāi
  xīn
  míng

   


  xíng
  ěr
   
  wèi
  zhī
  yǎng
  qīn
  zhě
   


  guān

  rén
  zhī
  xiān

  chéng
  yán
   

  shēng
  xià

   

  dàn

  láo
   

  zhì
  gān
  ruǎn
   

  rán
  cán

   

  ér
  xíng
  zhī

   
  wèi
  zhī
  shì
  jūn
  zhě
   


  guān

  rén
  zhī
  shǒu
  zhí

  qīn
   
  jiàn
  wēi
  shòu
  mìng
   

  wàng
  chéng
  jiàn
   


  shè

   

  rán

  niàn
   


  xiào
  zhī

   

  jiāo
  shē
  zhě
   


  guān

  rén
  zhī
  gōng
  jiǎn
  jié
  yòng
   
  bēi   

  wéi
  jiào
  běn
   
  jìng
  zhě
  shēn

   

  rán

  shī
   
  liǎn
  róng

  zhì

   


  lìn
  zhě
   


  guān

  rén
  zhī
  guì

  qīng
  cái
   
  shǎo

  guǎ

   

  yíng
  è
  mǎn
   
  zhōu
  qióng

  kuì
   
  nǎn
  rán
  huǐ
  chǐ
   

  ér
  néng
  sàn

   

  bào
  hàn
  zhě
   


  guān

  rén
  zhī
  xiǎo
  xīn
  chù

   
  chǐ
  齿

  shé
  cún
   
  hán
  gòu
  cáng

   
  zūn
  xián
  róng
  zhòng
   
  nié
  rán

  sàng
   
  ruò

  shèng


   

  qiè
  nuò
  zhě
   


  guān

  rén
  zhī

  shēng
  wěi
  mìng
   
  qiáng

  zhèng
  zhí
   

  yán

  xìn
   
  qiú


  huí
   

  rán
  fèn

   


  kǒng
  shè

     wǎng
   
  bǎi
  xíng
  jiē
  rán
   
  zòng

  néng
  chún
   

  tài

  shèn
   
  xué
  zhī
  suǒ
  zhī
   
  shī   
  shì
  rén

  shū
  zhě
   
  dàn
  néng
  yán
  zhī
   

  néng
  xíng
  zhī
   
  zhōng
  xiào

  wén
   
  rén   
  jiā

  duàn

  tiáo
  sòng
   

   
  zǎi
  qiān

  xiàn
   
  mín
   
  wèn

  zào

   


  zhī
  méi
  héng
  ér
  zhuō
  shù

   
  wèn

  wéi
  tián
   


  zhī

  zǎo
  ér
  shǔ
  chí

   
  yín
  xiào
  tán
  xuè
   
  fěng
  yǒng


   
  shì

  yōu
  xián
   
  cái
  zēng

  dàn
   
  jūn
  guó
  jīng
  lún
   
  lüè

  shī
  yòng
   

  wéi

  rén


  suǒ
  gòng
  chī

   
  liáng
  yóu
  shì

   
 • 
   
   
   

  lǎo
   
  zhuāng
  zhī
  shū
   
  gài
  quán
  zhēn
  yǎng
  xìng
   

  kěn


  lèi


   

  cáng
  míng
  zhù
  shǐ
   
  zhōng
  dǎo
  liú
  shā
     yuán
   


  chǔ
  xiàng
   

  rèn
  zòng
  zhī

  ěr
   

  yàn
   
  wáng

   

  shù
  xuán
  zōng
   

  xiāng
  kuā
  shàng
   
  yǐng

  cǎo

   
  jiē

  nóng
   
  huáng
  zhī
  huà
   
  zài


  shēn
   
  zhōu
   
  kǒng
  zhī

   

  zhī

  wài
   
  ér
  píng
  shū

  dǎng
  cáo
  shuǎng
  jiàn
  zhū
   
  chù

  quán
  zhī
  wǎng

     duō
  xiào
  rén
  bèi

   
  xiàn
  hào
  shèng
  zhī
  jǐng

   
  shān

  yuán

   
  bèi
  duō
  cáng
  hòu
  wáng
  zhī
  wén

   
  xià
  hóu
  xuán

  cái
  wàng
  bèi

   

  zhī

  yōng
  zhǒng
  zhī
  jiàn

   
  xún
  fèng
  qiàn
  sàng

   
  shén
  shāng
  ér

   
  fēi

  fǒu
  zhī
  qíng

   
  wáng


  dào

   
  bēi


  shèng
   

  dōng
  mén
  zhī


   

  shū

  pái


  huò
   


  guāng
  tóng
  chén
  zhī
  liú

   
  guō

  xuán

  qīng
  dòng
  zhuān
  shì
   
  nìng
  hòu
  shēn
  wài

  zhī
  fēng

   
  ruǎn

  zōng
  chén
  jiǔ
  huāng

   
  guāi
  wèi

  xiāng
  jiè
  zhī


   
  xiè
  yòu

  zāng
  huì
  贿
  chù
  xuē
   
  wéi
  zhī
  zhǐ

   

  zhū
  rén
  zhě
   
  bìng

  lǐng
  xiù
   
  xuán
  zōng
  suǒ
  guī
   


  zhì

  chén

  zhī
  zhōng
   
  diān

  míng

  zhī
  xià
  zhě
   


  bèi
  yán

   
  zhí


  qīng
  tán

  lùn
   
  pōu
  xuán

  wēi
   
  bīn
  zhǔ
  wǎng

   

  xīn
  yuè
  ěr
   
  fēi

  shì
  chéng

  zhī
  yào

   


  liáng
  shì
   

  fēng

  chǎn
   
   
  zhuāng
   
   
   
  lǎo
   
   
   
  zhōu

   
   
  zǒng
  wèi
   
  sān
  xuán
   
   

  huáng
   
  jiǎn
  wén
   
  gōng

  jiǎng
  lùn
   
  zhōu
  hóng
  zhèng
  fèng
  zàn

  yóu
   
  huà
  xíng


   
  xué

  qiān

   
  shí
  wéi
  shèng
  měi
   
  yuán

  zài
  jiāng
   
  jīng
  jiān
   

  suǒ
  ài

   
  zhào
  zhì
  xué
  shēng
   
  qīn
  wèi
  jiào
  shòu
   
  fèi
  qǐn
  wàng
  shí
     zhāo
   
  zhì
  nǎi
  juàn

  chóu
  fèn
   
  zhé

  jiǎng

  shì
   

  shí  yán
   
  qīn
  chéng
  yīn
  zhǐ
   
  xìng

  wán

   

  suǒ

  hǎo
  yún
   
 • 
   
   
   

  chū

   
  zhuāng

   
   
  huǐ
  èr
  shǒu
   
   
   
  hán
  fēi

   
  yuē
   
   
  chóng
  yǒu
  huǐ
  zhě
   

  shēn
  liǎng
  kǒu
   
  zhēng
  shí
  xiāng

   
  suì
  xiāng
  shā

   
   
  máng
  rán

  shí  yīn
   
  féng
  rén
  zhé
  wèn
   
  liǎo

  jiě
  zhě
   
  àn
   
   
  ěr

   
  zhū
  shū
   
  cán
  yǒng
  míng
  huǐ
   
  yòu
  fēi
  èr
  shǒu
  liǎng
  kǒu
  tān
  hài
  zhī

   
  hòu
  jiàn
   

  jīn


   
     zhī
  huǐ

   

  nián
  níng
  zhì
   
  huò
  rán

  jiě
   
  • 
    
    
    


   míng
   wáng
   shèng

    
   yóu

   qín
   xué
    
   kuàng
   fán
   shù

    

   shì
   biàn

   jīng
   shǐ
       néng
   zhèng
   zhòng
    
   liáo

   jìn
   shì
   qiē
   yào
    
   ěr
    
   shì


   zhī

    
   shù
   suì

   shàng
    


   bèi
   jiào
    
   duō
   zhě
   huò
   zhì
    

    
    
    
   zhuàn
    
    
   shǎo
   zhě

   shī
    
   shī
    
    
    
   lùn
    
    

   zhì
   guàn
   hūn
    

   xìng
   shāo
   dìng
    
   yīn

   tiān

    
   bèi

   xùn
   yòu
    
   yǒu
   zhì
   xiàng
   zhě
    
   suì
   néng


    

   jiù


       zhě
    


   duò
   màn
    
   biàn
   便
   wéi
   fán
   rén
    
   rén
   shēng
   zài
   shì
    
   huì
   dāng
   yǒu

    
   nóng
   mín


   liàng
   gēng
   jià
    
   shāng


   tǎo
   lùn
   huò
   huì
   贿
    
   gōng
   qiǎo

   zhì
   jīng

   yòng
       chén


   shù
       guàn

   gōng

    
   wén
   shì

   jiǎng

   jīng
   shū
    
   duō
   jiàn
   shì


   chǐ
   shè
   nóng
   shāng
    
   xiū

   gōng

    
   shè


   néng
   chuān
   穿
   zhá
    


   cái

   xìng
   míng
    
   bǎo
   shí
   zuì
   jiǔ
       shì
    


   xiāo

    


   zhōng
   nián
    
   huò
   yīn
   jiā
   shì


    


   jiē
   bàn

    
   biàn
   便

   wéi

    
   quán
   wàng
   xiū
   xué
    

   yǒu

   xiōng

   shì
    

   lùn

   shī
    
   méng
   rán
   zhāng
   kǒu
    

   zuò
   yún

    
   gōng

   yàn

    
   tán


   shī
       tóu
    
   qiàn
   shēn
   ér

    
   yǒu
   shí
   páng
   guān
    
   dài    


   shù
   nián
   qín
   xué
    
   cháng
   shòu

   shēng
   kuì

   zāi
    
  • 
    
    
    
   liáng
   yuán

   cháng
   wéi

   shuō
    
    

   zài
   kuài

    
   nián
   shǐ
   shí
   èr
    
   biàn
   便

   hào
   xué
    
   shí
   yòu
   huàn
   jiè
    
   shǒu


   quán
    
    
   xián
   zhāi
   zhāng

   wéi

   yíng

   zuò
    
   yín
   ōu
   zhù
   shān
   yīn
   tián
   jiǔ
    
   shí

   jìn
   zhī
    


   kuān
   tòng
    
   shuài   shǐ
   shū
    


   èr
   shí
   juàn
    

   wèi
   shī
   shòu
    
   huò

   shí


    
   huò

   jiě


    
   yào

   zhòng
   zhī
    

   zhī
   yàn
   juàn
    
    


   zhī
   zūn
    
   tóng
   zhì
   zhī

    
   shàng
   néng


    
   kuàng

   shù
   shì
    
   zhě
   zāi
    
  • 
    
    
    

   zhī
   xué
   zhě
   wèi

    

    
   jīn
   zhī
   xué
   zhě
   wèi
   rén
    
   dàn
   néng
   shuō
   zhī

    

   zhī
   xué
   zhě
   wèi
   rén
    
   xíng
   dào


   shì

    
   jīn
   zhī
   xué
   zhě
   wèi

    
   xiū
   shēn

   qiú
   jìn

    

   xué
   zhě
   yóu
   zhòng
   shù

    
   chūn
   wán

   huā
    
   qiū
   dēng

   shí
    
   jiǎng
   lùn
   wén
   zhāng
    
   chūn
   huā

    
   xiū
   shēn

   xíng
    
   qiū
   shí

    
  • 
    
    
    
   shì
   zhōng
   shū
   hàn
    
   duō
   chēng


    
   xiāng
   chéng


    

   zhī
   suǒ
   yóu
    
   huò
   yǒu
   wàng
   yán   zhī
   cán
   quē
   ěr
    
   àn
    
    
   shuō
   wén
    
    
    

   zhě
    
   zhōu

   suǒ
   jiàn
   zhī


    
   xiàng

   bǐng

   sān
   liú
   zhī
   xíng
    
   suǒ


   mín
   shì
    

   cōng

   zhě
   chēng
   wéi


    
    
  • 
    
    
    

   píng
   zhī
   hòu
    
   jiàn


   guān
    


   cháng
   wèi

   yuē
    
    
   cháo


   wèi
    
   jiā


   cái
    
   dāng

   jīn

    

   shēn
   gòng
   yǎng
    
   měi
   bèi


    
   qín
   láo
   jīng
   shǐ
    
   wèi
   zhī
   wéi

    


   ān

    
    

   mìng
   zhī
   yuē
    
    

   dāng

   yǎng
   wéi
   xīn
    

   dāng

   xué
   wéi
   jiào
    
   shǐ
   使


   xué
   xùn
   cái
    
   fēng


   shí
    
   shí
   zhī
   ān

   gān
    

   zhī
   ān

   nuǎn
    
   ruò

   xiān
   wáng
   zhī
   dào
    
   shào
   jiā
   shì
   zhī

    

   gēng

       zhī
    
    
  • 
    
    
    
   liáng
   cháo
   quán
   shèng
   zhī
   shí
    
   guì
   yóu


    
   duō

   xué
   shù
    
   zhì

   yàn
   yuē
    
    
   shàng
   chē

   luò

   zhù
   zuò
    

   zhōng
   shū
    
    


   xūn


   miàn
    

   fěn
   shī
   zhū
    
   jià
   cháng
   yán
   chē
    
   gēn
   gāo
   chǐ
   齿

    
   zuò


   fāng

    
   píng
   bān

   yǐn
   náng
    
   liè

   wán

   zuǒ
   yòu
    
   cóng
   róng
   chū

    
   wàng
   ruò
   shén
   xiān
    
   míng
   jīng
   qiú

    


   rén


    
   sān
   jiǔ
   gōng
   yàn
    

   jiǎ
   shǒu

   shī
    
   dāng
   ěr
   zhī
   shí
    

   kuài
   shì

    


   luàn
   zhī
   hòu
    
   cháo
   shì
   qiān

    
   quán
   héng
   xuǎn

    
   fēi

   nǎng
   zhě
   zhī
   qīn
    
   dāng

   bǐng
   quán
    

   jiàn

   shí
   zhī
   dǎng
    
   qiú
   zhū
   shēn
   ér

   suǒ

    
   shī
   zhī
   shì
   ér

   suǒ
   yòng
    
   bèi
   jiē
   ér
   sàng
   zhū
    
   shī

   ér

   zhì
    

   ruò


    

   ruò
   qióng
   liú
    

   鹿

   róng

   zhī
   jiān
    
   zhuǎn

   gōu

   zhī

    
   dāng
   ěr
   zhī
   shí
    
   chéng

   cái

    
   yǒu
   xué

   zhě
    
   chù

   ér
   ān
    

   huāng
   luàn

   lái
    
   zhū
   jiàn


    
   suī
   bǎi
   shì
   xiǎo
   rén
    
   zhī

    
   lún

    
    
    
   xiào
   jīng
    
   zhě
    
   shàng
   wéi
   rén
   shī
    
   suī
   qiān
   zǎi
   guān
   miǎn
    

   xiǎo
   shū

   zhě
    


   gēng
   tián
   yǎng

    


   xiàn
   zhī
    
   ān   miǎn

    
   ruò
   néng
   cháng
   bǎo
   shù
   bǎi
   juàn
   shū
    
   qiān
   zǎi
   zhōng

   wéi
   xiǎo
   rén

    
  • 
    
    
    

   wén

   zhě
    
   fén

   gēn
   běn
    
   shì
   zhī
   xué

    
   duō

   xiǎo

    

    

   jīng
    
   zhě
    
   shì

   miǎo
   ér
   fēi

   shèn
    


   sòng
   zhě
    
   xìn
   chǔ
   quán
   ér


   chén
    
   míng
    
   shǐ

    
   zhě
    
   zhuān

    
   zōu
   ér
   fèi
   zhuàn
   zhòu
    
   xué
    
   hàn
   shū
    
   zhě
    
   yuè
   yìng
    

   ér
   lüè
    
   cāng
    
    
    

    
    

   zhī
   shū
   yīn
   shì

   zhī

    
   xiǎo
   xué
   nǎi

   zōng

    
   zhì
   jiàn

   qián
    
   zhāng

   yīn


   guì
   zhī
    

    
   tōng

    
    
    
   guǎng
   广

    
   ér

   xiè
    

   shǒu
   zhī
   zhōng
    
   xiàng
   bèi


    
   kuàng

   dài

   rén

    
  • 
    
    
    

   jiān

   shì
    

   shè
   qún
   shū
    
   jīng
   wěi
   zhī
   wài
    

   shū
   ér

    

   chū


    


   líng
   cuī
   wén
   yàn
   jiāo
   yóu
    
   cháng
   shuō
    
   wáng
   càn

    
   zhōng
   nàn
   zhèng
   xuán
    
   shàng
   shū
    
   shì
    
   cuī
   zhuǎn
   wéi
   zhū

   dào
   zhī
    
   shǐ
   jiāng

   kǒu
    
   xuán
   jiàn
   pái

    
   yún
    
    
   wén

   zhǐ
   yǒu
   shī

    
   míng
    
   lěi
    

   dāng
   lùn
   jīng
   shū
   shì

    
   qiě
   xiān

   zhī
   zhōng
    
   wèi
   wén
   yǒu
   wáng
   càn

    
    
   cuī
   xiào
   ér
   tuì
   退
    
   jìng


    
   càn

    
   shì
   zhī
    
   wèi
   shōu
   zhī
   zài

   cáo
    

   zhū

   shì

   zōng
   miào
   shì
    
   yǐn

    
   hàn
   shū
    
    

   shì
   xiào
   yuē
    
    
   wèi
   wén
    
   hàn
   shū
    

   zhèng
   jīng
   shù
    
    
   shōu
   biàn
   便
   fèn
   忿

    
   dōu


   yán
    

    
   wéi
   xuán
   chéng
   zhuàn
    
    
   zhì
   zhī
   ér

    

   shì


   gòng

   xún
   zhī
    

   míng
    
   nǎi
   lái
   xiè
   yuē
    
    

   wèi
   xuán
   chéng


   xué

    
    
  • 
    
    
    

   yǒu
   huàn
   zhě
   nèi
   cān
   tián
   péng
   luán
    
   běn
   mán
   rén

    
   nián
   shí


    
   chū
   wéi
   hūn

    
   biàn
   便
   zhī
   hào
   xué
    
   huái
   怀
   xiù

   shū
    
   xiǎo

   fěng
   sòng
    
   suǒ

   bēi

    
   shǐ
   使


   xīn
    
   shí

   jiàn

    
   zhōu
   zhāng
   xún
   qǐng
    
   měi
   zhì
   wén
   lín
   guǎn
    

   chuǎn
   hàn
   liú
    
   wèn
   shū
   zhī
   wài
    

   xiá


       rén
   jié

   zhī
   shì
    
   wèi
   cháng

   gǎn

   chén
   yín
   jiǔ
   zhī
    

   shèn
   lián
   ài
    
   bèi
   jiā
   kāi
   jiǎng
    
   hòu
   bèi
   shǎng

    

   míng
   jìng
   xuān
    
   wèi
   zhì
   shì
   zhōng
   kāi

    
   hòu
   zhǔ
   zhī
   bēn
   qīng
   zhōu
    
   qiǎn


   西
   chū
    
   cān

   dòng
   jìng
    
   wéi
   zhōu
   jūn
   suǒ
   huò
    
   wèn

   zhǔ

   zài
    
   dài
   yún
    
    


    

   dāng
   chū
   jìng
    
       xìn
    
   ōu
   chuí

   zhī
    
   měi
   zhé

   zhī
    
    
   jìng
   duàn


   ér

    
   mán

   tóng
   guàn
    
   yóu
   néng

   xué
   chéng
   zhōng
    

   zhī
   jiàng
   xiàng
    

   jìng
   xuān
   zhī


   ruò

    
  • 
    
    
    
   yǒu

   nàn
   zhǔ
   rén
   yuē
    
    

   jiàn
   qiáng

   cháng

    
   zhū
   zuì
   ān
   mín
    


   gōng
   hóu
   zhě
   yǒu

    
   wén    
   kuāng
   shí

   guó
    


   qīng
   xiàng
   zhě
   yǒu

    
   xué
   bèi

   jīn
    
   cái
   jiān
   wén

    
   shēn


   wèi
       hán
   zhě
    


   shèng
   shǔ
    
   ān

   guì
   xué

    
    
   zhǔ
   rén
   duì
   yuē
    
    

   mìng
   zhī
   qióng

    
   yóu
   jīn


   shí

    
   xiū

   xué

    
   yóu

   yíng
   diāo


    
   jīn

   zhī

   yíng
    

   měi

   kuàng

    

   shí
   zhī
   duàn
   kuài
    

   chǒu

   diāo

    
   ān

   yán

   shí
   zhī
   diāo

    
   nǎi
   shèng
   jīn

   zhī
   kuàng

   zāi
       yǒu
   xué
   zhī
   pín
   jiàn
       xué
   zhī

   guì

    
   qiě

   jiǎ
   wéi
   bīng
    


   wéi

    
   shēn

   míng
   miè
   zhě

   niú
   máo
    
   jiǎo

   jié
   chū
   zhě

   zhī
   cǎo
       huáng
    
   yín
   dào
   yǒng

    

   xīn


   zhě


   shí
    


   míng

   zhě

   qiū
   chá
    


   tóng
   nián
   ér


    
   qiě
   yòu
   wén
   zhī
    
   shēng
   ér
   zhī
   zhī
   zhě
   shàng
    
   xué
   ér
   zhī
   zhī
   zhě

    
   suǒ

   xué
   zhě
    


   duō
   zhī
   míng

   ěr
    

   yǒu
   tiān
   cái
    

   qún
   chū
   lèi
    
   wéi
   jiāng

   àn

   sūn

    


   tóng
   shù
    
   zhí
   zhèng

   xuán

   guǎn
   zhòng
    

   chǎn
   zhī
   jiào
    
   suī
   wèi

   shū
    


   wèi
   zhī
   xué

    
   jīn   néng
   rán
    

   shī

   zhī
   zōng

    
   yóu
   méng
   bèi
   ér

   ěr
    
    
  • 
    
    
    

   zài

   zhōu
    

   shù
   rén
   tóng
   zuò
    
   chū
   qíng

   huǎng
    
   jiàn

   shàng
   xiǎo
   guāng
    
   wèn
   zuǒ
   yòu
    
    

   shì


    
    
   yǒu

   shǔ
   shù
   jiù
   shì
    

   yún
    
    
   shì
   dòu

   ěr
    
    
   xiāng

   è
   rán
    

   zhī
   suǒ
   wèi
    
   mìng

   jiāng
   lái
    
   nǎi
   xiǎo
   dòu

    
   qióng
   fǎng
   访
   shǔ

    


   wéi

    
   shí

   zhī
   jiě
    

   yún
    
    
    
   sān
   cāng
    
    
    
   shuō
   wén
    
    


   bái
   xià
   wéi

    
   jiē
   xùn

    
    
   tōng

   wén
    
   yīn
   fāng

   fǎn
    
    
   zhòng
   jiē
   huān

    
  • 
    
    
    
   mǐn
   chǔ
   yǒu

   婿
   dòu

   tóng
   cóng

   zhōu
   lái
    


   qīng
   niǎo
    
   xùn
   yǎng
   ài
   wán
       zhī
   wéi

    

   yuē
    
    

   chū
   shàng
   dǎng
    
   shuò
   céng
   jiàn
   zhī
    

   bìng
   huáng
   hēi
    
    

   chén

   wáng
    


    
   yún
    
    
   yáng
   xuán
   huáng
   zhī
   jìng

    
    
    
   shì
   jiǎn
    
   shuō
   wén
    
    
    
   què


   ér
   qīng
    
   chū
   qiāng
   zhōng
    
    
    
   yùn

    
   yīn
   jiè
    


   dùn
   shì
    
  • 
    
    
    

   xué
   zhě
   suǒ

   qiú

   ěr
    
   jiàn
   rén

   shù
   shí
   juàn
   shū
    
   biàn
   便

   gāo

    
   líng

   zhǎng
   zhě
    
   qīng
   màn
   tóng
   liè
    
   rén

   zhī

   chóu

    

   zhī

   chī
   xiāo
       xué

   sǔn
       xué

    
  • 
    
    
    
   liáng
   shì
   yǒu
   cài
   lǎng
   zhě
   huì
   chún
    


   shè
   xué
    
   suì

   chún
   wéi

   kuí
    
   miàn
   qiáng
   zhī

    

   xiāng
   fǎng
   仿
   xiào
    
   chéng
   shèng
   zhōng
    
   qiǎn

   shì


   pìn

    

   zhǔ

   láng

   shù
   wèn
   liáng
   shǐ
   使
   yuē
    
    
   jiāng
   nán
   yǒu

   kuí
   fǒu
    
    

   yuē
    
    

   kuí
   shì
   chún
    
   shuǐ
   xiāng
   suǒ
   chū
    
   qīng
   jīn
   shí
   zhě

   绿
   kuí
   cài
   ěr
    
    


   xué
   wèn
    
   dàn   zhī
   shēn
   qiǎn
    
   zhà
   wén   jiū
    
  • 
    
    
    

   xué
   zhě
   guì
   néng

   wén

    
   jùn
   guó
   shān
   chuān
    
   guān
   wèi
   xìng

    


   yǐn
   shí
    

   mǐn
   zhì

    
   jiē

   gēn
   xún
    


   yuán
   běn
    
   zhì

   wén

    


   jīng
   huái
   怀
    

   shēn
   xìng
   míng
    
   huò
   duō
   guāi
   chuǎn
    
   zòng    

   wèi
   zhī
   suǒ
   yóu
    
   jìn
   shì
   yǒu
   rén
   wèi

   zhì
   míng
    
   xiōng

   jiē
   shān
   páng


    
   ér
   yǒu
   míng
   zhì
   zhě
    
   xiōng

   jiē
   shǒu
   páng


    
   ér
   yǒu
   míng

   zhě
    
   xiōng

   jiē
   shuǐ
   páng


    
   ér
   yǒu
   míng
   níng
   zhě
    
   míng

   shuò
   xué
    


   shèn
   duō
    
   ruò
   yǒu
   zhī

   zhōng
   zhī

   tiáo
       xiào
    
  • 
    
    
    

   míng
    
   liù
   jīng
    
   zhī
   zhǐ
    
   shè
   bǎi
   jiā
   zhī
   shū
    
   zòng

   néng
   zēng


   xíng
    
   dūn

   fēng

    
   yóu
   wéi


    
    

   xiōng


   cháng

    
   xiāng
   guó


   cháng
   bǎo
    

   dàn
   liú

    

   rén

   yìn
    
   dāng

   qiú
   zhū
   shēn
   ěr
    
   yàn
   yuē
    
    

   cái
   qiān
   wàn
    
   zài
   shēn
    
    

   zhī


   ér

   guì
   zhě
    

   guò

   shū

    
   shì
   rén

   wèn

   zhì
    
   jiē

   shí
   rén
   zhī
   duō
    
   jiàn
   shì
   zhī
   guǎng
   广
    
   ér

   kěn

   shū
    
   shì
   yóu
   qiú
   bǎo
   ér
   lǎn
   yíng
   zhuàn
    

   nuǎn
   ér
   duò
   cái


    


   shū
   zhī
   rén
    


    
   nóng

   lái
    

   zhòu
   zhī
   xià
    
   fán
   shí

   rén
    
   fán
   jiàn

   shì
    
   shēng
   mín
   zhī
   chéng
   bài
   hǎo
   è
       lùn
    
   tiān

   suǒ

   néng
   cáng
    
   guǐ
   shén
   suǒ

   néng
   yǐn

    
  • 
    
    
    
    
   shū
    
   yuē
    
    
   hào
   wèn


    
    
    

    
   yún
    
    

   xué
   ér

   yǒu
    


   lòu
   ér
   guǎ
   wén
    
    
   gài

   qiē
   cuō
   xiāng

   míng

    
   jiàn
   yǒu

   mén

   shū
    
   shī
   xīn

   shì
    
   chóu
   rén
   guǎng
   广
   zuò
    
   miù

   chā
   shī
   zhě
   duō

    
    

   liáng
   zhuàn
    
   chēng
   gōng

   yǒu   xiāng

    
   zuǒ
   yòu

   yuē
    
    
   mèng
   láo
    
    
   mèng
   láo
   zhě
    

   zhī
   bǎo
   dāo
   míng
    

   jiàn
    
   guǎng
   广

    
    
   jìn
   zài

   shí
    
   yǒu
   jiāng
   zhòng
   yuè
   wèi
    
    
   mèng
   láo
   zhě
    
   gōng

   zuǒ
   yòu
    
   xìng
   mèng
   míng
   láo
    
   duō

   zhī
   rén
    
   wéi
   guó
   suǒ
   bǎo
    
       zhèng
    
   shí
   qīng

   jùn
   shǒu
   xíng
   zhì
    
   dāng
   shì
   shuò

    
   zhù

   zhèng
   zhī
    
   nǎn
   rán
   ér

    
   yòu
    
   sān

   jué

    
   yún
    
   líng

   diàn
   殿
   zhù

   yuē
    
    
   táng
   táng

   zhāng
    
   jīng
   zhào
   tián
   láng
    
    
   gài
   yǐn
    
   lún

    
    
   ǒu


   yán
    

   jīng
   zhào
   rén
   tián
   fèng

    
   yǒu

   cái
   shì
    
   nǎi
   yán
    
    
   shí
   zhāng
   jīng
   zhào

   tián
   láng
   èr
   rén
   jiē
   táng
   táng
   ěr
    
    
   wén


   shuō
    
   chū

   jīng
   hài
    

   hòu
   xún
   kuì
   huǐ
   yān
    
   jiāng
   nán
   yǒu

   quán
   guì
    


   běn
    
   shǔ


    
   zhù
    
   jiě
    
   dūn
   chī
    


    
    
   nǎi
   wéi
    
   yáng
    

    
   rén
   kuì
   yáng
   ròu
    

   shū
   yún
    
    
   sǔn
   huì
   dūn
   chī
    
    

   cháo
   jīng
   hài
    

   jiě
   shì

    
   jiǔ
   hòu
   xún

    
   fāng
   zhī


    
   yuán
   shì
   zhī
   shì
    
   zài
   luò
   jīng
   shí
    
   yǒu

   cái
   xué
   zhòng
   chén
    
   xīn

    
   shǐ

   yīn
    
    
   ér


   miù
    

   fǎn
    
   zhuān

    

    

   dāng
   wéi


   fǎn
    
   cuò
   zuò

   yuán
   fǎn
    
   suì
   wèi
   cháo
   shì
   yán
    
    
   cóng
   lái
   miù
   yīn
    
   zhuān

    
    
   dāng
   yīn
    
   zhuān
   xuān
    
   ěr
    
    

   rén
   xiān
   yǒu
   gāo
   míng
    

   rán
   xìn
   xíng
    

   nián
   zhī
   hòu
    
   gèng
   yǒu
   shuò

    

   xiāng
   jiū
   tǎo
    
   fāng
   zhī

   yān
    
    
   hàn
   shū
    
   ·
   wáng
   mǎng
   zàn
    
   yún
    
       shēng
    

   fēn
   rùn
   wèi
    
    
   wèi

   wěi
   luàn
   zhēn
   ěr
    


   cháng
   gòng
   rén
   tán
   shū
    
   yán
   nǎi
   wáng
   mǎng
   xíng
   zhuàng
    
   yǒu

   jùn
   shì
    


   shǐ
   xué
    
   míng
   jià
   shèn
   gāo
    
   nǎi
   yún
    
    
   wáng
   mǎng
   fēi
   zhí
   chī


   wěn
    
   shēng
    
    
   yòu
    

   yuè
   zhì
    
   yún
    
    
   gěi
   tài
   guān
   dòng

   jiǔ
    
    


   zhù
    
       wéi
   jiǔ

    
   chòng
   dòng
   nǎi
   chéng
    
    
   èr

   bìng
   cóng
   shǒu
    
   chuí
   dòng
    

   wèi
   zhuàng
   dǎo
   tǐng
   dòng
   zhī
    
   jīn
   wéi
   lào
   jiǔ

   rán
    
   xiàng
   xué
   shì
   yòu

   wéi
   zhòng
   tóng
   shí
    
   tài
   guān
   niàng

   jiǔ
   nǎi
   shú
    


   lòu
   suì
   zhì


    
   tài
   shān
   yáng

    

   chēng
   xué
   wèn
    

   pān
   yuè

    
   zhōu
   wén
   ruò
   zhī
   zhī
   zǎo
    
    
   wéi
   zhàng

   zhī
   zhàng
    
    
   shì
   běn
    
    
   róng
   chéng
   zào

    
    


   wéi
   duì

   zhī

    
  • 
    
    
    
   xué
   zhī
   xīng
   fèi
    
   suí
   shì
   qīng
   zhòng
    
   hàn
   shí
   xián
   jùn
    
   jiē


   jīng
   hóng
   shèng
   rén
   zhī
   dào
    
   shàng
   míng
   tiān
   shí
    
   xià
   gāi
   rén
   shì
    
   yòng

   zhì
   qīng
   xiàng
   zhě
   duō

       lái


   ěr
    
   kōng
   shǒu
   zhāng

    
   dàn
   sòng
   shī
   yán
    
   shī
   zhī
   shì

    
   dài    

   shì
    
   jiē


   shè
   wéi
   guì
    

   kěn
   zhuān

    
   liáng
   cháo
   huáng
   sūn

   xià
    
   zǒng
   zhī
   nián
    

   xiān

   xué
    
   guān

   zhì
   shàng
    
   chū
   shēn

   hòu
    
   biàn
   便
   cóng
   wén

    
   lüè   zhě
    
   guān
   miǎn
    
   ér
   wéi
   shàng
   zhě
    

   yǒu

   yìn
    
   liú
   xiàn
    
   míng
   shān
   bīn
    
   zhōu
   shě
    
   zhū

    
   zhōu
   hóng
   zhèng
    

   chēn
    


    
   xiāo

   zhèng
    
   liú
   suí
   děng
    
   jiān
   tōng
   wén
   shǐ
    


   jiǎng
   shuō

    
   luò
   yáng

   wén
   cuī
   hào
    
   zhāng
   wěi
    
   liú
   fāng
    

   xià
   yòu
   jiàn
   xíng

   cái
       zhě
    
   suī
   hào
   jīng
   shù
    


   cái

   shàn
   míng
    


   zhū
   xián
    

   wéi
   shàng
   pǐn
    

   wài
   shuài
   duō
   tián

   jiān
   rén
    
   yīn


   lòu
    
   fēng
   cāo
   chī
   zhuō
    
   xiāng

   zhuān

    

   suǒ
   kān
   néng
    
   wèn

   yán
   zhé
   chóu
   shù
   bǎi
    


   zhǐ
   guī
    
   huò

   yào
   huì
    

   xià
   yàn
   yún
    
    

   shì
   mǎi

    
   shū
   juàn
   sān
   zhǐ
    
   wèi
   yǒu
    

    

    
    
   shǐ
   使   wéi
   shī
    
   lìng
   rén


    
   kǒng

   yuē
    
    
   xué

    

   zài

   zhōng

    
    
   jīn
   qín


   zhī
   shì
    
   kǒng
   fēi


    

   shèng
   rén
   zhī
   shū
    
   suǒ

   shè
   jiào
    
   dàn
   míng
   liàn
   jīng
   wén
    

   tōng
   zhù

    
   cháng
   shǐ
   使
   yán
   xíng
   yǒu

    


   wéi
   rén
    


    
   zhòng


    


   liǎng
   zhǐ
   shū

    
   yàn
   qǐn
    
   jiǎng
   táng
       zài
       shèng
    
   nìng
   yǒu


    
   guāng
   yīn


    

   zhū
   shì
   shuǐ
    
   dāng

   lǎn

   yào
    


   gōng

    

   néng
   jiān
   měi
    


   jiàn
   yān
    
  • 
    
    
    
   jiào
   dìng
   shū

    


   róng

    

   yáng
   xióng
    
   liú
   xiàng
    
   fāng
   chēng

   zhí
   ěr
    
   guān
   tiān
   xià
   shū
   wèi
   biàn
    


   wàng
   xià

   huáng
    
   huò


   wéi
   fēi
    


   wéi
   shì
    
   huò
   běn
   tóng


    
   huò
   liǎng
   wén
   jiē
   qiàn
    


   piān
   xìn    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《颜氏家训·勉学篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [車](读音:chē,jū)
  [泊](读音:bó,pō)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [六](读音:liù,lù)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [石](读音:dàn,shí)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [冠](读音:guàn,guān)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [革](读音:gé,jí)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [茲](读音:cí,zī)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [蒙](读音:)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [汗](读音:hán,hàn)
  [節](读音:jié,jiē)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [伺](读音:cì,sì)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [厲](读音:lì,lài)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [期](读音:qī,jī)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [奇](读音:jī,qí)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [都](读音:dōu,dū)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [過](读音:guò,guō)
  [明](读音:míng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [衣](读音:yī,yì)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [度](读音:dù,duó)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [勁](读音:jìn,jìng)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [南](读音:nā,nán)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [露](读音:lòu,lù)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [夫](读音:fú,fū)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [其](读音:jī,qí)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [能](读音:néng,nài)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [識](读音:shí,zhì)
  [若](读音:rě,ruò)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [校](读音:jiào,xiào)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [信 ](读音:xìn, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
颜之推作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图